11
Co Lázaro y'o'cy
Jɨm Betania anajty tüg pa'mjäy, hue' anajty yxɨɨ Lázaro. Hue' je' anajty chɨnäy ma María etz Marta ycogajpɨty. María je' anajty huɨdibɨ je Huindzɨn Jesús anajty tɨ yajjaxy je ujtzpɨjyñɨɨ huɨdibɨ ooy oy yxuugy, etz po'tɨ Jesús ytecy mɨɨd ycöhuay. Hue' je' anajty María etz Marta ymɨdügquëx Lázaro huɨdibɨ anajty pɨjcɨp. Chi Lázaro ymɨdügquëx ajcxy ycapxyquejxy ma je Huindzɨn Jesús anajty yajpaady, e chi oy yajnɨmäyii:
―Je mmɨgüg huɨdibɨ ooy mdzocy, pɨjcɨp je'.
Co Jesús jadu'n mɨdooy, chi ymɨnañ:
―Je' ypa'm ca' yaj'öga'ñyii tüccɨ'yɨ. Je' ypa'm hue' yajniguëxɨ̈gamy Dios ymɨc'ajt, jaydëb Dios ycömaybɨdzɨmɨpy, e nañ ɨɨch nyajcömayɨpyɨch, ɨɨch je jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty.
Jesús ooy anajty tzocy jɨhuɨ̈y je Marta, María etz je Lázaro. Oy jadu'n Jesús nejhuɨɨy co anajty Lázaro ypɨgyii, jamejtz xɨɨ jɨm yjacxɨɨnajxy ma anajty yajpaady. Huin'it Jesús nɨmay ydiscípulos ajcxy:
―Tzoc jamɨm jɨm Judea naaxjot.
Chi je' ydiscípulos ajcxy y'adzooy:
―Huindzɨn, namnɨ jäy ajcxy jɨm Judea tɨ xy'ocjaccögädzambɨ, e ¿mnɨcxaanɨp jɨm jadüg'ocɨ?
Chi Jesús y'adzooy:
―Majmetz hora tüg xɨɨmbɨ mɨɨdɨty. Pɨnjäy mɨɨd Dios ytɨy'ajt, ca' ayo'n pada'ñ, tɨm jadu'n nej jɨhuɨ̈y yhuɨdity xɨɨm, e ca' ycönepy, com co xɨɨ codɨɨcxy jada naaxhuiñybɨ. 10 Pɨnjäy ca' mɨɨdɨty Dios ytɨy'ajt, ca' je' nejhuɨ̈y ti anajty jadaanɨp, chi ayo'n pada'ñ, tɨm jadu'n nej jäy ycoodzhuɨdity, e chi ycönepy mɨɨd co ca' anajty ixy ma ñɨcxy.
11 Huin'it Jesús je' ajcxy nɨmay:
―Ɨɨch ajt nmɨgüg Lázaro maab je', nɨcxy nyajpɨdɨ̈ga'ñɨch.
12 Chi je' ydiscípulos ajcxy y'adzooy:
―Huindzɨn, pen maab, huaadjɨhuɨ̈jɨ̈huɨp yɨ', cɨ'm yɨ' ymäyhuijɨpy.
13 Je' Jesús anajty ñimɨydaacyp je o'cɨn, e je' ajcxy tijy Jesús ñimɨydaacyp je mähuɨɨ. 14 Chi Jesús yajmɨɨdmɨydacy ajcxy tɨydudägy, ymɨnañ:
―Lázaro tɨ je' y'o'cy. 15 E ooy njotcújcɨdyɨch mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ co anajty ɨɨch ca' njɨmɨty, jɨgɨx ajcxy mmɨbɨgɨpy co Dios ymɨc'ajt nmɨɨdɨdyɨch. Tzoc ajt jamɨm jɨm Betania.
16 Tomás huɨdibɨ anajty ajcxy yxɨɨgoyaaxyp Dídimo, huɨdi ayuc-huimbɨdzɨm: cuate, nɨmay jacjadyii Jesús ydiscípulos ajcxy:
―Tzoc ajt nañ jadu'n jamɨm, huen jäy jɨm xyaj'o'cɨm quipxy mɨɨd Jesús.
Jesús yajjugypɨgɨpy je jäy ajcxy etz möhuɨpy ajcxy jugy'ajtɨn
17 Co ajcxy jɨm yja'ty, chi ajcxy paty tɨy'ajt co mɨmɨdaaxxɨɨbɨ anajty maabɨ Lázaro ñaaxtɨgɨ̈y. 18 Betania ca' anajty ooy yjɨguëgyɨty mɨɨd Jerusalén, jëyɨ jada' anajty mɨɨdɨty tugɨɨg kilómetro. 19 May judíojäy ajcxy anajty tɨ ymiiñgɨxy ma Marta etz María, yajjotcugɨ̈hua'ñ ajcxy mɨɨd je' ymɨguëx ycɨxpɨ co anajty tɨ y'ögy. 20 Co nejhuɨ̈y Marta co Jesús anajty jɨm ymiñ, chi nidzooñ oy jɨjpcobadɨ̈y. E María jɨm yhuɨ'mɨɨy ma ytɨjc, tɨgoty anajty ɨñäy. 21 Chi Marta Jesús nɨmay:
―Huindzɨn, co ixyipy miich ya anajty myajpaady, ca' ixyipy tɨ y'ögy nmɨguëxɨch. 22 Per nnejhuɨɨybɨch co miich cham jëbɨ Dios mmɨbɨjctzoy, e xymöhuɨp ti mdɨmdzojcyp.
23 Chi Jesús y'adzooy:
―Je mmɨguëx jugypɨgɨp jadüg'oc.
24 Chi Marta y'adzooy:
―Nnejhuɨɨybɨch co yjugypɨgɨpy jadüg'oc co anajty naaxhuiñybɨ tɨ yhuaad'ajtnɨ co Dios anajty yajtɨgadza'ñ.
25 Per huin'it Jesús y'adzooy:
―Ɨɨch je' nyajjugypɨgɨpyɨch je jäy ajcxy, e nmöhuɨbyɨch ajcxy jugy'ajtɨn. Pɨnjäy ajcxy xymɨbɨjcpɨch xymɨjpɨdaacpɨch, oy anajty yja'ögy ajcxy, jugy'ájtcɨxɨp ajcxy jadüg'oc. 26 E tüg'ócɨy pɨnjaty ajcxy xymɨbɨjcp xymɨjpɨdaacpɨch juugyñɨ, ca' y'ögɨpy ajcxy tüccɨ'yɨ. ¿Nej mɨbɨjcyp miich jadaajɨ?
27 Chi Marta y'adzooy:
―Nmɨbɨjcypɨch, Huindzɨn. Nmɨbɨjcypɨch co miich je' je Cristo, Dios y'ung, huɨdibɨ anajty miinam ya naaxhuiñ.
Jesús taj may ooy mɨɨd Lázaro ycɨxpɨ
28 Co Marta jadu'n ymɨnañ, chi jada' oy huoy y'uch María, e yajnɨmay ameech:
―Je Huindzɨn chiiby je', e miich jiiby xymɨɨdmɨydägamb.
29 Co María jadu'n mɨdooy, chi ypɨdɨ̈gy mɨc'amy, e chi ñɨcxy ma Jesús. 30 Ca'nɨ anajty Jesús yja'ty cajpjoty. Jɨmnɨ anajty yhuäcxɨjp ma anajty Marta tɨ yjɨjpcobaadɨ̈yii. 31 Co ajcxy ijxy co María ypɨdɨ̈gy, e ypɨdzɨɨmy janch mɨc'amy, je judíojäy huɨdibɨ anajty ajcxy jɨm ma je tɨjc mɨɨd je', hue' ajcxy tijy María ñɨcxy yaaxpɨ ma anajty tɨ ñaaxtɨgɨ̈y je Lázaro. Chi ajcxy panɨcxy.
32 Co yjädy María ma je it ma anajty Jesús, co ijxpaty, chi ycojxtɨnaay'ahuɨɨy ma Jesús yhuinduu, chi nɨmay:
―Huindzɨn, co ixyipy miich anajty m'ocyaajɨty, ɨɨch n'ay ca' je' ixyipy y'ögy.
33 Co Jesús ijxy yäxy je María etz je judíojäy ajcxy huɨdibɨ anajty yjaymɨɨd'ajtɨp, chi ooy jɨhuɨɨy etz ytaj ymaay. 34 Chi jada' Jesús yajtɨy:
―¿Ma ajcxy Lázaro tɨ myajnaaxtɨgɨ̈?
Chi ajcxy nɨmay:
―Huindzɨn, jam ijxɨm.
35 Chi Jesús yaaxy. 36 Chi judíojäy ajcxy ñayñɨmaayɨ miñ xyɨpy:
―Ooydɨm anajty tzocy je Lázaro.
37 Per nijëjɨty ajcxy ymɨnañ:
―Jadayaabɨ jäy huɨdibɨ huintzjäy yajhuindɨcxɨ̈gy, ¿nej ca' jada' ixyipy mɨc'ajt mɨɨdɨty jëbɨ ixyipy tɨ yajtzögy je Lázaro, e ca'ydɨ ixyipy tɨ y'ögy?
Jesús yajjugypɨjc Lázaro
38 Chi Jesús jadüg'oc yjotmaybaty, chi ymɨjhuägy ma je o'cpɨ jut. Hue' je' anajty tüg ang mɨɨd tüg mɨj tzaa y'agɨyducyɨty je jut aguu. 39 Chi Jesús ymɨnañ:
―Jɨɨgɨ' ajcxy jada tzaa.
E chi Marta je o'cpɨ y'uch y'adzooy:
―Huindzɨn, xuucnɨp yɨ', com cham yɨ' mɨmɨdaaxxɨɨbiñ maabɨ ñaaxtɨgɨ̈y.
40 Chi Jesús ymɨnañ:
―¿Nej cay tɨ jadu'n nnɨmäyɨ? Pen xymɨbɨ́jcɨbɨch yɨ' n'ayuc, m'ixɨpy Dios ymɨc'ajt y'oy'ajt.
41 Chi ajcxy je tzaa jɨɨgɨɨy, chi Jesús cɨx ypa't'ijxy, ymɨnañ:
―Dios Teedy, jäygɨdaacɨn nyajnajxypɨch ma miich, co miich xymɨdoohuɨ n'ayucɨch 42 Yajxon nnejhuɨ̈yɨch co miich xy'amɨdo'ijtpɨch jabom jabom, paady ycɨxp miich jadu'n tɨ nnɨmäy mɨɨd jadayaabɨ jäy ajcxy ycɨxpɨ ma ɨɨch nhuinduu, huen ajcxy mɨbɨcy co miich xyquejxɨch ya naaxhuiñ.
43 Co Jesús jadu'n ymɨnañ, chi jada' mɨc ycapxy:
―Lázaro, pɨdzɨm tɨbäy.
44 Hue' je o'cpɨ mɨc'amy ypɨdzɨmy ymo'nɨty yajxon tüg'ócɨy ñinïcx etz huingoyebɨ̈yɨty mɨɨd huit, chi Jesús ymɨnañ:
―Huimbɨdijttuutcɨxy, e najtzmadzɨɨygɨx, huen yöychooñ.
Judío ixpɨcytɨjc ymadzamy anajty Jesús
45 May je judíojäy ajcxy ymɨbɨjcy huɨdibɨ anajty María yjaymɨɨd'ajtyp, co ajcxy ijxy je huɨdibɨ anajty Jesús tɨ tuñ. 46 Per jadyii judíojäy ajcxy oy ixtäy je fariseojäy ajcxy, chi ajcxy yajmɨɨdmɨydacy huɨdibɨ anajty Jesús tɨ tuñ. 47 Je teedy tungmɨɨdpɨ ajcxy, etz je fariseojäy ajcxy, chi ajcxy ñayhuoomujctayɨ je tungmɨɨdpɨ ajcxy nidüg'ócɨy, chi ajcxy ymɨnañ:
―¿Nej ajt Jesús n'octuunɨm? Yɨjiibɨ yëydɨjc ooy yɨ' mɨjhuinma'ñ tzachtuunɨ. 48 Pen nnajtz'ɨxɨɨyɨm jadu'ñyɨ, tüg'ócɨy jäy mɨbɨjctähua'ñ yɨ'. Chi ajcxy ymiinɨpy je Romano tungmɨɨdpɨ huɨdibɨ ajt xy'ané'mɨm, e chi yajhuindɨgoyɨpy ɨɨch ajt nDios y'it, e nañ yajhuindɨgoyɨpy ɨɨch ajt ndzɨnaayɨn njugy'ajtɨn.
49 Nidügtɨ ajcxy je jäy, hue' anajty yxɨɨ Caifás, hue' anajty mɨjtungmɨɨd, je' anajty teedy huindzɨn, je' jadu'n jäy nɨmayday:
―Miich ajcxy ca' ti mhuinjɨhuɨɨygɨxy. 50 Ca' ajcxy mnejhuɨ̈y co jac'oy nyaj'o'cɨm je Jesús tügpajc, huen yɨ' codɨnaydähuɨp naax cajp, jɨgɨx ca'ydɨ ɨɨch ajt nnaax ngajp yhuindɨooyɨm.
51 Canan ycɨ'mhuinma'ñ jadu'n ycɨxpɨ ymɨnañ je'. Hue' janchtɨy com je' anajty ymɨjtungmɨɨdɨty je huin'it jɨmɨjt ma teedy ajcxy ymiñ, paady Dios huinma'ñ jadu'n yejcy, co jadu'n najtzcapxɨy co Jesús anajty y'öga'ñ mɨɨd tüg'ócɨy ajcxy naax cajp ycɨxpɨ. 52 E ca' nmɨnaanɨm mɨɨd jëda'ajty mɨɨd je judío ajcxy ñaax ycajp ycɨxpɨ, nañ jëgɨ́x co huoomujctähua'ñ tüg'ócɨy Dios y'ung huɨdijaty anajty ajcxy yajpatp xɨɨ ya. 53 Huin'it oga'n ajcxy je tungmɨɨdpɨ yajnigodugɨɨy co yaj'ögaangɨxy Jesús.
54 Jesús ca' anajty ma y'ocyaj'ijxnɨ mayjäyjoty ma je judíojäy ajcxy. Chi jada' ñɨcxy jɨguem mɨhuingon ma je tɨ̈tznaax'it, ma anajty tüg cajp xɨɨjɨty Efraín. Chi jɨm yhuɨ'mɨy mɨɨd ydiscípulos ajcxy.
55 Huingoonɨp anajty je pascua xɨɨ huɨdibɨ anajty judíojäy ytumyb. Tɨ anajty may judíojäy ajcxy ñinɨcxnɨ jɨm Jerusalén xɨɨ'ajtp huɨdibɨ anajty jɨguëgyjaty tzomb. Jayɨjpnɨ ajcxy ñɨcxy ca' anajty xɨɨ paady, co anajty ajcxy ñayyajpocyñïhuädza'ñyii. 56 Ooy anajty jäy ajcxy ijxtäy Jesús huin'it. Paady anajty chachnayñɨmáayɨgɨxy nidüg nidüg miñ xyɨpy, co ajcxy ytɨnay'ahuɨɨy ma Dios ytɨjc, jadu'n ajcxy ymɨnañ:
―¿Nej m'ocmɨnaangɨxy? ¿Minɨpy jada' Jesús xɨɨ'ijxpɨ, o ca'jɨ?
57 Je teedy ajcxy je' yhuindzɨn etz fariseojäy ajcxy tɨ anajty yejccɨxy cötujcɨn co huentɨmpɨnɨty huɨdibɨ anajty nejhuɨɨyb ma je Jesús, huen nigapxy jɨgɨx ajcxy madzɨpy.