17
Hãpkummuk mĩy'ax xaxogãhã', pu tu' kux
Yeyox te yãy yõg mũtik hãpkumep xop pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãmnĩy xohix 'ĩhã hãpxopmã'ax kummuk te' kummukgã'ax, pa tikmũ'ũn te hãpkummuk mĩy, nũy nõy kummukgã', puxix Topa nõm xũygã xexka. Yã' max nõm tik te' kummukgã mũg, nũy mĩkax xexka hĩy 'ũmãykox tu', tu kõnãg xexka kopa tu' xok, ha' kummuk nõm te tikmũ'ũn kutõgnãg pu hãpkummuk mĩy'ax yũmmũgãhã'. 'Õg pa 'ãti'! 'Ãnõy te hãpkummukgãhã'. 'Ãpu' mãnõg, pu yãyhãhup, ha ta xaxogã'. 'Ãnõy te xa hãpkummukgã pax, tu xe' mĩy pu tu 7, 'ĩhã xa tu' xak pu kummugã'ax xaxogã'. 'Ãpu 'ãnõy kuxa ka', nũy hãpkummuk mĩy'ax xaxogã', pu tu kux. Kaxĩy.
'Ũkuxa yũm ka'ok
Ha yãy yõg xop te:
—'Ũgmũ kuxa mãm kutõgnãg. 'Ãpuk mũ kuxa mãmmã', pu tu mãm ka'ok. Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—'Ok 'ãkuxa mãm kutĩgnãg? Pẽnã mĩm xexka kup 'ãxet'ax mõytat, ha mĩm xap kutĩgnãg. Pax xa kuxa mãm kutĩgnãg kaxĩy, hu ta mĩm xexka kup nõy piget pu' xat, hu: “Hãm tu yãy xut, nũy kõnãg xexka kopa 'ãxip, nũy kõnãg kaka yõg hãm kopa 'ãxok,” kaxĩy, puxix mĩm xexka kup yĩpkox pi', nũy' mĩy. Kaxĩy.
Kãmãnat hãm'ax
Tu xe:
—'Õg kãmãnat te hãpxa', pe mũnũytut pẽnã', tu 'ãmnĩy hã putpu' nũn 'ãpet tu', pãyã xate' xapit hok pu yũhũm, nũy xit. 'Ãmhok, pãyã' xat, hu: “Hãpxop 'ũm puk, tu mõktu max, tu hãpxop ke'et, tu kãnẽy yĩmũ' xak-nãy 'ũkxit. 'Ũkxit kux yĩy ta 'ãxit 'ũk-nãy tu xix xo'op.” Kaxĩy. Tu 'õg kãmãnat pu hãm'ãktux hok, nũy: “Puxi', 'ãhãm max,” kaxĩy. 'Ãmhok. 10 Kaxĩy 'ãxop yã Topa hã kãmãnat xop. Topa xat'ax xohix pu 'ãyĩpkox pip, xapix tu hãm'ãktux, hu: “'Ũgmũg hãm kummuk Topa pu', 'ũxat'ax mĩy puxehnãg tu'.” Kaxĩy.
Yeyox te tikmũ'ũn xax kunut xop hittupmãhã'
11 Tu ta hãpkumep, tu kõmẽn Yenoyanẽn ha' mõg, ha hãpxexka Xamãnit te' keppa' yũm, xix hãpxexka nõy Ganinet te' xãm pa' yũm. 12 Tu' mõg tu mõktu' xupep xip tu xexka tu', ha tik te 10 pip, tu pakut, tu yãy xax kunutnãm, kayax punethok tu', hãptox tu' pip xip'ax tu', 13 tu' xãnãhã', hu:
—Yeyox, Notot! 'Ũgmũ kuxa ka'! Kaxĩy.
14 Ha' pẽnãhã', tu:
—Mõg, 'ãmãnex xop ha mõg pu 'ãpẽnã'. Kaxĩy.
Ha' mõg. 'Ũmõg, 'ĩhã' hittup, ha' xax tap tup xupep tu max, 15 Ha tik puxet yã hãpxexka Xãmãnit yõg, yã' puknõg, tu yãy xax tap max pẽnãhã', yĩ' putpu' nũn, tu' yĩy ka'ok, tu Topa max 'ãktux, 'ũhittup tu', 16 tu' kopaxux ha' nãhã', tu Yeyox pu hãm'ãktux, hu: 'Ãmax xe'ẽgnãg! Kaxĩy.
17 Ha:
—Tik xohix te 10 hittup. Pi'yã' pip nõm tix xohix te 9? 18 Tu putpu' nũn 'ohnãg, tu Topa max 'ãktux 'ohnãg, pãyã' puknõg puxehnãg te Topa max 'ãktux. Kaxĩy.
19 Tu' puknõg pu:
—'Ãyok, nũy mõg, 'ãkuxa yũm ka'ok, yĩy Topa te 'ãhittupmãhã'. Kaxĩy.
Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat putup
20 Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã Yeyox te hãmyũmmũgãhã', yĩy Paniye yõg xop te' yĩkopit, hu:
—Hãm 'ũm 'ĩhã Topa te hãm xexka xohix yõg tikmũ'ũn xat putup hãm tu'? Kaxĩy.
Ha:
Tikmũ'ũn te' xak, tu' pẽnãp-tup, 21 'A hãm'ãktux putup'ah, hu: “Hẽnã', 'ũxip nũnte',” kaxĩy. 'Ãmhok. Xix 'ap hãm'ãktux putup'ah, hu: “Pẽnã', 'õnte' xip,” kaxĩy. 'Ãmhok. Tikmũ'ũn te' pẽnã 'ohnãg 'ĩhã Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat. 'Ãmhok. Yã Topa te tikmũ'ũn kuxa kopa' xat. Kaxĩy.
22 Tu yãy yõg mũtik mõg xop pu hãm'ãktux, hu:
—'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, ha 'ãmnĩy punethok nõg putup, 'ĩhã xe 'ãxop tek mũn pẽnãp-tup, pãyã 'ak pẽnã'ah, 23 ha tikmũ'ũn te xa hãm'ãktux putup, hu: “Hẽnã', Yeyox xip,” kaxĩy. Ha' nõy te: “Pẽnã', 'õnte' xip,” kaxĩy. Pak xip putup'ah. 'Ãmõg hok nũy pẽnã'. 'Ak xip putup'ah. 24 'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, huk nũn putup mõ'ka'ok, 'ũgnũn putup tex yãnãm xexka putuk, ha hãpxexka xohix yõg tikmũ'ũn tek pẽnãp-tup, 25 pa hõnhãk xũy nãm putup hãmãxap, ha tikmũ'ũn tek putup nõg. 26 Hõmã tikmũ'ũn hittap te mõnãyxop Nõe putup nõg kamah, 27 tu' xit, tu' xo'op, tu yãytaha', tu hãmyãxatamuk xohix hã' yĩpkox pip 'ohnãg Topa yõg hãm'ãktux pu', tu mõktu Nõe te mĩptut xexka hã mõ'nãhã', nõm mĩptut te kõnãg hã' mõg ha mõ'nãhã', ha tex xexkah, ha kõnãg kox xohix nũ'xip, tu' hãmnak hã' xupep nãm, ha mõktu tikmũ'ũn xohix xakix kõnãg kopah. 28 Ha tikmũ'ũn hittap te mõnãyxop No putup nõg kamah, tu' xit, tu' xo'op, tu hãpxop hãmenax, tu' hãm, tu' pet punethok, tu hãmyãxatamuk xohix hã' yĩpkox pip 'ohnãg Topa yõg hãm'ãktux pu', 29 tu mõktu No te kõmẽn Xonõm nĩm, ha hãpxip 'ohnãg 'ĩhã kuxap te pexkox tu' xakot, xix mĩkax xap pukpex te pexkox tu' nãhã', tu tikmũ'ũn koxyõy, 'ũpuk ha' nõa'. 30 Kaxĩy tikmũ'ũn te hãpxopmãp-tup 'ĩhãk nũn, hak mũn yã Tikmũ'ũn Kutok, 31 tuk nũn 'ĩhã xupmãn mõ'ka'ok, pe yã mĩptut kopa' pip, pe yã hãm tu tihi'. 'Ũhip hok, 'õg hãpxop nĩm, pũyã' pi', pãyã 'ãxupmãn mõ'ka'ok, ka 'ãxok. 32 Mõnãyxop te xa No xetut 'ãktux, tu' yõkãnãm hu' xok, 'ũxaxok hok nõ'õm! 33 Tikmũ'ũn xak, pũyĩy hi, puxix tu' xok, pa tikmũ'ũn xok puxix hi xe'ẽgnãg. 34 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux, 'ũgnũn putup, 'ĩhã tikmũ'ũn 2 mõ'yõn, ha yã mõgãp-tup 'ũpxet, tu' nõy nĩm putup, 35 ha 'ũn 2 te xuxnãg xetox xap koxyõy putup, nũy nõ pãm mĩy, hã mõgãp-tup 'ũn puxet, tu' nõy nĩm putup, 36 ha tik 2 hãm putup, hã mõgãp-tup tik puxet, tu' nõy nĩm putup. Kaxĩy.
37 Ha' yõg xop te Yeyox yĩy'ax 'ãpak, hu' yĩkopit, hu:
—Yãyã', pi'ya' xip nũhũ'? Kaxĩy.
Ha:
—Kuptap xop te yãy tu nũ' nãhã' nũy xokxax tu hãmhũmnãg pip. Kaxĩy.