4
Na iviamaa ja ꞌwaravu Omahi kwamajaho hariahi omahoni aachia mapokijaho ꞌekahuna. ꞌEne ijí hariaha kajaho areri uneunecha mapoka ꞌajohiꞌina parehuna kaivo vea kaꞌene hu emakina reꞌamajiano hu ꞌekahuna. ꞌEjuꞌe hariaha kajaho areri pwea saꞌina rena hinu. ꞌEnakaꞌivo hu ea kaꞌene huaꞌe ꞌajohau jihipuni hari hine ꞌee ijipo aachiꞌa kajija ꞌajoha vaꞌu vaꞌo omahi vea kaꞌene ranamaji apeꞌejuꞌe ijiꞌa ꞌekuna. ꞌEnaꞌomo nú sesamaaꞌe hijajaho nú mweꞌa ikehuni icháꞌini jihuni harurijara unúnamúume ijihuni hari hijara. ꞌEnakaꞌivo vea nimaiji roa apejumakaviꞌi Godi Huni Hariha ranavume roe varapa tamana vajijino napari nahenana. ꞌEjakame Hura tamani jihuni hari ea kaꞌene hijujija kúꞌo nú ꞌimene ꞌeke piruve Huni harihija nimaaꞌe reꞌavarono avanana. ꞌEne ijihunaꞌe ja Huni harihijaꞌomo Godira Huni Harihijihuni ꞌAvena ranavume núni oja vaji roana. ꞌEne Amo Amo ꞌumenuna. Ijihuni hahi ja pwea pana kaivo Huni harihijaꞌe rejara. A Godoni harihaꞌomo Godoni vaji aachiꞌa ꞌekahuna.
Porura Karesia Ora Vwihaniajina
ꞌEnavo nú nitama Godi pahene pakavari veijaho nú mweꞌa ikehuni godi iraꞌati jihipuni hari pwea rene hijara. ꞌEnakaꞌivo ja iviamaa roe Godi hena kavuꞌe vu ikaꞌinaꞌe ꞌwarahuna Godiho ja hena kimu kaivo irakijihunaꞌe ja kúꞌo ꞌunama vaꞌe uneunecha maa paꞌana kaꞌene sisei jihipunaꞌa vaꞌo ꞌee ijihipuni pwea kúꞌo ꞌunama rehuna ura renao? 10 Ja vea masapa juara ꞌee vea vutua kwinu kwino puni veijihi hine akuma ꞌararihiu. 11 Na jonijihunaꞌe juvu. ꞌEne nara kaukara kaꞌene jonijihunaꞌe vejujaho maa paꞌana vejutaꞌe roe renu. 12 Vwehu nune na ja jarirame ꞌwaravukúne ro naaꞌinaꞌe reꞌavara. Ijihuni maijaho na varapa tamanijaho niareꞌi kaivo roe jaaꞌinaꞌe rejuta. ꞌEne ja na marakuꞌa pasiseꞌi ꞌahiara. 13 ꞌEnakaivo ja nihena kivajaꞌinaꞌe na vuꞌa amura kaꞌene najahujaho haha vaja atami ꞌuniriꞌeme ꞌwaravuta. 14 ꞌEne nuni haha vaji atamijaho jonunaꞌa ahija renana vo ja na papataarorihare ꞌee pasenamana kaivo ja na areri Godi oni ꞌona ojiꞌina ꞌekau jaꞌinaꞌe apeniara ꞌee Jesu Kerisora Ori roakame apeꞌava jaꞌinaꞌe apeniara. 15 Ja marako merajiha paranajaho ichihune? Na ijá roju Ja areri ijaꞌina vehuna reꞌipisa joni niakuha jahene vajihaꞌa. 16 Na nimai ijí rone ꞌwaravu jihunaꞌe na iviꞌa joni naka rejuta raka? 17 Iraꞌata najahiꞌinijija pu ura rena paraꞌejuꞌe ja saravu. ꞌEnakaivo pu mamaaꞌe veꞌirono sarahuna pana kaivo pu ja tanuꞌurihe ja nuna paroꞌavarono avaju. ꞌEjakame ja puni ura ijaꞌinaꞌe veꞌavarono avaju. 18 ꞌEnakaivo mamaijaho naꞌia mapokaꞌe ura rena paraꞌeje kaukara veꞌavara. ꞌEne nara ijine ja puꞌúmo hiꞌeje vehunaru pana vo naꞌia mapokaꞌe veꞌavara. 19 Sesahu nune na kúꞌo hejujaho hariha naheꞌirono haha kaꞌene hejujaꞌinaꞌe heju. ꞌEꞌeje Kerisoho joni vaja areri rena parahuna. 20 ꞌEnakaivo na ura ja puꞌúmo ijí hihuna ura reniu. ꞌEne jara icháꞌina kaꞌene hine ꞌee vejuji hejujaho na ira icháꞌinaꞌe ꞌwarahunijaho puruva retiu.
Hekaꞌo Sera Puni Mina Vejiꞌi ꞌWarumajina
21 Ijinakúne ja ea kaꞌene Varapa Tamanahuni hari hihuna ura renaujija ꞌwariva hejuma. Ja Varapa Tamani jihuni ira hene vejura raka? 22 Ijihuni maijaho Godi oni ira vaji ijaꞌinaꞌe vejara. Eparahamiho harihwaha noꞌoheꞌinaꞌomo pina pwea naparijara nahejume ꞌee pina huni napara maijara nahenana. 23 ꞌEne pwea naparijara hariha kaꞌene nahenajaho haha huni ura ijino nahenana kaivo napara maijara nahenajaho ꞌunama kaꞌene nahama ꞌwarama jihunijino nahenana. 24 Ikeja areri haa saꞌina. Ijihuni maijaho napara ikeja tamana noꞌo kaꞌene ꞌwame nimaa vetiaravajina. ꞌEne pina huriꞌa kaꞌene Sainai rena roe sisemaa kaꞌene nahenajaho pu pwearu rehunaꞌe nahenanaꞌomo ijaho Hekana. 25 ꞌEnaꞌomo ikehuni maijaho Hekaho Sainai huriꞌa kaꞌene Arepia vaji naminujina ꞌee ijaho areri Jerusaremi kaꞌene iviamaa namujina. ꞌEnaꞌomo pu sesahwa puꞌúmo pwea rena hiju. 26 ꞌEnakaivo Seraho Jerusaremi kaꞌene ichutoi namujina. ꞌEnaꞌomo hu varapa huni hara pahinu. Hu núni oha. 27 ꞌEnaꞌomo Godi oni ira vaji ijaꞌinaꞌe vejara.
Napara kaꞌene amuja pavejiꞌinijija temarasaha. ꞌEne ja hariha panahene haha hejujihunaꞌe mwasiriha. Ijihuni maijaho napara kaꞌene temuka apejiꞌini jihuni sesamaijija mapoka kaivo parua rukini jihunijaho mapoka pana ꞌúmana.
28 ꞌEnaꞌomo vwehu núne ja Aisiki vareꞌina kaꞌene nahama ꞌwaramani sesamaijihina. 29 ꞌEnakaivo vea kajino hariha kaꞌene haha huni ꞌunamijino nahejajara Godoni ꞌAvenijara ꞌwaraꞌeme nahejajaho siseꞌi ꞌahaa rurahana. ꞌEnaꞌomo iviamaa ijaꞌinaꞌe renu. 30 ꞌEnakaꞌivo Godoni irijaho icháꞌinaꞌe ꞌwaramane? Ikaꞌinaꞌe ꞌwaramana. Napara kaꞌene pweijaho noꞌo hariaheꞌi irechamie vaꞌava. Ijihuni maijaho pweijihuni harihijaho hariha pina kaꞌene napara nimai jihuni aachijija paꞌekahuna ꞌwamana. 31 ꞌEnaꞌomo vwehu nune nú napara kaꞌene pweijihuni sesamaa pana kaivo napara kaꞌene nimai jihuni sesamaa.