14
'Ũp-tup, nũy Yeyox putex
Hõnhã 'ãmnĩy tix 'ĩhã 'ãmuk xexka xip'ax, yã 'ãmuk xexka 'ãxet'ax Nõa' Yẽn xix Pãm Tokatok Hok. Ha 'ãmãnex xexka xop tep-tup xix tik te hãmyũmmũg xop tep-tup, puyĩy xonat xop Yeyox mũy, puyĩy kĩy, 'ũp-tex putup hah, tu yãy mũtik hãm'ãktux, hu:
—Pa 'ãmhok hõnhã'ah. Yã 'ãmuk xexka xip. Hõnhã yũmũ'ãte Yeyox putex, puxix tikmũ'ũn gãy xexkah. Nãy, pu 'ãmuk xexka mã kux. Kaxĩy.
Yeyox xip xiptuxexka Metãn tu'
'Ũxip Yeyox xiptuxexka Metãn tu' Xĩmãm pet kopah, yã Ximãm xax kunutnãm. Ha ta' nũn 'ũhũn, tu mĩkaxxap koxnãg max nũnnãhã', yã mĩkaxxap 'anamax hã' mĩy, ha' kopa' xip hep haxnãg max 'ũxuxet'ax nãn, yã takat xexkah. 'Ũn nũn, tu nũktu mĩkaxxap koxnãg koxyõy, tu Yeyox putox yĩmũ hep pux. Ha ta' pip tikmũ'ũn, tu' gãy, tu yãy mũtik hãm'ãktux, hu:
—Yã' kummuk. Teptu hã kaxĩy hep haxnãg max putyõn? Yã hep nõmenex, pu' max, nũy tayũmak pop, nũy 'ũhok xop pu nõm popmã'. Yã yõg tayũmak xexkah, yã yõg tayũmak 'ãnuk, yã yãnãm ponnok hã mĩy, yã xohix te' 300 'ũyõg tayũmak 'ãnuk. Kaxĩy.
Yã tikmũ'ũn te 'ũn mãnõg, pa Yeyox te:
—'Ũmãnõg hok' Teptu 'ãxop gãy xexkah? 'Ũn te hãpxopmã max. Yã' hok xop pip mõkuma'mõg 'ãxop kopah. 'Ãxop tep-tup, nũy ta nõm hã tehet, pak xip ka'ok 'ohnãg 'ãxop kopah. 'Ũn te hãpxopmã max yũmmũg, hu' mĩy. 'Ũkxok putup, hak hãpkot putup, yĩy ta hõnhã 'ũn tek yĩn muk, nũy haxyã max, xokxax putuk. 'Ãte xa' hãpxe'e 'ãktux tikmũ'ũn te hãpxexka xohix tu' Topa yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux putup, tu nũ 'ũn 'ãktux putup kamah.
Yot te gãy xop mõgãp-tup Yeyox ha
10 Ha ta' mõg Yot 'Ĩxkanot, yã' xip Yeyox yõg tik te 12 xop kopah, tu' mõg, tu mõktu 'ãmãnex xexka xop mũtik hãm'ãktux, nũy gãy xop mõgã Yeyox ha, puyĩy xũygã', 11 ha 'ãmãnex xexka xop te' xupak, hu' kuxa hittup, tu:
—'Ũgmũ'ãte xa tayũmak popmãp-tup. Kaxĩy.
Hã kaxĩy Yot te gãy xop mõgãp-tup Yeyox ha, puyĩy xũygã'? Yã Yot te hãmpe'paxex.
'Ãmuk xexka 'ãxet'ax Nõa' Yẽn
12 'Ãmuk xexka xip 'ãxet'ax Pãm Tokatok Hok, yã 'ãmnĩy mãxap, 'ĩhã Yoneo xop te kahnẽn kutok kix 'ãmuk xexka 'ãxet'ax Nõa' Yẽn pu'. Ha ta' pip Yeyox yõg tik xop, tu Yeyox pu hãm'ãktux, hu:
—Pi'yã xatep-tup? Pi'yã 'ũgmũ'ãte 'ãmuk xexka Nõa' Yẽn mĩy putup? Kaxĩy.
13 Ha Yeyox te yãy yõg tik mõ'pok, tu' xat, hu:
—Mõg kõmẽn tu'. 'Ãmõg putup, pa' mõg putup tihik, tu naxtox hã kõnãg tat putup. 'Ãpu nõm pe mõg. 14 Tik te mĩptut hã mõ'nãp-tup. 'Ãpu nõm hã mõxã kamah, nũy xuxyã pu hãm'ãktux. 'Ãpu hãm'ãktux, hu: “Yãyã te' yĩkopit. Pi'yã' yũm hãm'ãta kox? 'Ũgmũ'ãte 'ãmuk xexka Nõa' Yẽn mĩy putup 'õnteh, 'ũgmũn xix yãy yõg tik xop.” Kaxĩy. 15 Ha tik te xa' mũg hãm'ãta kox max, yã pepi' yũm, ha' pip mĩmpe max. 'Õnte 'ãxop te' mĩy putup 'ãmuk xexkah. Kaxĩy.
16 Ha ta' mõg Yeyox yõg tik tix, tu mõktu hãpxop xohix pẽnãhã Yeyox te nõm xuktux, tu 'ãmuk xexka 'ãxet'ax Nõa' Yẽn mĩy.
17 'Ãmãxak ha ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu mõktu hãm'ãta kox hã' mõxaha', 18 tu mĩmpe xit'ax tu' mãm, tu' xit, ha Yeyox te:
—Hamũn, 'ãte xa hãm'ãktux. 'Ũxip tihik 'ãxop kopah, tuk mũtik xit. Tute' gãy xop nũnnãp-tup, puyĩy 'ũgxũygã'. Kaxĩy.
19 Ha Yeyox yõg tik xop kuxa hittup 'ohnãg, ha yãp-xet te:
—Yãyã, 'ũ'ũm? 'Ok 'ũgmũn? Kaxĩy.
Ha ta' nõy te yĩykopit, ha' nõy te, tu mõktu xohix te' yĩykopit kamah.
20 Ha Yeyox te:
—Yã tik puxet 'ãxop kopah, yã nõm te pãm pix putup kãnẽy pet xax kopah. 21 Yã 'ũkxok putup, yã Tikmũ'ũn Kutok xok putup. Yã hã kaxĩy Topa yõg tappet te nõm 'ãktux. Tik te gãy xop mõgãp-tup Tikmũ'ũn Kutok ha, puyĩy xũygã'. Yã' kummuk xexka nõm pu'. 'Ũtut te nõm put 'ohnãg, pu' max! Kaxĩy.
Pãm mãhã', tu xupyãg xo'op, nũy Yeyox pe'paxeh
22 'Ũxit Yeyox xix yãy yõg tik xop, ha Yeyox te pãm paha', tu Topa pu hãm'ãktux, hu:
—Xatek mũ'ã pãm popmãhã'. 'Ãmax. Yã' max. Kaxĩy.
Yeyox te pãm koxip, tu yãy yõg tik xop pu nõm popmãhã', tu:
—'Ãpu 'ũpop. Nũhũ yã 'ũgyĩn. Kaxĩy.
23 Tu kãnẽy xo'op'ax paha', tu Topa pu hãm'ãktux, hu:
—Topa, yã' max, 'ãmax. Kaxĩy.
Tu ta yãy yõg tik xop pu' hõm, ha' xo'op. 24 Ha Yeyox te:
—Nũhũ yã 'ũkhep 'ãta. 'Ãte yãy hep 'ãta tikmũ'ũn xohix pupi nũ'nãp-tup. 'Ũkhep 'ãta yã pa'ax tup Topa yõg xix tikmũ'ũn yõg. 25 'Ãte xa hãm'ãktux xe'e', 'ãte xe xupyãg xo'op putup'ah. Nãy, pu Topa yãy yõg tikmũ'ũn xat putup, ha' yĩpkox pĩp, 'ĩhã xe' xo'op. 26 Ha' xohix te Topa puk-tex, tu ta' mõg yĩktix 'Onimet tu'.
Yeyox te Pet pu hãm'ãktux
27 Ha Yeyox te yãy yõg tik xop pu hãm'ãktux, hu:
—'Ãxop xohix tek nĩm putup. Yã Topa yõg tappet te: “Tikmũ'ũn te kahnẽn pẽnã'ax putex putup, ha ta kahnẽn xumãp-tup.” Kaxĩy. 28 Pa putpuk hip-tup 'ũgmũn, tu tak mõg putup 'ãxop keppa hãpxexka Ganinet tu'. Kaxĩy.
29 Ha Pet te:
—'Ãmhok! 'Ãte 'ãnĩm putup'ah. Nõm xohix te 'ãnĩm putup, kopxix 'ãnĩm putup'ah. Kaxĩy.
30 Ha Yeyox te:
—'Ãte xa hãm'ãktux xe'e: 'ãmnĩy ha ta hãm'ãktux tikoyuk xate, hu: “'Ãte Yeyox yũmmũg 'ohnãg!” Kaxĩy. Hãpxip 'ĩhã xokakkak tak xatap-tup tix. Kaxĩy.
31 Pa Pet te xe hãm'ãktux ka'ok, hu:
—'Ãmhok! 'Ãte nõm 'ãktux putup'ah, 'ãyũmmũg 'ohnãg. 'Ũkxok 'ãmũtik, kopxix nõm 'ãktux putup'ah. Kaxĩy.
Ha ta nõm 'ãktux kamah Yeyox yõg tik xohix xop.
Yeyox xip mĩm mãtiknãg Yetxẽm tu'
32 Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop mũtik mĩm mãtiknãg tu' 'ũxuxet'ax Yetxẽm, tu' mõg, tu mõktu' mõxaha', ha Yeyox te:
—Mãhãm nũnteh, 'ĩhãg mõg, nũy Topa pu hãm'ãktux. Kaxĩy.
33 Tu ta' mõg Yeyox, tu' mõgãhã Pet, xix Tiak xix Yoãm, tu hãpxip 'ĩhã Yeyox kuxa hittup 'ohnãg kõnãmãhã', tu' kuxanõg xexkah, 34 tu:
—'Ũgkuxa hittup 'ohnãg, yãg xok putup putuk. 'Ãpu nox 'ãti nũnteh, nũy 'ũkhip. Pa 'ãtix. Kaxĩy.
35 Tu ta' mõg kutõgnãg, tu mõ hãm nĩy, tu Topa pu hãm'ãktux, hu:
—Topa, xate' xat, kopxik xũy putup'ah. 36 Tak yõgnũ 'ãtak, xate hãpxopmã xohix yũmmũg. 'Ãpu xat, 'ũyĩy xũy hok. Pa 'ãtep-tup'ah 'ãte nõm putup, pa 'ãtep-tup xate nõm putup. Kaxĩy.
37 Tu ta' nũn putpu', tu nũktu yãy yõg tik tikoyuk pẽnãhã', ha mõ'yõn, ha Yeyox te Pet pu:
—Xĩmãm, 'ok mõ'õn? 'Ok mãyõn mõg kutõgnãg hãg hip 'ohnãg? 38 'Ãpu 'ãpa ka'ok, nũy Topa pu hãm'ãktux, puyĩy nõy 'ãxapit hok, xayĩy hãpkummuk mĩy. 'Ãkoxuk tep-tup, nũy mõ'yõn hok, pa 'ãyĩn tep-tup, nũy mõ'yõn, yã 'ãkoxuk ka'ok, pa 'ãyĩn pu'uk. Kaxĩy.
39 Tu ta xe' mõg Yeyox, nũy Topa pu hãm'ãktux, tu yõg hãm'ãktux 'ãktux 'ũxehet, yã' yãy putuk, 40 tu ta xe' nũn putpu', pa' pip yãy yõg tik xop, tu mõ'yõn. Yã kũmĩm tep-tex xexkah, tu' pa ka'ok yũmmũg 'ohnãg, tu yãnãn hãm'ãktux yũmmũg 'ohnãg.
41 Ha ta' xe' mõg Yeyox, tu xe' nũn putpu', yã' nũn tikoyuk, tu:
—'Ok mõ'õn kux'ah, 'ok kũmĩm te 'ãp-tex? Puxix! Yã nõmhã'! Yã nõmhã tik nũn, nũy hãpkummuk mĩy xop nũnnã', puyĩy 'ũgmũn Tikmũ'ũn Kutok xũygã'. 42 Pepix 'ãpip. 'Ãpu yũmũ mõg. Pẽnã', 'ũnũn tihik, tu' gãy xop nũnnãhã, puyĩy 'ũkxũygã'! Kaxĩy.
Tikmũ'ũn te Yeyox mũg
43 Yeyox te hãm'ãktux, 'ĩhã' xupep Yot, yã nõm te Yeyox yõg tik te 12 xop kopa' xip, ha nũmũti' mõxaha tikmũ'ũn, ha' taha mĩkaxxexka xix mĩptopnãg. Yã 'ãmãnex xexka xop te nũ'pok, xix tik te hãm yũmmũg xop te', xix Yoneo xop yõg xexka xop te'. 44 Yã Yot tep-tup, nũy gãy xop mõgã', puyĩy Yeyox xũygã', hu nũmũtik hãm'ãktux, “'Ãte tik kep hã' mũg putup. 'Ãpu nõm mũy, nũy mõgã'. Yã nõ'õm.” Kaxĩy.
45 Hãpxip 'ĩhã' nũn Yot, tu nũktu Yeyox yĩkãgnãg xip, tu:
—Yãyã'! Kaxĩy.
Tu' nõy kep hã' mũg, yã xape xop putuk. 46 Ha tikmũ'ũn te Yeyox mũg, tu' hĩy. 47 Ha ta' xip tihik, tu mĩkaxxexka xut, tu tik te 'ãmãnex xop xat yõg kãmãnat yĩpkox xak, 48 ha Yeyox te tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, hu:
—'Ok 'ãxop nũn, tu' taha mĩkaxxexka xix mĩptopnãg, nũy xupxet hĩy? Yã' putuk. 49 Hõmãg xip ka'ok 'ãxop kopah, nũy 'ãxop pu hãmyũmmũgã' Topa pet xexka tu', pa 'ãxop tek hĩy 'ohnãg. Pa hõmã 'ũhittap nõm te kax'ãmi Topa yõg tappet tu', ha ta hõnhã nõm putuk. Kaxĩy.
50 Ha Yeyox yõg tik xop te Yeyox nĩm, tu hãpxũmãnãm.
51 Yã' xip tik tuktup, tu komenok ponnok hã' taha', ha tikmũ'ũn te' hĩy putup, 52 pa tik te' nĩm komenok, tu' xaxtop, tu ta' mõxupaha'
Yoneo xop yõg xexka xop te Yeyox kopit
53 Hãpxip 'ĩhã tikmũ'ũn te Yeyox mõgãhã tik te 'ãmãnex xop xat pet tu', tu mõktu' mõxaha', ha' pip 'ãmãnex xexka xop, xix Yoneo xop yõg xexka xop, xix tik te hãmyũmmũg xop.
54 Ha ta' xip Pet, tu hãptox tu Yeyox pe' mõg, tu mõktu' xupep tik te 'ãmãnex xop xat pet yõg hãmnuhnõg tu', tu' yũm kuxap yĩkak xonat xop mũtik, nũy xapuk. 55 Ha ta' pip 'ãmãnex xexka xop, xix tik pa te hãmyũmmũg xop te hãmpe'paxex, texĩy Yeyox 'ãktux kummuk putup, puyĩy putex. Pa 'ãmhok, 'ap yũmmũg'ah. 56 Tikmũ'ũn xohix te' kupex, tu' koit, pa' yãy yõg hãm'ãktux te' nõy yõg putuk 'ohnãg.
57 Yã tikmũ'ũn tek-nĩhã' pip, tu' koit, hu:
58 —'Ũgmũ'ãte Yeyox yõg hãm'ãktux 'ãpak, yã tute: “Tikmũ'ũn te Topa pet xexka mĩy, ha ta 'ãte' koxyõy putup, pa 'ãte xe' mĩy putup 'ãmnĩy tikoyuk hã. Yã tikmũ'ũn te nõm mĩy putup 'ohnãg.” Kaxĩy.
59 Tikmũ'ũn te hãm'ãktux, pa' yõg kupex'ax te yãy putuk 'ohnãg.
60 Ha tak-nĩhã' xip tik te 'ãmãnex xop xat tikmũ'ũn kopah, tu Yeyox pu hãm'ãktux, hu:
—'Ok xate hãm'ãktux yãnãn 'ohnãg? Kaxĩy.
61 Pa' yẽy. Yã hãm'ãktux yãnãn 'ohnãg, ha tik te 'ãmãnex xop xat te xe:
—'Ok Topa te 'ãyãykutnãhã'? 'Ok Topa xe'ẽgnãg kutok? Kaxĩy.
62 Ha Yeyox te:
—Yã hamũn. 'Ãxop xohix tek pẽnãp-tup, yã Tikmũ'ũn Kutok pẽnãp-tup. 'Ũgyũm putup Topa ka'ok yĩm xe'e tu'. 'Ãxop te kamak pẽnãp-tup, 'ũkxip putup pexkox kopah, tu ta yĩxop-tup hãmgõy xexka kopah! Kaxĩy.
63 Ha tik te 'ãmãnex xop xat te yãy topixxax pot, yã' gãy, tu:
—Puxix. Yã hãm'ãktux kummuk! 64 Tute Topa 'ãktux kummuk. 'Ãxop te' xupak. Putep hãmpe'ãpaxex nõmhã'? Kaxĩy.
Ha tikmũ'ũn xohix te Yeyox putup nõg, tu hãm'ãktux, hu:
—'Ãpu 'ũp-tex! Kaxĩy.
65 Ha tikmũ'ũn te yĩynĩn xõn kõnãmãhã Yeyox tu', tu' nõy putox mõ'nĩy, tu' kix, tu:
—'Ãpu hãm'ãktux. Tep-te 'ãkix? Kaxĩy.
Ha ta' pip xonat, tu Yeyox kix yãy yĩm hã.
Pet te hãm'ãktux Yeyox yũmmũg 'ohnãg
66 Ha ta' xip Pet kukpa hãmnuhnõg tu', ha' nũn tik te 'ãmãnex xop xat yõg kãmãnat hex, 67 tu nũktu Pet pẽnãhã', tu:
—Hõmã 'ãxip kõmẽn Nãyane yõg Yeyox mũtik, yã yõg xop kopa 'ãxip. Kaxĩy.
68 Pa Pet te:
—'Ap 'ãte nõm yũmmũg'ah. Putep 'ãktux? Kaxĩy. Tu ta' mõg Pet hãmpak'ax mõ'nĩnyĩn'ax tu', 'ĩhã xokakkak tak xataha'. 69 Ha kãmãnat hex te Pet pẽnãhã', ha yĩka' nõy pip, ha kãmãnat hex te:
—Hamũn, tihik 'õhõm yã Yeyox yõg xop kopa' xip. Kaxĩy.
70 Pa Pet te:
—'Ãk mũn'ah. Kaxĩy.
Hãpxip 'ĩhã tikmũ'ũn te:
—Hamũn. 'Ũgmũ'ãte' yũmmũg xe'e. 'Ãxip Yeyox yõg tik xop kopah. Hamũn, 'ãmũn yã hãpxexka Ganinet yõg tihik kamah. Kaxĩy.
71 Ha Pet te:
—'Ãte xa hãm'ãktux, ha Topa te' xupak, tu' yũmmũg. 'Ãxop te tik 'ãktux, pa 'ãte nõm yũmmũg 'ohnãg! 'Ãte' koit, puxix Topa 'ũgkix! Kaxĩy.
72 Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã xe' xataha xokakkak tak, ha Pet te' xutigãhã', yã hõmã Yeyox te: “Xate hãm'ãktux tikoyuk, hu: 'Ãte Yeyox yũmmũg 'ohnãg! Kaxĩy. 'Ĩhã xokakkak tak xatap-tup tix.” Kaxĩy.
Ha Pet kuxa hittup 'ohnãg, hu' potaha'.