20
Jesús jugypɨjc jadüg'oc co anajty tɨ y'oc'o'cnɨ
Tɨm seman ixtɨgɨ', moñyɨ anajty, ca' anajty oy xɨɨmɨɨyñɨ. Huin'it María Magdalena ñɨcxy ma Jesús anajty tɨ ñaaxtɨgɨ̈y. E chi jɨm ijxy co je tzaa tɨ anajty jɨm yajjɨɨdɨguecy ma je jut aguu. Co ajcxy ijxy je jut ahuädz, chi jada' mɨc'amy poyɨ̈gyɨ ninɨcxy Simón Pedro, etz je jadügpɨ ydiscípulo huɨdibɨ anajty Jesús mɨɨd ooy naychogyii, chi nɨmay:
―Tɨ yajtzoongɨxy ɨɨch ajt nHuindzɨn ñaaxnïcx ma ajcxy yajnaaxtɨgɨy, e ca' nejhuɨɨyɨm ma ajcxy tɨ pɨdaaccɨxy.
Huin'it ajcxy nimetz chooñ poyɨ̈gyɨ Pedro etz je jadügpɨ discípulo, ñɨcxy ajcxy ma je o'cpɨ anajty ñaaxtɨgɨɨy. Poyɨ̈gyɨ ajcxy ñɨcxy nimetz, per je jadügpɨ discípulo jayɨjp ñajxy, e jayɨjp jɨm oyja'ty ma je naaxtɨgɨydac. Chi yco'ixɨɨy jutjoty, huin'it jɨm oy ixy je mo'nhuit jiiby jutjoty y'ooxnäy, per ca' yɨ' jiiby ytɨgɨ̈y jutjoty. Simón Pedro co ymiñ jac'axam, tɨm janitɨgɨɨy jutjoty, chi ijxy je mo'nhuit y'ooxnäy jiiby jutjoty. E chi ijxy je cöxotz, je huɨdibɨ anajty mɨɨd ycohuajc yxochɨty, abɨcy je' anajty, ca' anajty tú'cɨy y'ooxnäy mɨɨd ymo'nhuit. Y'ijx ajcxy je cöxotz yajxon y'anëgyɨty abɨcy. Huin'it ytɨgɨɨy jutjoty je jadügpɨ discípulo huɨdibɨ jacjayɨjp ja't. Chi ijxy, e huin'it mɨbɨjcy co Jesús ñaaxnïcx ca' anajty jiiby. Ca'nɨ anajty ajcxy yajxon huinjɨhuɨ̈y co anajty jadu'n ycojaayɨty ma Dios ñecy, co anajty je Cristo yjugypɨga'ñ. 10 Chi je metzpɨ ajcxy ydiscípulos yhuimbijty ma ytɨjc.
Jesús nayguëxɨ̈cɨ ma María Magdalena
11 E je María jɨm yhuɨ'mɨy ma je o'cpɨ jut ayaaxɨp. Chi ayaaxɨp yco'ixɨy ma je jut. 12 E chi ijxy metz ángel, poob huit ajcxy ymɨɨd, y'ɨñaaygɨxy jiiby ma je Jesús ñaaxnïcx anajty yhuijtznäy, y'ɨñaaygɨxy tüg cöduy, jadüg tecy ɨxaay. 13 Chi je ángel ajcxy nɨmay je María:
―¿Miich töxyjäy na'amy co myäxy?
Chi je María y'adzooy:
―Tɨ ajcxy nHuindzɨn ñaaxnïcx yajnɨcxɨ, e ca' nnejhuɨ̈yɨch ma ajcxy tɨ pɨdägy.
14 Jadu'n anajty ymɨna'ñ, co ñayjɨɨ'ijxɨ, chi ijxy Jesús ytɨnäy ma yjɨɨx, e ca' ijxcajpy pen Jesús je' anajty. 15 Chi Jesús ymɨnañ:
―Töxyjäy, ¿ti co myäxy? ¿Pɨn m'ixtaayb?
María hue' anajty tijy je aguemy cuend'ajtpɨ mɨgapxɨp, paady jadu'n ymɨnañ:
―Huindzɨn, pen tɨ myajnɨcxy Jesús ñaaxnïcx, nigapx ma tɨ mbɨdägy, e ɨɨch nɨcxy nyajtzooñɨch.
16 Chi Jesús ymɨnañ:
―María.
Chi jada' María yhuäg-huimbijty, chi yajxon huindɨcxpejty, chi nɨmay:
―¡Raboni! ―jada hebreo ayuc yhuimbɨdzɨmy Huindzɨn.
17 Chi Jesús nɨmay María Magdalena:
―Ca' xyñïdooñɨch, com ca'nɨ ɨɨch nba'ttɨgɨ̈y ma Dios Teedy yajpaady. Nɨcx miich ixta' nmɨgügtɨjcɨch, e nɨma' co nnɨcxaamɨch ma Dios Teedy, ɨɨch nDeedy etz miich ajcxy mDeedy, ɨɨch nDios, etz miich ajcxy mDios nañ jadu'n.
18 Chi María Magdalena oy yajnɨmäy je discípulos ajcxy, chi jadu'n nɨmay:
―Tɨ n'ixyɨch je Huindzɨn Jesús, e jadu'n yɨ' tɨ xycapxymöyɨch co nyajnɨmähuɨbyɨch miich ajcxy.
Jesús nayguëxɨ̈cɨ ma ydiscípulos ajcxy
19 Co je huin'it xɨɨmbɨ chuu'ɨɨy seman ixtɨgɨ', aducy anajty tɨjc'aguu y'ity ma anajty je discípulos ajcxy yajpatcɨxy, mɨɨd co anajty ajcxy tzɨgɨ̈y je judíojäy ajcxy huɨdibɨ anajty mɨdzip'ajtp Jesús. Chi Jesús ytɨgɨɨy cujc'amy ma je' ajcxy, e chi jada' capxpocxy ajcxy, nɨmay:
―Jotcugɨ' miich ajcxy.
20 Yam jadu'n anajty ymɨna'ñ, chi ajcxy yaj'ijxy je' ycɨ' ma je clavo ytɨgɨɨy, etz ycaachyjɨjp ma anajty jäy tɨ ycumyii. Chi yjotcugɨɨy ajcxy co ajcxy ijxy je yHuindzɨn. 21 Chi jada' Jesús jadüg'oc capxpoocx, nɨmay ajcxy:
―Jotcugɨ' miich ajcxy. Jadu'n nej ɨɨch nDeedy xyquejxyɨch ya naaxhuiñ, nañ jadu'n ɨɨch miich ajcxy yam nguejxhuäcxy mɨɨd ɨɨch n'ayuc.
22 Co Jesús jadu'n ymɨnañ, chi jada' ajcxy nïbuxujy cöbuxujy nɨmay:
―Huen Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt xy'adɨgɨ̈y xyjottɨgɨ̈y ajcxy. 23 Huenpɨnjäyɨty huɨdibɨ miich ajcxy mbocyhuinmeecxyp, nañ ypocyhuinmeecxɨpy Dios Teedy. Huenpɨnjäyɨty huɨdibɨ miich ajcxy ca' ypocy mhuinmeecxaanɨ, nañ jadu'n Dios Teedy ca' yɨ' ypocyhuinmeecxa'ñyii.
Tomás ymɨbɨjc co yHuindzɨn yjugypɨjcy
24 Tomás je' huɨdibɨ anajty mɨɨd majmetz yca'pxy Jesús ydiscípulos ajcxy, je huɨdibɨ anajty yajtijp Dídimo, ca' je' anajty jɨm choonɨty co Jesús ymiñ oga'n. 25 Chi je jacjadyii ajcxy ymɨgüg ñɨmaayɨ:
―Tɨ ɨɨch ajcxy n'ixy je Huindzɨn Jesús.
E chi je' y'adzooy:
―Pen ca' n'ixyɨch ma yɨ' ycɨ' je clavo'au, e pen ca' ngɨ̈huäxɨch ngodijɨ̈yɨch ma clavo'au, e ngɨ' nbɨdägyɨch ma ycaachyjɨjp ma anajty ycumyɨty, ca' nmɨbɨgɨpyɨch co yjanchɨty.
26 Chi jacoductujc xɨɨ ajcxy jadüg'oc anajty yajpaady tɨgoty nidüg'ócɨy je discípulos ajcxy. Tzooñ anajty Tomás nañ jadu'n. Chi Jesús ymiñ. Agɨ̈y anajty tɨjc co Jesús ytɨnay'ahuɨɨy cujc'amy ma je' ajcxy. Huin'it ycapxpocxy, chi nɨmay:
―Jotcugɨ' miich ajcxy.
27 Chi jada' nɨmay je Tomás:
―Pɨdäg ya mgɨ̈huäx ma clavo'au ma ngɨ̈jɨch. Najtzxajɨ' mgɨ' etz pɨdäg ma ɨɨch ngaach ma jäy xycumyɨch, e mɨbɨc yajxon tɨydudägy.
28 Chi Tomás y'adzooy:
―Ɨɨch miich nHuindzɨn'ajtyp etz ɨɨch miich nDios'ajtyp.
29 Chi Jesús Tomás nɨmay:
―Mɨɨd co miich tɨ xy'ixyɨch, paady miich tɨ mmɨbɨcy. Jotcujc yɨ' ajcxy huɨdibɨ ca' xy'ixyɨch, e tɨ ymɨbɨcy co tɨ njugypɨcyɨch co n'o'gyɨch.
Jada ayuc ngojaaybɨch ma jada necy, jɨgɨx miich ajcxy mmɨbɨgɨpy co Jesús je' yɨ' je Cristo, je Dios y'ung
30 Tɨ anajty Jesús ooy tuñ mɨjhuinma'ñ ma ydiscípulos ajcxy yhuinduu huɨdibɨ ca' ycojaayɨty ma jadayaabɨ necy. 31 Paady ycɨx jada ngojaayɨch jɨgɨx ajcxy mmɨbɨgɨpy co Jesús je' yɨ' je Cristo je Dios y'ung. E co miich ajcxy mmɨbɨgɨpy, huin'it mbaadɨp jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' tüccɨ'yɨ ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy mɨɨd Jesucristo yxɨɨ ycɨxpɨ.