19
Poru Epasasi Vaji Hinajina
Aparasiho Koriniti hiꞌeme Poruho ꞌunama hurunami Epasasi roe tisaiporua ꞌahoꞌa piunimana. ꞌEnarena pu ijá ꞌiama ꞌÚ veaka ja nimaa rojajaho ja Godoni ꞌAvena niapejare? ꞌiavume pu hu ijá ꞌwava Pana. Nú Godoni ꞌAvena ijino hinu ho paꞌajaho puruva renu ꞌwavara. Hu ijá ꞌiama Ea irara toa samahajihunijino samahare? ꞌiamana. Pu ijá ꞌwava Jonira toa samahajihunijina ꞌwavara. ꞌEjume Porura ijá ꞌiama Jonira ea samajaho emaapo puni sisea areꞌi kaivo taꞌaroꞌavarono samaiꞌi ijá ꞌiama Ea kaꞌene nuni túnaꞌi rouji nimaa roꞌavara ꞌiamana. Ijaho Jesuna ꞌiamana. ꞌEjume pu ijí henareja Jesu kaꞌene Natohwi jihuni iha ꞌahi toi samaara. ꞌEjume Porura huni ija puni húmata ꞌahi irechaꞌeme Godoni ꞌAvena ariha roe pu samahume ira ani ani ꞌwame ꞌee túnaꞌi raka kaꞌene rehunijaho ꞌwaravara. ꞌEjume pu Godoni vuꞌa ea ꞌahoꞌa ꞌwaravara. Pu ea kaꞌene ijaꞌina vejajaho ea iropu ropu noꞌo avajara. ꞌEꞌeme hu vaꞌe Sinakoku vaji Godoni vuꞌa hine pajuꞌikaꞌi najaꞌeme masapa noꞌopisu paꞌarenana. Hu venae pu Godoni ariji nimaa roꞌavarono hu pu puꞌúmo hine piraꞌaramana. ꞌEnakaivo ea ꞌahoꞌa kirasaha parane ꞌee vuꞌa pahene ꞌee ira sisea ꞌUnama kaji rone ea mapoka puni unaꞌi ꞌwaravumakame Poruho pu irechamiꞌikaꞌi tisaiporua aherame vaꞌe Tiranasi oni sikuru ari najahe ꞌee piraꞌaraviꞌi hijara. 10 ꞌEjumakame juara noꞌo vaja kajino Jua ꞌee Kuriki ora kaꞌene Esia vaji hijujija Natohwi jihuni vuꞌa hejara.
Emapo Areri Pavejujipo Epasasi Rejajina
11 ꞌEjume Poruho Godira harura mahume hu uneunecha mapokaꞌe ani ani ea areri pavehuna venana. 12 ꞌEnareꞌe pu hununaꞌi akisia ꞌee ateha hasa ijino ea kaꞌene atama ꞌuniraviꞌinaꞌe ꞌee ꞌavena sisea ꞌajimaꞌina vajihuꞌe atama sonahiuꞌe ꞌee ꞌavena sisea ariha vaꞌura. 13 ꞌEjuꞌukame Jua ꞌahoꞌa kaꞌene kwaaka mapoka kajino ꞌurahojiꞌi ea marirama apena ojujipo Jesu kaꞌene Natohwi jihuni ihi ꞌurahiꞌi ea kaꞌene ꞌavena sisei ajimahiꞌinijihi siomahe ijá ꞌiava Jesu kaꞌene Porura najahu jihuni ihi ꞌurahiꞌi ꞌwaravukúne useha ꞌiavara. 14 Ijaho Jua puni pirisitia niꞌinijaho Sivanaꞌomo harihwaha ea iropu noꞌo ijipo ijaꞌina vejara. 15 ꞌEnakaivo ꞌavena sisea kajara eha vene ea kajihi ijá ꞌiava Nú Jesuho nihene kame ꞌee Poruho nihene kavura kaivo ja irahipune? ꞌiavara. 16 ꞌEjume ea kaꞌene ꞌavena sisei ajiviꞌina kajara ohurikune puni haha ꞌahi ajime rarene ꞌanie haha puachamie ꞌee ateha isokuniume maisu sea kajaho areme juhaha samai vaꞌara. 17 ꞌEjumakame ea kaꞌene Jua ꞌee Kuriki ora kaꞌene Epasasi hijajipo ijí vuꞌa kaji henareja pu tea junavara. ꞌEjumakame pu Jesu kaꞌene Natohwijaho taꞌarohara. 18 ꞌEjumakame ea kaꞌene nimaa rojiꞌinijipo puni roajime pu raka kaꞌene sisea vejuji samai nahama ꞌwaravu. 19 ꞌEꞌeme ea mapoka kaꞌene atama rukina ꞌee ꞌúsia vejiꞌinijihipo pu puni puka kaꞌene ꞌúsia icháꞌina vejujija mapoka niꞌaha kwinu ꞌeke eaka mapoki jihipuni unaꞌi veni jaara. Uneunecha ikija monia mapoka mapoka (50,000 kina) ꞌimejara. 20 ꞌEjume Natohwi jihuni vuꞌa emarene ꞌee rausahe ꞌee kisinaꞌe renana.
Epasasi Vaji ꞌUraꞌaravajina
21 ꞌEꞌeme ijihuni túnaꞌijino Poruho hina oja vaji vwihana ijá rona Na vaꞌe Mesatonia ꞌeꞌune vaꞌe Akea ꞌeꞌune vaꞌe Jerusaremi vahuna. ꞌEnareje ijihuni túnaꞌi na vaꞌe Romu ꞌuꞌo kahuna ronana. 22 ꞌEnarena hu Timotiꞌo Irasitasiꞌo hu niꞌajahiꞌinaꞌomo nimarako irechamiume Mesatonia vaꞌara. ꞌEꞌeme hu ijino Esia vea maꞌuako hinana. 23 ꞌEꞌeme ijihuni vea kajino ea ꞌahoꞌa Epasasi hijujija Natohwi jihuni ꞌunama senavumakame pu hine nihoꞌo niꞌimaꞌura ꞌuraara. 24 ꞌEꞌeme ea pina huni iha Timiturisi ꞌwavuraꞌomo ijaho sirivaꞌi ꞌwavuji uneunecha venunaꞌomo huni kaukara siriva kajino godia naparaꞌe Aritimisi ꞌwavuji vesamuna. ꞌEjuꞌe ea mapokaꞌe kaukara kajaho vejura. 25 ꞌEnarena hu ea kaꞌene kaukara nikwinuꞌina hura venu kajaꞌina vejiꞌinijihija ꞌumenaume ahuma roume hu ijá ꞌiama Ehu nune ja niheju. Nú ike kaukara iki venareꞌe nú hami mamaa hijura. 26 Ja nikama hejujaꞌinaꞌe Epasasieru pana kaivo Esia mahoꞌo ike Poru ikara venauꞌe ea mapoka ijá ꞌwavo godia kaꞌene iji vejujija godia pana ꞌúvu. 27 Ike núni kaukara ikara paꞌarene ꞌee varapi rehuneru pana kaivo napara godia iraꞌata natohwa kaꞌene Aritimisi oni Temiporua maa paꞌana reje ꞌee Esia ꞌee mweꞌa ikino hua oja mahe ꞌee huni pinanaka mamaijaho nihoꞌo paꞌarena vaꞌu ꞌiamana. 28 Vea kaꞌene pu ijí hejajaho nihoꞌo ajinama parajume ira ajira ijá ꞌumeja Aritimisiho Epasasi opuni niꞌina ꞌumejara. 29 ꞌEnareja pu ea mapoka kaꞌene ara kajiꞌura kajija pu urimaravume ani rejumakaviꞌi Keasiꞌo Arisitakasiꞌo irisame ꞌeka vaꞌe ꞌotua vejuri sei vaꞌara. Pu noꞌo Mesatonia ora kaivo pu Poru oni napuhijaꞌomo hu ꞌajahe ojura. 30 ꞌEnaꞌomo Poruho hu ura eaka mapoka kajihipuni vaji vaꞌi ꞌahaana kaivo ea kaꞌene nimaa rojiꞌinijipo tanuꞌurahara. 31 ꞌEjume Esia ora mamaꞌina ꞌahoꞌa kaꞌene huni napuhijijipo hura hara tanuꞌurahe nuꞌúha vaja pavaꞌe aruꞌamarono ꞌwaravara. 32 Ea mapoka kaꞌene ijí hija kajija puni vwiha ijaho puruva rene ani ani vwihajara. Ea ꞌahoꞌa vuꞌa kwino vwihajume ea ꞌahoꞌa pu vuꞌa ꞌahoꞌa ꞌumejara kaivo pura roe ahuma hija kajihuni maijaho pahejara. 33 ꞌEnareja Juaka mapoka kajipo Arekisanitaho tairia apena vaꞌe raname ꞌejahaume hu vaꞌarena pu niꞌajiꞌirono ija ahasirime ruramana. 34 ꞌEnakaivo eaka mapokijipo kama hejajaho hu Jua ora hejara. ꞌEnareja pu vea muka noꞌoheꞌi ea mapoka ꞌurina pakame ajira ijá ꞌumeja Aritimisiho Epasasi opuni niꞌinaꞌe ꞌumejiꞌi navara. 35 ꞌEꞌeme Epasasi opuni ara huni karaka ijara ea mapoka ruramarena ijá ꞌiama Epasasi orakije! Ja ea irara Aritimisi kaꞌene niꞌini jihuni Temiporua ꞌee emaa saꞌina kaꞌene kahi akúpa ꞌahi rene ꞌonajiꞌi Epasasi opo ꞌajohaujaho pahejure? 36 ꞌEnaꞌomo ea pina nú ike pavejura ꞌiahuna areria panakúne pavwihaꞌikaꞌi masuani hine ꞌohura paapeha. 37 Ja ea kaꞌene aherama roakija pu unenuꞌu pina joni Temiporua vaja kajaho nesi paapejara ꞌee pu ira sisea pina muni napara godia kehunaꞌa paꞌwaravara. 38 ꞌEnakaivo ike ꞌotua vejuri ruhakaho vwicha tatiranavuꞌe ea kaꞌene ꞌotua vejiꞌinijaho ijí hinunaꞌomo Timitiriasiho ꞌee pwehwa puꞌúmo ea irahijaꞌe ꞌotua vetihuna reꞌavajaho roe ꞌotua vetia. 39 ꞌEnakúne joni vuꞌa ꞌahoꞌa naꞌavajaho kanisoruapo vea kaꞌene pu ahuma hiꞌavaji ꞌwama amairihuna. 40 Nú iki hine ani ani vejujihuni maa panamunaꞌomo kamati maiꞌo ꞌotua niꞌimaꞌura nú vetúhuna. ꞌEje nisi ike nú roe ahuvukaho maa paꞌanaꞌe rehuna ꞌiamana. Noinnisi ike nú roe ahuvukaho maa paꞌanaꞌe rehuna ꞌiamana. 41 ꞌEjume hu ijá ꞌwaraꞌi kaivo ea kaꞌene ahuma hija kajija irechamiume vaꞌara.