10
Yeyox te tik te 72 mõ'pok
Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã Yeyox te tikmũ'ũn pẽnãhã', tu tik nõy yĩmõgãtux, ha tik xohix te 72 yĩmõgãtux, tu tik 2 mõ'pok, xix tik 2 nõy mõ'pok, xix tik 2 nõy gã hu mõ'pok, tu mõktu xohix, nũy 'ũkeppa' mõg kõmẽn xohix hah, xix xip'ax xohix hah, 'ĩhã' xat, hu:
—Hãpxop xohix ta', xix yĩmpa', pa kãmãnat pip'ah pu hãpxop nũnnã'. 'Ãpu, Topa tu' xax, pu tikmũ'ũn nũ'pok, pu hãpxop nũnnã'. 'Ãpu, Topa tu' xax, pu tikmũ'ũn nũ'pok, pu hãm'ãpak max 'ãktux. Mõg. 'Ãxop yã' gãy hok xop, kahnẽn putuk, ha 'ãte mõ'ãpok hãmgãy xop kopah, nõm gãy xop te kokex gãy putuk. Tayũmak paxmõg hok, xix tuhut, xix pataxax tat hok. Putat kopa' hip hok, nũy hãm'ãktux hã' nõy yãnãn. Mĩptut 'ũm tu 'ãmõxap-tup, hu ta hãm'ãktux hãmãxap, hu: “Pũyã' kuxa mãm nũ mĩptut kopah,” kaxĩy, tuknãy tu' mõxa'ax. Tikmũ'ũn max te mĩptut kopa tihi', puxi' kuxa mãm, pa tikmũ'ũn kummuk tihi', puxi' kuxa mãm 'ohnãg, pa 'ãkuxa mãm pax putup.
—Mĩptut kopa' nox pihi', hu ta' mõg hok mĩptut nõy tu', pãyã pi', nũy' xit, nũy xo'op. Mĩptut yõg tikmũ'ũn te 'ãp-tup, pu pihi', hu ta pi'. Yã' max tikmũ'ũn hãm punethok, tu' xit max kamah. Tikmũ'ũn te 'ãp-tup, tu xa' hõm xit'ax, 'ãpu, 'ũpa', nũy mã', 'ĩhã kõmẽn tu' pip. Kõmẽn yõg pakut xop hittupmã', tu hãm'ãktux, hu: “Hõnhã Topa te 'ãxop xat nũnte'. 'Ãpu 'ãyĩpkox pi',” kaxĩy.
10 —Pa kõmẽn tu mõxaha, ha nõm tikmũ'ũn te 'ãp-tup nõg, 'ãpu kõmẽn kotit hã mõg, nũy hãm'ãktux, hu: 11 “'Ap max'ah kõmẽn, tu Topa yõg hãm'ãktux putup nõg, yĩy kõmẽn yõg hãpkõnõn tek mũk pata tu' mõy, nũy Topa gãy 'ãktux. Pãyã' xaxok hok. Hõnhã Topa te 'ãxop xat nũnte, ha 'ãxop tep-tup nõg, tu yĩpkox 'ohnãg.” Kaxĩy.
Tu xe hãm'ãktux, hu:
12 —'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Hãptup xe'e mõ'nãp-tup, 'ĩhã Topa te kõmẽn kummuk yõg tikmũ'ũn kopit putup, tu' kummukgãp-tup 'ũyãnãn tu', tu kõmẽn kummuk yõg tikmũ'ũn kuxa kak-tõgnãg, ha kõmẽn hittap Xonõm yõg tikmũ'ũn kuxa ka xexka putup. Kaxĩy.
Kõmẽn xexka yõg tikmũ'ũn kuxa mãm 'ohnãg
13 Tu xe:
—Kõmẽn Konãy yõg tikmũ'ũn xũy putup, xix kõmẽn Metxax yõg tikmũ'ũn xũy kamah. Topa te hãpxopmã xe'ẽgnãg kõmẽn kopah, pãyã hãpkummuk hã yãyhãhup 'ohnãg, hu hãpkummuk mĩy pax. Paxpu Topa hãpxopmã xe'ẽgnãg kõmẽn hittap Tinok yõg tikmũ'ũn keppah, xix kõmẽn hittap Xinõm yõg tikmũ'ũn keppah, puxix yãyhãhup xexkah, nũy tu kummuk mĩy kux, tu xagok hã mõ'tat'ax, tu putok hã yãy mõ'nĩy, pu tikmũ'ũn xohix yã yãyhãhup pẽnã'. 14 Hãptup mõ'nãp-tup 'ĩhã Topa te hãpxopmã'ax xohix kopit putup, tu kõmẽn Metxax yõg tikmũ'ũn kuxa kak-tõgnãg, xix kõmẽn Konay yõg tikmũ'ũn kuxa kak-tõgnãg, pãyã kõmẽn Tinok yõg tikmũ'ũn kuxa ka xexkah, xix kõmẽn Xinõm yõg tikmũ'ũn kuxa ka xexkah. 15 Ha kõmẽn Kapãnãn yõg tikmũ'ũn kummuk te pexkox ha' mõg putup, pãyã yãyhãhup 'ohnãg, nũy tu kummuk mĩy kux, yĩy Topa te mõ'pok putup Hãmgãyãgnãg pet hah. Kaxĩy.
16 Tu yãy yõg mũtik hãpkumep xop pu hãm'ãktux, hu:
—Tikmũ'ũn te 'õg hãm'ãktux 'ãpak, tu' yĩpkox pip, puxik mũn pu yĩpkox pip kamah, yãy putuk yĩnmũn. Tikmũ'ũn te 'ãp-tup nõg, puxik mũn putup nõg kamah. Tikmũ'ũn tek mũn putup nõg, puxix Topap-tup nõg kamah, nõm tek mũn nũgkutnãhã'. Ta tu' kux. Kaxĩy.
Tik te 72 nũn putpu'
17 'Ãmnĩy 'ũm 'ĩhã tik xop put pu' nũn nãm, tik xop te 72 nũn, tu' kuxa hittup xexkah, tu:
—Yãyã'! Xate 'ãxuxet'ax 'ã' hõm, 'ũyĩy yãmĩy kummuk xop xit, hak mũk'ãte' xit, pu mõg xupaha'! Kaxĩy.
18 Ha Yeyox te:
—Hamũn. 'Ãte Hãmgãyãgnãg pẽnãhã'. Tex yãnãm te hãm tu' xakot mõ'ka'ok, hã kaxĩy Hãmgãyãgnãg te pexkox tu' nãhã', tex yãnãm putuk. 19 'Ũg'ãpax, 'ãte yãy 'ãxet'ax xa' hõm, xa nõ kãyã gãy tonnok, nũy tup-tex, xi' xok pata kuhmĩy tonnok nũy tup-tex, nũy Hãmgãyãgnãg yõg hãpxopmã'ax kuxyã', pu 'ãxũygã hok, 20 pa 'ãkuxa hittup hok, 'ãxop ka'ok tu'. 'Ãmhok. Topa te 'ãxuxet'ax mõ'kupix pexkox kopah, yã' xip'ax max xa' popmãhã' pexkox tu', pu 'ãhittup. Kaxĩy.
Yeyox kuxa hittup xexkah
21 Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã Topa Koxuk te Yeyox kuxa hittupmãhã', ha Topa pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãtak, 'ãmũn yã pexkox hã 'ãxuxyã', xix hãm xexka hã 'ãxuxyã'. 'Ãmax, xate tikmũ'ũn 'ũk-tõgnãg xop pu hãmyũmmũgãhã', tu tikmũ'ũn xexka xop pu' xaptop, puyĩy tu yũmmũg hok. Hamũn. Kaxĩy xatep-tup. Kaxĩy.
22 Tu xe:
—Yõg 'Ãtak te 'ã' popmãhã hãpxop xohix, 'ũ puxehnãg 'ãtak yũmmũg, xix tik xop 'ãte hãmyũmmũgã xop te 'Ãtak Topa yũmmũg. Kaxĩy.
23 Tu yãy yõg xop xãnãhã', nũy tup-xehnãg pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãkuxa hittup, hãpxopmã pẽnã nũy, ha tikmũ'ũn kuxa hittup te nõm pẽnãhã kamah. 24 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Hõmã, hãmyãxatamuk xohix 'ĩhã tik te Topa pupi hãm'ãktux, nũy tikmũ'ũn pu' xuktux, tu nõm hãpxopmã'ax xe'ẽgnãg xak, nũy pẽnã', ha' xat'ax xop hittap te' pẽnãp-tup kamah, pãyã' pẽnã'ah, tu hãm'ãktux 'ãpak putup, pãyã' xupak'ah, ha 'ãxop te' xupak nõmhã. Kaxĩy.
Xãmãnit yõg tik max
25 Tik te hãmyũmmũg xip, tu Yeyox yĩkopit putup, tu ta' nũn, nũy Yeyox yĩkopit, tu:
—Notot, 'ãtep-tep mũn mĩy'ax nũy Topa mũtik 'ũghi xe'ẽgnãg mõg kumak mõg, ha' kux 'ohnãg? Kaxĩy.
26 Ha:
—Tep-te 'ũmãgãhã Topa yõg tappet hã? Topa tep-tep xat xa'? 'Ok xate' yũmmũg? Kaxĩy.
27 Ha tik te:
—Yamũn. Topa tappet te Topap-tup pax xat hãmãxap, tu tikmũ'ũn te Topap-tup pax xat, tu' kuxa hãp-tup pax xat, tup-tup pax ka'ok xat, tup-tox hãp-tup pax xat, tu yã' nõy putup pax xat, yãy putup pax putuk. Kaxĩy.
28 Ha:
—Yamũn. 'Ãpu mĩy, tu hip-tup 'ap nõg'ah Topa mũtik. Kaxĩy.
29 Ha' nõy te yãy pe'paxex max, hu:
—'Ũ 'ũm tek mũn hãk nõy? Kaxĩy.
30 Ha Yeyox te hãm'ãktux hã hãmyũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', nũy 'ũnõy pu hãmmaxnã'ax 'ãktux, hu:
—Kõmẽn Yenoyanẽn te yĩktix yĩmũ' yũm, ha ta Yoneo yõg tik te kõmẽn tu kekpa' mõg, tu kõmẽn Yenikot ha' mõg putup, 'ĩhã tik kummuk xop te' mũg, tu' yõg topixxax hã' xupxet, tu' kix kakixnãg, tu' nĩm, ha' xok putũmnãg. 31 Ha 'ãmãnex puxet tep-tat hã' nũn, tu Yenikot ha' mõg, tu tik pẽnãhã', pãyã nõã'yẽn, tu' mõg, 32 ha Nemix xop yõg tik kama' nũn, tu tu' pẽnãhã', tu nõã'yẽn, tu' mõg. 33 Pa hãpxexka Xãmãnit yõg puknõg te putat hã' nũn, tu nũktu xupep, tu tik pẽnãhã', tu tik kayax punethok ha' kuxa ka', 34 tu hũmnãg tu' xip, tu heptox hã kayax ku'uk, tu topixxax ponnok hã' kĩy, tu kãmãnok yĩmũ tu yãy keppa' yũm, tu' mõg, tu mõktu pip'ax tu' xupep, tu 'ãmuk ha' mõg, nũy ti ka'ok, tu tik pakut pẽnãmax. 35 Hãptup nõy 'ĩhã' puknõg te' pip'ax tu tu pagok, tu tayũmak hõm, tu: “'Ũpẽnã max, xa tik hãpxop xex, nũy ta' xĩnnã'. Putpuk nũn putup, tu xa' hõm'ax tayũmak nõy.” Ta tu' kux. Kaxĩy.
36 Tu tik te hãmyũmmũg pu' yĩkopit, hu:
—Putep 'ãmpe'ãpaxex? 'Ũ 'ũm te tik hã' xape', nõm hãpxupxet xop te' kix kakixnãg? Kaxĩy.
37 Ha:
—Tik puknõg te nõm tik kuxa ka', hu' nõy hã' xape'. Kaxĩy.
Ha:
—Hamũn. Mõg, nũy kaxĩy 'ãnõy pu hãpxopmã'. Kaxĩy.
Yeyox te Mã'at xix Mãnix pet ha' mõg
38 Yeyox mõg, tu ta' mõg, xix yãy yõg mũtik hãpkumep xop, tu ta' mõg, tu mõktu xip tu xexka tu' mõxaha', ha 'ũn xip, 'ũxuxet'ax Mã'at, tu' xãnãhã', pu nũ', ha' nũn, tu ta tu' pip, 39 ha 'ũn tutnõy 'ãxet'ax Mãnix, tu Yeyox nũktu keppa' yũm, nũy yõg hãm'ãktux 'ãpak, 40 'ĩhã Mã'at te 'ãmuk xexka, tup-xehnãg te 'ãmuk, tu hãpxop kutet, hu Yeyox yĩkãgnãg ha' nũn, tu:
—Yãyã', putep 'ãpe'ãpaxex: 'ok max yãk puxet te 'ãmuk? 'Ãpu, 'ũktutnõy xat, pu nũ', nũy hãk tehet. Kaxĩy. 41 Ha Yeyox te:
—Mã'at, Mã'at 'ãyãykuxop punethok, 42 pa hãpxop puxet 'ũmax, ha 'ãtutnõy te nõm hãpxop max xe'ẽgnãg yãykutnãhã', tu Topa yõg hãm'ãktux 'ãpak hãmãxap, ha tik 'ũm te' kuxa kopa' xut 'ohnãg. Kaxĩy.