14
Jesuho Amo Oni Vahuni ꞌUnamijina
Joni oja paveje turaꞌavara kaivo ja Godi nimaa rone Na ꞌuꞌo nimaa roꞌavara. Nuni Omijihuni ara ruha mapoka navu. Ijaꞌina panaꞌipisa Na ijaꞌina paꞌwaravuꞌu. Na vaꞌe joni ruha amairiꞌi vaꞌu. Na vaꞌe joni ruha amairiareje Na vukúo roe onuno ja aherama vahuna. ꞌEje Nara hiꞌujano ja ꞌuꞌo hihuna. ꞌUnama kaꞌene Nara vaꞌuji vuhuni ꞌunamijaho ja niheju ꞌiamana. ꞌEjume Tomasi ijá ꞌwama Natohwe Ara kwaa kaꞌene vaꞌu kajaho nú paheju. ꞌEnaꞌomo nú icháꞌina ꞌunama kajaho heꞌeja? ꞌwamana. ꞌEjume Jesura ijá ꞌwama Na ꞌuname ꞌee nimaa nimaa ꞌee majama hihunijina. ꞌEnaꞌomo ei pini ꞌunama aniꞌina venareje Amo uni rohuna areri pana kaivo nikwisu Nuni vajaruna. Ja Na hena kiꞌipisa ja Amo ꞌuꞌo hena kavaꞌa. Ja iviamaa Hu nikame ꞌee heju ꞌiamana. ꞌEjume Piripura ijá ꞌwama Natohwe Amo najuha. ꞌEje ijara nú areri renuama ꞌwamana. Jesu hu ijá ꞌwama Piripu Na ja puꞌúmo jora hijuta kaivo rakijihunaꞌe ja maiꞌo Na pahejo? Ea kaꞌene Na kivujija Amo nikavu kaivo rakijihunaꞌe a Amo najuha ꞌwimo? 10 Amoho Nuni vaji hijuꞌe Na Amoni vaji hijujaho ja panimaa rojuꞌu raka? Vuꞌa kaꞌene Nara ja ꞌwaravujaho Nuni vwihajaho pana kaivo Amo kaꞌene Nuni vaji hinujara Huni kaukara vene avanu. 11 Na Amo oni vaji hijuꞌe Amora Nuni vaji hinujaho nimaa roꞌavara. ꞌEnakaivo ja ike panimaa roꞌavajaho kaukara kaꞌene Nara vejujija nimaa veꞌavara. 12 Na nimaa nimai ja ꞌwaravu. Ea irara Na nimaa roniꞌamajaho kaukara raka kaꞌene Na vejujaꞌina hu ꞌuꞌo vehuna. ꞌEne kaukara kaꞌene Nara vejukija asitahareje mamaꞌina vehuna. Ijihuni maijaho Na Amo oni vaꞌujihunaꞌe ꞌwaravu. 13 ꞌEnaꞌomo ja raka Nuni ihi ꞌurahe jaririꞌavajaho Na vehuna. Ijihunaꞌe Amo uni pinana Hariahoni vaji ꞌurihuna. 14 Ja uné raka Nuni ihi ꞌurahiꞌi jaririꞌavajaho Na vehuna.
Godoni ꞌAveniji Nahama ꞌWaramajina
15 Ja oja Na miꞌavajaho ja Nuni tamana vejiꞌi hihuna. 16 ꞌEje Na Amo jarivakame Hura joni Niꞌajihiꞌina pina mihe Hu ja puꞌúmo majama hihuna. 17 Godoni ꞌAvena kaꞌene nimaa nimaijaho mweꞌakaho Hu nihoꞌo paapehuna. Ijihuni maijaho mweꞌakaho Godi pahene pakavu jihunaꞌe paapehuna. ꞌEnakaivo Hu ja puꞌúmo joni oja vaji hinujihunaꞌe ja Hu niheju. 18 Na ja ꞌoja epunaꞌi pairechamihuna vo Na joni rohuna. 19 ꞌEnakaivo Na iki maꞌuako hihuna kaivo ea kaꞌene mweꞌaki hijujija pakimamaa pakihuna kaivo ja Na kihuna. Ijihuni maijaho Na majama hijujaꞌinaꞌe ja ꞌuꞌo ijaꞌina majama hihuna. 20 Vea kajino ja hehuna. Na Amo oni vaji hijuꞌe ja Nuni vaji hijuꞌe Na joni vaji hiju. 21 Ea kaꞌene Nuni tamana hena venujaho hu Na oja miha avanana. Ea kaꞌene Na oja mihujaho Amora hu oja mahe Na ꞌuꞌo hu oja mahuna. Na icháꞌinijaho hu nahuna ꞌwamana. 22 ꞌEnaꞌomo Jutasi Isikariati pana kaivo Jutasi pinijara ijá ꞌwama Natohwe rakijihunaꞌe A icháꞌinijaho nú najuꞌi kaivo eaka mapoka kaꞌene mweꞌaki hijujaho panajaho? ꞌwamana. 23 ꞌEjume Jesura eha vene ijá ꞌwama Ea irara Na oja miꞌamajara Nuni ira hena vehuna. ꞌEje Amora hu oja mahuna. ꞌEje Nú huni roe pu puꞌúmo hihuna. 24 Ea kaꞌene Na oja pamiꞌamajaho hu Nuni ira pahena pavehuna. Ijí ira kaꞌene ja hejakaho Nuni ira pana kaivo Amo kaꞌene Na ranamiume roujihuni ira. 25 Na ikijahija ja puꞌúmo iviamaa hijiꞌi ꞌwaravu. 26 ꞌEnakaivo joni Niꞌajihiꞌinaka Godoni ꞌAvenijaho Amora ranave Nuni iha ꞌahi roꞌamajara uneunecha mapoka najahune ꞌee Hura Nara ꞌwaravujaho veje ja vwihahuna. 27 Na matauviꞌinijaho jonunaꞌi ranavu. Nuni matauviꞌinijaho Na ja mihu kaivo mweꞌakara ja vajihu jaꞌina pana. ꞌEje ja paveje joni oja turaꞌi ꞌahiꞌavara ꞌee pajuꞌavara. 28 Ja niheꞌejuꞌe Na ijá ꞌivo Na vaꞌuraꞌomo Na kúꞌo joni rohuna. Ja Na oja miꞌipisa ja teamanavaꞌa. Ijihuni maijaho Na Amo oni vaꞌu. Amoho natohwa kaivo Na Hu paasivuta. 29 Ijaho maiꞌo reꞌiro venu kaivo Na niꞌwaravuta. Ijihuni maijaho ijara reꞌamajaho ja kama nimaa rohuna. 30 Na ꞌaha josuꞌa ja puꞌúmo vuꞌa paꞌwahuna. Ijihuni maijaho mweꞌa kehuni natohwa rou. ꞌEnakaivo huni harura pina Nuni vaja paꞌana. 31 ꞌEnakaivo Amora ꞌwarima jaꞌina Na vejura. Ijihuni hahi mweꞌakara henujaho Na Amo oja mahu. ꞌEnakúne ꞌurija vaꞌajiva ꞌiamana.