5
Núra Mweꞌake Asivajina
Ea irara Jesuho Keriso nimaa ronujaho hu Godoni vaji nahejara. ꞌEne ea irara Amo oja mahujaho hu Huni hariha kaꞌene Huni rena roaji ꞌuꞌo oja mahu. Nú Godoni harihija oja mihujihunaꞌe nú nihena kavu nú Godi oja mahe ꞌee Huni tamana ꞌararihae vejura. Ikaho Godoni oja ꞌekaravujina nú Huni tamanijaho hami ꞌajohuna. Ijihuni maijaho Huni tamanijaho maiꞌo kisina pana. Ijihuni maijaho ea kaꞌene Godoni vaji nahenaajipo mweꞌakaho asivara. Núni nimaa roijara vejume nú mweꞌa ikaho asivara. Ea irara mweꞌakaho asimune? Ea irara Jesuho Godoni Harihiji nimaa ronujarana.
Ikaho Jara Hehunijihunaꞌe Vejara
Ikaho Ea kaꞌene toa ꞌee ꞌaa vaji roajina. Hu Jesu Kerisona toaru pana kaivo toa ꞌee ꞌaijiꞌi roajina. ꞌAvenijara Huni vuꞌa nimaa venana. Ijihuni maijaho ꞌAvenijaho nimaijina. Ijihuni maijaho ike noꞌopisu ikipo Huni vuꞌakaho nimaa vejara. ꞌAvenijine toijine ꞌee ꞌaijina. ꞌEe ike noꞌopisu ikipo ahume avacharavara. Nú emaapuni vuꞌiji nimaa veꞌavajaho Godira kime ꞌwaramujara mahoꞌo asitaha paranu. Godoni kima ꞌwarumujaho ikena. Ijaho Hu Hariahoni vuꞌa nimaa vene ꞌwaramana. 10 ꞌEne ea irara Godoni Harihiji nimaa ronujaho hu oriꞌini hena kamuna. Ea irara Godi panimaa ronujaho hu Hua vejuꞌe iraꞌasinaꞌe renu. Ijihuni maijaho raka kaꞌene Godira Huni Harihiji rone ꞌwaramajaho panimaa ronu. 11 Iraka kaꞌene ꞌwarumajaho ikena. Godi majama hihuna múhana ꞌee ike majama hihunakaho Huni Harihi jihuni vajina. 12 Ea irara Huni Harihiji apenujaho hu majama hihuna kaivo ea irara Godoni Harihiji papenujaho hu majama hihunijaho papenu.
Majama Hihuna
13 Ike raka kaꞌene na vejukaho ja ea irahipo Godoni Harihi jihuni ihiji nimaa rojujihi punaꞌe veju. ꞌEjakame ja majama hihuna kaꞌene apejaji hena kaꞌavarono veju. 14 Ikaho nú Huni unaꞌi nimaa rojujihunaꞌe uneunecha rakaꞌe Huni ura ijaꞌinaꞌe jarime ꞌwaravujaho Hu henuna. 15 Hu henuhunaꞌe nú hena kavu. Ijihunaꞌe núra uneunecha iraka Hu jarivujija nú ꞌekura. 16 Ea pini huni vwea kaꞌeje sisea kaꞌene pakwahuniji veje kaꞌamajaho hu niꞌajahe Godoni siporua ꞌoje hia huna maꞌamana. ꞌEne ꞌuꞌo Hura ea kaꞌene sisea ike pakwamasahuke pavejujija hia puna mihuna kaivo sisea pina venareje kwamasahuna namu. Ijihunaꞌe na ijaꞌina paꞌiavo hunijihunaꞌe jarima ꞌwaramama paꞌiavu. 17 ꞌUnama kaꞌene ariramaa paꞌajija mahoꞌo sisea. Sisea pina venaꞌe pakwahuna namu. 18 Nú niheju. Ea kaꞌene Godoni vaji nahejajaho sisea pavenuna. ꞌEnakaivo Jesu kaꞌene Godoni Harihijara ꞌajoahuꞌe ꞌavena siseijaho hu ija paꞌunamuna. 19 Nú niheju. Nú Godona kaivo mweꞌakaho mahoꞌo ꞌavena sisei jihuni harura hari namu. 20 Nú niheju. Godoni Harihijaho niroana. Hu nimaiji hena kahuni henaka ijaho múhana. ꞌEjuꞌe nú Huni hariha Jesu Keriso kaꞌene nimai jihuni vaji hiju. Ijaho Godi nimaa kaꞌene majama hihunijina. 21 Sesahu nune godi iraꞌata kaꞌene iji vejujija oja pamiꞌavara.