21
Huin'it nhuin'ijxyɨch tüg tzajp jemybɨ etz tüg naax jemybɨ, com je jayɨjpɨ tzajp etz je jayɨjpɨ naax tɨ je' anajty ytɨgoydäy, e ni ma anajty mejy ycacädy. Ɨɨch, Juan, nhuin'ijxyɨch je ciudad huätzpɨ jemybɨ, je Jerusalén, ycɨdägy anajty chooñ tzajpjoty ma Dios yajpaady, janch oyduñ anajty, jadu'n nej tüg töxyjäy ñay'oyduñyii ñayxoxyii co ypɨga'ñ mɨɨd yëydɨjc. Nmɨdoohuɨch tüg ayuc mɨcpɨ chooñ anajty tzajpjoty, e ymɨnañ:
―Cuendɨtun ɨɨch n'ayuc. Dios tzɨnaydac pɨgamb ma naaxhuiñyjäy ajcxy. Yɨ' tzɨnähuɨpy mɨɨd yɨ' ajcxy, e yɨ' ajcxy Dios yjäy'adɨɨyb. E Dios cɨ'm idaamb mɨɨd yɨ' ajcxy jɨgɨx yɨ' ajcxy Dios'adɨɨyb. Dios yajquëgɨɨb ajcxy ytajɨn ymayɨn etz yajtɨ̈dzɨɨb ajcxy yhuinnɨɨ, e ca'p yjadɨɨb o'cɨn ni jɨyɨn ni yaaxɨn, ni jotmay, ni pɨn ycajɨhuɨ̈huɨp je ju'pɨn je pa'mɨn. Com je huɨdibɨ anajty ijtnaayb, tɨ je' ñaxy.
Huin'it je' ymɨnañ huɨdibɨ anajty ɨñaayb ma je mɨj'ane'mdacɨn:
―Cuendɨtungɨx ɨɨch n'ayuc. Huinjemy ngojtɨgadza'ñɨch tüg'ócɨy huɨdibɨ jii'ijtp.
Nañ jadu'n ymɨnañ:
―Jaay jada ayuc. Com jadayaabɨ ayuc ooy jada yjanchɨty, e ooy yɨ' jot'amɨj'ajt mɨɨdɨty.
Huin'it je mɨj'ane'mbɨ xyñɨmaayɨch:
―Tɨ tüg'ócɨy ytunyii yjadyii. Ɨɨch je' nyajtzondacp tüg'ócɨy tijaty, etz ɨɨch nyajcogɨxɨɨyb tüg'ócɨy tijaty, tɨm jadu'n nej je letra A huɨdibɨ yajtzondacp je alfabeto etz je letra Z huɨdibɨ yajcogɨxɨɨyb je alfabeto. Pɨnjaty tzojcp jemybɨ jugy'ajtɨn ɨɨch yɨ' nmöhuɨp. Jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y ajcxy ytɨdzɨ́ɨyɨgɨxy, e nyaj'ügɨch ma ymuxy je nɨɨ huɨdibɨ yejcp jugy'ajtɨn, ni ca' ajcxy mɨmeeñyduunɨp ni jadu'ñɨ. Pɨnjaty mɨmadactaayb jɨbɨc-huinma'ñ etz pocytunɨɨ, yɨ' je' cɨ̈dɨgɨ̈huɨɨb huɨdibɨ një'ajtpy, e ɨɨch yɨ' xyDios'adɨɨb, e yɨ' ɨɨch n'ung'adɨɨyb. Je huindzɨ̈cytɨjc ajcxy, pɨnjaty ca' ymɨbɨcy ɨɨch ndɨy'ajt, pɨnjaty tumb huɨdibɨ ca' y'oyjäygɨdaacnɨty, pɨnjaty jäy yaj'öcp, pɨnjaty mɨgapxtɨgooyb töxyjäydɨjc, pɨnjaty tumb capxpogɨɨ, pɨnjaty mɨjpɨdacp huijyjäy yhuinma'ñ, pɨnjaty huindzɨgɨɨyb quipychech tzaadzech, etz pɨnjaty anɨɨdacp, je' ajcxy nidüg'ócɨy nibɨdzɨmɨɨb ñɨcxɨpy ma mɨjjɨɨn ytoy mɨɨd azufre, huɨdibɨ quëxɨ̈cp nej jɨɨnmejy. Je' je' je mɨmetzpɨ o'cɨn.
Yɨ jemybɨ Jerusalén
Huin'it nidüg ángel je nihuixtujcpɨ huɨdibɨ anajty mɨɨd huixtujc tasɨ ujtzjatypɨ mɨɨd je huixtujcpɨ ayo'n tzaachypɨ huɨdibɨ jac'axam tunaanɨp jadaanɨp, je' xyñɨmaayɨch:
―Min, e cham nyajni'ixɨ̈hua'ñ je mɨbɨjcpɨdɨjc huɨdibɨ tügmugamb mɨɨd Dios y'ung, je Cordero, jadu'n nej tüg yëydɨjc ytügmucy mɨɨd ytöxyɨjc co ajcxy ypɨcy.
10 Je huɨdibɨ Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt xyaj'ijxɨch cumäyjoty, chi je ángel cümäyjoty xyajnɨcxyɨch ma tüg cop mɨjpɨ etz cɨxpɨ, chi xyaj'ijxyɨch je mɨjpɨ ciudad santa. Je ciudad santa hue' je' yxɨɨ Jerusalén, e ycɨdägy anajty chooñ tzajpjoty jiiby ma Dios yajpaady. 11 Je mɨj ciudad santa janch adɨɨcxp je' anajty mɨɨd Dios y'oy'ajtɨn. Jɨm jadu'n anajty y'adɨɨcxy nej tüg tzaa janch oybɨ nej mármol, janch yaj'ijxnajxp nej ijxɨn. 12 Jühuɨdityɨ anajty mɨɨdɨty je ciudad santo ac poch janch mɨj etz cɨxy. Je poch ymɨɨd anajty majmetz y'aguu. E ma je majmetzpɨ y'aguu majmetz ángel ajcxy y'ijtcɨxy, tügpɨ ángel ma tügjaty ciudad aguu. Etz yjaybetyɨty je' ajcxy yxɨɨ je majmetzpɨ Israel tribu, tügpɨ tribu yxɨɨ yjaybetyɨty ma tüg tüg poch y'aguu. 13 Tugɨɨg anajty y'aguu mɨɨdɨty xɨɨbɨdzɨm'amy, tugɨɨg y'aguu ma tɨchypoj ymiinɨɨy, tugɨɨg y'aguu ma jɨɨnboj ymiinɨɨyɨn, etz jatugɨɨg y'aguu ma xɨɨgɨdägy'amy. 14 Je poch huɨdibɨ anajty ymɨɨd je cajp, ymɨɨd anajty majmetz tzaa huɨdibɨ y'ɨjx'ajtɨp, e majmetzpɨ tzaa ymɨɨd anajty cojaay je nimajmetzpɨ apóstoles ajcxy yxɨɨ huɨdibɨ Jesús, je Cordero, yhuin'ijx, tügpɨ apóstol yxɨɨ ma tüg tüg tzaa.
15 Je ángel huɨdibɨ anajty mɨydacp mɨɨd ɨɨch, ymɨɨd anajty tüg quipx ac tɨm oorɨ je' anajty. Je' anajty mɨɨd quipxa'ñ je cajp, je poch y'aguu, etz je poch. 16 Je cajp, je ciudad, hue' je' anajty cuadradɨ; nej anajty yoñ'ajt, nañ jadu'n anajty y'agon'ajt, etz nañ jadu'n ycɨx'ajt. Chi je ángel quipxy je ciudad santa mɨɨd je' yquipx. E hue' quipxy mejtz mil jamejtz mɨgo'px kilómetros, y'ayoñ'ajtɨn ycɨx'ajtɨn etz y'agon'ajtɨn quipxyjaty je' anajty. 17 Huin'it je ángel quipxy je poch, hue' quipxy mɨgo'px jahuixchɨguïpx mɨdaax cɨ̈nuux, jadu'n nej naaxhuiñyjäy ajcxy ycɨ̈nuux, huɨdi je ángel yajtumyb.
18 Je poch hue' je' anajty ypochɨty mɨɨd tzaa oyjatypɨ, e je cajp hue' je' anajty ac tɨm oorɨ, yguëxɨ̈gy nej ijx huätzpɨ. 19-20 Je tzaa huɨdibɨ je poch y'ɨjx'ajtɨp hue' je' anajty y'oyduñɨty huɨdi mɨɨd y'oyguëxɨ̈gy, tzaa janch oyjatypɨ canaagnax color. Je jayɨjpɨ poch y'ɨjx hue' anajty y'oyduñɨty mɨɨd jaspe tzaa, je mɨmetzpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd safiro tzaa, je mɨdugɨɨgpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd ágate tzaa, je mɨmadaaxpɨ y'oyduñɨty mɨɨd esmeralda tzaa, je mɨmɨgooxpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd ónice tzaa, je mɨdudujcpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd coralina tzaa, je mɨhuixtujcpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd crisólito tzaa, je mɨtuctujcpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd berilo tzaa, je mɨdaxtujcpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd jacinto tzaa, je mɨmajmetzpɨ poch y'oyduñɨty mɨɨd amatista tzaa. 21 Je majmetzpɨ poch'aguu hue' anajty y'oyduñɨty mɨɨd tügpɨ perla. E je mɨjtu' huɨdibɨ najxp cajpcujc hue' y'oyɨɨy mɨɨd oorɨ huätzpɨ, e yquëxɨ̈gy nej vidrio huätzpɨ yaj'ijxnajxp.
22 Ma je Jerusalén cajp jemybɨ ca'p nhuin'ijxyɨch ni tüg templo, ni tüg tɨjc ma jäy ajcxy Dios ojadajtcɨxy. Com je Huindzɨn Dios, yɨ huɨdibɨ tügpajc mɨjɨp, etz je' y'ung, je Cordero, jadu'n yɨ' ajcxy nipaady nej tüg templo nej tüg it ma mayjäy ajcxy y'ojadájtɨgɨxy Dios etz je' y'ung. 23 Je jemybɨ Jerusalén ca'p je' anajty yajmayjaty xɨɨ po' huɨdibɨ yaj'anɨ̈huɨp yajtɨɨcxɨ̈huɨp je ciudad, com je Dios y'oy'ajtɨn etz je' y'ung y'oy'ajtɨn yɨ' je' ajcxy nej je tɨɨcxɨn jajɨn huɨdibɨ amb tɨɨcxp ma je Jerusalén jemybɨ. 24 Je mayñaaxhuiñyjäy huɨdibɨ tɨ patcɨxy y'alma nïdzoocɨn naxɨ́py tɨgɨ̈huɨpy ajcxy mɨɨd je jemybɨ Jerusalén ytɨɨcxɨn yjajɨn huɨdi anajty tɨ ymöyii. Je ane'mbɨdɨjc ajcxy ya naaxhuiñ ymɨmiinɨpy ajcxy mɨj'ajt, oy'ajt, etz cömay'ajt ma je jemybɨ Jerusalén. 25 E je cajp aguu ni camɨna je' agɨ̈y yca'idɨpy xɨɨm, com jɨm ca' jɨm ycoodz'idɨpy, paady ni mɨna yca'agɨ' y'idɨpy. 26 Jɨm je naaxhuiñyjäy, canaag agajp, mɨnɨcxɨp ajcxy ymɨj'ajt y'oy'ajt ycömay'ajt ma je Jerusaléngajp, je jemybɨ. 27 Ca'p jɨm ytɨgɨ̈huɨpy ni pɨn huɨdibɨ ca' ypocyñïhuächñɨ, ni pɨn huɨdibɨ tumb ca'pɨ y'oyjäygɨdaacnɨty, etz huɨdijaty jäy huin'ɨɨmb. Jëyɨ jɨm tɨgɨ̈huɨp pɨnjaty ijtp yxɨɨ cojay ma je libro huɨdibɨ Dios y'ung, je Cordero, ymɨɨd, ma cojay y'ity je jäy ajcxy yxɨɨ huɨdibɨ ymɨɨd jugy'ajtɨn huinɨxɨɨbɨ.