18
Tik pa te hãmyũmmũg xix 'ũn hok yũm
Yeyox te hãmyũmmũgãhã hãm'ãktux'ax hã, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', pũyĩy tikmũ'ũn Topa pu hãm'ãktux pax, nũy kuxa teknõg hok, tu:
—Tik pa te hãmyũmmũg, tu' xip kõmẽn kopah, tu' kuxãnõg 'ohnãg, hu Topa yĩpkutuk hok, xix tikmũ'ũn yĩpkutuk 'ohnãg. Ha kõmẽn kopa' xip 'ũhũn, tu' hok yũm, tu 'ãmnĩy xohix hã tik pa te hãmyũmmũg ha' mõg, nũy ta tu' xak, hu: “'Ãpu, mõknĩynãm. Tikmũ'ũn kummuk hupmã, pu tu 'ã hãpkummugã kux,” kaxĩy. Pa tik te hãpkohe' mĩy, tu' kuxyã 'ohnãg.
—Ha 'ãmnĩy xohix hã tik te' kuxyã 'ohnãg, pa 'ãmnĩy xohix hã 'ũn nũn, nũy ta tu' xax, pu hãpkummuk mĩy kuxyã', hu 'ãmnĩy xohix hã' mĩy, tu mõktu tik te yãy pu hãm'ãktux, hu: “'Ãte Topa yĩpkutuk 'ohnãg, tu tikmũ'ũn puk yĩpkox 'ohnãg kamah, pa 'ũn te 'a' xak pu' kummuk mĩy xop kuxyã', tuk kuxa teknõg, 'ũn nũn kux 'ohnãg hah. Puxi'. 'Ãte 'ũn mõ'nĩynãm putup, puk putox kummugã hok.” Kaxĩy. Ta tu' kux.
Tu xe:
—Tik pa te hãmyũmmũg, pãyã hãpkohe' mĩy, ha 'ũn te ta tu' xak, tu xe tu' xak, tu' hup 'ohnãg, tu mõktu tik te mõ'nĩynãm. 'Ok Topa te yãy yõg tikmũ'ũn mõ'nĩynãm hok, mõ nõm yãy xe'ẽgnãg tu'? Hamũn. Yã' yĩmõgatux, tu mõ'nĩynãm xe'ẽgnãg, nõm xop te 'ãmnĩy xohix hã ta tu' xak, xix hãptup xohix hã, pu tu mõ'nĩynãm. 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Topa te hãpkummuk mĩy xop kuxyãhã', nũy yãy yõg tikmũ'ũn mõ'nĩynãm mõ'ka'ok. 'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, tuk nũn putup putpu'. 'Ok tikmũ'ũn kuxa mãm putup 'ũgkopa 'ĩhãk nũn? 'Ĩntu'! Kaxĩy.
Paniye yõg tihik, xix tik te gohet pupi tãyũmak pop
Tu hãm'ãktux nõy hã hãmyũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', pu tikmũ'ũn yãy pe'paxex max hok, nũy nõy pe'paxexk-tõgnãg hok kamah, tu:
10 —Tik 2 mõg, tu Topa pet xexka ha' mõg, nũy Topa pu hãm'ãktux, ha tik puxet Paniye xop yõg, xi' nõy te gohet pupi tayũmak pop, 11 ha Paniye yõg tik te yãy pe'paxex max, tu Topa pu hãm'ãktux, tu yãy pu' xuktux, hu: “Topah, 'ũgmũn max. Tikmũ'ũn xohix kummuk pax, tu hãpxop hã' xupxet, xi' nõy hã' xupxet, tu hãpkummuk mĩy, nũ tik kummuk putuk, tik te gohet pupi tãyũmak pop putuk, yã' kummuk, ha tak mũn max. 12 'Ũkxit hok xegõn pet xohix 'ĩhã', xix kĩn pet xohix 'ĩhãk xit hok, nũy ta Topa pu hãm'ãktux, tu yõg tayũmak yãg 'ãte Topa pu' hõm, yã tayũmak xohix te 10 yõgnũ', hu Topa pup-xet hõm. Puxi. 'Ũkux.” Kaxĩy. Pa Topa te nõm pe'paxex kummuk.
13 —Ha tik te gohet pupi tayũmak pop, tu yãyhãhup, tu hãptopa tu' xip 'ũgnĩha', tu Topa yĩpkutuk, hu pexkox pẽnãp-tup 'ohnãg, tu nũ' xup, tu yãy kep to'ok, tu: “Topa, 'ũg 'ũm kuxa ka', 'ãte hãpkummugã pax hah.” Kaxĩy. Ta tu' kux.
14 Tu xe:
—'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Tik te gohet pupi tayũmak pop, tu te yãy pet ha' mõg putpu', ha Topa te' kuxa yũmmãhã', pa Paniye yõg tik kuxa yũm 'ohnãg, Topa te' kuxa yũmmã 'ohnãg hah. Tik te yãy xexka pe'paxex, puxix Topa' hupmã', ha tik te yãk-tõgnãg pe'paxex, puxix tu yãyhã' xexkah. Kaxĩy.
Yeyox xix kakxop
15 Ha 'ũn xop tek-tok tat Yeyox hah, pu' xupit, pũyĩy kakxop pu hãm 'ũm maxnã', ha yãy yõg mũtik hãpkumep xop te' pẽnãhã', tu 'ũn xop mãnõg, 16 pa Yeyox te' xãnãhã', hu:
—Mã'. Pũyã kakxop nũ 'ũghah, tu' tux hok pũyĩy nũ', yã Topa te' xat putup kakxop kuxa tu'. 17 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux, 'ũxaxok hok: Kakxop yĩpkox pip Topa yõg xat'ax pu', ha Topa tep-tup pu tikmũ'ũn yĩpkox pip kamah, kakxop putuk, nũy Topa yõg tikmũ'ũn kopa' pi'. Kaxĩy.
'Ũp-texop xexka
18 Ha Yoneo yõg tik te' xat'ax, tu' nũn, tu Yeyox yĩkopit, hu:
—Notot, xate yũmmũgã'ax, yã 'ãmax. 'Ãtep-tep mũn mĩy'ax nũy 'ũghi xe'ẽgnãg mõ'kumak mõg? Kaxĩy.
19 Ha:
—Tep tu xatek mũn 'ãxet'ax max? 'Ap xip'ah tikmũ'ũn kuxa max. Topa mũn puxehnãg max. 20 Xate Topa yõg xat'ax xohix yũmmũg, hu: “'Ãnõy' hã' xupxet hok, xip-tex hok, xix 'ãnõy yõg hãpxop hã' xupxet hok, xi' koit hok, xix 'õg 'ãtak pu 'ãyĩpkox pi', xix 'ãtut pu 'ãyĩpkox pi'.” Kaxĩy.
21 Ha tik te:
—'A' yũmmũg. Hãmyãxatamuk xohix hã 'ãte' xat'ax yũmmũg, tuk yĩpkox xip. Kaxĩy.
22 Ha' xupak, tu:
—Pãyã hãpxopmã'ax puxet xate' xaxok, 'ap mĩy'ah. Mõy, nõmenax 'õg hãpxop xohix, nũy tayũmak pop, tu' nĩm 'ũhok xop pu', ha Topa te pexkox yõg hãpxop xa' xex putup pexkox kopa, ha nũn tu nũktu 'Ũkpe mõg. Kaxĩy.
23 Ha tik te hãm'ãpak, tu' kuxa hittup 'ohnãg, 'ũp-texop xexka tu', tu Yeyox nĩm. 24 Ha Yeyox te' pẽnãhã', tu:
—'Ũp-texop te yõg hãpxop nĩm putup hok, puxix Topa yõg xat'ax pu' yĩpkox hok kamah. 25 Ha xoktut kãmẽn te 'ãmuxnãg ta kup kox hã mõ'tat 'ohnãg, yã hãpxopmã ka'ok miax, pãyã 'ũp-texop te Topa pu' yĩpkox xip, yã hãpxopmã hok xe'ẽgnãg. Kaxĩy.
26 Ha yãy yõg xop te' xupak, tu:
—'Ũ 'ũm mũn te Topa pu' yĩpkox xip'ax? Yã hãpxopmã ka'ok xexkah. Kaxĩy.
27 Pa Yeyox te:
—Tikmũ'ũn 'a' ka'ok'ah, pa Topa mũn ka'ok xexkah, nũy tu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg. Kaxĩy.
28 Ha Pet te:
—Pẽnã', 'ũgmũg yãy pet nĩm, nũy 'ãpek mõg. Kaxĩy.
29 Ha:
—'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Tikmũ'ũn te yãy pet nĩm, tu' xetut nĩm, tu' tak yĩmot nĩm, tu' tut nĩm, tuk-tok nĩm, tu' nĩm nũy yãyhã Topa yõg tikmũ'ũn, puyĩy Topa nõm xat, 30 puxix Topa nõm pu hãmmax hã' yãnãn putup hãm tu', ha' hi xe'ẽgnãg putup pexkox tu', ha' kux 'ohnãg. Kaxĩy
Yeyox te' xok'ax 'ãktux, xi' putpu hi'ax
31 Ha' mõg, ha Yeyox te yãy yõg tik xop xapit, tu:
—Pẽnã', pũm, yũmũ mõg kõmẽn Yenoyanẽn tu', pu tik kummuk 'ũkputex. Hõmã tik xop te Topa pupi hãm'ãktux, tu kax'ãmi tappet tu', tuk mũn Tikmũ'ũn Kutok 'ãktux. Yã Topa yõg hãm'ãktux hittap hãk kummugãp-tup, 32 ha puknõg xop hak mõgãp-tup, pu 'ã tu yãyhãhupmã', tu' yĩy hep nũ'xok putup, 33 tu 'ã' kix kakixnãg putup, tuk putex putup, 'ũtik xok xe'e', ha 'ãmnĩy tikoyuk nõg 'ĩhã putpuk hip-tup. Kaxĩy.
34 Pa yãy yõg tik xop te hãmyũmmũg 'ohnãg. Hãm'ãpak, tup-tox ka'ok.
Yeyox te tik pa hok pu' pa nãhã'
35 Ha ta' mõg, tu mõktu mõxa kõmẽn Yenikot hãmhũmnãg tu', ha tik pa hok yũm, tu putat yĩka te tu' yũm, nũy hãpxop hok xak, 36 tu hãm'ãpak nĩm 'ĩhã tikmũ'ũn xohix xexka nũn, tu' yĩkopit, hu:
—Tep ha' mõg tikmũ'ũn xohix? Kaxĩy.
37 Ha:
—Kõmẽn Nãyane yõg Yeyox te putat ha' nũn. Kaxĩy.
38 Ha tik pa hok te' xãnãhã', hu:
—Yeyox, 'ãmũn yã mõnãyxop hittap Namix hã 'ãmõkputox, 'ũg 'ũm kuxa ka'. Kaxĩy.
39 Ha tikmũ'ũn nõy te' keppa' pip, tu:
—Puxi', 'ãyĩy hok. Kaxĩy.
Pa' yĩy nõy ka'ok, hu:
—'Ãmũn yã mõnãyxop hittap Namix hã 'ãmõkputox. 'Ũg 'ũm kuxa ka'. Kaxĩy.
40 Ha Yeyox tu tu' hup, tu' xat, pu nũnnã', hu nũnnãhã', ha' yĩka' xip, ha Yeyox te:
41 —Xatep-tek putup 'ãte xa' mĩy? Kaxĩy.
Ha:
—Notot, 'Ãte hãm 'ũm pẽnãp-tup. Kaxĩy.
42 Ha Yeyox te:
—'Ãpu, hãmpẽnã'. 'Ãkuxa yũm ka'ok 'ũgkopah, yĩy Topa te 'ãpa maxnãhã'. Kaxĩy.
43 Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã hãmpenã max, tu' kuxa hittup xexkah, tu Topa max 'ãktux, xix Topa ka'ok 'ãktux, ha tikmũ'ũn te' pẽnãhã', hu Topa max 'ãktux kamah.