5
Matauhuniji ꞌAjohiꞌi ꞌAvena Vaji Ohunijina
Nú ꞌahijaho unenuꞌa ꞌahopuni harura hara pahihuni jihunaꞌe Kerisoho nú venume hanasinaꞌe rejara. ꞌEnakúne majamano kisinaꞌe rene namina vaꞌavara kaivo kúꞌo pwea rene harura hari hijujaꞌinaꞌe pareꞌavara. Heha! Na Porura ja ꞌwaravu. Ja sisa ꞌuhuaꞌavajaho Kerisoho jonunaꞌa maa paꞌanaꞌe rehuna. Na kúꞌo ꞌwaravu. Ea irara sisa ꞌuhuujaho hu tamana mahoꞌo ꞌararihihuni harura hari hinu. ꞌEnakaivo ja tamanijara venae arira rehunaꞌe saraꞌavajaho ja maiji vwihaniujaho ja niarihume paranana. ꞌEne Kerisoho jonunaꞌa ꞌuhuusahana. Ijihuni maijaho nú ꞌAvena vaja ꞌee nimairoa vajijino ariramaiji nimaa rojiꞌi ꞌajaha hiju. Ijihuni maijaho Jesu Keriso oni vajijaho sisa ꞌuhuahiꞌina ho paꞌuhuahiꞌinijaho natohwa pana kaivo nimaa rone oja ꞌekaravujara natohwijahuna. Ja nimamaaꞌe vejara vo irara tanuꞌurihuꞌe nimaijaho pavejo? Ike iraka kaꞌene venauꞌe ja panimaa vejujaho Godi kaꞌene ja ꞌumena jihunaꞌi rena rohuna pana. ꞌEnakaꞌivo isitia maꞌuꞌua vo ijara vejuꞌe harava emarena ꞌurinuna. 10 ꞌEne na Natohwi jihuni vaji nimaa vetiujaho ja vwiha ꞌahoꞌa karaa ani paꞌekahuna. ꞌEnakaivo ea kaꞌene joni vwiha vejuꞌe puruva retiujaho hu ea irara avamajaho hu maiꞌo huni eha apehuna. 11 ꞌEnakaivo vwehu nune na sisa ꞌuhuahuji rone majaa najahujaho irakijihunaꞌe Jua na majaa ruariho? Ijaꞌinaꞌe reꞌamajaho korosi jihuni vuꞌa kaꞌene rone ꞌwavujaho areve parahuna. 12 Maijaho ea kaꞌene ja ruarahujija sisa ꞌee maijiꞌi mahoꞌo ꞌuhuahe paareꞌipisa mamaa vejaꞌa. 13 Vwehu nune ijihuni maijaho ja unenuꞌu ꞌahopuni harura hari pahihuni jihunaꞌe iji pijihana. ꞌEnakúne hanasina kaꞌene jara apejujaho paveje hahijihuni ura ijaho paveꞌavara. ꞌEnakaivo oja ꞌekaravuri vajijino niꞌajaravara. 14 Ijihuni maijaho varapa mapokijaho roe ira kwinuꞌwi ikehuni vaji ahume ꞌwaramana. Ja joni haha oja mihujaꞌinaꞌe ea kaꞌene joni rori hijujija oja miꞌavara. 15 ꞌEnakaivo ja kari mwatume iki mwatume ꞌee pijaꞌoꞌaraviꞌi hiꞌavajaho hami ꞌajoꞌaravara vejuroꞌi ja mahoꞌo iꞌisúmahe paꞌareꞌejakúne oja maꞌaraꞌavara.
Godoni ꞌAvena ꞌEe Emahuni Karaijina
16 ꞌEne na ijá ꞌiavu ꞌAvena vaji hina onareje hahijihuni ura ijija paveꞌavara. 17 Ijihuni maijaho hahijihuni ura ijija ꞌAveni jihuni ura ijiꞌo ninakaramuna ꞌee ꞌAveni jihuni ura ijiꞌo hahijihuni ura kwino parena namuna. ꞌEne pu noꞌo ninakaravu jihunaꞌe ja iraka kaꞌene ura renaujija pavejura. 18 ꞌEnakaivo ja ꞌAvenijara uranie vaꞌamajaho ja tamana huni harura hara pahiju. 19 ꞌEnaꞌomo hahijara ura rejuꞌe miꞌimiꞌimujaho ikena. ꞌUasa vejujine hurecharavujine ꞌee hahijara itumujihi vejujina. 20 ꞌEne godi iraꞌataꞌe oja mihura ꞌee masiharame ꞌee sena vitiꞌarame ꞌee uraꞌarame ea ꞌahopuni ruha ho kukua kime ajiname ꞌee matatasu vene ꞌee ranaꞌarame ꞌee ahaarame ꞌee ituha ꞌoiꞌoi remaravura. 21 ꞌEne itunume ꞌee toa sisea ine nanamie ꞌee ruasarame ꞌee uneunecha ikaꞌina kaꞌene na niꞌwaravu jaꞌinaꞌe ꞌwaravu. Ea kaꞌene uneunecha sisea ikihi vejujija Godoni ara kaꞌene Hura Kiniaꞌe rena hinuni kwaa ijaho areri pavahuna. 22 ꞌEnakaivo ꞌAveni jihuni ꞌinijija ikena. Oja ꞌekaravujine ꞌee mariꞌuvujine matauma hijujine ꞌee chochumano hijujine ꞌee swasina rejujine ꞌee mamaa vejujine ꞌee pauchaꞌasahiꞌi vena ihajinanavujina. 23 Vivinui hijiꞌine ꞌee ꞌajoꞌaravujine uneunecha ikaꞌinijija varapa paꞌana. 24 ꞌEnaꞌomo iviamaa ea kaꞌene Kerisounaꞌe rejajija pu hahijara itumuna ꞌee ura rena paranujija nikorosia ꞌahi ꞌaniara. 25 ꞌEne nú Godoni ꞌAvena vaji hijura reꞌavajaho roe ijí Godoni ꞌAvena vaja kajino ꞌurahoja. 26 ꞌEnakúne roe nú pakehi kehi one ꞌee ea sivia ꞌwaravujija areme ꞌee ea ꞌahopuni ruha ꞌeka kaꞌirono itunavujija areva.