9
Tu ta xe hãm'ãktux Yeyox te, hu:
—'Ãte xa hãm'ãktux, yã' pip tikmũ'ũn nũnteh, tu xakix hãmãxap'ah, pa' pẽnãp-tup hãmãxap Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat xe'e putup, ha' yĩpkox pip putup. Kaxĩy.
Yeyox, xix Mõyyex, xix 'Enit
Ta 'ãmnĩy xohix te' 6 nõg, 'ĩhã' mõg Yeyox, tu Pet mõgãhã', xix Tiak, xix Yoãm, tu' nõy mõgã 'ohnãg, tu' mõg yĩktix tox tu', tu' mõxaha', ha' xip Yeyox tik keppah, tu yãyhã kuyãnãm putuk, ha' topixxax yãyhã 'ũmnok tũmnãg, tu yõg kuyãnãm pip. Yã tikmũ'ũn te topixxax pix hã kaxĩy yũmmũg 'ohnãg. Ha tik tikoyuk te' pẽnãhã 'Enit te Yeyox mũtik hãm'ãktux, xix Mõyyex te', ha Pet te Yeyox pu hãm'ãktux, hu:
—Yãyã, yã' max yũmũg pip nũnteh. 'Ũgmũ'ãte xa' mĩy putup 'ãpetnãg, yã 'õgnũ', xix Mõyyex yõg, xix 'Enit yõg. Kaxĩy.
Yã' kuxa nõg tihik, yĩy hãm'ãktux hitop Pet te'. Hãpxip 'ĩhã' nũn hãmgõy xexkah, nũktu kũyãnãm mõ'nĩy, ha Topa te hãm'ãktux hãmgõy xexka kopah, hu:
—Yã 'ũgkutok pit nõ'õm. 'Ãte mõ'yãy xe'ẽgnãg. 'Ãpu 'ũyõg hãm'ãktux 'ãpax! Kaxĩy.
Ha tik te yãy yĩmap pẽnãhã mõ'ka'ok, pa Yeyox puxet pẽnãhã'. Yã' nõy pip'ah.
Tu ta yĩktix hã kukpa yĩxohoh Yeyox xix tihik, ha Yeyox te:
—'Ãpu hãmpẽnã'ax 'ãktux hok. Nãy. 'Ũgmũn Tikmũ'ũn Kutok te putpuk hip-tup, ha nõmhã nõm 'ãktux putup. Kaxĩy.
10 Ha tik te nõm 'ãktux 'ohnãg, pa yãy yĩkopit, hu:
—Putep xuktux 'ũputpu' hip-tup? Kaxĩy.
11 Tu Yeyox pu yĩkopit, hu:
—Teptu tik te hãmyũmmũg xop te hãm'ãktux 'Enit nũn putup hãmãxap? Kaxĩy.
12 Ha Yeyox te:
—Hamũn, 'Enit nũn hãmãxap, nũy hãmmaxnã'. Pa Topa tappet tu hãm'ãktux 'ũgmũn Tikmũ'ũn Kutok xũy putup, ha tikmũ'ũn tek putup nõg putup, 13 pa 'ãte xa hãm'ãktux, hõmã yã' nũn 'Enit nũnteh, ha tikmũ'ũn te' kute'ex kummuk pax. Yã hõmã Topa tappet tu hãm'ãktux, hu:
—Tikmũ'ũn te 'Enit kute'ex kummuk putup. Kaxĩy.
Yeyox te kakxop hittupmãhã'
14 'Ũpip Yeyox yõg tik xop, tu tik te hãmyũmmũg xop mũtik hãm'ãktux, 15 ha tikmũ'ũn xohix pip 'ũyĩmap, tu Yeyox pẽnãhã', hu' nũn, nũy Yeyox mũtik hãm'ãktux. 16 Ha Yeyox te yãy yõg tik xop pu hãm'ãktux, hu:
—Putep 'ãktux 'ãxop yãy mũtik? Kaxĩy.
17 Ha ta' xip tihik tikmũ'ũn kopah, tu:
—Notot, 'ãte yãy kutok pit nũnnãhã', yã' kopa' xip yãmĩy kummuk, ha 'ũgkutok te hãm'ãktux yũmmũg 'ohnãg. 18 Yãmĩy kũmmuk te' mũkpax, tu hãm tu mõ'yõnpax, ha' yĩkox hã' konnoppax, tu' xox hã' nõy nahatpax, hu' pu'uk 'ũgkutok. Ha 'ãte yãy kutok nũnnãhã, puyĩy 'õgnũ tik xop yãmĩy kummuk xut, pa' xut yũmmũg 'ohnãg. Kaxĩy.
19 Ha Yeyox te:
—Yã tik kuxa mãm kutõgnãg 'ũgkopah! 'Ãmnĩy xohix texĩy hãg nox xip'ax 'ãxop mũtik, xayĩy 'ãkuxa mãm? 'Ãmnĩy xohix texĩy hã 'ãte 'õg hãpkummuk hã tot putup? 'Ãpu' nũnnã 'ãk-tok. Kaxĩy.
20 Yã' nũnnãhã', ha yãmĩy kummuk te Yeyox pẽnãhã', tu kakxop yãy nuhugã ka'ok, ha' nãhã', tu' yõkanãm nã' mõg, tu' yĩkox hã konnop. 21 Ha Yeyox te 'ãtak pu hãm'ãktux, hu:
—Hãmyãxatamuk xohix texĩy hã' kummuk hã kaxĩy? Kaxĩy.
Ha 'ãtak te:
—Yã hõmã yã' pu'ũgnãg xix hõnhã'. 22 Yã yãmĩy kummuk te mõ nõy yõn punethok kuxap kopah, xix kõnãg kopah, nũy putex. Xate hãpxopmã yũmmũg, hu tak mũ'ã teh. 'Ãpu 'ũgmũg kuxa ka'. Kaxĩy.
23 Ha Yeyox te:
—'Ok 'ãte xa hãpxopmã yũmmũg? 'Ok 'ãkuxa yũm ka'ok? Yã 'ãte' kuxa mãm ka'ok xop pu hãpxopmã xohix yũmmũg. Kaxĩy.
24 Ha hãm'ãktux ka'ok, hu:
—Yã 'ũgkuxa yũm 'ãkopah. 'Ãpu 'ũgka'ogã', 'ũyĩy 'ũgkuxa yũm ka'ok punethok. Kaxĩy.
25 Ha tikmũ'ũn xohix yĩnnãhã' tu' nũn, ha Yeyox te yãmĩy kummuk xat, hu:
Yãmĩy kummuk, xate' nõy yĩpkox hogãhã'. Yãmĩy kummuk, 'ãpep, nũy putpu mõnã hok. Kaxĩy.
26 Ha yãmĩy kummuk te hãm'ãktux ka'ok, tu kakxop yãy nuhugã xexkah, tu ta' mõg, ha ta' pip kakxop, ha tikmũ'ũn te:
—Yã' xok. Kaxĩy.
27 Pa Yeyox te' nõy yĩm hã' mũg, tu' yĩm xĩnnãhã', hak-nĩhã' xip.
28 Ha ta' mõg Yeyox, tu mõktu mĩptut hã mõ'nãhã', ha Yeyox yõg tik xop te:
—Teptuk mũ'ãte yãmĩy kummuk xut yũmmũg 'ohnãg?
29 Ha:
—Tikmũ'ũn te Topa pu hãm'ãktux. Hã kaxĩy nõm yãmĩy kummuk xut. Kaxĩy.
Yeyox te xe hãm'ãktux 'ũxok putup, tu putpu' hip-tup
30 Tu ta' mõg Yeyox yãy yõg tik xop mũtik, tu mõktu hãpxexka Ganinet tu hãpkumep. Yeyox te yãy xaptop putup, puyĩy tikmũ'ũn pẽnã hok, 31 yã yãy yõg tik xop pu hãmyũmmũgãhã', tu:
—Tik te' gãy xop mõgãp-tup, puyĩy 'ũgmũy, nũy 'ũkputex, yã Tikmũ'ũn Kutok putex, hak xok putup, pa 'ãmnĩy tikoyuk nõg 'ĩhã putpuk hip-tup. Kaxĩy.
32 Pa tik te Yeyox yõg hãm'ãktux yũmmũg 'ohnãg, pa' kuxa nõg, hu xe yĩkopit 'ohnãg.
Tik 'ũm xexkanãm
33 Ta' mõg Yeyox yãy yõg tik xop mũtik, tu mõktu kõmẽn Kapãnãm tu' mõxaha', tu mĩptut hã' mõxaha'. Yeyox te tik te 12 xop pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãxop te putep yãy mũtik hãm'ãktux putat kopah? Kaxĩy.
34 Pa yã' yẽy. Yã tik te hãm'ãktux, hu:
—Tik 'ũm xexkanãm Yeyox yõg tik xop kopah? Kaxĩy.
35 Yeyox yũm, tu' xãnãhã yãy yõg tik xop, ha' nũn, ha:
—'Ok xatep-tup, xayĩy xexkah? 'Ãpu yãy kutõgnãg pe'ãpaxeh, nũy nõy pu 'ãhãm, yã' xohix yõg kãmãnat. Kaxĩy.
36 Yeyox te kakxop paha', tu tik xop kopa' xix, tu' nõy yĩmũ' yĩm xex, tu:
37 —Tikmũ'ũn 'ũm te kakxop te kaxĩy putup, nũy kakxop pẽnã', 'ũkputuppax tu'. Yã nõm tek putup kamah. Tikmũ'ũn 'ũm tek putup, yã Topap-tup kamah, yã nõm te nũgkutnãhã'. Kaxĩy.
Tikmũ'ũn te yũmũg hã' gãy 'ohnãg, puxix yũmũg hã xape'
38 Ha Yoãm te:
—Yãyã', 'Ũgmũ'ãte' pẽnãhã tihik, ha yãmĩy kummuk mõy. Tute:
“Yeyox te 'ã yãy 'ãxet'ax hõm, 'ũyĩy yãmĩy kummuk mõy. Yãmĩy kummuk, 'ãpep!” Kaxĩy.
Hak mũ'ãte:
“'Ãmhok! 'Ũmõy hok!” Kaxĩy.
Yã tik xip'ah 'ũgmũg xop kopah. Kaxĩy.
39 Ha Yeyox te:
—Kaxĩy hok. Yã' max. 'Ãte yãy 'ãxet'ax hõm, puyĩy yãmĩy kummuk mõy, puxix tik 'ũgmũn 'ãktux kummuk putup'ah. 40 Yã yũmũg hã' gãy 'ohnãg, puxix yũmũg hã xape tikmũ'ũn. 41 'Ãpu 'ũxaxok hok, tikmũ'ũn te xa kõnãg tat, 'ũkuxa mãm 'ũgkopah tu', puxix Topa nõm hã maxnã'. Kaxĩy.
Pa 'ãtix. Hãpkummuk mĩy hok
42 Tu xe:
—Tikmũ'ũn 'ũm te' kuxyãhã kakxop kutõgnãg kuxa yũm'ax 'ũgkopah. Yã' max, pu nõm kummuk xop xuknĩkup tu mĩkaxxap xexka hĩy poxit hã, nũy kõnãg xexka kopa mõ'yõn. 43 Paxpu 'ãyĩm te 'ãkummugã', xayĩy hãpkummuk mĩy, 'ãpu kuyut, nũy 'ũxak, nũy putyõn. Yã' max, pexkox hã mõnãy 'ãyĩm puxet hã. Pa' kummuk, 'ũnõy te 'ãxix kuxap kopah, ha 'ãyĩm tix pip. Yã kuxap xok 'ohnãg. 44 Yã 'ũk-tox nõy nã' mõg putup hãpxop xohix, ha kuxap xok 'ohnÃg. 45 Paxpu 'ãpata te 'ãkummugã, xayĩy hãpkummuk mĩy, 'ãpu kuyut, nũy 'ũxak, nũy putyõn. Yã' max, pexkox hã mõnãy 'ãpata puxet hã. Pa' kummuk, 'ũnõy te 'ãxix kuxap kopah, ha 'ãpata tix pip. 46 Yã 'ũk-tox nõy nã' mõg putup hãpxop xohix, ha kuxap xok 'ohnãg. 47 Paxpu 'ãpa te 'ãkummugã, xayĩy hãpkummuk mĩy, 'ãpu 'ũxut, nũy putyõn. Yã' max, Topa yõg xop hã mõnãy 'ãpa puxet hã. Pa' kummuk, 'ũnõy te 'ãxix kuxap kopah, ha 'ãpa tix pip. 48 Yã 'ũk-tox nõy nã' mõg putup hãpxop xohix, ha kuxap xok 'ohnãg.
49 Kuxap te pipkup kopit, pe' max pe' kummuk. Hã kaxĩy Topa te tikmũ'ũn yõg hãpxopmã'ax kopit putup. 50 Tikmũ'ũn te' putyõn 'ãmotxuxpex kummuk. Hã kãxĩy Topa te hãpkummuk mĩy xop putyõn putup. Pa 'ãpu hãmmax mĩy, nũy tikmũ'ũn pu hãmmaxnã'. Kaxĩy.