6
Ea ꞌAhoꞌa Niꞌajihe Puni Ahija ꞌEkahuni Vuꞌijina
Vwehu nune ei pini sisei vaji oja kaꞌavajaho ja ea kaꞌene ni ꞌAveni vaji emakinaꞌe rejajipo vaꞌe masuanu niꞌajahe ꞌuriꞌamana. ꞌEnakaivo ojono hami ꞌajoꞌaraꞌavara vejuroꞌi ja ꞌuꞌo ijaꞌinaꞌe vena veꞌejakúna. Keriso oni tamaniji venareje ea ꞌahopuni ahija niꞌajihe ꞌuriꞌavara. Ea irara vwihajuꞌe hu ea pina niꞌina ronujaho hu ori pisivaramuna. Hu nihoꞌo maa paꞌana. ꞌEnakaivo veje ea kwinu kwino huni kara ijija ori piuharaꞌamana. ꞌEnareje ijiꞌa ijara rejakame hu ori kehi kehi ohuna kaivo ea ꞌahopuni jihunaꞌe pajarikaꞌe rene ohuna. Ijihuni maijaho ea kwinu kwino puni ahija ori tapahuna. ꞌEne veje ea kaꞌene ira najaꞌeme henajara ea kaꞌene hu nahajaho uneunecha mamaijija hu huꞌúmo vajúsaraꞌamana. ꞌEne ja papisivarame Godi sivaaꞌava. Ijihuni maijaho ea irara hu uné raka uja ꞌonujija hu uneka kajihi jahene ꞌekuna. Ijihuni maijaho ea irara huni hahijihuni ꞌunami jaꞌinaꞌe hinujaho haha huni ꞌunamijino sisea piunihuna. ꞌEnakaivo ea irara ꞌAvena huni ꞌunamijino ꞌina ꞌonujaho hu ꞌAvena vajijino majama hihuna apehuna. Roe nú mamaiji vehunijaho pauchaꞌasaꞌavara. Ijihuni maijaho vea nimaa ro apeꞌeje a pasenaꞌeje veꞌamajaho ijihuni eha apehuna. 10 ꞌEnakúne nú vea mamaa apeꞌavajaho roe nú ea mahoꞌo punaꞌi hami veꞌavara vo marakuꞌa ea kaꞌene nimaa rojiꞌini jihipunaꞌi hami veꞌavara.
Túchamaa Jujuvuꞌa ꞌWarame ꞌAjoramajina
11 Asura oma mamaꞌina kaꞌene nara nuni ijijino vejujija kiꞌavara. 12 Ea kaꞌene haha kehunijino taꞌarorahuni jihunaꞌe ura renaukame ja sisa ꞌuhuhunaꞌe ꞌejahiu. Ijihuni maijaho Keriso oni korosi jihunaꞌe pasiseꞌi ꞌahiꞌavarono avaju. 13 Ijihuni maijaho ea kaꞌene sisa ꞌuhuahiꞌinijija tamana ꞌuꞌo paakuavura. ꞌEnakaivo pu mají ja sisa ꞌuhuꞌavarono ura renau. ꞌEjakame joni hahijihunaꞌe kehi kehi oꞌirono avaju. 14 ꞌEnakaivo ꞌunama ijaꞌinijaho na pakehi kehi oꞌiꞌahiu. ꞌEnavo núni Natohwa Jesu Keriso oni korosi jihunaꞌe ijiru mariꞌuviꞌi ojura. ꞌEne nuni ura kaꞌene mweꞌa ikehunijaho korosi ꞌahi ꞌanaume paranana ꞌee mweꞌa kehuni ura kaꞌene nuni vaji navajija ꞌuꞌo korosi ꞌahi ꞌanaume paꞌarenana. 15 ꞌEnaꞌomo sisa ꞌuhuahura ho sisa paꞌuhuaꞌujaho unenuꞌu pina pana kaivo ea maiuꞌinaꞌe rejujara niꞌimaꞌurijahuna. 16 ꞌEne ea kaꞌene ꞌunama maiuꞌina ꞌararihaꞌi oꞌavajaho matauviꞌina ꞌee numiravujaho puni toine ꞌee Godoni Isureri ꞌahina. 17 Iviamai iki rene iki kaha ijaho ja ea pina varapa ꞌahoꞌa nununaa paveꞌavara. Ijihuni maijaho Jesuni jihunaꞌe na siseꞌi ꞌahiari matana ꞌavena nuni haha ꞌaha navu. 18 Vwehu nune núni Natohwa Jesu Keriso oni maiji vwihanúꞌinijaho joni ꞌavenijihi puꞌúmuna. Ameni.