21
Jesús ñayguëxɨ̈gyii ma ydiscípulos ajcxy nihuɨxtujcpɨ
Co jadu'n jayɨjp ytunɨ yjajtɨ, huin'it jadüg'oc Jesús ñayguëxɨ̈cɨ ma je' ydiscípulos ajcxy jɨm ma mejypa', je huɨdibɨ anajty xɨɨjɨp Tiberias mejy. E jadu'n ñayguëxɨ̈cɨ: Jɨm anajty ajcxy Simón Pedro mɨɨd Tomás huɨdibɨ jäy ytijyp Dídimo. Nañ jɨm Natanael huɨdibɨ anajty cogajp jɨm Caná Galilea naaxjot. E nañ jɨm anajty je Zebedeo ymang ajcxy etz jametz discípulos ajcxy. Chi Simón Pedro ymɨnañ:
―Nɨcxy n'oc'acxmachɨch.
Chi ymɨgügtɨjc ajcxy ymɨnañ:
―Tzoc ajt jámɨm.
Chi ajcxy ytɨgɨɨy ma tüg barco. E je huin'it tzuu ca' ni ti ajcxy majch. Co yjobɨɨy jɨm Jesús anajty ytɨnäy ma mejypa'. Je' ydiscípulos ajcxy ca' anajty ajcxy nejhuɨ̈y co Jesús je' anajty.
Chi Jesús ymɨnañ:
―Mɨgügtɨjc, ¿nej ca' ajcxy mbaadyñɨ acxɨ?
Chi ajcxy y'adzooy:
―Ca' ni ti.
Chi Jesús ymɨnañ:
―Pɨdaaccɨx ajcxy je huɨdibɨ mɨɨd m'acxmajtzcɨxy aa'oy'amy ma yɨ barco, e huin'it ajcxy mbaadɨpy acx.
Chi ajcxy pɨdacy je acxmadzɨ'ñ aa'oy'amy, e huin'it janch adzaach ajcxy yajpɨdzɨmy, co janch may acx anajty tɨ ytɨgɨ̈y. Je ymɨgüg huɨdibɨ mɨɨd Jesús ooy anajty ñaychogyii, chi nɨmay Pedro:
―Je' yɨ', ɨɨch ajt nHuindzɨn.
Co jadu'n mɨdooy Simón Pedro co anajty yjëjɨty je Huindzɨn Jesús, huin'it yhuit yajtɨgɨɨy. Com tɨ anajty yhuit jeñ, com jadu'n anajty jac'oy ytuñ. Chi ytɨgɨɨy mejyjoty huitmɨɨd. Jacjadyii ajcxy ymɨgügtɨjc yjädy ma mejypa' mɨɨd je barco, pahuich pajugucy ajcxy je y'acxmadzɨ'ñ janch ujtz mɨɨd acx. Hue' anajty ca' ooy yjɨguémyɨty ma mejypa', jëyɨ anajty mɨgo'px metro yjɨguemyɨty. E co ajcxy ymejch ma mejypa', chi ajcxy ijxy co jɨm anajty jɨɨmbajc y'ity ni'ixɨ', e jɨm anajty acx jɨɨmbajc nïgɨx huɨdibɨ yajtzaayb, e nañ jɨm anajty tzajcaagy. 10 Chi Jesús nɨmay je' ydiscípulos ajcxy:
―Yajmiingɨx yɨ acx tɨɨbɨ ajcxy mmajtzcɨxy.
11 Chi Simón Pedro ypejty barcojoty, chi yajpɨdzɨmy huindɨɨtztuum y'acxmadzɨ'ñ ujtz mɨɨd may'acx. Chi ajcxy mɨchoy mɨgo'px jahuixchɨgi'px majctugɨɨg acx mɨjatypɨ, e jadu'n ca' je acxmadzɨ'ñ ycɨɨch mɨɨd tzachmay'acx. 12 Chi Jesús nɨmay ajcxy:
―Min ajop'ajtcɨx.
E ni tüg ydiscípulos ajcxy ca' y'amɨdoohuɨ:
―¿Pɨn miich?
Com ñejhuɨɨyb anajty ajcxy co je' anajty Huindzɨn Jesús. 13 Chi Jesús ymɨjhuägy ma je acx cɨ' etz tzajcaagy anajty y'ity, e chi yajhuäcxy, chi moyday ymɨgügtɨjc ajcxy.
14 E je' je' anajty je mɨdugɨɨg'ocpɨ co Jesús ñayguëxɨ̈cɨ ma je' ydiscípulos ajcxy, huin'it co yjugypɨjcy co y'o'cy.
Jesús yajni'ixɨɨy Simón Pedro ti ytunɨpy
15 Co ajcxy y'ajop'ajttay, chi Jesús nɨmay je Simón Pedro:
―Simón, Jonás y'ung, ¿nej xyjactzojcpɨch miich, ca'ydɨ jada jacjadyii ndiscípulo'ɨchɨ?
Chi y'adzooy Pedro:
―Huindzɨn mnejhuɨɨyb miich co ndzojcypɨch njɨhuɨɨybɨch miich.
Chi Jesús nɨmay:
―Cuend'at ɨɨch njäy, jadu'n nej jɨhuɨ̈y borregɨ cuend'ajtpɨ yaj'ocy yɨ' yborregɨ.
16 Chi Jesús mɨmejtz'oc ymɨnañ:
―Simón, Jonás y'ung, ¿nej xychojcpɨch xyjɨhuɨɨybɨch miich?
Chi Simón y'adzooy:
―Huindzɨn, mnejhuɨɨyb miich co ndzojcypɨch njɨhuɨɨybɨch miich.
Chi Jesús nɨmay:
―Cuend'ajtɨgɨch njäy, jadu'n nej yɨ borregɨ cuend'ajtpɨ cuend'aty yborregɨ.
17 Co mɨdugɨɨg'ocpɨ oy y'amɨdooy:
―Simón, Jonás y'ung, ¿nej xychojcpɨch xyjɨhuɨɨybɨch?
Chi Pedro yjotmaybɨjcnɨ co mɨdugɨɨg'ocpɨ y'amɨdoohuɨ: “¿Nej xychojcpɨch xyjɨhuɨɨybɨch?”
Chi Simón yjac'adzooy:
―Huindzɨn, miich mnejhuɨydaayb tüg'ócɨy, e nañ mnejhuɨɨyb co ɨɨch ndzojcyp njɨhuɨɨybɨch miich.
Chi Jesús jacnɨmay:
―Cuend'ájtɨgɨch njäy, jadu'n nej borregɨ cuend'ajtpɨ cuend'aty yborregɨ. 18 Janch janch ɨɨch miich yam jadu'n nɨmäy: “Co anajty miich mjac'anägnɨty, cɨ'm anajty mhuit nayyajnïjenɨ̈yii, e mnɨcxp anajty ma mdɨmdzocy. E co mjacmɨjjäyɨ̈huɨpy, huin'it mgɨ' mnajtzxajɨ̈huɨpy, e huingbɨ mhuit xyajnïjenɨ̈huɨpy, e xyajnɨcxyɨpy ma anajty ca' mdzocy.”
19 Co Jesús jadu'n ymɨnañ, chi Pedro yajhuinjɨhuɨɨy jadu'n nej anajty jäy ajcxy yaj'öga'ñyii mɨɨd Jesús y'ayuc ytɨy'ajt ycɨxpɨ, e nañ ma yɨ y'o'cɨn tɨy'ajt yegɨpy co ymɨɨd Dios ytɨy'ajt.
Je discípulo huɨdibɨ anajty Jesús ooy tzocy jɨhuɨ̈y
20 Chi Pedro ñayjɨɨ'ijxɨ, chi ijxy co anajty tú'cɨy anajty ymiingɨxy je' ydiscípulo huɨdibɨ anajty Jesús ooy tzocy jɨhuɨ̈y je huɨdibɨ anajty ɨñaayb huingon ma Jesús ma je mesa co anajty y'adzuu'ajtcɨxy. Je huɨdibɨ nɨmay je' yHuindzɨn:
―Huindzɨn, ¿pɨn miich yɨ' xycɨ̈yegam ma yɨ mmɨdzip? 21 Co Pedro ijxy je jadügpɨ discípulo axam Jesús ypanɨcxyii, chi ymɨnañ:
―Huindzɨn, e jadayaabɨ mɨgüg, ¿ti yɨ' jadaanɨp?
22 Chi Jesús y'adzooy:
―Co ixyipy ndzocyɨch co yɨ' huen jugy'aty ixtɨ mabaad nhuimbityɨch, ca' miich xypaady mnejhuɨ̈huɨpy ti yɨ' jadam. Panɨcxcɨch miich.
23 Paady ycɨxp huinjɨhuɨy je ymɨgügtɨjc ajcxy co je ymɨgüg huɨdibɨ Jesús ooy tzocy jɨhuɨ̈y ca' anajty y'öga'ñ. Per Jesús canan je' anajty jadu'n ytijyp co ca' y'öga'ñ. Hue' anajty tɨ ymɨna'ñ janchtɨy:
―Pen ndzojcypɨch ixyipy co jada mɨgüg yhuɨ'mɨpy ixtɨ mabaad nhuimbityɨch, ca' miich xypaady mnejhuɨ̈huɨpy ti yɨ' ytunamy.
24 Je' je' je Jesús ydiscípulo huɨdibɨ tɨy'ajt yejcp jadu'n nej Jesús ytuñ y'ayoy etz yjajty y'ayoy, e nañ yɨ' je' huɨdibɨ cojay nej Jesús ytuñ y'ayoy, yjajty y'ayoy. E ɨɨch ajt nejhuɨɨyɨm co janch yɨ' je tɨy'ajt huɨdibɨ tɨ yecy.
25 May ooy tijaty mɨj huinma'ñ Jesús jactuñ. Co ixyipy yajcojaydäy tüg'ócɨy, ca' yɨ naaxhuiñybɨ ixyipy yhuaadɨ̈y mɨɨd maylibro tzachpɨdägɨpy. Jadu'n n'aa'ɨxɨ̈yɨch.