12
María yajjaax aceite Jesús ytecy
Jatudujcxɨɨnɨ anajty pascuaxɨɨ ca' paady, co Jesús ñɨcxy jɨm Betania, jɨm ma anajty Lázaro yajpaady, je huɨdi anajty tɨ yajjugypɨcy jadüg'oc. Chi ajcxy jɨm yaj'oyɨɨy tüg adzu'ɨ̈bɨ. Marta anajty jɨm yajcaayb yaj'uucp je jäy ajcxy. Lázaro anajty mɨɨd Jesús ɨñäy ma je mesɨ. Chi María conɨ̈gy tüg libra ujtzpɨjyñɨɨ huɨdibɨ anajty ooy oy yxuugy. Tzou je' anajty ooy, je' mɨɨd Jesús ytecy yajjaaxtaayɨ. Chi jada' mɨɨd ycöhuay po'ttɨɨch. Chi ac ujtzpɨjyñɨɨ yxuugɨ̈tay tɨgoty. Huin'it je Judas Iscariote je Simón ymang huɨdibɨ anajty yhuindzɨn cɨ̈yegam ma ymɨdzip, je' jadu'n ymɨna'ñ:
―Jac'oy co ixyipy tɨ ndoocɨm jada ujtzpɨjyñɨɨ oy mɨgo'pxpeexytɨ jadɨɨb ixyipy ajt ayoobtɨjc nbubejtɨm.
Canan paady Judas jadu'n ymɨnañ co ayoobɨtɨjc tzachpa'ayoy. Paady jadu'n ymɨnañ co ajcxy chachmeedza'ñ. Com je' anajty meeñybijty cuend'ajtp, e chachpuugomyb huɨdijaty anajty jiiby ajcxy yjapɨdaacyp. Chi Jesús nɨmay je Judas:
―Ixmatz miich yɨ', hue' yɨ' yɨ María tɨ yujcpɨcy jada ujtzpɨjyñɨɨ co yajtuna'ñ co anajty naaxtɨgɨ̈yɨch. Com yɨ ayoobɨtɨjc ajcxy huinɨxɨɨ yɨ' miich ajcxy mɨɨd'idɨpy. Janch ɨɨch ca' ɨɨch miich ajcxy mɨɨd n'idɨpy huinɨxɨɨ (ya naaxhuiñ).
Judío ixpɨcytɨjc yaj'ögamy anajty Lázaro
Co ajcxy nejhuɨɨy may judíojäy ajcxy co anajty Jesús yjɨmɨty Betania, chi ajcxy nimiiñ. E canan mɨɨd Jesús ycɨxpɨ jëda'ajty, je' anajty ajcxy nañ jadu'n chach'ixaamy je Lázaro huɨdibɨ anajty tɨ jugypɨcy jadüg'oc. 10 Chi je teedy ajcxy yhuindzɨndɨjc ñaygapxɨ, co yaj'ögaangɨxy Jesús etz nañ jadu'n je Lázaro, 11 com may judíojäy ajcxy anajty ñayjɨɨbɨjcɨn, etz tzachmɨbɨjccɨxnɨ Jesús.
Jesús tɨgɨy Jerusalén jadu'n nej tüg rey
12 Je com jabom je mayjäy huɨdibɨ anajty ajcxy tɨ ymiingɨxy xɨɨ'ajtpɨ ñejhuɨɨy ajcxy co Jesús anajty ymina'ñ jɨm Jerusalén. 13 Chi ajcxy cabɨ̈gy may ytɨɨxy y'aacx, chi ajcxy nidzooñ Jesús, chachmɨnaangɨxy:
―¡Dios ajt xyñihuaanɨm xyajtzoocɨm! Mimb tüg jäy huɨdibɨ Dios tɨ yconucxyii. Ymɨɨd yɨ' Dios ymɨc'ajt, je' je' je judíojäy yrey.
14 Co Jesús paty tüg burro mang huɨdibɨ ca' ni pɨn yaj'ɨñaayñɨ, chi yajpejty, chi cuyduuñ jadu'n nej anajty jaybety y'ity ma Dios ñecy co jadu'n ymɨnañ:
15 ―Ca' mdzɨgɨ̈y miich ajcxy huɨdibɨ tzɨnaayb ma Sión cajp (Jerusalén). Cha je mrey ymiñ y'ɨñäy ma tüg burro mang.
16 Je huɨdibɨ anajty ajcxy Jesús discípulo'ajtyp, ca' anajty ajcxy huinjɨhuɨɨygɨxy ixtɨ coonɨ Jesús paty jadüg'oc yɨ' y'oy'ajtɨn ymɨj'ajtɨn jiiby tzajpjoty. Huin'it ajcxy ajɨhuɨygootɨ co jadu'n anajty ycojaayɨty mɨɨd Jesús ycɨxpɨ, e nañ co je' anajty Jesús tɨ yajtunyii tɨ yajjadyii jadu'n nej jaybety ymiñ.
17 Je jäy ajcxy huɨdibɨ anajty ajcxy ymɨɨd Jesús, huin'it co Lázaro ypɨdzɨmy ma yajnaaxtɨgɨɨyɨ, e yajjugypɨjcɨ jadüg'oc, chachyejcyp anajty ajcxy tɨy'ajt nañ jadu'n huɨdibɨ anajty ajcxy tɨ ijxcɨxy. 18 Nañ paady ycɨxpɨ je mayjäy oy nañ jadu'n yjɨjpcobadɨ̈yii, co ajcxy nejhuɨy je mɨjhuinma'ñ huɨdibɨ anajty Jesús ytumyb. 19 Paady je fariseojäy ajcxy ñayñɨmaayɨ miñ xyɨpy:
―Ix ajcxy, ca' jada' ninej nmɨmadaacɨm Jesús, com tüg'ócɨy yɨ mayjäy axam ajcxy je' panɨcxcɨxy.
Nijëjɨty anajty griegojäy mɨɨdmɨydägaangɨxy Jesús
20 Nijëjɨty griegojäy nañ tɨ anajty ñɨcxcɨxy jɨm Jerusalén Dios ojadajtpɨ xɨɨjoty. 21 Chi jada' je griegojäy ajcxy nimɨjhuägy Felipe, huɨdibɨ anajty Betsaida cogajp jɨm Galilea naaxjot, e chi ajcxy mɨnucxtaacy nɨmay:
―Mɨgüg, tun may'ajt pubejtcɨch, Jesús ɨɨch ajcxy nja'ixamy.
22 Chi Felipe oy yajnɨmay Andrés, chi ajcxy Felipe etz Andrés oy Jesús yajnɨmay. 23 Chi Jesús ymɨnañ:
―Tɨ je tiempo paady co ɨɨch je jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty nyajcömayɨpyɨch. 24 Janch janch ɨɨch miich ajcxy jadu'n nɨmaaygɨxy co jäy nïby tüg mocpajc, e co je mocpajc ymuxy, huin'it yhuindɨgoy, e chi ytɨɨm'ajtnɨ may'amy. Pen ca' ni pɨn nïby jada mocpajc, ca' ytɨɨm'ada'ñ. Jadu'n ɨɨch nipaady nej je mocpajc. Copɨcy n'ögɨbyɨch, huin'it mayjäy jugy'ajtɨn paadaangɨxy huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy ni mɨna. 25 Je jäy huɨdibɨ ooy nïgɨ nixondägy yɨ chɨnaayɨn ya naaxhuiñ, yajtɨgoyamy je' yjugy'ajtɨn tüccɨ'yɨ. Per je pɨn ca'p ooy nijot'aty je chɨnaayɨn ya naaxhuiñ, e nixondaacɨ ooy nïgɨ Dios y'ayuc, je' y'alma nïdzoocɨn paadɨp ma Dios. 26 Pen ji jäy huɨdibɨ naybɨdaacɨp ma ɨɨch, copɨcy ajcxy xypanɨ́cxɨbɨch. Ma ɨɨch nyajpaady, nañ jɨm yɨ' yajpaadɨpy nañ jadu'n. Yɨ jäy pɨnjaty naybɨdaacɨp ma ɨɨch, Dios Teedy yɨ' cömayɨɨb.
Jesús capxpɨdzɨmy co y'öga'ñ
27 Chi Jesús yjacmɨnañ:
―Tájnɨbɨch mayñɨbɨch cham jotjoty huinma'ñyjoty. ¿Nej nnɨmähuɨbɨch nDeedyɨch? ¿Nïhuaangɨch ma jada ayo'n tzaachypɨ huɨdibɨ tɨ yhuaad'ajtnɨ? Ca' yjadu'nɨty. Com paady ycɨxp tɨ nmiiñɨch ma jada xɨɨ tiempo, jëbɨ ayo'n nyajnajxɨch mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. 28 Dios Teedy tun huɨdibɨ copɨcy, jëbɨ jäy ajcxy ijxcɨxy miich mmɨc'ajt etz miich m'oy'ajt.
Huin'it je jäy ajcxy huɨdi anajty jɨm ma Jesús yajpaady mɨdooy tüg ayuc choñ tzajpjoty ymɨnañ:
―Tɨ nduñɨch mɨjhuinma'ñ, e tɨ jäy ixy ɨɨch nmɨc'ajt n'oy'ajt. E nañ jadüg'oc ndunɨpyɨch mɨjhuinma'ñ, jɨgɨx jäy ajcxy íjxcɨxɨpy jadüg'oc ɨɨch nmɨc'ajt ɨɨch n'oy'ajt (jadu'n Dios y'adzooy y'ung Jesús).
29 Je mayjäy huɨdibɨ anajty ajcxy jɨm, je tɨɨbɨ anajty ajcxy mɨdoogɨxy je ayuc huɨdibɨ tzoon tzajpjoty, ymɨnañ ajcxy:
―Enee yɨ' tɨ yjidity.
Jacjadyii ajcxy ymɨnaañ:
―Tüg ángel tɨ ymɨgapxyii.
30 Chi Jesús nɨmay je mayjäy ajcxy:
―Ca' nmɨnaanɨm mɨɨd ɨɨch ycɨxpɨ jadu'n tɨ yajmɨdoy jadayaabɨ ayuc huɨdibɨ tɨ chooñ tzajpjoty. 31 Jadachambɨ jada' Dios yajpocycähua'ñ naaxhuiñyjäy, e nañ ypɨgaanɨpy je mujcu' ymɨc'ajt huɨdibɨ ane'mb naaxhuiñyjäy ajcxy. 32 Co ɨɨch anajty jäy tɨ xyajcruudzpetyɨch, e co ɨɨch anajty tɨ njugypɨcyɨch jadügtecy, e co ɨɨch anajty tɨ nhuimbityɨch tzajpjoty, huin'it tüg'ócɨy jäy ajcxy huɨdibɨ xymɨbɨjcpɨch, nyajpa'ttɨgɨ̈huɨbɨch jiiby tzajpjoty ma nyajpaadyɨch.
33 Paady jadu'n Jesús ymɨnañ, jëbɨ huaad tüg'ócɨy jäy ajcxy huinjɨhuɨ̈huɨp ti o'cɨn anajty ypadamy. 34 Chi je mayjäy ajcxy ymɨnañ:
―Ma Dios ñecy jiiby jadu'n ymiñ jaybety co je Cristo huinɨxɨɨ je' y'ida'ñ. E ¿nej miich co cham jadu'n mɨna'ñ co copɨcy co yɨ jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty, huimbidam jadügtecy tzajpjoty? ¿Pɨn jëdu'n mdijyp huɨdibɨ tzomb tzajpjoty?
35 Chi Jesús nɨmay je jäy ajcxy:
―Jahueenɨ xɨɨ tiempo njac'ida'ñɨch mɨɨd miich ajcxy. Jadu'n ɨɨch ndɨy'ajt nej tüg jɨɨn huɨdibɨ codɨɨcxp jäy co ytüyöy. Cuychɨnäy ɨɨch ndɨy'ajt, co tzojc nhuimbida'ñɨch tzajpjoty, e miich ajcxy mhuɨ'ma'ñ jadu'n nej jäy huɨdibɨ ca' jɨɨn mɨɨdɨty. Je jäy ajcxy huɨdibɨ ca' cuychɨnaaygɨxy ɨɨch ndɨy'ajt, ca' ajcxy nejhuɨɨygɨxy ma ñɨcxcɨxy. Jadu'n ajcxy nej jɨhuɨ̈y yöygɨxy coodz, e ca' ijxcɨxy ma ñɨcxcɨxy. 36 Com occhaani ɨɨch ma miich ajcxy, nyaj'ixpɨjcyp ɨɨch miich ajcxy Dios ytɨy'ajt. Pen xymɨbɨ́jccɨxpɨch, m'íjtcɨxɨp ixpɨcy ma Dios ytɨy'ajtɨn.
Co Jesús jadu'n je jäy ajcxy nɨmayday, huin'it Jesús je' ajcxy puhua'ctuutnɨ, chi ñɨcxnɨ, e ca' ma y'ocjac'ijxɨn.
Je judíojäy ca' mɨbɨga'ñ Jesús
37 Ooy anajty canaag mɨjhuinma'ñ Jesús tɨ jatuuñ ma jäy ajcxy yhuinduu, e ca' anajty ajcxy ni ti tɨm mɨbɨjccɨxy. 38 Huɨdibɨ Jesús ytun ycapx, jiiby anajty jadu'n ycojayɨty ma je Dios y'ayuc necy, je Isaías ñecy, co Isaías jadu'n ymɨnañ:
Huindzɨn, ca' ni pɨn ajt n'ayuc ndɨy'ajt tɨ xymɨbɨjcɨm. Ca' ni pɨn huɨdibɨ huinjɨhuɨɨyb je Huindzɨn Dios ymɨc'ajt.
39 Ca' anajty ajcxy huaad ymɨbɨjccɨxy, com nañ tɨ anajty jadu'n Isaías jay ma jadu'n ymɨnañ:
40 Jadu'n yɨ' ajcxy nej jɨhuɨ̈y Dios tɨ yajhuindzɨɨygɨxy, e tɨ yajjotjunɨɨygɨxy, jɨgɨx ca' y'íjxcɨxɨpy mɨɨd yhuiin, e mɨɨd yjot yhuinma'ñ ca' huinjɨhuɨ́ɨyɨgɨxyɨpy, ni ycajothuimbíjtcɨxɨpy nej jëbɨ Cristo yajtzóocɨgɨxy.
41 Paady jadu'n Isaías ymɨnañ je' co anajty tɨ ijxɨ Cristo y'oy'ajt, e chi cojay nej anajty tɨ ixy.
42 Ca' nidüg'ócɨy judío ixpɨcytɨjc mɨjotmädy anajty Jesús. Jɨm anajty nijëjɨty huindzɨndɨjc huɨdibɨ mɨbɨjcp Jesús. Per mɨɨd je fariseojäy ycɨxpɨ co chachjotma'tcɨxy, paady anajty ajcxy ca' capxpɨdzɨmgɨxy co mɨjpɨdaaccɨxy Jesús. Je' co chɨgɨɨygɨxy co jɨm yajpɨdzɨmɨɨyb ajcxy tüccɨ'yɨ ma Dios ytɨjc, etz ma yɨ judío ñaymujctac. 43 Jacnïgɨ anajty tzojccɨxy co huen jäy cömáayɨgɨxy, ca'ydɨ co ajcxy Dios ycömayɨɨyb.
Dios yajpocycähuɨp je mayjäy mɨɨd Jesús y'ayuc
44 Chi jada' Jesús ymɨnañ mɨc:
―Je jäy ajcxy huɨdibɨ xymɨbɨjcpɨch xymɨjpɨdaacpɨch, camɨnaanɨm ɨɨch naydüg xymɨbɨjcpɨch xymɨjpɨdaacpɨch, nañ ymɨbɨjcyp ymɨjpɨdacyp ajcxy je tɨɨbɨ ɨɨch ya naaxhuiñ xyquexyɨch. 45 E je jäy huɨdibɨ xy'ijxpɨch, tɨm jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y tɨ ixy je huɨdibɨ tɨ xyquexyɨch. 46 Ɨɨch tɨ nmɨmiiñɨch ya naaxhuiñ Dios ytɨy'ajt, jadu'n ɨɨch nipaady nej jɨhuɨ̈y tüg jɨɨn huɨdibɨ codɨɨcx je jäy ajcxy. Je jäy ajcxy huɨdibɨ xymɨbɨjcpɨch ca' ajcxy yhuɨ'mɨpy jɨbɨctuuby, jadu'n nej jɨhuɨ̈y ca' ajcxy chɨnaaygɨxy agootztuuby. 47 Je jäy ajcxy huɨdibɨ mɨdoob ɨɨch n'ayuc, e ca' cuydungɨxy, ca'p je' ɨɨch je' ypocy ajcxy n'ixyöyaanɨ nbayöyaanɨ cham. Ca'p ɨɨch tɨ nmiiñɨch ya naaxhuiñ mɨɨd co jäy ajcxy ndzaachytunɨpyɨch mɨɨd ypocy ycɨxpɨ. Paady ɨɨch tɨ nmiiñɨch ya naaxhuiñ co nyajpocyñïhuädza'ñɨch yɨ jäy ajcxy. 48 Je jäy ajcxy huɨdibɨ xycapxhuimbíjtɨbɨch n'ayuc, e ca' xycöbɨga'ñɨch, ymɨɨd ajcxy huɨdibɨ yajpocycähuɨɨb. Yɨ ayuc huɨdibɨ tɨ ngapxyɨch, yɨ' yajpocycähuɨɨb ajcxy co anajty naaxhuiñybɨ tɨ yhuaad'ajtnɨ co Dios anajty yajtɨgatzaanɨ. 49 Com ɨɨch ca' ngɨ'm'ayuc ngapxhuäcxyɨch. Je' je' Dios Teedy y'ayuc, je huɨdibɨ tɨ xyquexyɨch, yɨ' ngapxhuäcxɨbɨch y'ayuc. Je huɨdibɨ tɨ xyquexyɨch ya naaxhuiñ tɨ xyñajtzcapxɨɨyɨch yɨ' y'ayuc, jada ayuc ngapxhuäcxypɨch nyajnɨmaaygɨxyp. 50 E nejhuɨɨybɨch co Dios y'ayuc ytɨy'ajt ymɨmimyb yɨ' tzɨnaayɨn jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' tüccɨ'yɨ ycɨxy ytɨgoy. Paady ycɨx je ayuc huɨdibɨ ajcxy nyajmɨɨdmɨydacyp, jadu'n nyajmɨɨdmɨydaaccɨxy nej Dios Teedy tɨ xyajnajtz'ane'mɨ̈yɨch.