4
ꞌAvena Nimaijine ꞌEe ꞌAvena Iraꞌatijina
Ehu nuna kaꞌene na ja oja mihiꞌinakije ja ꞌavena mapokakija panimaa vetiꞌavara. ꞌEnakaivo ꞌavena kajija vene kive Godoni rena rou ho paꞌajaho kiꞌavara. Ijihuni maijaho poropetia iraꞌasina mapoka mweꞌakino ojura. Ikaho ꞌunama kaꞌene Godoni ꞌAveniji hena kahunijina. ꞌAvena irara Jesu Kerisoho roe haha apenana ꞌiamujaho Godi oni rena roana. ꞌEne ꞌavena kaꞌene Jesuho Godona parena roana ꞌiavujija ꞌavena kaꞌene Keriso oni nanaꞌejiꞌina kaꞌene rohunaꞌe jara hejajaho iviꞌa ni iki mweꞌi roana. Sesahu nune ja Godoni jihunaꞌe ja pu asitahara. Ijihuni maijaho ꞌAvena kaꞌene joni vaji hinujara ꞌavena kaꞌene mweꞌa kehunijaho nihoꞌo asima paranana. Pu mweꞌa kehuni jihunaꞌe pu mweꞌa kehuneru ꞌwavura. ꞌEjuꞌukamareꞌe mweꞌa kehuni eijija puni iraru hejura. Mweꞌa kehuni siseijara pu renaura. ꞌEnakaivo nú Godoni jihunaꞌe ea irara Godi hena kamujaho hu núni ira henuna kaivo ea kaꞌene Godoni parene roajaho hu núni ira pahenuna. Ijara rejuꞌe nú ꞌAvena nimaijaho kame ꞌee ꞌavena iraꞌatijaho kahuna.
Godiho Oja Múhiꞌina
Ehu nuna kaꞌene na ja oja mihiꞌinakije veje ea ꞌaho puꞌúmo oja ꞌekaraꞌavara. Ijihuni maijaho oja ꞌekaravujaho Godoni rena roana. ꞌEnakaivo ea irara ea ꞌahoꞌa oja mihujaho hu Godoni vaji nahejara ꞌene Godi hena kamuna. Ea irara ea ꞌahoꞌa oja pamihujaho hu nihoꞌo Godi pahenuna. Ijihuni maijaho Godiho oja ꞌekaravujina. Ikaho ꞌunama kaꞌene Godira nú oja kaꞌene múhaji najuhajaho Huni Hariha nikwisu ranavume mweꞌi roajihunaꞌe nú Huni vaji majama hihuna. 10 Ikaho oja ꞌekaravujina. Nú Godi núni oja pamahara kaivo Hura nú oja múhajihunaꞌe Hu Huni Hariha ranavume roe núni sisea apejume paꞌarenana. 11 Ehu nuna kaꞌene na ja oja mihukije Godi Hu nihoꞌo natohwa oja múhajihunaꞌe nú ꞌuꞌo ea ꞌaho puꞌúmo oja ꞌekarahuna. 12 ꞌEnakaivo naꞌi pini ei pini Godi nihoꞌo kahuna pana kaivo nú ea ꞌaho puꞌúmo oja ꞌekaravujaho Godi núni vaji hinuna. ꞌEne Huni oja ꞌekaravujaho núni vaja areri renuna. 13 Nú niheju Hu Huni ꞌAvena nú múhajihunaꞌe nú Huni vaji hijuꞌe Hu núni vaji hinu. 14 Amora Huni Hariha ranavume mweꞌa kehuni Niꞌajihiꞌinaꞌe reꞌi roajaho nú núni nii kavaji ea ꞌwaravara. 15 Ea irara Jesuho Godoni Hariha ꞌiamujaho Godiho huni vaji hinu ꞌee hu Godoni vaji hinu. 16 Godira oja kaꞌene múhajaho nú hene nimaa roju. Godiho oja ꞌekaravujina. ꞌEnajihunaꞌe ea irara oja ꞌekaravuri vaji hinujaho hu Godoni vaji hijuꞌe Godi huni vaji hinuna. 17 Nú ijí hejajihunaꞌe núra oja mihujaho marasahura. Ijihunaꞌe nú vea kaꞌene ꞌotua vehuni veijaho pajuhuna. Ijihuni maijaho Hura hinujaꞌinaꞌe nú iki mweꞌi hiju. 18 Juvujaho oja ꞌekaravu jihuni vaja pana. ꞌEnakaivo nimaa oja ꞌekaravujara juvujaho vejuꞌe paꞌarenuna. Ijihuni maijaho juvujara reje eha sisea apehuna. ꞌEnaꞌomo ea irara jumujaho oja ꞌekaravujaho huni vaja areri pana. 19 Núra Hu oja mahujihuni maijaho marakoꞌa Hura núa oja múhajihunaꞌe mahu. 20 Ei pini ijá ꞌimujaho na Godi oja mahu ꞌiꞌi kaivo vweaha kame semujaho hu iraꞌata apene avanu. Ei pini hu ea nii huni kamujaho oja pamahu kaivo icháꞌinaꞌe Godi kaꞌene hu pakamujaho oja maꞌena? 21 Ike tamana kaho nú Huni apejara. Ea irara Godi oja mahujaho hu vweaha ꞌuꞌo oja maꞌamana.