27
Porura Sisimai Romu Vaꞌajina
ꞌEnareja nú vea kaꞌene Itari sisima ajima vaꞌiro vejajino Poruho ꞌee tipura ea ꞌahoꞌa Juriasi kaꞌene Aukasitani opuni sorutia niꞌinijihuni ija ꞌahi irechamiana. Aturamitiami opuni sisima kaꞌene Esia vaꞌiro venajino ea pina huni iha Arisitakasi kaꞌene Tesaronaika vaji Mesatonia orijaho nú puꞌúmo vaꞌana. ꞌEnaꞌomo ijihuni súꞌuhijino nú kwaa iha Sairani usevara. ꞌEjume Juriasi hu Porunaꞌi hami venarena hu ranavume napuhwaha kiꞌi vaꞌana. Uneunecha kaꞌene hu areria paꞌajihi vajaꞌavarono vaꞌana. Nú ijí rena vaꞌeme puuri hiravumakame Saiparasi hanaꞌijaꞌi vaꞌara. ꞌEnareja nú vaꞌe Sirisia ꞌee Pamipiria puni soha rori vaꞌe Mara Risia vaji usevara. Ijí ara kajino sorutia puni ꞌajohiꞌina kajara Arekisanituria opuni sisima Itari vai vejume kame hu nú ijihuni toi irechamúana. ꞌEjume nú hine masuani vaiꞌi hiꞌeme naꞌia mapoka ijí paꞌarejara. ꞌEnareja nú harura niꞌimaꞌura vejume vaꞌe Naitusi usevara. ꞌEꞌeme puuri hirama rena tanuꞌu rúhumakame nú kaha pavaꞌara kaivo nú vaꞌe Kuriti Saramoni hanaꞌi vaꞌara. Nú vea kisina soha ꞌaha apejiꞌi asima roe Rasia ara niꞌinijaho Pea Heveni rorinaꞌomo ijí usevara. Vea niꞌinijaho manisame paꞌareꞌeme núra sisima ꞌahi vaꞌajaho nihoꞌo varapa piunahuni ꞌunama renana. Ijihuni maijaho vea kaꞌene ꞌaura arevujaho ꞌuꞌo niroe paꞌarena jihunaꞌe Poruho pu nahame pavaꞌavarono ꞌwaramana. 10 ꞌEjumakaviꞌi Porura pu rurame ijá ꞌiama Ea kije na kavujaho nú iviamaa vaꞌukaho sisea piunahune kukua ꞌee sisima ꞌuꞌo paꞌareꞌeje ꞌee nú ꞌuꞌo kwamasahiꞌi veꞌeja ꞌiamana. 11 ꞌEnakaivo sorutia ijaho sisima anesura ꞌee kaputini ijihipuni vuꞌa nimaa roꞌikaꞌi Porura raka kaꞌene ꞌwaramajaho pavejara. 12 Ruha kajaho sisei jihunaꞌe sisima naꞌia mapoka nahunijaho areri parenana. ꞌEnajihunaꞌe ea mapokijipo ꞌwame nimaa vejajaho ijí ruha kaji areme vahuna ura renaara. ꞌEnakaivo pu ura renajaho mamako vaꞌe Pinikisi Kuriti vajinaꞌomo useme ijino hihuna ura renajihuni maijaho ijí sisimapo namijuri ruhijaho puura karoꞌahuni vea ꞌonujaꞌi parene ꞌeꞌununa.
Soha ꞌAhi Puuri Hiramajina
13 ꞌEnajihunaꞌe hwasisia kamaꞌi ikikahi masuani ninavume pu vwihajajaho sisima vahuni ꞌunama maranu roꞌikaꞌi sisima anika tajahene apena vaꞌe Kuriti soha romai ijikari vaꞌara. 14 ꞌEꞌeme ꞌaha josu pareꞌeme niꞌaha kwinu puura niꞌimaꞌura kaꞌene Urakwiro ꞌwavujara hiramana. 15 ꞌEjume nú puura vaja kajino vaꞌajaho areri parejume nú ijá areꞌeme maiji soha rira kajino vaꞌana. 16 ꞌEnareja sisima ninuma vaꞌe mutumutua iha Karota rori vaꞌana. ꞌEnareja nú nihoꞌo harura niꞌimaꞌura vene eaha maꞌuꞌua kaꞌene sisima ꞌahi namajaho vevahanavara. 17 Pu nihoꞌo jumareja sisima niꞌajaꞌamarono aja niꞌimaꞌura apene sisima ꞌaha muꞌoa kaji vevahavara. Pura juvajihuni maijaho Seritisi ajataki ajimareje kirana nahuniji vwihanareja avajara. ꞌEnareja pu sisima kajihuni aja kaꞌene ateha vevahivajaho rasaꞌi sisima kajaho mapirana ꞌoꞌojume mají vaꞌana. 18 Ijihuni súꞌuhijino puura kajara majama hiramarena apena karohi kahi vejumakame pu ꞌiruma kaꞌene ijino sisima vaji navajaho ꞌeka atoꞌaruvara. 19 ꞌEjaraꞌomo naꞌia noꞌopisu paareꞌeme ijihuni súꞌuhijino sisima kajihuni aja ꞌee ateha pu puni iji ꞌeke atoꞌaruvara. 20 Naꞌia mapoka nú vea pakame ꞌee china pakivara. ꞌEꞌejuꞌe puurijara natohwa majama hine hiravume nú vwihajajaho núni iha nipaꞌarehuna ꞌwavara. 21 ꞌEꞌeme ea mapoka ꞌiruma paiꞌi kaivo hiꞌeme naꞌia mapoka paꞌarenana. ꞌEjume Porura ꞌurine puni rira kajino namiꞌi kaivo ijá ꞌiama Eakije nuni irake heha. Nitama nú Kuriti hijaji ja nuni ira hene veꞌipisa uneunecha mapoka pasiserasahaꞌa. 22 ꞌEnakaivo na iviamaa ja ꞌwaravukaho ja nihoꞌo teamanaꞌavara. Ja ea pina pakwahuna vo sisima ijara huhusu parahuna. 23 Iviasi naꞌiakino Godi kaꞌene na Huni kaukara vene ꞌee na Huni ea rejujihuni ꞌona ojiꞌini roe nuni ꞌunaꞌi naminana. 24 ꞌEnarena ijá ꞌwima Poru jumujaho arema. ꞌEnakaivo vaꞌe Sisa oni unaꞌi namine ꞌotua veꞌamana. ꞌEne hena! Ea mapoka kaꞌene ike sisima vaji hiju kakihija Godira a vajaha jihunaꞌe pu pakwamasahuna ꞌwimana. 25 ꞌEnakúne ea kije ja teamanaꞌavara. Na Godi nimaa roju. Ijihuni maijaho Hura raka kaꞌene rehuna ꞌwarimajaho ijaꞌina rehuna. 26 ꞌEnaꞌomo nú vaꞌe mutumutua pina ꞌahi ninama sisima siseraꞌena. 27 Naꞌia iropu ropu noꞌona noꞌo ijino nú aherume Eturiatiki soha ꞌahi vaꞌara. ꞌEꞌeme naꞌia riri sisima kaukara vejiꞌinijipo vwihajajaho pu niroe amari ꞌahi rou rojara. 28 ꞌEnareja pu mina vene kavajaho toa jopatuꞌumaꞌura (40 mita) kavara. ꞌEnareja pu maꞌuako vanamareja ijiꞌa kúꞌo mina vene kavajaho toa maꞌuako arii roe (30 mita) rejume kavara. 29 ꞌEnareja pu veju roꞌi kaivo vaꞌu vaꞌo muna ꞌaha reha ninama veꞌena ronareja juvara. Pu niꞌaha kwinu anika noꞌona noꞌo ijá saꞌi kaivo pu hine vei nituꞌamarono ura rena parajara. 30 ꞌEnareja ijí sisima kaukara vejiꞌinijija sisima kajaho ranaꞌikaꞌi vaꞌi ꞌahiumakame pu hine ꞌunama savara. ꞌEnareja pu eaha kajaho maꞌuako ape karokaru ranavumakame ea ꞌahoꞌa kaꞌene hija kajipo kivajaho pu anika apúsavu rojara kaivo pu nesi apena vaꞌi ꞌahiumakame avajara. 31 ꞌEjume Porura sorutia ꞌee sorutia puni natohwijihi puꞌúmo ijá ꞌiama Ea karipo sisima vajaki pahiꞌavajaho ea pina nihoꞌo pahihuna ꞌiamana. 32 ꞌEjume sorutia kajipo eaha kaꞌene sisima ꞌaha kajino vevahavajija aja ꞌuhusavume ꞌona toa vaji vaꞌana. 33 Súꞌo vea ajiru ꞌeꞌuꞌi veꞌeme Poru ea mahoꞌo ꞌejahie ijá ꞌiama Jara ꞌiruma paiꞌi kaivo hiꞌeme vea iropu ropu noꞌona noꞌo ijá paꞌarenanakúne ꞌurine ꞌiruma ꞌekaha! ꞌiamana. 34 Ijihuni hahi na ja ꞌwaravukúne ja areme ꞌiruma ꞌeka iha. ꞌEjakame ꞌiruma kajara reje joni harura namama. Ijihuni maijaho ja ea kwinu nihoꞌo joni húmata sapasa kwinu patausiuhuna ꞌiamana. 35 Hu ijá ꞌwaravume paꞌareꞌeme puretia apene puni unaꞌi Godi teimani ꞌwaꞌikaꞌi tuachame aneja vene inana. 36 ꞌEjumakame ea mapoka kajija nihoꞌo teamanaꞌeme pu ꞌiruma ꞌahoꞌa ꞌeka ijara. 37 Nú ea kaꞌene sisima vaji hijajaho ea mapoka mapoka (276) hijara. 38 ꞌEnareja pu ijume eaka mapoka kajija túꞌama parajara. ꞌEjume ꞌwitia kaꞌene ijí sisima vaji navajaho niꞌaha kwinu atoꞌaruvume sohi vaꞌara. Ijihuni maijaho sisima kajara nasina reꞌamarono avajara.
Sisima Siseranajina
39 ꞌEꞌeme vea ajiru ꞌeꞌuꞌejume pu kwaa kaji kavajaho puruva renaana. ꞌEnakaivo pu tohwira ora sama kamareja pu ura vaꞌe ijihunijino vaꞌi ꞌahiara. 40 ꞌEjumakame pu puni anika sirirame ꞌee aja kaꞌene sisima vevahavajaho rasavara. ꞌEjume sisima kajaho ꞌurina vaꞌe asiasia roe sisima vaji ariha vejume sisima kajaho ijiꞌa vaꞌe kari ora rori vaꞌiro vaꞌana. 41 ꞌEnuvaꞌo vaꞌe toa kahaꞌa roe tohwira rejume kamaꞌa sohi amena roe piunaravajaho muna navaraꞌomo ijihuni toi ajimarena kirana namana. ꞌEꞌeme soha kaꞌene ajira amena roajara vipunaꞌijaꞌi ninamarena nihoꞌo mutuusaha paranana. 42 ꞌEjume sorutia tipuraepo ariha isume juhaha vaꞌajiꞌeja ronareja ꞌania kwamasahunaꞌe kosarame ꞌwavara. 43 ꞌEnakaivo sorutia puni ea natohwijara Poru niꞌajaꞌi ꞌahaume ruravume pu areꞌeme ea kaꞌene areri isuaviꞌinijija ijá ꞌiava Ja marako mwama atoꞌarume isuama vaꞌa ꞌiavara. 44 ꞌEꞌeme ea ꞌahoꞌa kaꞌene ijí hijajija ꞌurimarame sisima kaꞌene ijí mutuꞌusaha jihuni hasijaho ꞌekume ea ꞌahopo icha hasa ꞌeke ijihuni toi isuama vaꞌara. ꞌEnareja ea pina nihoꞌo unenuꞌu pina parenana kaivo nijaa ihena vaꞌe kari amari vaꞌara.