18
Poru Koritia Vaji Hinajina
Ikihi puni túnaꞌi hu Etenisi areme ꞌurine Koriniti vaꞌana. ꞌEnarena hu ijino Jua pina huni iha Akwiraho piunamana. Ea kajaho Ponitasi nahejara. ꞌEnaꞌomo hu naparaha Pisiraꞌi Itari rene roara. Ijihuni maijaho Korotiasira Jua mahoꞌo Romu areꞌavarono ꞌwaramana. ꞌEnaꞌomo hu puni roana. ꞌEjume hu pura kaukara kaꞌene vejujaꞌinaꞌe hu ꞌuꞌo venunaꞌomo hu pu puꞌúmo ahuma hine kaukara vejara. Ijihuni maijaho pu harai ara vejiꞌina. ꞌEnareꞌe Sapati vea mapoka kajija hu vaꞌe Sinakoku vaji Jua ꞌee Kuriki epo hununaꞌi roꞌavarono ꞌwaramana. ꞌEꞌeme Sairasiꞌo Timotiꞌi Mesatonia rene roara. Poruho naꞌia mapoka huni vea natohwa Godoni ira toi raname hine Jua najahe ijá ꞌiama Jesuho Kerisona ꞌiamana. ꞌEjume Jua kajija pu huni ira pataarohe pu hine ira sisea ꞌwaravara. ꞌEjume hu huni ateha túa taireviꞌi ijá ꞌiama Joni ꞌaa ijaho joni húmata ꞌahinaꞌomo na ahija paꞌana. ꞌEnaꞌomo na iviasi rene Jenitaru puni vahuna ꞌiamana. ꞌEnarena hu ijaho areꞌikaꞌi vaꞌe ea pina huni iha Taitasi Jasitasi kaꞌene Godi oja mahiꞌini jihuni sei vaꞌana. Huni seijaho Sinakoku romaina. ꞌEnakaivo ea pina huni iha Karisipasina hu Sinakoku ꞌajohiꞌinaꞌomo hu Natohwijaho nimaa ronana. ꞌEjumakame huni kachiꞌina noꞌone ꞌee Korinitia ora mapoka hene nimaa rojara. Ijihunaꞌe pu toi samaara. ꞌEꞌeme naꞌii Natohwijara Poru visoni vaji ijá ꞌwama A nihoꞌo pajuꞌamana kaivo siheria paveꞌikaꞌi ꞌwaraꞌamana. 10 Na a huꞌúmunaꞌomo ea pina nihoꞌo a pasiseꞌi ꞌahahuna. Ijihuni maijaho Nuni ea mapokaꞌe ara ikino hiju ꞌwamana. 11 ꞌEjume Poruho juara kwinune masapa iropuꞌa kwino ijí hine Godoni vuꞌa pu najahana. 12 ꞌEnakaivo vea kaꞌene Kario Akaia opuni ea Natohwa renajihuni vea kajino Juapo ꞌurine Porunaꞌi sena vejara. Pu hu apena ꞌotua asúki vaꞌara. 13 ꞌEnareja pu hu namahe ijá ꞌwava Ike eakaho nuni tamana pataarohe ea ꞌwaravuꞌe pu Godi aniꞌina oja mahu ꞌiavara. 14 ꞌEjume Poruho maiꞌo ꞌwaraꞌi veꞌeme Kariora Jua ijá ꞌiama Ikaho unenuꞌu pina sisea reꞌipisa na joni ira hene vejuꞌu. 15 ꞌEnakaivo ja joni ira ꞌee iha ꞌee joni tamana ijihuna aporiꞌavajaho na paheꞌejukúne vaꞌe ojono kaha ꞌiamana. 16 ꞌEꞌikaivo hu ꞌotua asúka ꞌararihiume pu usema vaꞌara. 17 ꞌEnareja Sositanisi Sinakoku kajihuni ea niꞌinaꞌomo pu ꞌunama apena ꞌotua asúka unaꞌi hijahara kaivo Karioho kima pataarorahana.
ꞌUnama Enitioki Vaꞌajina
18 ꞌEjume hu Poruho ijino ꞌaha joraꞌe hinarena ea kaꞌene nimaa rojiꞌinijihija irechamiꞌi kaivo sisima ajime Pisiraho ꞌee Akwirai puꞌúmo Siriai vaꞌara. ꞌEne Senikeria ꞌeꞌune huni húmata sapasa ꞌuhuana. Ijihuni maijaho hu varapa areme hinana. 19 ꞌEnareja pu vaꞌe Epasasi usemareja hu pu ijí irechamiꞌi kaivo hu vaꞌe Sinakoku vaji arume vaꞌe pu puꞌúmo hine ꞌwame piraꞌaraviꞌi hijara. 20 ꞌEnareja pu hu ijí ꞌaha jora hiꞌamarono pu jarivara kaivo hu rarenana. 21 ꞌEnarena hu pu irechamie ijá ꞌiama Godira kúꞌo na iki roꞌurono ura reꞌamajaho na rohuna ꞌiꞌi kaivo hu Epasasi rene sisima ꞌahi ajima vaꞌana. 22 ꞌEne vaꞌe Sesaria ꞌeꞌune ajima vaꞌe Keriso oni ea ꞌajoramarena Enitioki vaꞌana. 23 ꞌEnarena hu ijino naꞌia ꞌahoꞌa hinarena hu ijiꞌa vaꞌe Karesia ꞌee Pirijia opuni ara ara kajino vaꞌana. ꞌEnarena hu ea kaꞌene nimaa rojiꞌinijija niꞌajihe ꞌata kisi namiꞌavarono ꞌwaramana.
Aporasi Epasasi ꞌEe Koritia Vaji Hinajina
24 Jua ea pina huni ihijaho Aparasina. Hu Arekisanituria nahejara ꞌee vuꞌa arira ꞌwaraviꞌinaꞌomo hu roe Epasasi hinana. ꞌEne hu Godoni ira hena kaviꞌina. 25 Hu Natohwi jihuni ꞌunama naharaꞌomo huni oja vaja venakaka reꞌejuꞌe hu Jesu rone ꞌwarame ꞌee arira najahuna kaivo hu Jonira ea toi samaajiru henuna. 26 ꞌEnaꞌomo hu vaꞌe Sinakoku vaji pajuꞌikaꞌi najahuna. ꞌEjume Akwiraꞌo Pisiraꞌo henareja hu ahema vaꞌe Godoni ꞌunama huri kúꞌo hami nahara. 27 ꞌEjume hu Akea vaꞌiro ura rejume ea nimaa rojiꞌina kaꞌene ijino hijujipo niꞌajahe tisaiporuapo roe hu ꞌajahe ahehunaꞌe vejara. Hu vaꞌe ijí ꞌeꞌunarena ea kaꞌene maiji vwihaniꞌina vaji nimaa rojajija niꞌimaꞌuraꞌe niꞌajihana. 28 Hu ea mapoka kajihi puni unaꞌi Jua ninamaꞌe Godoni irijino najahiꞌi ijá ꞌiama Jesuho Kerisona ꞌiamana.