17
Yeyox xix Mõyyex xix 'Enit
Ãmnĩy te 6 nõg, 'ĩhã Yeyox te Pet mõgãhã', xix Tiak, xix Yoãm, pa' nõy xop mõgã hok, tu yĩktix tox mõ'kanĩn, tu mõktu mõxaha', ha Yeyox tu' pẽnãhã', ha' pa te yãyhã yãnãm putuk, mãyõn yãnãm putuk, ha' yõg topixxax te yãyhãm-nok, kũyãnãm putuk. Ha tik tikoxyuk te mõnãyxop hittap Moyyex pẽnãhã', xix mõnãyxop hittap 'Enit pẽnãhã', ha Yeyox mũtik hãm'ãktux hã' nõy yãnãn. Ha Pet te:
—Yãyã', yã' max yũmũg pip nũnte'! 'Ok xate putup, 'ũnũnteh 'ãte 'ãpet 3 mĩy? 'Ãpet puxet, xi' nõy mõnãyxop Mõyyex pet puxet, xi' nõy mõnãyxop 'Enit pet puxet. Kaxĩy.
Pet te hãm'ãktux, 'ĩhã hãmgõy xexka te kũyãnãm mõ'nĩy, ha ta Topa yĩy, tu:
—'Õhõm 'ũgkutok, 'ãte 'õm mõ'yãy xe'ẽgnãg, hak kuxa hittupmãhã'. 'Ũxupax! Kaxĩy.
Ha tik xop te Topa yĩy'ax 'ãpak, 'ĩhã' kuxãnõg xexkah, tu hãm tu' xakux, ha' kuxa te' yẽy, ha Yeyox nũn, tu nõm hã' xupit, tu:
—'Ãpu, 'ãyok, 'ãkuxãnõg hok. Kaxĩy.
Ha' yok, tu' yõkãnãm, tu hãmpẽnãhã', tu Yeyox puxet pẽnãhã'.
Ha' xat, pu yĩktix tu yĩxox, ha ta' mõg, 'ĩhã Yeyox te' xat pu tikmũ'ũn pu' xuktux hok. Yã Yeyox te' putpu' hi, 'ĩhã yãy tik xop te hãpxopmã'ax xohix 'ãktux. 10 Yĩy tik xop te' yĩkopit, hu:
—Teptu tik xop te hãmyũmmũg te 'Ẽnit 'ãktux, tu nõm nũn putup hãmãxap 'ãktux? Kaxĩy.
11 Ha:
—Hamũn. Mõnãyxop 'Enit nũn hãmãxap, nũy Topa yõg hãmyãykutnã'ax keppa mõg, 12 pa 'ãte xa hãpxe'e 'ãktux: Mõnãyxop 'Ẽnit nũn tap, 'ap tikmũ'ũn te' yũmmũg'ah, tuk-tex'ex kummuk, tu Tikmũ'ũn Kutok kute'ex kummuk putup kamah, hak xũy xexkap-tup. Kaxĩy.
13 Yĩy tik xop te hãmyũmmũg. Yã Yeyox te Yoãm 'ãktux, nõm tep-tox pix.
Yeyox te tik kutok hittupmãhã'
14 Ta putpu' mõg tikmũ'ũn hah, tu' mõxaha', 'ĩhã tik te Yeyox ha' nũn, tu' kakak hã' nãhã', 15 tu:
—Yãyã', 'ãpu xõnnũ kuxa ka'! 'Ũpakut, tu hãm tu' nãhã', xix kuxap kopa' nãhã', xix kõnãg kopa' nãhã', tu yãy pu xu'ux, ha yĩkonnop te' yĩkox hã' xupep, 'ũyĩy xax tu' xupep, 16 ha' nũnnãhã 'õg tik xop hah, pãyã' hittupmã yũmmũg 'ohnãg. Kaxĩy.
17 Ha Yeyox te:
—'Ãxop kummuk xop! 'Ãkuxa mãm 'ohnãg! Yã 'ãmnĩy xohix hã 'ãte 'ãxop hã' tot. Hãm 'ũm hã' kux'ax? 'Ãk-tok nũnnã'. Kaxĩy. Ha' nũnnãhã'.
18 Ha Yeyox te' xat, ha yãmĩy kummuk mõg, 'ĩhã tik tup hittup.
19 Ha tik xop te Yeyox yĩka' nũn, tup-xet hã' pip, 'ĩhã' yĩkopit, hu:
—Teptuk mũ'ãte yãmĩy kummuk xut hok? Kaxĩy.
20 Ha:
—'Ãkuxa mãm pu'uk, hu' xut hok. 'Ũxaxok hok: Tikmũ'ũn kuxa mãm kutõgnãg, mĩpkup mõytat xap kutĩgnãg putuk, puxi' xat, pu yĩktix mõg, nũy kõnãg xexka kopa yũm, hu' yũm'ax. Yã kaxĩy 'ãxop ka'ok, nũy hãpxopmã ka'ok xohix. 21 Topa mũtik hãm'ãktux pax, 'ĩhã xit hok, hu ta nũ yãmĩy kummuk papux. Kaxĩy.
Yeyox te xe hãm'ãktux, tu yãy xok'ax 'ãktux
22 Ha ta 'ãmnĩy 'ũm 'ĩhã nõm tik xop te yãy tu nũ'nãhã hãpxexka Ganinet tu', ha Yeyox te:
—Timũ'ũn te' gãyxop mõgãp-tup 'ũghah, 23 hak putex putup, yãk mũn Tikmũ'ũn Kutok. 'Ãmnĩy tikoxyuk nõg putup, 'ĩhãk hip-tup putpu'. Kaxĩy.
Ha tik xop kuxa hittup 'ohnãg.
Yeyox te Topa pet tu pago
24 Tu ta' mõg kõmẽn Kapãnãn tu', Yeyox mũtik mõg, ha tik tihi', tu Topa pet pupi tayũmak pop, tu Xĩmãm Pet yĩkopit, hu:
—'Ok 'ãxop xuxyã te Topa pet tu tayũmak hã pago? Kaxĩy.
25 Ha:
—Yã' pago. Kaxĩy.
Tu mĩptut hã mõ'nãhã', 'ĩhã Yeyox te hãm'ãktux hãmãxap, hu:
—Xĩmãm, xatep-tep mũn pe'ãpaxex? 'Ũ 'ũm te gohet pu tayũmak hã pago? 'Ok pe tikmũ'ũn, 'ok pe puknõg xop?
26 Ha:
—Puknõg xop. Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—Hamũn. Yĩy tikmũ'ũn te pago hok, 27 pa yũmũ'ãte tikmũ'ũn gãyãp-tup'ah, yĩy mõg, nũy mãpxamut. Yã mãm te mãxap mõ'xuk, puxi' yĩkox tu' xut'ax tayũmak, nũy Topa pet tu tayũmak hã pago. Mõg, nũy yũmũg pupi pago. Kaxĩy.