28
Moruta Mamaa Vaꞌe Usevajina
ꞌEjume pu mamaa roe amari ajivara. Nú ijiꞌa hena kavajaho ijí mutumutua kajihuni ihijaho Morutana ꞌwavuraꞌe hejara. ꞌEjume ijí ara kajiꞌurijipo nú hami hami ꞌahúara. ꞌEne nehi pina atuatuma jihunaꞌe pu vena jae roe nú aheruma vaꞌume nú ijí rori hijara. ꞌEjume pu nú ꞌajoruvara. Porura vena mwene iramanaꞌomo tapara ijihuni vaji hiꞌeme apena vaꞌe veni aporuvume vena kajihuni ohoi rejuma aseha ruꞌeꞌune Poru oni ija ꞌahi mwatuma utiha namana. ꞌEjumakame ara kajiupo kaꞌeme tapara kajara Poru oni ija ꞌahi mwatunanama kurima navuma kamareja pu aneja vene ijá ꞌwava Nimaa eakara ea ꞌaniuꞌe kwamasahara kaivo hu soha vaji roakaho unenuꞌu pina pareꞌeme hami roana kaivo mamaijaho pamakaꞌeje hu maiꞌo hihuna ꞌwavara. ꞌEnakaivo hu tapara kajaho ahaijiuvume vaꞌe veni renana kaivo hu unenuꞌu pina parenana. ꞌEjumakame pu vwihajajaho hu kwaꞌena ronareja pu ꞌajoha hina apene vaꞌajaho huni ija pahwene ꞌee paꞌona kwamana. ꞌEjumakame pu vwihajajaho hu godi ꞌwavara. Kwaa kaꞌene núra useva kajaho ea natohwa kaꞌene Pupiriasina ꞌwavujihuni mweꞌa. ꞌEnaꞌomo hura nú aheruma vaꞌe huni sei irechamúe hami ꞌajohuꞌi hiꞌeme naꞌia noꞌopisu paꞌarenana. ꞌEnakaivo ijí ea kajihuni omijaho atami ꞌuname huni haha ohoa ani rene tea arihe ijá venana. ꞌEꞌeme Porura vaꞌe huni siporua ꞌone ꞌee huni ija ea kajihuni húmata ꞌahi ranamahume ea kajaho maranana. ꞌEjumakame ea mapoka kaꞌene mutumutua kajiꞌura kaꞌene atami ꞌuniraviꞌinijija nianaa apene huni roume maraniara. 10 ꞌEnajihunaꞌe pu núni hura vene ꞌee mavarasa vejiꞌi hinuvaꞌo sisima pina roume nú vaꞌiro vejumakaviꞌi raka kaꞌene núra pivusahajija mahoꞌo vajúhara.
Moruta Rene Romu Vaꞌara
11 ꞌEnakaivo nú masapa noꞌopisu ijí ara kajino hiꞌeme vea kaꞌene asiasia ꞌanauni veijino nú Arekisanituria opuni sisima kaꞌene hwaharisina puni urania naviꞌinijaho ijí mutumutua kajino namanaꞌomo ijihuni ꞌahi ajima vaꞌara. 12 Nú vaꞌe ara iha Serakusi usevara. ꞌEnareja nú ijino naꞌia noꞌopisu hijara. 13 ꞌEnareja nú Serakusi areꞌi kaivo ꞌurina vaꞌe Rijiami vaꞌara. ꞌEnaꞌomo ijihuni súꞌuhijino asiasia kamaꞌi ikiki hwasihumakaviꞌi nú ꞌurine Putiori vaꞌiro vaꞌeme naꞌia noꞌo paꞌarejara. 14 ꞌEnareja ijí ara kajino Godoni ea ꞌahoꞌa piunivara. ꞌEnareja nú ijino pu puꞌúmo naꞌia iropuꞌa noꞌoheꞌi hiꞌavarono ꞌwaruvume hijara. ꞌEnareja ijiꞌa Romu vaꞌara. 15 ꞌEjume Godoni ea kaꞌene Romu hijajijahija ijí henareja Apiasi oni maketia ꞌee Hoteru noꞌopisu namijuji rene nú piurihe roara. ꞌEjume vea kaꞌene Porura pu kimajaho nihoꞌo Godi teimani ꞌwame oja sonanana.
Poru Romu ꞌEꞌunana
16 Nú vaꞌe Romu usevajaho Poruho huhusumano sorutia pini ꞌajohaꞌeje hihunaꞌe ꞌwaravara. 17 ꞌEꞌeme vea noꞌopisu paꞌareꞌeme Porura Jua puni ea kaꞌene uraniꞌinijija ꞌumenaume pu roe ahuma hijumakiviꞌi hu aneja vene ijá ꞌiama Ehu nunakije na ehu nuna ea ꞌahoꞌa pasiseꞌi ꞌahiuta. ꞌEe emahu núpuni tamana ꞌahoꞌa papataarohuta kaivo pu na Jerusaremi tipura apenie Romu puni ija ꞌahi ranamiara. 18 Pu na apenia Romu mihumakame pu hejajaho nara unenuꞌu pina sisea vejakame pu na ꞌania kwahuna pahenareja ranamie vahuna ura renaara. 19 ꞌEnakaivo Jua kajija Romu opuni ira pataꞌarohumakame nuni ꞌunama paꞌarenana. Ijihunaꞌe na Sisa ꞌwaravakame hura nuni vuꞌa kaji heꞌena ꞌiavuta. ꞌEnakaivo nara ehu nunijihi unenuꞌu pina vetihuna pana. 20 Ijihuni hahi na ja kiviꞌi vuꞌa ijí ꞌwaraꞌiro ꞌwaravume ja iviasakaho roajivara. Isureri opo raka kaꞌene túnaꞌi reje kahuna kaꞌene vwihajiꞌi hijujihuni hahi senia ikaho na kamorivara ꞌiamana. 21 ꞌEjume pu hu ijá ꞌwava Jutia ea ꞌahopo oni vuꞌa rone pasi veja rohuna pane ꞌee núni ehija ꞌahopo iki roajimareje nahama ꞌwaruhuna paꞌane ꞌee oni vuꞌa sisea rone ꞌwarahuna pana. 22 Nú ea ikihi puni vuꞌa aniꞌinaꞌe ꞌwamape ojukame nú ura oni vwiha ijí heꞌi ꞌahúu ꞌwavara. 23 ꞌEꞌikaivo vea kaꞌene vuꞌa kaji ꞌwahunijaho iji pijaharaꞌomo vea kaji apejumakaviꞌi ea mapoka nianae apena roe sea kaꞌene hura hinaji roara. Hu Godoni arijihuni maiji najahe ꞌee Mosisi oni tamana tahe najahe ꞌee poropetia puni vuꞌa taha vejakame pu Jesu nimaa roꞌavarono ꞌwarama avanana. Hu vea súꞌu súꞌu rene vuꞌa ꞌwarama vaꞌe vea nutu ꞌoꞌunaji aremana. 24 ꞌEjume ea ꞌahoꞌa nimaa rojume ea ꞌahoꞌa nimaa parojara. 25 Pu paavacharame vai veꞌeme Poru ijá ꞌiama Godoni ꞌAvenijara vejume poropeti Aisea oni vaji nimaa amuhu núna ꞌwarama ijá ꞌiama 26 Vaꞌajime eakihi ijá ꞌwarahuna. Ja nihoꞌo hehuna kaivo ijihuni maa pahena pakahuna. ꞌEne ja nihoꞌo hine kihuna kaivo ijihuni maa pakihuna. 27 Ijihunaꞌe eakija puni oja kisina rene puni ataa paꞌarenaꞌe ꞌee nia paꞌareja jihunaꞌe pu pahehune pakihune pavwihanareje taꞌarohe roe Nara veje pu maranihuna ꞌiamana. 28 ꞌEnaꞌomo na ura ja hami hami ataa apúsame hehuna. Godoni vuꞌa kaꞌene ea niꞌajihunijaho Hu iviamaa ranavuꞌe Jenitaru puni vaja ꞌuꞌo vaꞌunaꞌomo pu ꞌuꞌo hehuna ꞌiamana. 29 Hu ira kaji ꞌwaravume paꞌarejume Jua ꞌurina vaiꞌi pu nakarama apene vaꞌara. 30 ꞌEꞌeme hu juara noꞌoheꞌi sea kaꞌene hura ꞌimenajino hinana. ꞌEnareꞌe erapo hu kaꞌi roujaho hu ꞌajorama nirisamuna. 31 ꞌEne hu Godoni arijihuni maiji najahe ꞌee Natohwa Jesu Keriso oni vuꞌa najahuna. ꞌEjuꞌukame ea pina hura vuꞌaka ꞌwaramujaho pararejura.