13
Topa pet xexka kõyyõy putup
Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, ha tik xop te:
—Yãyã, pẽnã Topa pet xexka 'ũmax xe'ẽgnãg, yã mĩptut max!
Ha Yeyox te:
—'Ok mĩptut max xe'ẽgnãg pẽnãhã'? Hãpxip 'ĩhã yõg mĩkaxxap te' nõy yĩmũ' mãm putup'ah, yã' xohix xexka koxyõy putup! Kaxĩy.
Tikmũ'ũn te 'ãxop xũygãp-tup
Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu mõktu yĩktix 'Onimet yĩmũ' mãm, ha Pet te' yĩkopit, xix Tiak te, xix Yoãm te, xix 'Ãnene te', hu:
—Hãm'ũmhã nõm hãpxopmãp-tup? Tikmũ'ũn te hãpxopmã'ax 'ũm pẽnãp-tup, 'ĩhã nõm hãpxopmãp-tup? Kaxĩy.
Ha Yeyox te hãmyũmmũgãhã kõnãmãhã', hu:
—Pa 'ãtix, nũy hãmyũmmũg, nũy 'ãkuxa mãm hok koit'ax kopah. Yã' nũn putup 'ũxohix, tu hãm'ãktux putup, hu: “'Ũgmũn nõ'õm, Topa tek mũn yãy kutnãhã', yã Yeyox 'ũgmũn!” Kaxĩy. Ha tikmũ'ũn xohix kuxa mãm putup koit'ax kopah. 'Ãxop te' xupak putup hãmnũhũn xexka hãmhũmnãg, yã tikmũ'ũn te yãy kix kakĩynãg. Ha tikmũ'ũn nũn putup, tu: “Yã yãy kix kakĩynãg tikmũ'ũn hãptox tu'.” Kaxĩy. 'Ãpu 'ãkuxa nõg hok. Yã tikmũ'ũn te yãy kix putup te kaxĩy, pa hãpkux 'ohnãg. Hãpxexka yõg tikmũ'ũn te hãpxexka nõy yõg tikmũ'ũn mũtik yãykix putup, ha ta' hep xop te' hep xop nõy mũtik yãy kix putup, ha ta hãm xexka yãy nuhuk nãm panip putup, ha ta hãmhõgnãg, ha putup te tikmũ'ũn kix putup. 'Ũn tek-tok put putup, tu' xũy xexka'. Hã kaxĩy tikmũ'ũn xũy putup, ha mõktu hãpkux.
Pa 'ãtix, tikmũ'ũn te 'ãxop mõgãp-tup 'ũpa te hãmyũmmũg xop tu', puyĩy 'ãxop kopit, yã 'ãxop kummugãp-tup. Ha tikmũ'ũn nũn putup kamah, nũy 'ãxop kix xikot hã Yoneo xop yõg Topa pet kopah. Yã 'ãkuxa mãm 'ũgkopah, yĩy ta' nũn putup tikmũ'ũn, nũy 'ãxop mõgã gohenanok tu' xix gohet yõg xat'ax xexka tu', puyĩy 'ãxop kopit, ha 'ãxop te nõm pu Topa yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux, 10 ha tikmũ'ũn te' hep xop xohix xexka pu Topa yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux putup hãmãxap, hak-nãy tu hãpkux. 11 Tikmũ'ũn te 'ãxop mũg, nũy 'ãxop mõgã' gohet yõg xexka xop tu'. 'Ãpu 'ãkuxa nõg hok. 'Ãpu hãmpe'ãpaxe hok, hu: “'Ãte putep xuktux putup?” Kaxĩy. Pa 'ãmhok, 'ãmõg putup gohet yõg xexka tu', ha Topa te xa hãm'ãktux'ax hõm putup, xayĩy hãm'ãktux, yã 'õg hãm'ãktux 'ohnãg, pa yã Topa Koxuk mũn yõg. 12 Tikmũ'ũn punethok te yãy taknõy mõgãp-tup gohet yõg xexka xop tu', puyĩy nõm kix, ha ta 'ãtak te yãy kutok mõgãp-tup kamah xi' tut te', puyĩy nõm kix. Ha tak-tok te 'ãtak mõgãp-tup kama xi' tut, puyĩy nõm kix, ha' xakix putup 'ũxohix. 13 'Ãkuxa mãm 'ũgkopah, yĩy tikmũ'ũn te 'ãp-tup nõg putup, pa 'ãpu 'ãkuxa mãm ka'ok mõkuma'ãmõg, ha Topa te 'ãhĩnnãp-tup. Kaxĩy.
'Ũxũy xexka'
14 Yeyox te xe:
—'Ãxop te' pẽnãp-tup hãpxop yãy 'ĩgã xexka 'ũnõy yõg xip'ax tu'—xate nũ mõkupix, 'ãpu hãmyũmmũg—'ãxop pip hãpxexka Yonex tu', nũy ta mõg mõ'ka'ok yĩktix tu'. 15 'Ãxop mãm mĩptut yĩmũ, nũy ta mõg mõ'ka'ok. Mĩptut hã mõxa hok, nũy hãpxop pa'. 16 'Ãxop pip hãpxa tu', nũy ta mõg mõ'ka'ok, yãy pet hã mõxa hok, nũy topixxax pa' 17 Yã' kummuk xexkap-tup 'ũn tek-tok xuk xop pu' xix 'ũn tek-tok put xop pu'. 18 'Ãpu Topa pu hãm'ãktux, nũy ta tu' xak, puyĩy tikmũ'ũn 'ãxop kummugã mõ'ãgmũg pukpex 'ĩhã'. 19 Yã nõm 'ãmnĩy hã 'ãxop xũy xexkap-tup, pa hõmã Topa te' mĩy hãm xexka xix hõnhã' xũy kutõgnãg. 20 Topa te' xat, xayĩy 'ãmnĩy xohix'ah hã 'ãxop xũy putup. Topa te' xat hok, puxix xakix xohix xexka'. Pa' pip Topa kopa kuxa mãm ka'ok xop, yã Topa te nõm yĩmõgãtux, nũy nõm hĩnnã', hu' xat putup, puyĩy 'ãmnĩy xohix'ah hã' xũy.
21 —Tikmũ'ũn te hãm'ãktux putup, hu: “Mũ, nũy pẽnã', Topa yõg yãykutnã'ax xip nũnteh.” Kaxĩy. Ha ta' nõy te hãm'ãktux putup, hu: “Mõg, nũy pẽnã', Topa yõg yãykutnã'ax xip 'õnteh, yã' xip Yeyox.” Kaxĩy. 'Ãpu 'ãyĩpkox pip hok. Yã' koit. 22 Yã nõm koit xop te Topa pupi hãm'ãktux xop putuk putup, tu Topa yõg yãykutnã'ax putuk putup, tu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, nũy Topa putuk, puyĩy tikmũ'ũn kuxa' yẽy. Nõm tep-tup, nũy Topa yõg yĩmõgãtux xop kuxa mãm koit'ax kopah. 23 Pa 'ãtix. 'Ãte 'ãxop pu hãmyũmmũgãhã' hõnhã'. Hãpxip 'ĩhã nõm hãpxopmã'ax pẽnãp-tup, tu' yũmmũg putup. Kaxĩy.
Tikmũ'ũn Kutok putpu' nũn
24 Yeyox te xe:
—Yã' xũy xexka nõg putup, ha ta mãyõn yãyhãp-tup hãpkoxtap, ha ta mãyõn hex yãnãm pip putup'ah, 25 ha ta mãyõnnãg pip pexkox yo'oma', pa xakux putup, ha ta hãpxop xohix ka'ok nuhuk putup pexkox yo'oma' xix pexkox kopah, 26 ha ta pexkox tuk yĩxop-tup, yã Tikmũ'ũn Kutok, tu hãmgõy xexka kopak yĩyxop-tup, yã' max xe'ẽgnãg, ha tikmũ'ũn xohix te' pẽnãp-tup, 27 ha 'ãte yãy yõg pexkox yõg nũ'pok xop mõ'pok putup hãpxexka xohix tu'. 'Ũmõg putup, nũy Topa yõg yĩmõgãtux xop nũnnã', puyĩy xohix yãy tu nũ'nã'. Kaxĩy.
Piget kup
28 Yeyox te xe:
—'Ãpu hãmyũmmũg. 'Ũxip piget kup, tu yõg mĩmmãg tup, tu yõg mĩxux xupep. 'Ãxop te' pẽnãhã' tu' yũmmũg mõ'ãgmũg pukpex, yã tex tihix. 29 Hã kaxĩy xate nõm hãpxopmã'ax pẽnãp-tup 'ãte xa nõm 'ãktux, tu' yũmmũg putup 'ũgnũn putup putpu'. 30 'Ãpu hãmyũmmũg, hõnhã' pip tikmũ'ũn, ha ta' yãg te nõm hãpxopmã'ax xohix pẽnãp-tup, pa yã' yãg te' pẽnãp-tup 'ohnãg, pa xakix putup hãmãxap. 31 'ũnõg putup hãmnõgnõy xix hãm xexka', pa yõgnũ hãm'ãktux pip mõkuma'mõg, tu' nõg putup 'ohnãg. Kaxĩy.
Hãm'ũmhã
32 Yeyox te xe:
—Hãm'ũmhã tikmũ'ũn te nõm hãpxopmã'ax pẽnãp-tup? Hãptup 'ũm, pe 'ãmnĩy 'ũm? Mãyõn yũm 'ũm? Yã pexkox nũ'pok xop te' yũmmũg 'ohnãg, ha Topak-tok te' yũmmũg 'ohnãg, pa 'ãtak Topa puxehnãg te' yũmmũg. 33 Pa 'ãtix. 'Ãpu 'ũkhip, nũy hãmpẽnã'. Yã 'ãxop te' yũmmũg 'ohnãg. Hãm'ũmhã nõm hãpxopmã'ax pẽnãp-tup? Yã 'ãxop te' yũmmũg 'ohnãg. 34 Yã hã kaxĩy putuk. Tik mõg putup hãptox tu', tu kãmãnat xex, puyĩy hãm, tu hãmyĩkox pẽnã'ax xat, puyĩy hãmpẽnã', tu ta' mõg tihik. 35 Hãm'ũmhã putpu' nũn putup tihik, 'ok pe 'ãmãxak, 'ok pe 'ãmnĩy kote hã, 'ok pe xokakkak tak xata hã, 'ok pe hãm yãy kuhmõy hã? Yã kãmãnat te' yũmmũg 'ohnãg. Hã kaxĩy tikmũ'ũn te' yũmmũg 'ohnãg, hãm'ũmhã 'ũgnũn putup putpu'. 36 'Ũgnũn putup, pa tikmũ'ũn mõ'yõn, yã' kummuk. 37 'Ãte xa hãm'ãktux, xix tikmũ'ũn xohix pu nõm 'ãktux, hu: “Pa 'ãtix!” Kaxĩy.