3
Varapa Ho Nimairoa Vo Nimairoi Rejue Arira Rejura
Karesia ora kaꞌene vwiha paꞌakije ea irara ja pisimiane? Jesu Keriso korosia ꞌahi ꞌanaajaho na eriri joni unaꞌa panajahume samaaꞌe parenane? Na unenuꞌu pina kwinu ikeru hehunaꞌe ura reniu. ꞌÚ Godoni ꞌAvena kaꞌene ja apejajaho varapa tamani jihuni kaukaraꞌe venareja apejara ho ja hene nimaa ronareja apejare? Ja vwiha paꞌane ja Godoni ꞌAvena vajijino maraniꞌamarono aneja kaꞌene vejajaho areꞌikaꞌi ja iviꞌa hahijihuni ura ijino veje maraꞌamarono vejo? A uneunecha mapoka vajijino sisei hinajaho maa pana raka? Ijija maa paꞌanaꞌe reꞌavajaho nimaaꞌe maa paꞌana. ꞌÚ Hu ꞌAvena kaꞌene mihe emaa areri pavehuna kaꞌene vejuꞌe joni vaji rejajija ja tamana hene vejujihunaꞌe vajihana ho ja henareja nimaa rojajihunaꞌe venune? Ijí ꞌunama nikwinuꞌina kajino Eparahamiho Godi nimaa rojumakame Godira hu ea arira ꞌwamana. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene nimaa rojiꞌinijija Eparahami oni harihija. ꞌEne Godoni irijara Godira túnaꞌi Jenitarupo nimaa rojakame venae ariraꞌe rehuniji kamarena maiꞌo Godoni vuꞌa maiuꞌinijaho Eparahami ikaꞌinaꞌe ꞌwaramana Kwaa ara mahoꞌo ikija oni vaji merajihuna. ꞌEnaꞌomo ea irahipo nimaa rojujaho Eparahamira nimaa rojume merajaha jaꞌinaꞌe merajihuna. 10 ꞌEnakaivo ea mapoka kaꞌene Varapa Tamana ꞌahi mine hijujija ijara siripamani hari hiju. Ijihuni maijaho ikaꞌinaꞌe vejara Ea irahipo Varapa Tamanijaho paꞌajohe ꞌee uneunecha mahoꞌo kaꞌene puka vajakino vejajijaꞌe pahene vejujija siripavara ꞌiamana. 11 ꞌUnama kaꞌene samaaꞌe rehunijaho ikena Ea pina varapijara veje Godoni unaꞌi ariraꞌe rehuna pana. Ijihuni maijaho ikaꞌinaꞌe vejara Ea aririjaho Huni nimairoa ꞌahijino hihuna ꞌúmana. 12 ꞌEnakaꞌivo Varapa Tamanijaho nimairoa vaja parena roana. ꞌEnakaivo aniꞌinijaho ikaꞌinaꞌe vejara Ea irara ijihi venujaho hu ijihuni toi hinuna ꞌúmana. 13 ꞌEnavo Kerisora Varapa Tamani jihuni vaji siripumajaho siriruma ꞌekuana. Ijihuni maijaho varapijara siripuma jihuni eha ijaho Hura apenana. Ijihuni maijaho ikaꞌinaꞌe vejara
Ea irahipo icha ꞌahi ꞌaninamiume kurinamie navujija siripavara ꞌúmana.
14 ꞌEne Jesu Keriso oni vaji Jenitarua merajihiꞌina nikwinuꞌina kaꞌene Eparahami merajahajino merajihuna. ꞌEne pu nimaa rojajihunaꞌe Godoni ꞌAvena kaꞌene nahama ꞌwaramajaho apehuna.
Varapa ꞌEe Nahama ꞌWaramajina
15 Vwehu nune uneunecha kaꞌene naꞌia mapoka vejiꞌi hijujino manura vejiꞌi ꞌwaravu. Emaapo ꞌwame nimaa vejajija vea kaꞌene ijara roe nimaaꞌe renujaho ei pini ijí ani ranahuna pane ꞌee ꞌunama ꞌahoꞌa huri vehuna areri pana. 16 ꞌEne ikaho Eparahamiho ꞌee huni ꞌIniji nahama ꞌwaramana. Hu ꞌina mapokaꞌe rone ꞌwarahuna pana kaivo Hu Ea kwinu rone ꞌwaramana. Ijaho Keriso rone ꞌwaramana. 17 Na ꞌunama ike ꞌwaraꞌi ꞌahiuꞌe ꞌwaravu. Varapa Tamana kaꞌene juara mapoka mapoka (430) paꞌareꞌeme mihajaho pavejume Godira nimako nimaa venajaho pataurumana. Hu ijí tauruꞌipisa Hura nahama ꞌwaramaji ꞌejaꞌa. 18 ꞌEnajihunaꞌe aachijaho varapiji ꞌajohareje ꞌekahunaꞌe reꞌamajaho iviꞌa nahama ꞌwaravaji venareje ꞌekahuna paꞌanaꞌe rehuna. ꞌEnakaivo Godira nahama ꞌwaramani ꞌunamijino Eparahami aachia vajahana. 19 ꞌEnakaivo vu irakijihunaꞌe varapijaho múhane? Varapiji múhajihuni maijaho emaapo puni siseiji kiꞌavarono múhana. ꞌEnakaivo varapakaho onaꞌojiꞌinapo apena roe emaa ꞌee Godiho ea kaꞌene riramoꞌoi hinuji mahakame varapa huni ꞌunamijino vejiꞌi hiꞌeje ijí ꞌina kaꞌene nahama ꞌwaravajara roajino paꞌarenana. 20 ꞌEnakaꞌivo ea kaꞌene rira muꞌoijaho ea ronu kwinu rejiꞌina pana kaivo Godira Eparahami nahama ꞌwaraꞌi venajaho Hu rira muꞌoi ea paꞌa Huhusu ꞌwaramana.
Varapa Huni Maijina
21 ꞌEnajihunaꞌe ꞌú varapijiꞌo nahama ꞌwarumajiꞌo ajikaravu raka? Nihoꞌo pana. ꞌEnakaivo varapa kaꞌene múhajara hia maa múhunaꞌe reꞌipisa varapijara reje nú arira rejaꞌa. 22 ꞌEnakaꞌivo Godoni irijara ꞌwarumajaho ea mahoꞌo sisea huni hari hiju. ꞌEnajihunaꞌe ea irahipo Jesu Keriso nimaa roꞌavajaho pu raka kaꞌene nahama ꞌwaravajaho apehuna. 23 ꞌEnakaivo nimaa roijaho ijiꞌa roꞌamarono nú varapi jihuni harura hari hijara. Nimairoa kaꞌene túnaꞌi roe samaaꞌe reje kahuni ꞌunamiji kuturúhume hijara. 24 ꞌEnajihunaꞌe Varapijara núni najuhiꞌinaꞌe rene aheruma roe Kerisora roajino ꞌeꞌunana. ꞌEjume nú nimaa rojajihunaꞌe nú venume ariraꞌe rejara. 25 ꞌEnakaivo nimaa rojujaho niroajihunaꞌe nú iviamaa varapa najuhiꞌini jihuni hara pahiju. 26 Ijihuni maijaho ja iviamaa Jesu Keriso oni vajijino nimai rojajihunaꞌe ja mahoꞌo Godoni harihijaꞌe rejara. 27 Ja ea mahoꞌo kaꞌene Keriso oni vaji samaume ꞌurijajija Kerisora ateha punaꞌi samahana. 28 ꞌEnajihunaꞌe ja Jua ꞌaho Kuriki ꞌee pwea ho pwea pana ꞌee napara ho parua ja ijá mahoꞌo Jesu Keriso oni vajijino nikwisuꞌina. 29 ꞌEne Keriso onaꞌe rejaraꞌe reꞌavajaho ja Eparahami oni harihija. ꞌEne aachia kaꞌene nahama ꞌwaramajaho iviꞌa jonaꞌe renana.