16
Tɨ ajcxy yam tɨy'ajt njacyajnɨmaaygɨxy, jɨgɨx ca' ajcxy m'ixtɨgɨ̈huägɨpy. Com judíojäy ajcxy xy'ixhuidzɨpy ajcxy ma ajcxy yɨ' ñaymujctac. Ypadaamy yɨ xɨɨ tiempo co miich ajcxy jäy xyaj'ögɨpy, hue' ajcxy tijɨpy co Dios anajty ooy jadu'n jäygɨdägy tɨɨbɨ anajty ajcxy tuñ. Paady ajcxy jadu'n xytunɨpy jɨbɨc, je' co ajcxy ca' ixy'adyii yɨ Dios Teedy, etz nañ jadu'n ca' xy'ixy'adyiijɨch. Paady ɨɨch miich ajcxy jadachambɨ jadu'n nnɨmaaygɨxy, jɨgɨx co anajty je xɨɨ tiempo paady, chi m'ajɨhuɨ̈huɨɨyb ajcxy co tɨ anajty jayɨjp nnɨmaaygɨxy co ayo'n tzaachypɨ mmɨnaxa'ñ myajnaxa'ñ ajcxy.
Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt tunam ma jäy yjot yhuinma'ñ
Ca' anajty ajcxy jada tɨ nyajnɨmäy mɨɨd jëgɨx nmɨɨd'ity ajcxy. E cham janchtɨy nnɨcxáanɨbɨch ma yɨ huɨdibɨ tɨ xyquexyɨch ya naaxhuiñ. E ni tüg miich ajcxy xyca'amɨdooyɨch: “¿Ma mnɨcxa'ñ?” Paady miich ajcxy mdajy mmay ma m'aa mjot, co ajcxy cham jadu'n jada ayuc tɨ nyajhuinjɨhuɨɨygɨxy. Oy ixyipy miich ajcxy cham mjatajy mjamay, tɨy'ajt nej nmɨna'ñɨch co jac'oy mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ co nhuimbidɨpyɨch ma Dios Teedy. Co ixyipy ca' jiiby nnɨcxa'ñɨch tzajpjoty, ca' ixyipy xyñiminaangɨxy Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt, je Espíritu Santo, je huɨdibɨ ajcxy xycapxhuijɨp. Per co ɨɨch anajty tzajpjoty tɨ nhuimbity, huin'it ɨɨch yɨ' miich ajcxy nyajniguexɨpy. E co anajty je Espíritu Santo miiñ ya naaxhuiñ, huin'it yɨ' yajjɨhuɨ'ñybɨgɨpy jäy ajcxy ypocy. E nañ yajni'ixɨ̈huɨpy je jäy ajcxy co Dios tɨydunɨɨb mɨɨd ypocy ycɨxpɨ. Yɨ Espíritu Santo yajjɨhuɨ'ñybɨgɨpy jäy ajcxy ypocy, co ɨɨch ca' ajcxy tɨ xymɨbɨcy ca' ajcxy tɨ xymɨjpɨdägyɨch. 10 Je Espíritu Santo yajnejhuɨ̈huɨpy jäy ajcxy nej huaad cuychɨnaaygɨxy Dios y'ayuc ytɨy'ajt. Com co ɨɨch nba'ttɨgɨ̈hua'ñɨch ma Dios Teedy, e miich ajcxy ca' xy'ocjac'íjxnɨbɨch. 11 Je Espíritu Santo yajhuinjɨhuɨ̈huɨp je jäy ajcxy co Dios tɨydunɨɨb ajcxy mɨɨd ypocy ycɨxpɨ huɨdibɨ ajcxy ca' tɨydudägy chɨnaaygɨxy. Com yɨ Dios tɨ yɨ' mujcu' tɨyduñ mɨɨd ypocy ycɨxpɨ.
12 Ooy may ayuc ɨɨch nmɨɨdɨty huɨdibɨ njayajnɨmähuaamyɨch ajcxy per ca' miich ajcxy mhuinjɨhuɨ̈huɨpy cham. 13 Jacjiinɨ mhuinjɨhuɨ̈huɨpy ajcxy je ayuc huɨdibɨ njayajnɨmähuamy ajcxy, co Dios quexɨpy je Espíritu Santo ya naaxhuiñ huɨdibɨ tɨy'ajt mɨɨd. Yɨ' je' miich ajcxy xyajhuinjɨhuɨydähuɨpy tüg'ócɨy Dios ytɨy'ajt. Com yɨ' ca' ycɨ'mhuinma'ñ tunɨpy. Yɨ' janchtɨy ñigapxtähuɨpy tüg'ócɨy ayuc tɨy'ajt huɨdijaty anajty ymɨdooyb ma Dios Teedy, e nañ yajniguëxɨ̈ctähuɨpy tüg'ócɨy tɨy'ajt huɨdibɨ mimb cɨdaacp. 14 Je Espíritu Santo ɨɨch yɨ' capxpaady xyaj'idɨpyɨch, com yɨ' ɨɨch ndɨy'ajt miich ajcxy xyajhuinjɨhuɨ̈huaam. 15 Tüg'ócɨy huɨdibɨ Dios Teedy ymɨɨd, nañ një'ajtypɨch yɨ', paady jadu'n tɨ nmɨna'ñɨch co je Espíritu Santo xyajhuinjɨhuɨydáaygɨxɨpy ajcxy ɨɨch yɨ n'ayuc yɨ ndɨy'ajtɨch.
Jesús ñɨmay ymɨgügtɨjc co ajcxy yjotmay ahuimbidɨpy jotcujc'ajtɨn
16 Tɨm huaad'ajtp xɨɨ tiempo, co ɨɨch miich ajcxy ca' xy'ocjac'ijxɨp. Chi co xɨɨ tiempo yjacnajtznïnɨcxɨ̈huɨp, huin'it ɨɨch miich ajcxy xyjac'ixɨpy jadüg'oc.
17 E huin'it ajcxy nijëjɨty Jesús ydiscípulos ajcxy ñayñɨmaayɨ miñ xyɨpy ac jëyɨ:
―¿Ti jadu'n ytijyp? Co jadu'n ymɨna'ñ, co tɨm huaad'ajtnɨp xɨɨ tiempo mɨna ɨɨch miich ajcxy ca' xy'ocjac'íjxnɨbyɨch, e co yjacnajtznïnɨcxɨ̈huɨp xɨɨ tiempo, huin'it miich ajcxy xyjac'ixɨpyɨch jadüg'oc, com nnɨcxaamɨch ma Dios Teedy. 18 Chi ajcxy jadu'n ñayñɨmaayɨ miñ xyɨpy:
―¿Ti jadu'n ytijamy? Co jadu'n ymɨna'ñ co tɨm huaad'ajtnɨp xɨɨ tiempo. Ca' ɨɨch ajt nhuinjɨhuɨɨyɨm ti jadu'n ytijamy.
19 Com Jesús ñejhuɨɨyb anajty nej ajcxy yja'amɨdoohua'ñyii, chi nɨmay ajcxy:
―Yɨ' miich ajcxy ooy mjayajtɨɨhua'ñ. ¿Nej co jadu'n tɨ nmɨna'ñɨch? Tɨm huaad'ajtnɨp xɨɨ tiempo co ɨɨch miich ajcxy ca' xy'ocjac'ijxnɨpy. E chi yjacnajtznïnɨcxɨ̈huɨp xɨɨ tiempo, e chi miich ajcxy xyjac'ixɨpyɨch jadüg'oc. 20 Janch janch ɨɨch miich yam nnɨmaaygɨxy co mjotmaybaadɨp ajcxy, e nañ myäxɨp ajcxy mɨɨd jotmay. Chi je naaxhuiñyjäy ajcxy huɨdibɨ ca' xymɨjpɨdägyɨch, xondägam ajcxy, e miich ajcxy nañ mjotmaybaadɨp. Per yɨ mjotmay ajcxy ahuimbidɨpy tüg xondaacɨn. 21 Jadu'n ajcxy mjada'ñ jadu'n nej tüg töxyjäy tzaachypɨ jɨhuɨ̈y co y'ung yma'xung'ada'ñ. E co tɨ yma'xung'aty ypi'c'ung, chi jäydɨgoy yɨ tzaachypɨ mɨɨd xondaacɨn co tüg jäy tɨ ymiiñ ya naaxhuiñ. 22 Tɨm jadu'n nej yjaty mɨɨd je töxyjäy, nañ jadu'n yjada'ñ mɨɨd miich ajcxy. Cham ajcxy jotmay mjɨhuɨ̈y ma m'aa mjot, e chi co xy'ixɨpyɨch jadüg'oc miich ajcxy, huin'it ajcxy m'aa mjot yxondäga'ñ. E ni pɨn huaad mxondaacɨn ajcxy xycapɨjcɨpy.
23 Je huin'it xɨɨmbɨ (co anajty je Espíritu Santo tɨ ymiiñ ya naaxhuiñ) ca' ɨɨch miich ajcxy ni ti xyjacyajmɨbɨjctzohuɨpyɨch, com janch ɨɨch miich ajcxy yam jadu'n nɨmaaygɨxy co tüg'ócɨy huɨdijaty myajmayjajtcɨxyp, chi ajcxy mbɨjctzohuɨpy ma Dios Teedy mɨɨd ɨɨch nxɨɨ, e xymöhuɨpy ajcxy yɨ'. 24 Chambaadnɨ ca'nɨ ni ti ajcxy mbɨjctzoy ma Dios mɨɨd ɨɨch nxɨɨ. Pɨjctzoogɨx, e xymöhuɨpy ajcxy yɨ', jɨgɨx mjotcugɨ̈huɨp ajcxy anaxy.
Jesucristo ymɨmadac je jɨbɨc-huinma'ñ ya naaxhuiñ
25 Tüg'ócɨy jada ayuc tɨy'ajt ac jɨɨhuimbit miich ajcxy tɨ nyajnɨmäy. Huingomb xɨɨ tiempo mɨna tɨydudägy ajcxy nyajmɨɨdmɨydactähuɨpy yɨ Dios Teedy y'ayuc ytɨy'ajt yajxon, e ca' y'ocjɨɨhuimbitiñ. 26 Je huin'it xɨɨ co anajty ɨɨch tɨ nhuimbityɨch ma Dios Teedy, jëbɨ miich ajcxy mbɨjctzoogɨxy ma Dios Teedy tijaty ajcxy myajmayjajtyp. Co tɨ mbɨjctzóogɨxɨpy mɨɨd ɨɨch nxɨɨ, xymóoygɨxɨpy yɨ' Dios Teedy. Ca' ycopɨcyɨty co ɨɨch yɨ' nmɨbɨjctzohuɨpy mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ. 27 Com yɨ Dios Teedy nañ xychojcp xyjɨhuɨɨyb yɨ' miich ajcxy. Com miich ajcxy jayɨjp tɨ xychocyɨch tɨ xyjɨhuɨ̈yɨch, e tɨ mmɨbɨcy ajcxy co tɨ ndzooñɨch ma Dios Teedy, paady Dios miich ajcxy xymöhuɨpy tijaty anajty myajmɨbɨjctzooyb. 28 Jiiby ɨɨch ndzooñ ma Dios Teedy yajpaady, co nmiiñɨch ya naaxhuiñ, per jadachambɨ n'ixmájtznɨbyɨch jada naaxhuiñybɨ, e nhuimbijtnɨch ma Dios Teedy.
29 Huin'it je' ydiscípulos ajcxy ymɨnañ:
―Cham janchtɨy tudägy mɨydägy, ca' m'ocyajtuunɨ jɨɨhuimbit ayuc. 30 Cham ɨɨch ajcxy nnejhuɨ̈y co miich mnejhuɨyday tüg'ócɨy tɨy'ajt. E tɨ xyajnɨmaydäyɨch co anajty ca' ti tɨy'ajt ɨɨch ajcxy nmɨbɨcy co miich mdzooñ ma Dios.
31 Chi Jesús y'adzooy:
―¿Nej mmɨbɨjcyp cham jada ayuc jadu'n nej tɨ nnɨmáaygɨxyɨ? 32 Jɨhuɨ'ñybɨjccɨx co huingonɨp je xɨɨ tiempo, e tɨ tɨm paady mɨna miich ajcxy mgueec-huäcxtáaygɨxɨpy nidüg nidüg ma pɨn tɨmdzocy, e xyajhuɨ́'mgɨxɨch naydüg. Per ca'p ɨɨch nnaydügɨty, com yɨ Dios Teedy yɨ' ijtp mɨɨd ɨɨch. 33 Miich ajcxy yam jada ayuc nyajnɨmaayb, jɨgɨx ajcxy jotcujc'ajtɨn mbaadɨp ma ɨɨch. Ya naaxhuiñ mbadamy ajcxy ayo'n etz tzaachypɨ. Jotcugɨɨygɨx, ca' mdajcɨxy maygɨxy, com tɨ nmɨmadägyɨch yɨ jɨbɨcpɨ ya naaxhuiñ.