20
Je mil jɨmɨjtpɨ
Huin'it nhuin'ijxyɨch tüg ángel ycɨdägy chooñ tzajpjoty mɨɨdɨty je ahuastɨ huɨdibɨ mɨɨd yaj'ahuäch je mɨj jut huɨdibɨ oy ycɨɨcyɨty, ymɨɨd anajty nañ jadu'n tüg mɨjcadena ma ycɨ'. Jadayaabɨ ángel majch je ama'y tza'ñ huɨdibɨ yajtijp mujcu' etz Satanás, chi yajcadenɨtɨgɨɨy, e yajhuɨ'my mach tüg mil jɨmɨjt. Chi je ángel cötijnajxy je mujcu' ma je mɨj jut, chi cö'agɨɨy. Chi tüg sellɨ pɨdacy ma je mɨj jut aguu. Pɨdacy je mujcu' ma je mɨj jut, ca'ydɨ jac-huin'ɨɨñ je mayñaaxhuiñyjäy, ixtɨ coonɨ tüg mil jɨmɨjt yca'pxɨpy. E co jadu'n anajty mil jɨmɨjt tɨ ñaxy, ooy ycopɨcyɨty co yajnajtzmadzɨ̈huɨpy je mujcu' tzojccɨ́xy.
Chi canaag ane'mdac nhuin'ijxyɨch ma anajty ajcxy ɨñäy tɨɨbɨ ajcxy patcɨxy cötujcɨn co tɨydúngɨxɨpy naaxhuiñyjäy. Nañ jadu'n nhuin'ijxyɨch ajcxy y'alma huɨdibɨ anajty ajcxy tɨ yajyöctzujctuutcɨxy mɨɨd co ajcxy capxhuäcxy je Dios y'ayuc ytɨy'ajt huɨdibɨ Jesús ñidɨy'ajt'ajt. Ca'p je' ajcxy anajty huindzɨgɨɨygɨxy je ca'oy'ɨyujc, ni je' ñïdzejtztuutɨn. E nañ jadu'n ni ca' ajcxy cöbɨjcɨ je ca'oy'ɨyujc ytɨy'ajt ma yhuimboc ni ma ycɨ'. Co ajcxy y'o'cy, chi yjugypɨgɨpy ajcxy jadüg'oc etz ane'mɨp ajcxy quipxyɨ mɨɨd Cristo tüg mil jɨmɨjt. Je jacjadyii je öcpɨ, huɨdibɨ ca'p mɨjpɨdacy Cristo, ca' je' ajcxy yjugypɨgɨpy, ixtɨ coonɨ anajty tɨ ñaxy tüg mil jɨmɨjt huin'ítnɨ. Co tüg'ócɨy je mɨbɨjcpɨdɨjc yjugypɨgɨpy jadüg'oc, jada je' je ogá'nɨbɨ tiempo mɨna öcpɨ ajcxy yjugypɨjccɨxy, e ca' y'oc'ó'ccɨxnɨp jadügtecy. Jotcujc etz huädz, ca' tibocy mɨɨdɨty, je' ajcxy öcpɨdɨjc huɨdibɨ jugypɨgɨpy co Jesús yajjugypɨgɨpy yɨ tügpɨcy öcpɨ huɨdibɨ jayɨjp'adamb. Je mɨmetzpɨ o'cɨn ca' ni ti mɨc'ajt mɨɨdɨty ma je' ajcxy. Hue' janch ajcxy ytung'adɨɨyb huingapxɨɨ ma Dios etz Cristo. E je' ajcxy Cristo quipxy mɨɨd y'ane'mɨp tüg mil jɨmɨjt.
Co anajty tɨ ñaxy je mil jɨmɨjt, huin'it je Satanás yajcoguejttüdɨpy ma ymach'ity. Chi Satanás nɨcxy huin'ɨɨñ je mayñaaxhuiñyjäy huindu'mybɨ ñaaxhuiñ. Je' nɨcxy huin'ɨɨñ Gog jäy etz Magog jäy. E yɨ' ajcxy y'ane'mbɨdɨjc yajmujctähua'ñ soldado ajcxy, jɨgɨx chiptúngɨxɨpy mɨɨd je Dios y'ung. Jadu'n je' ajcxy soldados ymayɨty jadu'n nej pu' ymayɨty huɨdibɨ mejypä'ám. E jadu'n ajcxy ypedɨɨy ma ymɨjhuiinɨty naax, chi ajcxy yajnaadujcy je it ma chɨnaaygɨxy huɨdibɨ Dios tɨ huin'íjxɨgɨxy etz yajnaadujccɨxy je ciudad huɨdibɨ Dios chojcpy. Chi Dios quejxy jɨɨn huɨdibɨ tzoomb tzajpjoty, huɨdibɨ oy ñöcɨgɨxy huädz huädz je may soldados ajcxy. 10 Je mujcu', huɨdibɨ anajty tɨ huin'ɨɨñ je mayjäy, oy yajcötijnaxy ma je mɨj jɨɨn ytoy mɨɨd azufre. Ma anajty tɨ yajcötijnaxy je ca'oy'ɨyujc etz je profeta, ca'pɨy yjanchɨty. Jiiby je' ajcxy ayo'n tzaachypɨ paadɨpy xɨɨm tzuum huinɨxɨɨ huinɨtiempo.
Je tɨyduunɨn ma je mɨj'ane'mbɨ yhuinduu
11 Nhuin'ijxyɨch tüg mɨj'ane'mdac janch poob, mɨɨd je huɨdibɨ anajty ɨñaayb ma je'. Ma je' yhuinduu naax etz tzajp queectɨgoyday yajxon, ni ca' y'ocyajpatnɨ it lugar ma je naax etz tzajp y'íjtcɨxɨpy. 12 Chi nhuin'ijxyɨch je öcpɨ ajcxy, mɨj'anäcpɨ mutz'anäcpɨ, ytɨnaaygɨxy ma Dios yhuinduu. Chi yajcɨyhuäcxtay maylibro. E nañ jadu'n yajcɨyhuäcxy jadüg libro huɨdibɨ mɨɨd je jäy yxɨɨ cojay huɨdijaty ajcxy jugy'ajtɨn huinɨxɨɨ mɨɨd. Chi je' ajcxy yajtɨyduñ je öcpɨ ajcxy nej anajty ajcxy tɨ chɨnaaygɨxy ya naaxhuiñ, jadu'n nej yjaybetyɨty ma je maylibro. 13 Je mejy ycɨ̈yejctay je' je öcpɨ ajcxy huɨdibɨ anajty jiiby yajpatp. E je o'cɨn etz je öcpɨjut ycɨ̈yejctay je' je öcpɨ huɨdibɨ jiiby yajpatp, e tüg'ócɨy je' yajtɨydunday nidüg nidüg nej anajty tɨ chɨnaaygɨxy. 14 Je o'cɨn etz je it ma je öcpɨ y'ity yajnajtztijɨyday jɨɨnjoty ma je mɨjjɨɨn ytoy. Je' je' je mɨmetzpɨ o'cɨn ma je mɨjjɨɨn ytoy. 15 E huɨdijaty anajty ajcxy ca' yxɨɨ ymiiñ ma je libro huɨdibɨ jugy'ajtɨn huinɨxɨɨbɨ mɨɨd, hue' je' ajcxy yajnajtztijɨy jɨɨnjoty ma je mɨjjɨɨn ytoy.