2
Kwamasaharaꞌe Jesuni Vaji ꞌUrijara
ꞌEne ja sisea vaji hijajihunaꞌe ja kwamasahara. Ja nimako ijaho ike mweꞌa kehuni ꞌunamijino ꞌurahe ojara. ꞌEne ꞌavena sisea kaꞌene ichutoa ꞌajohu jihuni harura hari ojara ꞌee hu ea kaꞌene vuꞌataa pahejiꞌini jihipuni vaji iviamaa kaukara venujina. Nú ꞌuꞌo puni vaja kajino nitama hine núni hahijihi puni ura ijí vejara. ꞌEne núni hahijihuni ura ꞌee núni vwiha sisesa ijipo rosamúa parajara. ꞌEne núni kara ijija sisea ijihunaꞌe nú Godoni sena hari ea ꞌahoꞌa kajihi puꞌúmo hijara. ꞌEnakaivo Godiho nihoꞌo niꞌimaꞌura numiruviꞌina ꞌee Hu niꞌimaꞌura oja mihiꞌina. Ijihunaꞌe Hu nú oja múhana. ꞌEne nú siseijara venume kwamasahara vo Hu venume nú Keriso puꞌúmo ahuma maiꞌo hiju. Ijihunaꞌe maiji vwihaniajara vejume ja maraniana. ꞌEne Godira venume nú Kerisoꞌi puꞌúmo ahuma ꞌurijara. ꞌEne Jesu Keriso oni vajijino venume Godi puꞌúmo akúpa ꞌahi ahuma asuma hiju. ꞌEnajihunaꞌe Godiho Huni maiji vwihaniiꞌina niꞌimaꞌura kaꞌene nihoꞌo areri pamanura vehunijaho ꞌee mamaa kaꞌene núnaꞌe venujaho Jesu Keriso oni vajijino vea túnaꞌi najuhuna. Godira maiji vwihanúani vajijino ja nimaa rojajihunaꞌe maraniana. Ijaho jara joni harurijino vehuna pana kaivo Godira swara vene múhana. Ijaho kaukaraꞌe ja vejakame ijihunaꞌe veje maranihuna panakúne ja ea pina jarika pareꞌamana. 10 Ijihuni maijaho nú Huni Isuraꞌe Jesu Keriso oni vaji venuana. ꞌEjakame kaukara mamaa kaꞌene nitama Hura amairiaramaji veꞌavarono venuana.
Keriso Oni Vaji Nikwisuꞌina Rejara
11 Ijihunaꞌe vwihaꞌavara. Ja Jenitaru nimarako hahijihuni ꞌunamijino hijajaho ea kaꞌene sisa ꞌuhuahiꞌina ꞌwavura kaꞌene emaapo iji haha sisa ꞌuhuahiꞌinijipo ja sisa paꞌuhuiꞌina ꞌiavura. 12 Ja ma vwihaꞌaha. Vea kajiha kajaho ja Kerisoho raname karaa ani hijara ꞌee ja Isureri puni vaja asinamiara. ꞌEne ja raka kaꞌene nahama ꞌwaravajija suja ꞌee raka kaꞌene túnaꞌi rehunijija ja puruva renaꞌeme hijara. ꞌEne iki mweꞌi Godi pahena pakaviꞌi hijara. 13 ꞌEnakaivo ja ea kaꞌene nimarako karori kaheri hijajija iviamai Jesu Keriso oni vaji Keriso oni ꞌaijara aherame nimaa roana. 14 Ijihuni maijaho Hu núni matauviꞌinijinaꞌomo Hura noꞌo ꞌeke ahuvume nú roe nikwinuꞌwi rejara. ꞌEne vera kaꞌene núaꞌe ꞌahaume namajaho tirakunana. 15 ꞌEne Hura Huni haha ꞌahi núra nakaꞌe vetiaravara ꞌee Jua puni varapa ꞌee varapijara ꞌwaramajaho ꞌekume paꞌarenana. ꞌEne Huni ura ijaho ea noꞌoheꞌi kajija ꞌekaroe ahumaꞌe irechamie Jesuni matauviꞌina vajijino ea kwinu maiuꞌinaꞌe rena hiꞌavarono avanana. 16 ꞌEne Huni korosia ꞌahi ea noꞌoheꞌi kajija ahume kwinuꞌwi rejakiviꞌi Godi puꞌúmo kúꞌo ꞌunama napura veꞌavarono avanana. Ijihuni maijaho ijí korosia ꞌaha kajino pura nakaꞌe vetiꞌaravuri ꞌunamijaho ꞌanaume kwamana. 17 ꞌEne Hu roe ja ea kaꞌene karori kaheri hijajija matauma hihuni vuꞌa ꞌwarame ꞌee ea kaꞌene nini hijujija ꞌuꞌo matauma hihuni vuꞌa ꞌwaramana. 18 ꞌEnaꞌomo nú ja puꞌúmo Huni vaji Godoni ꞌAvenijara venue Amo oni areri ma arira vahuna. 19 ꞌEnajihuni hahi ja iviamaa suja ꞌee apiora pana. ꞌEnakaivo ja Godoni ehi puꞌúmo anesurijina ꞌee Godoni kachiꞌina rejara. 20 Ja Huni ara kaꞌene apasorua ꞌee poropetiepo najaha jihuni toi venajihina. ꞌEne Jesu Kerisoho Huhusumano muna anesina kaꞌene ijihuni toi vejajina. 21 Ijí ara kajaho Huni vaji vena ajivuꞌe Hura ahuma ꞌunanavuꞌe ꞌurina Temiporua akuaviꞌinaꞌe Natohwi jihuni vaji rene naminu. 22 ꞌEne Huni vaji ja ꞌuꞌo ꞌeke ahumaꞌe Godira Huni ꞌAvenijiꞌi hihuni araꞌe venaana.