10
'Ok 'ĩpxox te' xetut nĩm, pu' kummuk
Tu ta' mõg Yeyox hãpxexka Yonex tu', tu kõnãg kox Yohnãm xak. Ha ta' yãy tu nũ'nãhã tikmũ'ũn xohix Yeyox yĩmãp 'ũxehet, ha xe tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã'. Yã Yeyox te hãmyũmmũgã pax. Ha ta' nũn Paniye xop, tup-tup, puyĩy Yeyox koit, tu:
—Putep kax'ãmi yũmũ yõg xat'ax yõg tappet tu? Topa te putep xat? 'Ok xat, pu tik xetut nĩm? Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—Mõyyex te putep xat? Kaxĩy.
Ha:
—Mõyyex te' xat, pu tik tappet kax'ãmi, nũy xetut nĩm, puyĩy xetut mõg. Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—Hamũn. Hõmã tikmũ'ũn yĩpkox 'ohnãg, yĩy' xat'ax te kaxĩy kax'ãmi'. Pa 'ãmhok. Hõmã Topa te' mĩy hãhãm xix hãpxop xohix, 'ĩhã Topa yõg tappet te: “Topa te' mĩy tihik xix 'ũhũn, yĩy ta tik te' tak nĩm xi' tut, nũy xetut mũtik yãytax, ha nõmhãp-xet. Yã' tix'ah 'ĩpxox xix xetut, yãp-xet. Yã Topa te yãytagãhã', ha tikmũ'ũn te nõm nĩmmãhã', pu' kummuk. Kaxĩy.
10 Ta' mõg Yeyox xix yãy yõg xop, tu nũktu mĩptut hã' mõxaha', ha Yeyox yõg tik xop te:
—Putep xuktux hato'ah? Kaxĩy.
11 Ha Yeyox te:
—'Ĩpxox te' xetut nĩm, nũy nõy mũy, yã hãpkummuk mĩy. Yã' nõy hã' xupxet. 12 Ha ta' xetut te 'ĩpxox nĩm, nũy nõy mũy, hã hãpkummuk mĩy. Yã' nõy hã' xupxet. Kaxĩy.
Yeyox xix kakxop
13 Hãpxip 'ĩhã tikmũ'ũn te kakxop nũnnãhã Yeyox tu', puyĩy Yeyox kakop pu hãmmaxnã', pa Yeyox yõg tik xop te:
—'Ãmhok, 'ũnũnnã hok. Kaxĩy.
14 Pa Yeyox te' xupak, tup-tup nõg, tu:
—'Ũtux, puk ha nũ' kakxop. Hãm'ãktux hok, hu: “'Ũnũnnã hok.” Kaxĩy. Yã Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat, ha' yĩpkox pip. Yã nõm xop te kakxop putuk. 15 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Kakxop yĩpkox pip Topa xat'ax pu', ha Topa tep-tup, pu tikmũ'ũn yĩpkox pip kamah, kakxop putuk, nũy Topa yõg tikmũ'ũn kopa' pi'. Kaxĩy.
16 Yeyox te kakxop yĩmũ' yĩm xex, tu kakxop pu hãmmaxnãhã'.
Tik 'ũp-texop xexka'
17 Tu ta xe' mõg Yeyox, tu' mõg kutõgnãg, ha ta nũ'xupaha tihik, tu nũktu Yeyox keppa' kopaxux hã' xip, tu:
—Notot max, 'ãte putep mũn mĩy putup, nũy hi xe'ẽgnãg mõkumakmõg, ha' kux 'ohnãg? Kaxĩy.
18 Ha Yeyox te
—Teptu xate: “Notot max”? Kaxĩy. Yã Topa 'ũmax, yãp-xet 'ũmax, ha ta' nõy max 'ohnãg. 19 Xate' yũmmũg Topa te' xat, hu: “Tikmũ'ũn putex hok, 'ãnõy hã xupxet hok, hãm xupxet hok, 'ãnõy hã kupex kummuk hok, koit hok, 'õg 'ãtak tu 'ãyĩpkox pi' xix 'ãtut tu'.” Kaxĩy.
20 Ha tik te:
—Notot, 'ãte' mĩy xohix. Yã hõmã 'ũgmũn yã kakxop xix hõnhã hã' mĩy xohix. Kaxĩy.
21 Ha Yeyox te tik pẽnãhã', tu mõ'yãy xe'ẽgnãg, tu:
—Xate hãpxopmã'ax puxet xip'ax hok. Mõg, nũy 'õg hãpxop xohix hãmenex, nũy tayũmak pop, nũy 'ũhok xop pu' nĩm, nũy pi' 'õg hãpxop max xe'ẽgnãg pexkox kopah, nũy nũ', nũy 'ũkpe mõg. Kaxĩy.
22 Yã tik te hãm'ãktux 'ãpak, tu' yẽy, tu' kuxa hittup 'ohnãg, tu ta' mõg nũpeheh. Yã 'ũp-texop xexkãnãm.
23 Ha Yeyox te yãy yõg tik xop te' yĩmap pẽnãhã', tu:
—Yã 'ũp-texop xexka kutĩgnãg te Topa yõg putat hã' mõg, Topa yõg xat'ax pu' yĩpkox pip hok tu'. Kaxĩy.
24 Ha Yeyox yõg tik xop te' yẽy, ha Yeyox te:
—'Ũgnix mũnõm xop, yã tikmũ'ũn kutĩgnãg te Topa yõg putat hã' mõg, nũy Topa yõg xat'ax pu' yĩpkox pi'. Yã hãpxopmã ka'ok. 25 Xok xexka kãmẽn te 'ãmuxnãg ta kup kox hã mõ'tat hok, ha tap-texop xexka xop te Topa yõg putat hã mõg 'ohnãg, tu Topa yõg xat'ax pu' yĩpkox pip 'ohnãg.
26 Ha Yeyox yõg tik xop kuxa te' yẽy, tu yãy mũtik hãm'ãktux, hu:
—'Ok Topa te tikmũ'ũn kuxa kummuk xit 'ohnãg? Kaxĩy.
27 Ha Yeyox te' nõy pẽnãhã, tu:
—Hamũn, Topa tep-texop xexka xop kuxa kummuk xit yũmmũg, nũy kuxa max mõ'tat 'ũyãnãn tu', pa yã tikmũ'ũn te kuxa kummuk xit yũmmũg 'ohnãg. Kaxĩy.
28 Ha Pet te:
—Xate' yũmmũg, 'ũgmũ'ãte yãy yõg hãpxop xohix nĩm, nũy 'ãpek mũg mõg. Kaxĩy.
29 Ha Yeyox te:
—'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux, tikmũ'ũn te' yãy pet nĩm, nũy 'ũkpe mõg, pe' taknõy nĩm, pe' pit, pe' tutnõy, pe' hex, pe' tut, pe' tak, pek-tok, nũy 'ũkpe mõg, nũy 'ũkpupi hãpxopmã', nũy Topa yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux. 30 Ha Topa te nõm pu popmãp-tup nũnte hãm xexka tu', yã' popmãp-tup 'ũpet xohix te' 100, xi' taknõy 100, xi' pit 100, xi' tutnõy 100, xi' hex 100, xi' tut 100, xik-tok 100, xix hãm te' 100, ha tikmũ'ũn te nõm kute'ex kummuk xexkap-tup. Hãpxip 'ĩhã Topa te nõm hĩnnãp-tup, puyĩy hi xe'ẽgnãg mõkuma' mõg, ha' kux 'ohnãg. 31 Yã tikmũ'ũn te mãxap yãyhã ka'ax putup, ha ta ka'ax xop yãyhã mãxap putup. Kaxĩy.
Yeyox te xe hãm'ãktux 'ũxok putup, tu putpu' hip-tup
32 Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu putat hã' mõg kõmẽn Yenoyanẽn tu', ha Yeyox yõg tik xop te Yeyox pe' mõg, ha tikmũ'ũn te' pe' mõg kamah, ha Yeyox yõg tik xop kuxa te' yẽy, ha tikmũ'ũn kuxa nõg, ha Yeyox te yãy yõg tik xop mõgãhã', tu tikmũ'ũn nĩm, tu:
33 —'Ũyũmmũg? Yũmũg mõg kõmẽn Yenoyanẽn tu', ha ta 'õnte tik te 'ãmãnex xexka xop mõgãp-tup xix tik te hãmyũmmũg xop mõgãp-tup, puyĩy 'ũgmũn Tikmũ'ũn Kutok mũy, tu hãm'ãktux putup, hu:
—'Ãpu 'ũp-tex! Kaxĩy.
Tu puknõg xop puk hõm putup, 34 hak mũn 'ãktux kummuk putup, tu' yĩypu'ĩn putup, tuk kix putup, tuk putex putup, hak xok putup. Pa 'ãmnĩy tikoyuk nõg putup, 'ĩhã putpuk hip-tup. Kaxĩy.
Tiak tep-tup hãpxop xix Yoãm te'
35 Hãpxip 'ĩhã' nũn Yemeneo kutok Tiak xix Yoãm, nũktu Yeyox pu hãm'ãktux, hu:
—Yãyã, 'ũgmũ'ãtep-tup, xayĩy hãpxopmã'. Kaxĩy.
36 Ha Yeyox te:
—Putep putup? Kaxĩy.
37 Ha:
—Hãpxip 'ĩhã 'ãyũm putup 'ũxexka yõg mĩmpe yũm'ax xe'ẽgnãg yĩmũ', nũy yãy yõg tikmũ'ũn xat. 'Ãpuk mũg xat, 'ũ mãm yãpxet 'ãyĩm xe'e ha xi' nõy 'ãyĩm xax ha 'õnteh. Kaxĩy.
38 Ha Yeyox te:
—'Ãxop te' yũmmũg 'ohnãg 'ãxop te nõm putup. Hãpxip 'ĩhã tikmũ'ũn tek xũygãp-tup, tuk kute'ex kũmmuk putup, tup-tex putup. 'Ok 'ãxop te' xũy hã kaxĩy tot kamah? Kaxĩy.
39 Ha:
—Yã hamũn. Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—Yã hamũn. Tikmũ'ũn te 'ãxop xũygãp-tup, tu 'ãxop kute'ex kummuk putup, tu 'ãxop kix putup, 40 pa 'a 'ãte' xat'ah, pa Topa te' xat, pu tikmũ'ũn mãm 'ũgyĩm xe'e ha xix 'ũgyĩm xax hah, yã 'ũnõy yõg xip'ax. Kaxĩy.
41 Ha ta' xupak Yeyox yõg tik te 10 te', hu' gãy.
42 Ha Yeyox te yãy yõg tik xohix xãnãhã', yĩy ta' nũn. Yeyox te:
—'Ãxop te' yũmmũg, 'ũxat'ax xop te' xat pax 'ũkuxa mãm kũnãpa pip xop. 43 Pa 'ãxop kopa hã kaxĩy yã' kummuk. 'Ãpu Topa kopa kuxa mãm xop xat pax hok. 'Ok xatep-tup, xayĩy 'ãxexka'? 'Ãpu tikmũ'ũn pu hãpxopmã max, yã tikmũ'ũn yõg kãmãnat max putuk. 44 'Ok xatep-tup, xayĩy 'ãxexka'? 'Ãpu tikmũ'ũn xohix yõg kãmãnat putuk. 45 Yã 'ũgmũn Tikmũ'ũn Kutok nũn nũnte hãm xexka tu', nũy tikmũ'ũn pu hãpxopmã max, yã tikmũ'ũn yõg kãmãnat putuk. 'Ũgnũn, nũy tikmũ'ũn pupik xok, nũy tikmũ'ũn xohix kuxa kummuk xit, nũy kuxa max mõ'tat, 'ũyãnãn tu'. Kaxĩy.
Yeyox xix Matimẽo yã pa hok
46 Tu ta' nũn Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu nũktu' mõxaha kõmẽn Yenikot tu'. 'Ũpip kõmẽn tu', tu ta' mõg kõmẽn kũnãpa', ha ta' mõg tikmũ'ũn xohix kamah, pa' xip tihik, yã pa hok, yã' xuxet'ax Matimẽo, yã Timeo kutok. Tik yũm putat pukah, tu tayũmak xak, puyĩy tikmũ'ũn tayũmak nĩm. 47 Ha tikmũ'ũn te hãm'ãktux Yeyox te kõmẽn Nãyane tu' nũn, ha Matimẽo te' xupak, tu hãm'ãktux ka'ok, hu:
—Yeyox, yã Namix mõkputox, 'ãpu 'ũgmũn kuxa ka'! Kaxĩy.
48 Ha tikmũ'ũn te:
—'Ãyĩy hok! Kaxĩy.
Pa tik yĩy ka'ok nõy nã' mõg, hu:
—Namix mõkputox, 'ãpu 'ũgmũn kuxa ka'! Kaxĩy.
49 Ha Yeyox hup, tu:
—'Ãpu tik pa hok nũnnã'. Kaxĩy.
Ha tikmũ'ũn te tik pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãkuxa nõg hok. 'Ãpu 'ãyok. Tute 'ãxãnãhã', xa nũ'! Kaxĩy.
50 Ha Matimẽo te yãy kayak putxok, tu pepi' xip, tu ta' mõg Yeyox hah, tu mõktu' xupep.
51 Ha Yeyox te:
—Putep putup, 'ũ mĩy? Kaxĩy.
Ha:
—Notot, 'ãtep-tup, 'ũyĩy hãmpẽnã 'ũxeheh. Kaxĩy.
52 Ha Yeyox te:
—Mõg! 'Ãpa hittup, 'ãkuxa yũm ka'ok 'ũgkopa hah. Kaxĩy.
Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã Matimẽo te xe hãmpẽnãhã', tu ta' mõg Yeyox peheh.