8
Yeyox te tikmũ'ũn te' 4,000 pu xit'ax popmãhã'
Hãpxip ha ta' yãy tu nũ'nãhã tikmũ'ũn xohix, tu yõg xit'ax pip'ah. Ha' xip Yeyox, tu yãy yõg tik te 12 xop xãnãhã', tu:
—'Ãte tikmũ'ũn kuxa ka', yã 'ãmnĩy tikoyuk hã' pip tikmũ'ũn 'ũgmũtik, ta hõnhã 'ũyõg xit'ax 'ũm pip'ah. 'Ũmã hok, ha 'ãte tikmũ'ũn mõ'pok 'ũpet hah, puxix xakux putat kopah, 'ũpu'uk tu'. Yã hãptox tu' nũn tikmũ'ũn. Kaxĩy.
Ha Yeyox yõg tik xop te:
—Tep-te tikmũ'ũn pu xit'ax hãmenex nũnte hãm panip xexka tu'? Yã' pip'ah xit'ax. Yã tikmũ'ũn xohix. Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—Pãm xohix texĩy 'õgnũ? Kaxĩy.
Ha:
—'Ũxohix te' 7. Kaxĩy.
Ha tikmũ'ũn xat, pu hãm tu' mãm, tu pãm te' 7 pop, tu Topa pu hãm'ãktux, hu:
—Xate 'ũgmũ'ã pãm popmãhã'. 'Ãmax. Kaxĩy.
Yeyox te pãm koxip, tu yãy yõg tik xop pu' popmãhã', puyĩy tikmũ'ũn pu popmã'. Ha ta' pip mãhãm kamah, yã' xohix'ah, ha Yeyox te Topa pu mãm 'ãktux, tu yãy yõg tik xop pu' popmãhã', puyĩy tikmũ'ũn pu' popmã', ha tikmũ'ũn te' mãhã', tu mõktu xe xit putup'ah, yã puxix, ha Yeyox yõg tik xop te' xit'ax yãgnãg yãy tu nũ'xok manax te' 7 hã nũ'xip. Yã tikmũ'ũn xohix te' 4.000 te' mãhã pãm xix mãhãm.
Ha ta tikmũ'ũn mõ'pok hato'a Yeyox te', 10 tu ta' mõg yãy yõg tik xop mũtik, tu mĩpkox hã' mõxaha', tu ta' mõg tu mõktu' mõxaha hãpxexka Namãnot tu'.
Peniye xop te Yeyox tu' xak, puyĩy hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg
11 Ha ta' nũn Paniye xop, tu Yeyox mũtik hãm'ãktux, tup-tup, puyĩy Yeyox hãm'ãktux kummuk, hu ta tu' xak, puyĩy hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, pu tikmũ'ũn pẽnã', puyĩy tikmũ'ũn yũmmũg Topa te Yeyox ka'ogãhã', 12 ha Yeyox te xit xut xexka, tu:
—Teptu tikmũ'ũn te hãpxopmã'ax ka'ok xe'ẽgnãg xak, puyĩy tikmũ'ũn pẽnã'. 'Ãte xa hãm'ãktux, 'ãte xa hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg putup'ah, xayĩy pẽnã'. Kaxĩy.
13 Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu mĩpkox hã' mõxaha', tu ta' mõg, tu kõnãg xexka xak.
Paniye xop yõg pãm tokatokgã'ax xix 'Enot yõg
14 Ha Yeyox yõg tik xop yõg pãm 'ũm xip'ah, yã' xaxok. Yã pãm puxet xip mĩpkox kopah, 15 ha Yeyox te:
—Pa 'ãtix. 'Ũkummuk Paniye xop yõg pãm yõg tokatokgã'ax xix 'Enot yõg. Kaxĩy.
Yã 'ap tokatokgã'ax 'ãktux'ah, pa yã 'ũyõg hãmyũmmũgã'ax.
16 Ha Yeyox yõg tik xop te yãy mũtik hãm'ãktux punethok, tu:
—Hamũn. Yũmũ yõg pãm 'ũm xip'ah, yĩy ta nõm 'ãktux. Kaxĩy.
17 Ha Yeyox te' xupak, tu:
—Teptu yãy mũtik hãm'ãktux pãm 'ũm xip'ah? 'Ok 'ãxop te' yũmmũg 'ohnãg yõgnũ hãm'ãktux? Texĩy 'ãp-tox ka'ok? 18 'Ãpa te hãmpẽnã 'ohnãg, xix 'ãyĩpkox te hãm'ãpak 'ohnãg. 'Ok 'ũxutigãhã 19 'ãte pãm te' 5 koxip, nũy tikmũ'ũn te' 5.000 pu' popmã'? 'Ũmã kux, ha pãm yãgnãg xe' pip, manax hã nũ'xip. 'Ãxop te manax xohix texĩy pop? Kaxĩy.
Ha':
—12. Kaxĩy.
20 Ha Yeyox te xe:
—'Ãte pãm te' 7 koxip, nũy tikmũ'ũn te' 4.000 pu' popmã'. 'Ũmã kux, ha pãm yãgnãg xe' pip, manax hã nũ'xip. 'Ãxop te manax xohix texĩy pop? Kaxĩy.
Ha':
—7. Kaxĩy.
21 Ha Yeyox te:
—'Ok 'ãxop te hãmyũmmũg nõmhã'? Kaxĩy.
Yeyox xix tik pa hok Metxax tu'
22 Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu mõktu' mõxaha xiptuxexka Metxax tu', ha ta' nũn tikmũ'ũn, tu tik pa hok nũnnãhã', tu Yeyox tu' xak, puyĩy 'ũyĩm xex tik yĩmũ', nũy hittupmã'. 23 Ha Yeyox te' nõy yĩm mũg, tu ta' mõg tik mũtik tikmũ'ũn xohix kũnãpa', tu yĩypu'ĩn tik pa kopah, tu nõy yĩmũ yãy yĩm xex, tu:
—'Ok hãpxop pẽnãhã'? Kaxĩy.
24 Ha tik te hãmpẽnãhã', tu:
—'Ãte' pẽnãhã tihik, pa yã mĩm te hãpkumep putuk. Kaxĩy.
25 Ha Yeyox te xe yãy yĩm xex tik pa yĩmũ', ha tik te hãmpẽnã mõ'ka'ok, tu hãmpẽnã max xe'ẽgnãg. Yã' hittup. 26 Ha Yeyox te tik xat, pu' pet ha mõg, puyĩy xiptuxexka tu mõg hok.
Pet te hãm'ãktux max
27 Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop tu xiptuxexka Pinip yõg Xeyanet tu'.
Yeyox te tik pu hãm'ãktux, hu:
—Putep xuktux tikmũ'ũn? 'Ũ'ũm 'ũgmũn? Kaxĩy.
28 Ha tik te:
—Yã' yãg te: “Yã Yoãm, nõm tep-tox pix.” Kaxĩy. Ha ta' yãg nõy te: “Yã 'Enit.” Kaxĩy. Ha ta' yãg nõy te: “Yã nõm te Topa pupi hãm'ãktux.” Kaxĩy.
29 Ha Yeyox te:
—Xix 'ãxop, putep xuktux 'ãxop, 'ũ'ũm 'ũgmũn? Kaxĩy.
Ha Pet te:
—Yã Topa te 'ãyãykutnãhã'. Kaxĩy.
30 Ha Yeyox te tik xat, puyĩy nõm 'ãktux hok.
Yeyox te' xuktux 'ũxok putup, tu putpu' hip-tup
31 Tu ta hãm'ãktux Yeyox te yãy yõg tik xop pu, tu:
—'Ũgmũn, yã Tikmũ'ũn Kutok, tuk xũy xexkap-tup, yã Yoneo xop yõg xexka xop tek putup nõg putup, xix 'ãmãnex xexka xop te', xix tik te hãmyũmmũg xop te', tu' nõy xat putup, puyĩy 'ũkputex. 'Ũkxok xe'e putup, pa 'ãmnĩy tikoyuk nõg, 'ĩhã putpuk hip-tup. Kaxĩy.
32 Yã hãm'ãktux xe'e Yeyox te', ha Pet te:
—'Ãmhok. Kaxĩy hok! Kaxĩy.
33 Ha Yeyox yõkãnãm, nũy yãy yõg tik xop pẽnã', nũy Pet pu hãm'ãktux, hu:
—'Õg hãm'ãktux'ax yã Hãmgãyãgnãg yõg. 'Ãpu 'ũkxãmpa mõg! Xate hãmpe'ãpaxex, yã tikmũ'ũn te hãmpe'paxex putuk, yã 'ap Topa te hãmpe'paxex putuk'ah. Kaxĩy.
34 Tu ta tikmũ'ũn xãnãhã Yeyox te, xix yãy yõg tik xop xãnãhã', ha' nũn, ha Yeyox te:
—Tikmũ'ũn tek mũn mũtik hãpkumep putup, puxix yãy kutõgnãg pe'paxex, puxix yãy yõg putup'ax mĩy 'ohnãg, nũy 'ãmnĩy xohix hã' yãy yõg mĩpkupnix tat, nũy xũy, nũy 'ũkxũy putuk, tuk mũn mũtik hãpkumep putup nõmhã'. 35 Ha tikmũ'ũn te' yãy xaxok hok, puxix tu' hi xe'e 'ohnãg, pa tikmũ'ũn xok 'ũgmũn hah, puxix tu hip-tup mõkuma' mõg, tu hi kux 'ohnãg. 36 Teptu hãm xexka yõg hãpxop xohix pop, pãyã' xok? 'Ũp-texop, tu' xok, tu hãpxop xohix xaxok, 'ũxok tu', puxix' hok xe'ẽgnãg. 37 'Ok max, pu tikmũ'ũn putexop xexkah, tu hãm xexka yõg tayũmak xohix xexka pop, pa' xok? 'A' max'ah. Yã' xok, tu tayũmak xohix xaxok, tu hok xe'ẽgnãg, ha tayũmak xohix te tikmũ'ũn putpu' hĩnnã hok. 38 Tikmũ'ũn tek mũn hã yãyhãhup, xix yõgnũ hãm'ãktux ha yãyhãhup, yã 'ũnõy xop pu yãyhãhup, hu: “'Agmũn Yeyox yõg'ah.” Kaxĩy. Kopxix 'ãte nõm hã yãyhãhup, 'ũyãnãn tu'. 'Ãtak Topa pu 'ãte nõm xop hã yãyhãhup, 'ĩhãg nũn, tu: “'Õhõm 'a' yõg'ah.” Kaxĩy. 'Ĩhãg xexka xe'ẽgnãg nũn 'ãtak Topa putuk, xix pexkox yõg nũ'pok xop putuk.