3
Porura Kaukara Kaꞌene Jenitaru Punaꞌe Venajina
Ikehuni hahi na Poruho ja Jenitarue punijihunaꞌe Jesu Keriso oni tipurea. Godoni maiji vwihaniꞌini jihuni kaukara kaꞌene jonijihunaꞌe na mihajaho ja nihejara. Hema kaꞌene vejume núnunaꞌa samaumaa renajaho na ni marako maꞌuako vene ꞌwaravujina. ꞌEnaꞌomo ja ijí taꞌavari vajijino Keriso oni hema kaꞌene nara hena kavujaho ja hena kahuna. ꞌEne ijaho emaa puni harihija ꞌee amuhija ꞌahoꞌa kaꞌene nimarako hijajija panajahana. ꞌEnakaivo iviamaa Huni apasorua kaꞌene akuaviꞌina ꞌee poropetia kaꞌene ꞌAvena vaji hijiꞌini jihipunaꞌi vejume samaumaa renana. Hemijaho ikena Godoni vuꞌa maa maiuꞌina vajijino Jenitaru Isureri opuꞌúmo ahume aachiꞌa kaꞌene nahama ꞌwaramajaho ꞌekahuna. ꞌEe Jesu Keriso oni vuꞌa maa maiuꞌina vajijino haha nikwinu Huni pwinaꞌe rejara. Godoni swara kaꞌene maiji vwihaniꞌina kaꞌene na mihajiꞌo ꞌee harura kaꞌene nuni vaji kaukara venujara ijí vuꞌa maa maiuꞌina kaji rone ꞌwarahunaꞌe rejuta. Na ea mahoꞌo kaꞌene nimaa rojiꞌina puni vaji túchamaa ijina vo ike maiji vwihaniꞌinakaho na mihana. ꞌEne Keriso oni vaji uneunecha mapoka mamaa kaꞌene areri pamanura vene ꞌwarahunijija Jenitaru najaꞌurono vajihana. ꞌEjakame hema ikehuni kaukara kaꞌene nitama Godoni vaji nesi namajaho veje samaumaa reꞌamarono Hu uneunecha mahoꞌo venana. 10 ꞌEjakame Godoni vwiha mamaa mapokijija iviamaa veje sosi vaja ꞌee ꞌajohaiꞌina ꞌee mamaꞌina kaꞌene ichutoi hijujihi puni unaꞌa samaa rehuna. 11 Ikaho Godira Jesu Keriso kaꞌene núni Natohwi jihuni vaji majama aneja púsa paꞌanaꞌe Hura ura renajaꞌinaꞌe venana. 12 ꞌEnaꞌomo nú Hu nimaa rojuri vajijino pajuꞌi kaivo matausahe arira maiji Huni unaꞌa vaꞌu. 13 Ijihuni hahi na ja ꞌwaravujaho nara jonijihunaꞌe sisei hijujaho ja pakiꞌeje joni oja veje areri paretiama. Ijihuni maijaho ijija joni hura vene taꞌarorahuna.
Kerisora Oja Kaꞌene Múhajina
14 Ikehuni hahi na Amo oni unaꞌi nitupari savuta. 15 Kachiꞌina mapoka kaꞌene akúpi ꞌahi hijura ꞌee mweꞌi hijura puni iha huni vaji ꞌekura. 16 ꞌEne Hura Huni uneunecha mapoka kaꞌene pinana rukinijija ja vajihuna. ꞌEjakame Huni ꞌAveni jihuni harurijara harura mihe niꞌajihe joni oja vaja areri renaama. 17 ꞌEjakame Kerisoho jara nimaa roꞌavari vajijino joni oja vaji hiꞌamana. ꞌEjakame oja ꞌekaraꞌavari vajijaho nihoꞌo chinuma same areri renaꞌa paraniꞌamana. 18 ꞌEjakame ja areri Godoni ehijijihi puꞌúmo mahoꞌo oja ꞌekaravujaho hena kahuna. Icháꞌina kaꞌene oja ꞌekaravujara ikikahia jorane ꞌee ira icháꞌinaꞌe rausahana ꞌee ikikamia huna joranajaho hena kahuna. 19 ꞌEne Kerisora oja múhajaho hena kahuna. Ijara henaka asitaha paranana. ꞌEnaꞌomo ja mahoꞌo Godoni henaka ijara ituꞌonahe areri renahuna. 20 ꞌEnaꞌomo harura kaꞌene núni vaja kaukara venujara raka kaꞌene nú vwihane ꞌee Godi jarima ꞌwarahunijaho ijí Harura kajara nihoꞌo asima paranuna. 21 Godiho sosia vaja ꞌee Jesu Keriso oni vaja ꞌee ea mahoꞌo hina apena vaꞌujihi puni vaja aneja púsa paꞌanaꞌe taꞌarohuna. Ameni.