18
Ymajtz ajcxy Jesús
Co jadu'n Jesús ycapxymɨydacy jayɨjp, chi jada' ñɨcxy mɨɨd je jäy ajcxy huɨdibɨ anajty ajcxy yaj'ixpɨjcyp. Ñɨcxy ajcxy jɨm'amy huoc nïnaxy, je huoc hue' anajty xɨɨjɨty Cedrón. Ñɨcxy ajcxy jɨm ma anajty tüg aguemy. Chi Jesús ytɨgɨɨy ma je aguemy mɨɨd ydiscípulos ajcxy. Judas huɨdibɨ anajty cɨ̈yegam Jesús, ñejhuɨɨyb anajty ma je it ma anajty mɨɨd'oy canaag'oc je' ydiscípulos ajcxy. Chi jada' Judas mɨɨddzooñ soldados ajcxy etz jacjadyii tungmɨɨdpɨ huɨdibɨ je teedy yhuindzɨn ajcxy etz fariseojäy ajcxy yquejx. Chi ajcxy yja'ty ma je it ma anajty Jesús yajpaady, ymɨɨd ajcxy linterna, ymɨɨd ajcxy chinjɨɨn etz canaagnax tijaty huɨdibɨ anajty ajcxy mɨɨd chiptuñ. E Jesús com ñejhuɨydaayb anajty tüg'ócɨy nej anajty yjada'ñ y'ayohua'ñ, chi jɨjpcohuägɨy je ymaymɨdzip ajcxy, e nɨmay:
―¿Pɨn ajcxy m'ijxtaayb?
Chi je' ymɨdzip ajcxy y'adzooy:
―Yɨ' ɨɨch ajcxy n'ixtaayb je Jesús, je Nazaret jäy.
Chi Jesús ymɨnañ:
―Ɨɨch jëdu'n.
Je Judas huɨdibɨ anajty cɨ̈yejcp Jesús, jɨm anajty ytɨnäy mɨɨd Jesús ymɨdzip. Co Jesús jadu'n ymɨnañ: “Ɨɨch jëdu'n.” Chi ajcxy yëphuimbijtay jadu'ñyɨ. Chi Jesús jadüg'oc y'amɨdooy ajcxy:
―¿Pɨn ajcxy m'ijxtaayb?
Chi ajcxy jadüg'oc y'adzooy:
―Yɨ Jesús, je Nazaret jäy. Chi Jesús ymɨnañ:
―Tɨ ajcxy njanɨmäy co ɨɨch jëdu'n. Pen janch ɨɨch miich ajcxy xy'ijxtaayb, najtzmadzɨydäy jadayaab ɨɨch nmɨgügtɨjc ajcxy, huen nɨcxcɨxy.
E jadu'n yajcuyduñ je ayuc co anajty Jesús cɨ'm tɨ ymɨna'ñ: “Tüg'ócɨy jäy huɨdibɨ nDeedy tɨ xymöyɨch, ca' ni tüg jëbɨ huaad ytɨgooy.” 10 Chi jada' je Simón Pedro huɨdibɨ anajty mɨɨd tüg espada, juudy je y'espada ma ñidɨjc, e chi yajtzaachɨɨyɨ je Teedy mɨjtungmɨɨdpɨ ytumbɨ, tüg yta'tz'ac aa'oy'amybɨ yajmɨnájcɨy. Je tumbɨ hue' anajty xɨɨjɨty Malco. 11 Chi Jesús nɨmay Pedro:
―Pɨdäg m'espada ma ñidɨjc. Ca' mnejhuɨ̈y co copɨcy nyajnaxɨpyɨch je tzaachypɨ je ayo'n huɨdibɨ Dios Teedy tɨ xyajnigo'adugɨ̈yɨch. Min n'ocmɨnaxy n'ocyajnaxyɨch jada tzaachypɨ jadu'n nej ixyipy tüg tasɨ ta'm'ujtznɨɨ ngo'uucnaxyɨch.
Jesús ma je Teedy mɨjtungmɨɨdpɨ yhuinduu
12 Chi je soldados ajcxy, je soldado yhuindzɨn etz judíojäy ajcxy ytungmɨɨdpɨ huingohuägɨɨy ajcxy Jesús. Chi ajcxy majch, e chi ajcxy cɨ̈xojch. 13 Chi ajcxy jayɨjp yajnɨcxy Jesús ma Anás yajpaady, je' anajty Caifás ymɨ̈d'ajtyp, je huɨdibɨ anajty mɨjtungmɨɨd ma teedytɨjc ajcxy ymiñ je huin'it jɨmɨjt. 14 Je Caifás je' anajty tɨ yecy je capxhuijɨn ma yɨ judíojäy ajcxy co tügtecy ymɨnañ: jac'oy co tüg jäy y'ögɨpy mɨɨd tüg'ócɨy naax cajp ycɨxpɨ.
Pedro ymɨnañ co ca' ixy'adyii Jesús
15 Simón Pedro mɨɨd jadügpɨ ydiscípulo ypanɨcx ajcxy Jesús (co je ymɨdzip yajnɨcxɨ mach). E je jadügpɨ ydiscípulo ixy'ajtɨp anajty yajxon je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ, paady ytɨgɨɨy axam huin'it co Jesús ymɨdzip yajtɨgɨɨyɨ ma je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ ytɨjc. 16 E je Pedro jiiby je' yhuɨ'mɨy ma tɨjc aguu. E je jadügpɨ ydiscípulo co anajty ajcxy ñay'ixy'adyii mɨɨd je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ, chi ypɨdzɨmy mɨgapxy je tɨjc aguu adɨnaayb, chi Pedro ajcxy yajtɨgɨ̈y jiiby tɨgoty. 17 Chi jada' je töxy'anäg huɨdibɨ anajty tɨjc'aguu adɨnaayb, nɨmay je Pedro:
―¿Nej ca' miich nañ jadu'n Jesús xydiscípulo'adyii?
Chi Pedro y'adzooy:
―Ca'.
18 Je tumbɨdɨjc ajcxy etz je soldadtɨjc ajcxy tɨ anajty ajcxy oy jɨɨn yajmɨjɨɨygɨxy co anajty chachtɨɨchɨty, e Pedro nañ jɨm anajty nañ jadu'n mɨɨd xamy ajcxy.
Je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ yajcomɨdou Jesús ypocy
19 Chi je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ y'amɨdooy Jesús pɨnjaty anajty tɨ yaj'ixpɨcy etz tijaty anajty tɨ yaj'ixpɨcy. 20 Chi Jesús y'adzooy:
―Tɨ ɨɨch oy njacapxy njamɨydägy mayjäyjoty. E tɨ ɨɨch njatyɨmy nyaj'ixpɨcyɨch ma miich ajcxy mnaymujctacɨn etz ma Dios ytɨjc, ma yɨ judiojäy ajcxy nidüg'ócɨy ñaymugyii. Ca' ni ti ameech tɨ nnigapxyɨch. 21 ¿Na'amy co xyjactɨm'amɨdooyɨch ti anajty tɨ nyaj'ixpɨcyɨch? Yɨ' ajcxy amɨdou pɨnjaty tɨ xy'amɨdo'ijtɨch n'ayucɨch, yɨ' ajcxy nejhuɨɨyb ti ɨɨch jadu'n tɨ nyaj'ixpɨcyɨch. Yɨ' ajcxy tüg'ócɨy ñejhuɨydaayb nejjaty ɨɨch tɨ nmɨna'ñɨch.
22 Co jadu'n y'adzooy Jesús, huin'it tüg judío tungmɨɨdpɨ huɨdibɨ anajty jɨm huingon tɨnaayb ma Jesús, chi tüg cɨ' acojxɨ̈gy Jesús, chi mɨnañ:
―¿Nej co jadu'n jɨbɨc m'adzooy yɨ teedy mɨjtungmɨɨdpɨ?
23 Chi Jesús y'adzooy:
―Pen jɨbɨc ɨɨch tɨ n'adzooy yec tɨy'ajt nej co yjɨbɨcɨty. Pen oy ɨɨch tɨ n'adzooy, ¿nej co xycoxyɨch?
24 Chi Anás nɨmay soldadtɨjc co huen Jesús yajnɨcxy cɨ̈xoch jɨm ma yɨ Caifás ytɨjc, je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ.
Chi Pedro jadüg'oc ymɨnañ co ca' ixy'adyii Jesús
25 Simón Pedro jɨmnɨ anajty ytɨnäy ma jɨɨmba' yxamy anajty, chi ajcxy amɨdoy jadüg'oc:
―¿Nej cay yɨ' miich xyaj'ixpɨjcp nañ jadu'n?
Chi Pedro jadüg'oc coyüch Jesús ymɨnañ:
―Ca' je' n'ɨɨchɨty.
26 Nidügtɨ ajcxy je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ ytumbɨ, je' anajty y'amɨgüg yɨ Malco, huɨdibɨ Pedro yta'tz'ac quejtzpujxɨ, chi jadu'n ymɨnañ:
―¿Nej ca' mdijy n'ijxyɨ jɨm ma je aguemy mɨɨd Jesús?
27 Chi Pedro mɨdugɨɨg'oc oy coyüch yhuindzɨn, e tɨm huin'itɨy tzey oy yaaxɨ̈gy.
Jesús ma je gobernador yhuinduu
28 Chi ajcxy jɨm yajtzooñ Jesús ma Caifás ytɨjc yajnɨcxy ajcxy ma agujctɨjc, tɨm jopyñɨ anajty. Chi je judiojäy ca' ajcxy ytɨgɨɨy ma agujctɨjc, com ca' anajty ytundɨgoyaangɨxy mɨɨd judiojäy ycostumbre. Ca' ajcxy ytɨgɨ̈hua'ñ anajty ma je romanojäy gobernador ytɨjc amayxɨɨjoty, e ca' anajty ajcxy ñayyajjɨbɨccɨ̈hua'ñyii. Com co jadu'n ycanayyajjɨbɨccɨyɨ ajcxy, e huin'it ca' ajcxy ycacaay ma je pascua xɨɨ adzuu'ajtɨn. 29 Co ca' ajcxy ytɨgɨ̈hua'ñ anajty ma je agujctɨjc, chi je gobernador Pilato nibɨdzɨmy ajcxy tɨba'y ma anajty ajcxy mɨɨdɨty Jesús cuend'aty. Chi Pilato ymɨnañ:
―¿Ti xɨ̈huɨn ajcxy mmɨɨd, mɨɨd jadayaabɨ yëydɨjc?
30 Chi ajcxy y'adzooy:
―Co ixyipy ca' ti jɨbɨcpɨ tuñ, ca' ixyipy ɨɨch ajcxy ya yɨ' nyajmiñ ma miich.
31 Chi Pilato ymɨnañ:
―Yajnɨcxcɨx miich ajcxy. Nɨcx tɨydungɨx jadu'n nej miich ajcxy mley y'ané'my.
Chi je judíojäy ajcxy y'adzooy:
―Ɨɨch ajcxy ca' ni ti mɨc'ajt nmɨɨdɨty nɨcxy ɨɨch ajcxy njäyyaj'ögy.
32 Co jadu'n ajcxy ymɨnañ, chi jadu'n ajcxy cuyduñ je Jesús ycɨ'm'ayuc jadu'n nej anajty tɨ ymɨna'ñ ti o'cɨn anajty ypadamy. 33 Chi Pilato jadüg'oc ytɨgɨɨy jiiby agujctɨgoty, chi coyaaxɨɨy Jesús, chi nɨmay:
―¿Nej miich je' rey'ajtp ma yɨ judíojäy ajcxy?
34 Chi Jesús y'adzooy:
―¿Nej mgɨ'mhuinma'ñ mɨɨd xy'amɨdooyɨch pen ɨɨch nrey'ajtpɨch, o huingjäy tɨ xyajnɨmäy co nrey'atyɨch?
35 Chi jada' Pilato y'adzooy:
―¿Nej nañ judiojäy jada' ɨɨchɨ? Mgɨ'mnaax mgɨ'mgajp etz je teedy mɨjtungmɨɨdpɨ tɨ xycɨ̈yecy ma ɨɨch. ¿Ti tɨ mdundɨgooy?
36 Chi Jesús y'adzooy:
―Ɨɨch ca' n'ane'myɨch ya naaxhuiñ. Huingduum ɨɨch n'ané'mɨn nmɨɨdɨdyɨch. Co ixyipy ya naaxhuiñ n'oc'ane'myɨch, tüg'ócɨy ɨɨch nmɨgügtɨjc ajcxy tɨ ixyipy ajcxy tziptungɨxy, tɨ ixyipy ajcxy xyñihua'ñɨch. E ca' ixyipy tɨ naygɨ̈yegyiijɨch ma yɨ judíojäy tungmɨɨdpɨ ajcxy. Per janch ɨɨch ca' ɨɨch ya naaxhuiñ n'ane'myɨch.
37 Chi Pilato y'adzooy:
―¿Nej mrey miichɨ?
Chi Jesús ymɨnañ:
―Miich jadu'n xytijypɨch co nrey'atyɨch. Paady tɨ nmiñɨch ya naaxhuiñ, e tɨ nma'xung'atyɨch, jɨgɨx nyecyɨch tɨy'ajt tɨydudägy. Tüg'ócɨy yɨ jäy pɨnjaty tɨy'ajt cuydumb xy'amɨdo'íjtɨbɨch yɨ' n'ayucɨch.
Pilato y'ane'my huen Jesús yaj'ögyii
38 Chi Pilato y'adzooy:
―¿Ti jadu'n mdijy tɨy'ajt tɨydudägypɨ?
Jadu'ñyɨ je' jada'ajty yjacmɨnañ, chi pɨdzɨmy jadüg'oc tɨba'y ma anajty je judíojäy ajcxy. Chi ajcxy nɨmay:
―Ca' ɨɨch ni ti bocy nbaadyɨch ma jada jäy ma yɨ romanojäy yley. 39 E com miich ajcxy mɨɨd tüg costumbre co tüg nnajtzmadzɨɨyɨm machyjäy mɨɨd jada pascua xɨɨ ycɨxpɨ, ¿nej mdzojcyp ajcxy co nnajtzmadzɨ̈huɨbyɨch jada judíojäy reyɨ?
40 Chi ajcxy nidüg'ócɨy mɨnanday:
―Jadayaabɨ jäy ca' mnajtzmadzɨ̈huɨpy, yɨ' janchtɨy mnajtzmadzɨ' yɨ Barrabás.
Barrabás hue' je' anajty tüg meetzpɨ.