17
Jesús ymɨbɨjctzou Dios mɨɨd ydiscípulos ajcxy ycɨxpɨ
Co Jesús jadu'n ymɨnañ jayɨjp, chi ypa't'ijxy tzajpcɨ́xy, chi Dios Teedy pa'tcapxy nɨmay:
―Dios Teedy, tɨ hora paady mɨna ayo'n nyajnaxa'ñɨch jadu'n nej miich jayɨjp'aty myajnihuinmayɨɨy. Yajniguëxɨ̈g ɨɨch nmɨc'ajt ɨɨch n'oy'ajt, com ɨɨch miich nDeedy'ajtypɨch, jɨgɨx ɨɨch nañ jadu'n nyajniguëxɨ̈gɨbyɨch miich mmɨc'ajt miich m'oy'ajt ma yɨ jäy ajcxy. Com miich tɨ xymöyɨch mɨc'ajt ma tüg'ócɨy jäy, jëbɨ nmöyɨch ajcxy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy. Nmöhuɨbyɨch jada jugy'ajtɨn tüg'ócɨy jäy ajcxy huɨdibɨ miich tɨ xymöyɨch. Je jäy ajcxy huɨdibɨ ixy'ajtp je Dios janchypɨ, je Dios tügpajcpɨ etz y'ixy'ajtyp nañ jadu'n Jesucristo huɨdibɨ tɨ mguexy ya naaxhuiñ, ymɨɨd ajcxy jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca'ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy nimɨnaa.
Tɨ ɨɨch nyajniguëxɨ̈gyɨch miich ajcxy yɨ nmɨc'ajt ya naaxhuiñ, co ɨɨch tɨ nduñ yɨ mdung huɨdibɨ miich xyajnïbɨjcɨch. Jadachambɨ Dios Teedy yajmɨjtɨgɨɨygɨch miich, mɨɨd je mɨc'ajtɨn huɨdibɨ anajty nmɨɨdɨch ma miich mhuinduu co anajty ca'nɨ naaxhuiñybɨ chondacyñɨ.
Tɨ ɨɨch miich ya naaxhuiñ nyajniguëxɨ̈cɨ yɨ nmɨc'ajt ma yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ miich xymooyɨch, huɨdibɨ miich mhuin'ijx ma naaxhuiñyjäy ajcxy. Miich yɨ' ajcxy mjäy, e miich tɨ xymöyɨch, e tɨ ajcxy miich m'ayuc cuydungɨxy. Jadachambɨ ñejhuɨɨyñɨp yɨ' ajcxy, co tüg'ócɨy tijaty tɨy'ajt ɨɨch miich yɨ' xymooyb, jiiby yɨ' chooñ tzajpjoty ma miich. Com yɨ ayuc huɨdibɨ miich tɨ xymöyɨch, tɨ ɨɨch yɨ' ajcxy nyajnɨmaydäy, e tɨ yɨ' ajcxy cöbɨjccɨxy. E nañ tɨ ajcxy huinjɨhuɨɨygɨxy tɨydudägy co ɨɨch jiiby ndzooñɨch ma miich, e nañ tɨ ajcxy mɨbɨjccɨxy co miich ya naaxhuiñ xyquejxyɨch.
Mɨɨd yɨ' ycɨxpɨ ajcxy miich Dios Teedy nmɨbɨjctzooy, ca' nmɨnaanɨm mɨɨd jacjadyii naaxhuiñyjäy ajcxy ycɨxpɨ nmɨbɨjctzoy. Mɨɨd yɨ̈da'ajty ycɨxpɨ ajcxy huɨdibɨ miich tɨ xymöyɨch, com nañ mjë'ajtyp miich yɨ' ajcxy. 10 Tüg'ócɨy tijaty ɨɨch një'ajtyp, nañ mjë'ajtyp miich yɨ', e tijaty miich mjë'ajtyp nañ një'ajtyp ɨɨch yɨ'; e ɨɨch nmɨc'ajt niguëxɨ'cp yɨ' ma yɨ' ajcxy chɨnaayɨn yjugy'ajtɨn.
11 E ca' n'ocjacyajpadaanɨch ya naaxhuiñ. Ɨɨch njäy ajcxy jacyajpadam ya naaxhuiñ. Nnɨ́cxnɨbɨch jiiby tzajpjoty ma miich. Dios Teedy, cuend'at ɨɨch ndiscípulos ajcxy mɨɨd miich mmɨc'ajt huɨdibɨ miich tɨ xymöyɨch, jɨgɨx yɨ' ajcxy tú'cɨy yjot yhuinma'ñ yajpaadɨpy ma miich, tɨm jadu'n nej ɨɨch ajt tú'cɨy njot nhuinma'ñ nyajpaatɨm. 12 Co anajty ɨɨch njac'yaajɨty naaxhuiñ mɨɨd ɨɨch njäy ajcxy, tɨ ngüend'atyɨch anajty ajcxy mɨɨd je mɨc'ajt huɨdibɨ miich xymooyɨch. E ni tüg ajcxy ca' yhuinma'ñydɨgooy. Abɨcy ɨɨch n'octɨmpɨdägy je huɨdibɨ nayyajhuinma'ñydɨgooyɨ (je Judas Iscariote), co yɨ' anajty jadu'n yajcuydunam jadu'n nej jaybety ymiiñ mɨɨd yɨ' ycɨxpɨ etz mɨɨd ɨɨch ycɨxpɨ.
13 Cham ɨɨch miich niba'ttɨgɨ̈huaanɨ jada'. Miich m'ayuc mdɨy'ajt nyajnɨmaaybɨch jada naaxhuiñyjäy ajcxy huɨdibɨ nyaj'ixpɨjcypɨch, jɨgɨx agujc jotcujc yhuɨ'mɨp ajcxy. 14 Tɨ ɨɨch ajcxy yɨ' nyajnɨmaydäyɨch miich m'ayuc mdɨy'ajt. E ca' ajcxy y'ixa'ñyii yɨ naaxhuiñyjäy ajcxy huɨdibɨ ca' xymɨjpɨdägyɨch. Com je' co ajcxy yjot yhuinma'ñ tɨ yajtɨgach, ca' ytügɨ̈y mɨɨd yɨ jacjadyii naaxhuiñyjäy yjot yhuinma'ñ. Jadu'n nej ɨɨch ca' ytügɨ̈y njot nhuinma'ñ mɨɨd naaxhuiñyjäy ajcxy yjot yhuinma'ñ. 15 Ca' ɨɨch cham miich nmɨbɨjctzoy co myajpɨdzɨmɨpy ɨɨch ndiscípulos ajcxy ma jada naaxhuiñybɨ. Hue' janchtɨy tun may'ajt cuend'at ajcxy ma yɨ ca'oybɨ ymiiñ. 16 Yɨ' ajcxy yjot yhuinma'ñ ca' ytügɨ̈y mɨɨd yɨ jacjadyii naaxhuiñyjäy ajcxy yjot yhuinma'ñ. Tɨm jadu'n nej ɨɨch ca' ytügɨ̈y njot nhuinma'ñ mɨɨd yɨ jacjadyii naaxhuiñyjäy ajcxy yjot yhuinma'ñ. 17 Yajhuaatzɨ ajcxy yjot yhuinma'ñ mɨɨd miich m'ayuc, com yɨ m'ayuc yɨ' je' tɨy'ajt mɨɨd. 18 Jadu'n nej miich xyquejxyɨch ya naaxhuiñ, nañ jadu'n ɨɨch yɨ' ajcxy nguejxhuäcxyɨch ya naaxhuiñ. 19 Mɨɨd yɨ' ajcxy ycɨxpɨ tɨ nnaygɨ̈yegyiijɨch amuumdügjot ma miich, jɨgɨx yɨ' ajcxy nañ jadu'n ñaygɨ̈yegɨɨyb amuumdügjot ma miich, co ajcxy cuydunɨpy miich m'ayuc mdɨy'ajt.
20 E ca' ɨɨch jada'ajty ajcxy nibɨjctzohuɨ̈yɨch. Hue' ɨɨch janchtɨy nibɨjctzohuɨydaaybɨch tüg'ócɨy jäy ajcxy huɨdibɨ xymɨbɨ́jcɨbɨch xymɨjpɨdägɨbɨch mɨɨd yɨ ayuc huɨdibɨ ɨɨch ndiscípulos ajcxy ycapxhuäcxɨpy. 21 Huen ajcxy nidüg'ócɨy yjot yhuinma'ñ yajtügɨ̈y, jadu'n nej miich Dios Teedy mjot mhuinma'ñ yajpaady ma ɨɨch, e ɨɨch njot nhuinma'ñ yajpaady ma miich. Co yɨ' ajcxy yjot yhuinma'ñ yajtügɨ̈huɨpy mɨɨd ɨɨch ajt njot nhuinma'ñ, huin'it jacjadyii naaxhuiñyjäy ajcxy mɨbɨgɨpy co miich xyquejxyɨch ya naaxhuiñ. 22 Tɨ ɨɨch ajcxy nmöyɨch je tɨy'ajt etz je oy'ajt huɨdibɨ ɨɨch miich tɨ xymöy, jɨgɨx ajcxy yjot yhuinma'ñ jatyɨmy yajtügɨ̈huɨpy ajcxy, jadu'n nej ɨɨch ajt njot nhuinma'ñ yajpaatɨm tú'cɨy. 23 Ɨɨch yajpatpɨch ma ɨɨch njäy, e miich nañ myajpatp ma ɨɨch, jɨgɨx tɨydudägy ajcxy tügmucy y'idɨpy, e nañ jɨgɨx naaxhuiñyjäy ajcxy jatyɨmy nejhuɨ̈huɨpy co miich xyquejxyɨch ya naaxhuiñ, e nañ co yɨ' ajcxy tɨ mdzocy tɨ mjɨhuɨ̈y jadu'n nej ɨɨch miich xychocy xyjɨhuɨ̈yɨch.
24 Dios Teedy ndzojcpyɨch co yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ miich tɨ xymöyɨch y'idɨpy ajcxy nañ jadu'n ma anajty n'ityɨch jiiby tzajpjoty, jaydëbɨ ajcxy ixɨpy ɨɨch nmɨc'ajt ɨɨch n'oy'ajt huɨdibɨ miich tɨ xymöyɨch. Com miich tɨ xychocy tɨ xyjɨhuɨ̈yɨch jacjayɨjp ca'nɨ anajty naaxhuiñybɨ myajcojyñɨ. 25 Dios Teedy, miich ooy mmɨjɨty mjanchɨty, e yɨ jacjadyii naaxhuiñyjäy ca' ajcxy yɨ' xy'ixy'ajtyp. Ɨɨch miich n'ixy'ajtyp. Ɨɨch njäy ajcxy tɨ mɨbɨcy tɨ mɨjpɨdägy co miich xyquejxyɨch ya naaxhuiñ. 26 Tɨ nyajnɨmaayɨch yɨ' ajcxy pɨn miich, co miich je' Diosɨp. E njacyajnɨmähuaamyɨch yɨ' ajcxy tɨydudägy, jɨgɨx yɨ' ajcxy nañ jadu'n ñaychogɨɨyb ñayjɨhuɨ̈huɨɨyb nidüg nidüg, jadu'n nej miich xychocyɨch xyjɨhuɨ̈yɨch, e nañ jadu'n jɨgɨx ɨɨch ndɨy'ajt yajpaadɨpy ma yɨ' ajcxy yjot yhuinma'ñ.