9
Yeyox te tik te 12 mõ'pok
Yeyox te yãy yõg tik xop te 12 xãnãhã', tu yãy 'ãxet'ax hõm pu yãmĩy kummuk xohix xit tikmũ'ũn kopah, nũy tu tikmũ'ũn pakut xop hittupmã', Ha' xat, pu Topa yãy yõg tikmũ'ũn xat 'ãktux, xi' xat, pu 'yĩpkox pip 'ãktux, xi' xat pu tikmũ'ũn pakut xop hittupmã', tu:
—'Ãhok mõg, tu hãpxop 'ũm ta hok, xi' kup hã tu 'ãmõg hok, xi' tut ta hok, xix topixxax nõy ta hok. Ha tikmũ'ũn te: “'Ũkpet kopa 'ãxip'ax,” kaxĩy, 'ãpu xihip ka'ok, tu' nĩm hok, 'ĩhã kõmẽn kopa 'ãti'. Pa tikmũ'ũn te: “Mõg, mõg,” kaxĩy, 'ãpu mõg mõ'ka'ok, tu nõm tikmũ'ũn nĩm, tu hãpkõnõn 'ãpata ha' xit, nũy tikmũ'ũn kummuk 'ãktux. Ta tu' kux. Kaxĩy.
Tu mõ'pok, ha' mõg, tu hãpkumep, tu' xip tu xexka xohix kotit kopa' mõg, tu hãm'ãpak max 'ãktux, hu Topa te tikmũ'ũn xat 'ãtux, ha yĩpkox pip 'ãktux, tu kõmẽn yõg pakut xop hittupmãhã', tu hãpxopmã ka'ok.
'Ĩhã tikmũ'ũn nõy te Ganinet yõg gohenanok pu Yeyox 'ãktux, tu' yõg hãpxopmã'ax 'ãktux, ha gohenenaok 'ãxet'ax 'Enot, tu:
—Pi'ya nõ'õm? Kaxĩy.
Ha tikmũ'ũn yãg te Yõam putpu hi 'ãktux, nõm tep-tox pix, ha' yãg te:
—Mõnãyxop hittap 'Enit te put pu hi 'ãktux. Yã' xohix te hãmpe'paxex, hu: “'Ũ 'ũm nõm Yeyox?” Kaxĩy. Yĩy 'Enot te:
—'Ãte' xat pu mõy Yoãm putox xak, pu tu xok, hap-tex, pa 'ũ 'ũm nõ'õm, tu hãpxopmã ka'ok? Kaxĩy.
Tu' xak, nũy Yeyox pẽnã'.
Yeyox te tikmũ'ũn xohix xexka xĩnnãhã'
10 Ha Yeyox yãy yõg mõ'pok xop nũn, tu putpu' nũn, tu nũktu hãm'ãktux Yeyox pu', tu hãpxopmã ka'ok 'ãktux, ha Yeyox te tik xop te 12 mõgãhã', 'ap nõy mõgã'ah, tu' mõg tu mõktu kõmẽn kutõgnãg Metxax tu' mõxaha', 11 pa tikmũ'ũn te' yũmmũg, tu' pe' mõg, ha Yeyox kuxa hittup, tu:
—'Ok 'ãxop nũn? Kaxĩy.
Tu hãmyũmmũgãhã', hu:
—Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat. Kaxĩy.
Tu' pakut xop hittupmãhã'.
12 Ha 'ãmnĩy, yĩy mõ'pok xop te 12 te:
—Putup te' kix tikmũ'ũn, 'ãpu mõ'pok pu mõg putpu', nũy xip tu xexka kopa hãpxop pop, nũy mĩptut 'ũm kopa nũ'xok, nũnte hãm panip hah. Kaxĩy.
13 Pa Yeyox te:
—'Ãpu, 'ũxĩnnã', puyĩy tu hi ka'ok. Kaxĩy. Ha:
—'Ũxit'ax 'ũm? 'Ap xip'ah. 'Ũgmũ'ãte pãm xohix te 5 pip, xix mãm tix mãm, ha tikmũ'ũn xohix xexka punethok. Pi'yã' mõg putup, nũy pãm xohix pop, nũy tikmũ'ũn pu popmã', nũy tu' xĩnnã'? 'Ap kõmẽn xexka yũm'ah. Kaxĩy.
14 Ha tikmũ'ũn yõg tik xop xohix te 5.000, ha Yeyox te yãy yõg mõ'pok xop xat, pu tikmũ'ũn hãm tu mõ'xip, ha' yãg puxet te 50 mõ'xip, xi' nõy te 50 mõ'xip, tu mõktu xohix.
15 Ha mõ'pok xop yĩpkox pip, ha tikmũ'ũn xohix te hãm tu' mãm, 16 ha Yeyox te pãm xohix te 5 pop, xix mãm 2, tu pexkox ha' pẽnãhã', tu Topa 'ãktux max, hu:
—Topa 'ãmax. Xatek mũg hãpxop max xohix popmãhã'. Puxi'. Kaxĩy.
Tu yãy yõg mõ'pok xop pu pãm koxip, tu xe' koxip, tu nõg nõy nã' mõg tu mõktu xohix, nũy tikmũ'ũn xohix xĩnnã', 17 ha' xohix te' mãhã', tu' hi ka'ok, pãyã pãm pip punethok, ha tikmũ'ũn xit tap 'ĩhã tik xop te pãm pop, tu manax kopa' xex, ha manax te 12 nũ'xip pãm hah, xix mãm hah.
Pet te' Yeyox yã Kunnix 'ãktux
18 'Ãmnĩy nõy 'ĩhã Yeyox puxehnãg xip, tu Topa pu hãm'ãktux, ha yãy yõg mõ'pok xop nũn, tu Yeyox yĩkãgnãg hã' pip, ha Yeyox te:
—Tikmũ'ũn te putep 'ãktux 'ã'? Kaxĩy.
19 Ha tik xop te:
—'Ũyãg te 'ãmũn yã Yoãm 'ãktux, nõm tep-tox pix, ha' yãg nõy te 'ãmũn yã 'Enit 'ãktux, hõmã nõ'õm 'Enit te Topa pupi hãm'ãktux, ha' yãg nõy te: “Yeyox yã tik hittap nõy, tu Topa pupi hãm'ãktux, yã putpu hi nõmhã.” Kaxĩy.
20 Ha:
—Xix 'ãxop? Putep 'ãmpe'ãpanõm? 'Ok pek mũn? Kaxĩy.
Ha Pet te:
—'Ãmũn yã Kunnix, Topa te xa yãykutnãhã'. Kaxĩy.
Yeyox te' xok'ax 'ãktux, xi' putpu' hi'ax 'ãktux
21 Ha Yeyox te:
—Nãy, hãm'ãktux hok tikmũ'ũn nõy pu'. Kaxĩy.
22 Tu xe hãm'ãktux, hu:
—'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, tuk xũy xexkap-tup, ha Yoneo xexka xop tek mũn putup nõg, xix 'ãmãnex xexka xop, xix hãmyũmmũg xop tek mũn putup nõg, tuk putex putup, ha 'ãmnĩy tikoyuk nõg, 'ĩhã put puk hip-tup. Kaxĩy.
23 Tu hãpxip kutõgnãg 'ĩhã xe hãm'ãktux, tu' xohix pu hãm'ãktux, hu:
—Tikmũ'ũn tek mũn mũtik hãpkumep putup, puxix yãy pe'paxexk-tõgnãg, tu mõktu yãy putup'ax xaxok, nũy 'ãmnĩy xohix hã' yãy yõg mĩpkupnix tat, nũy xũy, nũy 'ũgmũn putuk xũy, tuk mũn mũtik hãpkumep xe'ẽgnãg. 24 Ha tikmũ'ũn te yãy xaxok hok, puxix tu' hi xe'e 'ohnãg, pa tikmũ'ũn xok 'ũgmũn hah, puxix tu hip-tup mõ kuma' mõg, tu' hi kux 'ohnãg. 25 Teptu hãpxexka yõg hãpxop xohix pop, pãyã' xok? 'Ũp-texop xexkah, tu' xok, tu hãpxop xohix xaxok, 'ũxok tu', puxix yã' hok xe'ẽgnãg. 26 Tikmũ'ũn tek mũn hã yãyhãhup, xix yõgnũ hãm'ãktux hã yãyhãhup, 'ũnõy xop pu yãyhãhup, hu: “'Akmũn Yeyox yõg'ah”, kaxĩy, kopxix 'ãte nõm tikmũ'ũn hã yãyhãhup 'ũyãnãn tu'. 'Ãtak Topa pu 'ãte nõm xop hã yãyhãhup, 'ĩhãk nũn, hu: “'õhõm 'ã' yõg'ah,” kaxĩy, 'ĩhãk xexka xe'ẽgnãg nũn, 'Ãtak Topa putuk, xix pexkox yõg nũ'pok xop putuk. 27 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: 'Ãxop 'ãyãg xok putup hok, tu mõktu Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat xe'ẽgnãg. Ta tu' kux. Kaxĩy.
Yeyox xix Mõyyex xix 'Enit
28 Ha 'ãmnĩy te 8 nõg, 'ĩhã Yeyox te Pet mõgãhã', xix Tiak, xix Yoãm, ha yĩktix tu mõ'kãnĩn ha' mõg tu pũnãmep, nũy Topa pu hãm'ãktux. 29 Yeyox te hãm'ãktux 'ĩhã' pa yãnãm putuk, ha topixxax tũmnãg, tu kuyãnãn putuk. 30 Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã tik 2 tihi', tu Yeyox pu hãm'ãktux hã' nõy yãnãn, tik puxet 'ãxet'ax Mõyyex, ha' nõy 'ãxet'ax 'Enit, yã Yoneo yõg tikmũ'ũn hã mõnãyxop hittap, hõmã Topa te' mõgãhã' pexkox tu', nũy tihi' hãmyãxatamuk xohix hã, 31 ha Topa yõg yãnãm xe'ẽgnãg te pexkox tu' xakot, ha tik 2 te Yeyox xok'ax 'ãktux, tu' xok putup kõmẽn Yenoyanẽn kopa 'ãktux, tu Topa tep-tup kaxĩy 'ãktux, 32 'ĩhã Pet xi' nõy xop mõ'yõn ka'ok, tu yãy koxak, tu Yeyox xexka xe'ẽgnãg pẽnãhã', tu tik 2 xexka xe'ẽgnãg pẽnãhã', 33 ha tik hittap 2 mõg putup, 'ĩhã Pet te:
—Yãyã', yã' max nũntek mũg pip. 'Ãpu, yũmũ mĩptut kumex tikoyuk mĩy, yãpxet 'ã pu', xix nõy Mõyyex pu', xix' nõy 'Enit pu'. Kaxĩy.
Pãyã hãmyũmmũg 'ohnãg. 34 Tu hãm'ãktux, 'ĩhã hãmgõy xexka nũn, tu tik 2 xaxogãhã', tu mõ'nĩy, ha tik xop kuxãnõg, 'ĩhã hãmgõy kopa' xip, hãmpẽnã 'ohnãg hah, 35 ha Topa yĩy, tute hãmgõy xexka kopa hãm'ãktux, hu:
—Nũhũ 'ũgkutok pit xe'ẽgnãg. 'Ãte nõm yãykutnãhã'. 'Ũxupax!. Kaxĩy.
36 Tu hãm'ãktux kux, ha Yeyox puxehnãg xip, ha yãy yõg mũtik hãpkumep xop yĩy 'ohnãg, 'ap hãm'ãktux'ah, tu hãpxopmã 'ũm pẽnã'ax 'ãktux 'ohnãg 'ũnõy xop pu nõmhã.
Yeyox te kakxop pit hittupmãhã'
37 Hãptup 'ĩhã yĩktix tu 'ũyĩxohoh, ha tikmũ'ũn xohix punethok pip, tu Yeyox hip, 38 ha tik xip, tu' yĩy ka'ok tu:
—Notot, mã'! 'Ũgkutok pit puxehnãg pakut. 39 Yãmĩy kummuk te' pakutnãhã', ha' yĩy ka'ok, tu hãm tu' nãhã', tu yãy pu xu'ux, ha yĩkonnop te yĩkox tu' xupep, 'ũyĩy xax tu' xupep. Yã yãmĩy te' xũygãhã', tu' nĩm 'ohnãg. 40 'Ãte 'õg tik te 'ãmutik hãpkumep xop tu' xak, tu nõm xop tu' xak, pu yãmĩy xit pu mõg, pãyã 'ap xit yũmmũg'ah. Kaxĩy.
41 Ha Yeyox te:
—Tikmũ'ũn kuxa mãm 'ohnãg, tu' kummuk 'ãmnĩy xohix hã, 'ãte 'ãxop nõã'tot. Hãm 'ũm hã' kux'ax? Kaxĩy.
Tu' tak pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãk-tok putnũ'. Kaxĩy.
42 Ha' putnũn, 'ĩhã yãmĩy kummuk 'ũkopa nuhukgãhã', tu hãm tu' putxok, ha Yeyox te yãmĩy xat pu mõg, yĩ' mõg, ha kakxop hittup, ha Yeyox te' tak ha' mõgãhã'. 43 Ha tikmũ'ũn xohix kuxãnõg, Topa mũn xe'ẽgnẽg ka'ok hah, tu' yẽy,
Yeyox te' xok'ax 'ãktux 'ũxeheh
Tikmũ'ũn kuxa te' yẽy, 'ĩhã Yeyox te yãy yõg mũtik hãpkumep xop pu hãm'ãktux, hu:
44 —'Ũg'ãpax, 'ũxaxok hok! 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: 'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, ha tik puxet te gãy xop mõgãp-tup 'ũghah, 'ũkoit'ax hãk mõgãp-tup, pu tuk putex. Kaxĩy.
45 Ha' xupak, pãyã nõm hãm'ãktux ka'ok, yĩy tik xop kuxa yũm 'ohnãg, hu' yũmmũg'ah, 'ap yĩkopit putup'ah.
'Ũ 'ũm xexkah?
46 Tik xop te yãy mũtik hãm'ãktux hã' nõy yãnãn, nũy pi'yã tik yãy xexka yũmmũg, nũy pi'yãk-tõgnãg yũmmũg, hu: —'Ũgmũn yãk xexkah, kaxiy, ha' nõy te: —'Ap 'ũxexka'ah, yãk-tõgnãg, pãyã' nõy yã' xexkah. Kaxĩy. 47 Ha Yeyox te' yũmmũg, ha kakxop te' yĩka' xip, yĩ' put, 48 tu:
—Tikmũ'ũn tek putup, ha 'ãte kakxop putup, nõm yĩpkox pip, puxix nõm tikmũ'ũn yã kakxop putup kamah. Tikmũ'ũn tek putup, puxix 'Ãtak Topa putup kamah, nõm te nũgkutnãhã'. 'Ũk-tõgnãg xop yĩpkox pip, nõm xop te yãyhãp-tup xexkah xop, 'ãxop mũtik. Kaxĩy.
Tikmũ'ũn te 'ãxop tukmĩy hok, puxix 'ãxop mũtik tu hãpxopmã'
49 Ha Yoãm te:
—Yãyã', 'ũgmũ'ãte tik pẽnãhã', tu yãmĩy kummuk xit, tu xa' xuktux, tu 'ãxuxet'ax 'ãktux hã' xut, hak mũ'ãte' tux hok pu mĩy hok, hamũn tek mũk mũtik hãpxopmã 'ohnãg hah. Kaxĩy. 50 Ha Yeyox te hãm'ãktux Yoãm pu', xix yãy yõg mũtik hãpkumep xop pu hãm'ãktux, hu:
—'Ũtux hok pu mĩy. Tik te 'ãxop mũtik yãy tu yãnãn hok, puxix tu 'ãmũtik hãpxopmã'. Kaxĩy.
Xãmãnit yõg tikmũ'ũn te Yeyox putup nõg
51 Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã 'ũxexka xop te Yeyox putex putup, yã' xok'ax hũmnãg, ha' yũmmũg, hu kõmẽn Yenoyanẽn ha' mõg putup, 52 tu tik xop mõ'pok hãmãxap, ha' mõg, tu mõktu hãpxexka Xãmãnit tu' mõxaha', nũy pip'ax xax, tu' mõg, nũy 'ãmuk xax, 53 pãyã hãpxexka yõg tikmũ'ũn tep-tup nõg, tu kõmẽn Yenoyanẽn ha' mõg pẽnãhã', hup-tup nõg. 54 Ha Tiak xix Yoãm gãy, tu:
—'Ok xatep-tup 'ũgmũ'ãte' xat, pu kuxap pexkox tu nũ'yõn, nũy tikmũ'ũn kummuk kix? Kaxĩy.
55 Pa Yeyox te' mãnõg, tu' yokãnãm, 56 tu' kep ha' mõg, tu xip tu xexka, nõy ha' mõg, ha yãy mũtik hãpkumep xop mõg kamah.
Tikmũ'ũn te Yeyox pe' mõg putup
57 Tu' mõg, 'ĩhã tik te Yeyox pu hãm'ãktux hu:
—'Ãte 'ãmũtik hãpkumep putup, yã' hãm 'ũm tu 'ãmõg'ax 'ũgmõg kamah. Kaxĩy.
58 Ha Yeyox te:
Kokexmax hex pet, xix putuxnãg xohix pet, pak mũn yã Tikmũ'ũn Kutok, 'ãk pet 'ũm pip'ah 'ũ kopak pihi'. Kaxĩy.
59 Tu tik nõy xãnãhã', hu:
—'Ũgmũtik hãpkumep, kaxĩy.
Pa' nõy te:
—Nãy. Yãy pet hak mõg tap nũy 'ãtak nõ hãpkot, nũy 'ãmũtik hãpkumep kũnãy tu'. Kaxĩy.
60 Ha:
—Pũyã xakix xop 'ũnõy xop nõ hãpkot, pa nũ', nũy 'ũgmũtik hãpkumep, nũy Topa yãy yõg tikmũ'ũn xat 'ãktux. Kaxĩy.
61 Ha tik nõy te:
—'Ũgmõg 'ãpehe, pak tux hok 'ũ xape xop pu 'ãneo, nũy hãpkumep'ax 'ãktux. Kaxĩy.
62 Ha:
—Tik hãm, tu ta' taxutnak nĩm, nũy hãm kumãgnãg mõg, puxix Topa nõm xe homip xat putup 'ohnãg. Kaxĩy.