20
Masatonia ꞌEe Akaia Vaꞌajina
Ea kajipo iranoꞌa kaꞌene apejajaho paꞌareꞌeme Porura tisaiporu ꞌwaravume nianaa roume pu vuꞌa niꞌajihe ꞌwaramarena irechamiꞌikaꞌi hu Mesatoniai vaꞌana. ꞌEnarena hu ijí ara ara kajino ea kaꞌene nimaa rojiꞌina kaꞌene hinapene oju kajihi vuꞌa niꞌajihe ꞌwarame roe Kurisi ꞌeꞌunana. ꞌEnarena hu ijino masapa noꞌopisu hinarena hu ꞌurine sisima ꞌahi Siria vaꞌi veꞌeme Juapo hu ꞌanae kwahuna ꞌwavuma henarena hu areme ꞌuname Mesatonia ꞌunami vahuna vwihanana. Ea ꞌahoꞌa Sopata ho Peria ora kaꞌene Pairusi oni harihijaho ꞌee Arisitakasi ho ꞌee Sekunitasiꞌo Tesaronaika ora ꞌee Keasi ho Tepi ora ꞌee Timoti ho Tichikasi ho Turopimasi ho ijano Esia oraꞌomo pu puꞌúmo vaꞌara. ꞌEꞌeme ikeja pu urasaha vaꞌe Turoasi ꞌajúha hijara. Puretia kaꞌene isitia paꞌajihuni vea paꞌarejumakaviꞌi nú sisima ꞌahi ajime Piripai rena vaꞌeme naꞌia iropu paraꞌeme pu Turoasi hiꞌeme nú ro ijí usevara. ꞌEnareja nú ijí hiꞌeme hura kwino paꞌarenana.
Porura Túchamaa Turoasi Vaꞌajina
Hura Natohwijino nú ahuma hine puretia tuachama iꞌi veꞌeme Poruho hu niari vahuni jihunaꞌe huni vuꞌa ꞌaha joraꞌe ꞌwarama apene vaꞌe naꞌia rimai aremana. ꞌEꞌeme ijí huri núra hija kajaho naheha mapokaꞌe navara. ꞌEꞌeme Poruho hine vuꞌa ꞌwaramapene vaꞌeme ea pina huni iha Utikasiho ichutoi ꞌwitu ꞌahi hina vuꞌa henanaꞌomo nihoꞌo nii nama parajume ijino nisunama namu vaꞌume ꞌona apena arihe kamino mweꞌi ꞌahi ninamana. ꞌEjume pu hu ꞌunama apene ꞌurijiꞌi kavajaho nikwamamaa kavara. 10 ꞌEjume Porura ariha vaꞌe raurahe namiꞌikaꞌi apene tahurine ꞌurijiꞌi ijá ꞌiama Hu maiꞌo hinukúne ja pajume ꞌee pavwihaha ꞌiamana. 11 ꞌEnarena Poru kahi icha toi ajima vaꞌe puretia tuchama ine vuꞌa ꞌwaviꞌi hiꞌeme vea aharajume vaꞌara. 12 ꞌEꞌeme pu paruisea kajaho maiꞌo hijumakame pu niꞌimaꞌuraꞌe oja sonahiana.
Turoasi Rena Mairitasi Vaꞌajina
13 Poruho mumori vuhunaꞌe vwihana jihunaꞌe nú sisima ꞌahi urasahe ajima vaꞌa kami Esosi ꞌajaꞌeje hu ijino ajivakame vahunaꞌe amairiaramana. 14 Esosi roe piunúvume nú hu aheme sisima ꞌahi ajime pu puꞌúmo Mitarini roara. 15 ꞌEnaꞌomo ijihuni súꞌuhijino nú vaꞌe Kaiasi karaꞌi naꞌeme ropunaꞌi usevaraꞌomo ijihuni súꞌuhijino nú Semasi usevaraꞌomo ijihuni súꞌuhijino kúꞌo vaꞌe Mairitasi vaꞌara. 16 Porura Esiai hihuna ura parejume hu Epasasi asima roana. Ijihuni maijaho hu marako Jerusaremi ꞌeꞌuꞌeje Penitikositi vea rehunaꞌe ura renana.
Porura Epasasi Eruta Túchamaa ꞌAjorama ꞌWaramajina
17 ꞌEnakaivo nú Mairitasi hiꞌeme Poruho ꞌona ranavume vaꞌe Epasasi sosi huni eruta puni ꞌona vene roꞌavarono ꞌwaramana. 18 ꞌEjume pu roume hu pu ijá ꞌiama Vea kaꞌene na Esia roujino ja na kivara. Na icháꞌina hine na icháꞌina ꞌurahone ꞌee icháꞌina vejujaho ja nikivara. 19 Ja niheju. Juaka mapokijipo na siseꞌi ꞌahiujaho na pavwihajura kaivo na Masuani ajuarana nituajiꞌi Natohwi jihuni kaukara vejura. 20 Ja niheju. Na nihoꞌo vuꞌa kajaho paranaꞌoꞌujuta kaivo maiji najaha apena vaꞌu. Na uneunecha mapoka kaꞌene ja niꞌajihunijaho ꞌwaramareꞌe na samaumai ꞌee sea seakino najaha apena ojuta. 21 Naꞌia mapoka vuꞌaka rona ꞌwaravujaho nikwinuꞌinake Jua ꞌee Kuriki puni sisea aremamaa areꞌi kaivo taꞌarohe Godoni roe ꞌee núni Natohwa Jesu Keriso nimaa roha ꞌiavura. 22 ꞌEnaꞌomo heha! Na iviamaa nuni oja ahisinaꞌe reꞌejuꞌe Godoni ꞌAveni na apeniuꞌe Jerusaremi vaꞌu. ꞌEnakaivo ijino iraki renihunijaho na pahena pakavu. 23 ꞌEnakaivo ara ara ikino na vaꞌujaho Godoni ꞌAveni ꞌwarimareꞌe ijá ꞌwimuna A tipurai hihuna ꞌee ahisina apehuna ajaha navu ꞌwimuna. 24 ꞌEnakaivo na nuni hiijaho natohwa pakavura kaivo Godira maiji vwihanúani vuꞌa mamaa kaꞌene ea najaꞌurono Natohwa Jesura mihaji na ve parahuniji kavu. 25 Heha! Na niheju. Ea kaꞌene na huꞌúmo ꞌurahe oꞌejuꞌe na Godoni ariji najahujaho ja nuni varira kúꞌo pakihuna. 26 ꞌEnakaivo ea mapoka kehi puni ꞌaijaho nuni ija ꞌaha panamu. 27 Na nihoꞌo Godoni ura ijí ꞌwaraꞌirono vejujaho na pajuvuta kaivo na ꞌwaravuta. 28 ꞌEnakúne hami ojono ꞌajoarame ꞌee ea kaꞌene jara ꞌajohaꞌavarono Godoni ꞌAveni ja ꞌajohaiꞌinaꞌe irechamie ꞌee Godoni sosia kaꞌene Hura Huni ꞌaijino ꞌimenajaho ꞌajohaꞌavara. 29 Na niheju. Na vaꞌeje nuni túnaꞌi ꞌuaneapo joni vaja iki roareje ja rurahareje nihoꞌo pina paranahuna. 30 ꞌEje joni ehija ꞌahoꞌakipo ꞌurine ira ani ani ꞌwarame tisaiporua aherame puni túnaꞌi vahuna. 31 ꞌEnajihunaꞌe ꞌaiha vejiꞌi vwihaꞌavara. Juara noꞌopiso vajijino naꞌi veiriꞌa nituijiꞌi ihajinaname ea kwinu kwino nimaiji najahe ꞌwaravuta. 32 Godoni ija tahi irechamie ꞌee Huni ira kaꞌene mai ijí vaji irechamiuraꞌomo ijara areri niꞌajiꞌeje ja emarene ꞌee Godoni ehipuni vaji ja joni aachia ꞌekahuna. 33 ꞌEnajihunaꞌe na nihoꞌo siriva ꞌee korutia ꞌee ateha ea ꞌahopuna paitunivura. 34 Ja niheju. Na nuni ija ikino uneunecha onuno vene ꞌee ea kaꞌene na huꞌúmo ojujija niꞌajihura. 35 Nara uneunecha mapoka kaꞌene vejujaho jara ijaꞌinaꞌe venareje ea kaꞌene pivusahuji niꞌajiꞌavarono najahuta. ꞌEne Natohwa Jesura Huni iri ꞌwaramaji vwihaꞌavara. ꞌEkujaho mamaa kaivo vajihujaho mavarasaꞌina vejura ꞌiamana. 36 ꞌEnarena ꞌwaravume paꞌarejumakaviꞌi hu nitupari same pu puꞌúmo siporua ꞌojara. 37 ꞌEnareja pu Poruho aharu ꞌoname niramaruviꞌi apene ura mina vetiara. 38 ꞌEjume niramarume úchia ꞌejajihuni maijaho ira kaꞌene hura ꞌwaramarena ja nuni urania kúꞌo pakaꞌeja ꞌiamajara temukama paraniana. ꞌEꞌejume pu hu ahema vaꞌe sisima ꞌahi ranavara.