18
Pi'yã tik xexka nãm?
Tu hãm'ãktux kux, 'ĩhã tik xop nũn, tu Yeyox yĩkopit, hu:
—'Ũ 'ũm yã Topa yõg tikmũ'ũn xat'ax, 'ĩhã Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat? Kaxĩy.
Ha kakxop xãnãhã', tu tik xop keppa' nũnnãhã', tu:
—'Ũxaxok hok: 'Ãxop kuxa te kakxop kuxa putuk hok, hu ta pexkox hã mõxakux 'ohnãg, 'ĩhã Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat. Topa yõg tikmũ'ũn xe'e kuxa te kakxop kuxa putuk, tu yãy kutõgnãg pe'paxex, tu Topa pu' yĩpkox pip, yã nũ kakxop putuk. Ha tikmũ'ũn te kakxop putup, 'ũgmũn putup tu', kopxik xip nõm tikmũ'ũn mũtik kamah.
Hãpkummuk mĩy'ax hã' yãy pu hãpkummũgãhã'
—Kakxop kuxa mãm ka'ok 'ũgkopah, ha tikmũ'ũn te' mõgãhã', nũy Topa yõg putat xax, puxix Topa te nõm tikmũ'ũn kummugãp-tup 'ũyãnãn tu'. Yã' max mãykox hĩy, xix mĩkaxxap putux, nũy nõ kõnãg kox kopa nũ'xok, puyĩy tu xok. Yã' kummuk tikmũ'ũn te kakxop mõgã kummuk! Topa te nõm tikmũ'ũn kummugãp-tup xe'e'!
—Pax xa 'ãyĩm 'ãkummugã, xa hãpkummuk mĩy, pax xa 'ãpata 'ãkummũgã', xa hãpkummuk mĩy, 'ãpu kuyut, nũy xak, nũy putyõn. Yã' max pexkox hã mõnãy 'ãyĩm hok xix 'ãpata hok hã. Pãyã' kummuk 'ũnõy te 'ãxix kuxap kopah, ha 'ãyĩm 2, xix 'ãpata 2. Yã nõm kuxap xok 'ohnãg. Pax xa 'ãpa 'ãkummugã', xa hãpkummuk mĩy, 'ãpu' xut, nũy putyõn. Yã' max 'ãpap-xet hã pexkox hã mõnãy, tu ta' kummuk 'ãpa 2 hã Hãmgãyãgnãg Pet ha 'ãmõg, ha 'ãputyõn kuxap kopah. Yã nõm kuxap xok 'ohnãg.
Yeyox te kahnẽn te yãyxaxogãhã 'ãktux
10 —'Õg pa 'ãti'! Kakxop pe'ãpaxeh kutõgnãg hok. 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: 'Ũyõg nũ'kutnã'ax te 'ãmnĩy xohix hã 'Ãtak Topa keppa' xip pexkox tu'. 11 Yãk mũn Tikmũ'ũn Kutok, tuk nũn, nũy tikmũ'ũn kummuk xop xax, nũy pipi', puyĩy tu kuxa hi xe'ẽgnãg.
12 —'Ãxop tep-tep pe'ãpaxex? Tikmũ'ũn yõg kahnẽn xohix te 100, ha ta kahnẽn puxet te yãy xaxok. Putep mũn mĩy'ax 'ũxuxyã'? Tu kahnẽn te 99 nĩm, nũy kahnẽn puxet xax. 13 'Ãte xa xe hãpxe'e 'ãktux: 'Ũxipihi', 'ĩhã' xuxyã kuxa hittup xexka kahnẽn puxet hã, tu' hittup kutõgnãg kahnẽn te 99 hã. 14 Hã kaxĩy 'Ãtak Topa te pexkox tu' xip, tup-tup nõg, pu tikmũ'ũn kutõgnãg yãy xaxok, kahnẽn putuk, nũy hãpkummuk mĩy.
15 —'Ãnõy te xa hãpkummugãhã', 'ãpu, mõg, nũy hãpkummugã'ax yũmmũgã'. 'Ãp-xet hã mõg, nũy nũ mũtik hãm'ãktux. 'Ãnõy yĩpkox pip, puxix 'ãmũn hã 'ãxape 'ũxeheh. 16 'Ãnõy yĩpkox hok, 'ãpu mõg, 'ãnõy puxet mũtik 'ãmõg, nũy hãpkummugã'ax yũmmũgã', xa hãm'ãktux hã nõy yãnãn. Yã Topa tappet te: “'Ok pe tikmũ'ũn 2 tihi', 'ok pe tikmũ'ũn 3 tihi', tu hãm'ãktux puxet, puxix tik pa te hãmyũmmũg kopit max, tu nõm tikmũ'ũn hãm'ãktux puxet ha' kopit max.” Kaxĩy. 17 Pa tikmũ'ũn yĩpkox hok, 'ãpu tikmũ'ũn kuxa mãm ka'ok xop pu' xuktux. 'Ũkuxa mãm ka'ok xop pu' yĩpkox hok, puxix 'õm 'ãxop hã tu puknõg, 'ãyuhuk putuk, xix tik te gohet puknõg pupi tayũmak pop putuk, yã' puknõg.
Tu' xat pu mĩy, xi' xat hok puyĩy mĩy hok
18 —Yĩy 'ãte xa hãm'ãktux, hu: 'Ãxop te' xat hok pu mĩy hok hãm xexka tu', puxix Topa' xat hok pu mĩy hok pexkox tu' kamah. 'Ãxop te' xat pu mĩy, puxix Topa' xat pu mĩy kamah pexkox tu'.
19 —'Ãte kama xa hãm'ãktux, hu: Xatix te Topa ta tu' xak pu hãpxopmã', tup-tox puxet hã' xax, xix kuxap-xet hã' xax, puxix 'Ãtak Topa xip pexkox tu', tu hãpxopmãp-tup xa'. 20 Yã tikmũ'ũn 2 pe 3 te yãy tu' xakux, kopxik xip nõm tikmũ'ũn mũtik. Kaxĩy.
Kãmãnat kummuk 'ãktux
21 Ha ta Pet te Yeyox yĩka' nũn, tu:
—Yãyã', hãpkummuk mĩy'ax xohix te xĩy 'ãte' xaxogã'ax, pu tu kux? Yãk taknõy tek kummugãhã', tu xek kummugãhã', tu mõktu yã' xohix. Hãm 'ũm hã 'ãte' xaxogã kux'ax? 'Ok xaxogã'ax xohix te 7? Kaxĩy.
22 Ha:
—'Ãmhok. 'Ũxaxogã 'ũxohix te 7, tu xe xaxogã 'ũxohix te 7, tu' xe xaxogã', tu mõktu xe xaxogã te homi' 70, yã' xohix te 490 xate xaxogãp-tup. 23 Yã Topa te' xat kaxĩy, yĩy 'ãte xa hãmyũmmũgã'ax, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', hu: Hãpxexka yõg tik te' xat'ax, tu kãmãnat xop xãnãhã' pu nũ', pu tayũmak te ta nemẽn hã pago, 24 yĩy kãmãnat puxet nũnnãhã', ha ta nemẽn tayũmak xohix xexka punethok, 25 pãyã' hok, 'ap xip'ah tayũmak, yĩy tik te' xat'ax te' xat pu nõm kãmãnat hãmenax, xi' xetut, xik-tok xop, xi' yõg hãpxop xohix, pu tu' hok hã' hãm, nũy tayũmak xexka hã' yãnãn, nũy tu pago. 26 Pa kãmãnat kopaxux hã' nãhã', tu' xat'ax tu' xak, pu mĩy hok, tu: “'Ũgmũn hã tot, nũy 'ũghip, 'ũ xa pago. Yã 'ãte tayũmak xohix xexka hã xa pagop-tup. Kaxĩy.
27 —Ha' xat'ax te kãmãnat kuxa ka', tu te ta nemẽn'ax yõg tayũmak xaxogãhã', ha' mõg, 28 pa kãmãnat nõy pẽnãhã', 'ĩhã' mõg, ha ta nemẽn tayũmak kutõgnãg te 10 'ũnõy pu', yĩ' nõy mãykox mũg, tu' nuhuk, tu: “Hõnhã 'ã' pago. 'Ãte hõnhã yãy yõg tayũmak putup!” Kaxĩy.
29 —Ha' nõy te' kopaxux hã' nãhã', tu tu' xak, hu: “'Ũgmũn hã' tot, nũy 'ũghip, xa pago, yã 'ãte xa tayũmak xohix hã pagop-tup.” Kaxĩy
30 —Pap-tup nõg, tu' mõg, tu kanet hã mõ'tat, tu' kopa' xix, puyĩy tayũmak xohix hã pago. 31 Ha ta kãmãnat xop te' pẽnãhã', tup-tup nõg, tu' gãy, hu tik te' xat'ax ha' mõg, tu tu' xuktux, 32 ha' xat'ax te kãmãnat kummuk xãnãhã', tu:
—“'Ãxupkumĩy, 'ãkummuk! 'Ãte 'õg ta nemẽn xaxogãhã', ha' kux, xate 'ã' xak hah, 33 pa 'ãkummuk, tu 'ãnõy kuxa ka 'okpa 'ãte 'ãkuxa ka'.” Kaxĩy.
34 —Tu' gãy xexkah, tu' xat, pu kãy mõgã kanet hah, nũy nõ kummugã kanet kopah, ha mõktu tayũmak xohix ta nemẽn hã' pago. 'Ũkux. Kaxĩy.
35 Tu hãm'ãktux kux, tu:
—Ha kaxĩy 'Ãtak Topa te pexkox tu' xip, tu' pẽnãnã' xip. 'Ãxop te 'ãnõy yõg hãpkummuk mĩy'ax xaxogã hok, puxix Topa 'õg kummuk mĩy'ax xaxogã hok kamah. Tu ta tu' kux. Kaxĩy.