15
Jesuho Aja Nimaijina
Na aja nimaa nimaa ꞌee Nuni Omijaho juara anesura. Nuni anuama kaꞌene ꞌina parejajaho Hu ꞌeke atoꞌarumuna. Nuni anuama kaꞌene ꞌina rehunijija Hu hami ꞌuhue amairie ꞌajohukame ꞌina huri nihoꞌo mapoka mapoka rehuna. Nara vuꞌa kaꞌene ꞌwaravujara vejume joni mwina nipaꞌarejara. Ja Nuni vaji hije Na joni vaji hijuma. Areri anuama kaꞌene aja ꞌaha kaji naminuji taurinaꞌipisa ꞌina parejaꞌa kaivo ijí aja ꞌaha kaji namina naꞌamajiꞌa rehuna. ꞌEnaꞌomo ja Nuni vaji hiꞌavajina vo ja ꞌina parehuna. Na aja kaivo ja anuama. Ea kaꞌene Nuni vaji hije ꞌee Na huni vaji hiꞌujaho hu ꞌina mapoka rehuna. Na paꞌa ja unenu pina areri pavehuna. Ea irara Nuni vaji pahinujaho hu areri anuama atoꞌaruve sarasahukame nianae ꞌeke veni jauꞌe rejujaꞌina. Ja Nuni vaji hije Nuni ira joni vaji naꞌamajaho ja raka ura renauji jaririꞌavajaho Hu jona venahuna. ꞌEjakamareje ja ꞌina mapoka reꞌavajaho ijara Amo oni pinana ꞌurihuna. ꞌEꞌavajihunaꞌe ijara najaꞌamajaho ja Nuni tisaiporu. Areri Amora Na oja mihajaꞌinaꞌe Na ja ꞌuꞌo oja mihutakúne Nuni oja mihuri vajijino hiꞌavara. 10 Ja Nuni tamana vejiꞌi hiꞌavajaho ja Nuni oja mihuri vajijino hihuna. Areri Nara Amo oni tamana hene venareꞌe Huni oja mihuri vajijino hijujaꞌinaꞌe hiꞌavara. 11 Ike uneunechakija Na ja niꞌwaravu jihunaꞌe Nuni temarijaho joni vaji nahuna. ꞌEje joni temari nihoꞌo rarena parahuna. 12 Ikaho Nuni tamanijina Nara ja oja mihujaꞌinaꞌe ja ea ꞌaho puꞌúmo oja maꞌaraꞌavara. 13 Ja napuhu jona nimaa nimaa oja miha paraꞌavajaho ja puni hahijihunaꞌe kwamasaꞌavara. 14 Ja raka kaꞌene Na ꞌwaravuji veꞌavajaho ja napuhu Nuna. 15 Na ja kúꞌo pwea paꞌiahuna. Ijihuni maijaho pwea huni Natohwi venujaho pakamu jihunaꞌe pahehuna. ꞌEnakaꞌi Na ja napuhu Nune ꞌiahuna. Ijihuni maijaho raka kaꞌene Amo unaꞌi hejujaho Na ja niꞌwaravuta. 16 Ja Na iji papijihara kaivo Nara ja iji pijihuta. ꞌEne Na ja irechamiu. ꞌEnakúne ja vaꞌe ꞌina mapoka reꞌavara. ꞌEjakame joni ꞌina kajija majama hihunaꞌe reꞌavara. ꞌEꞌiraꞌomo ja Nuni ihi ꞌurahe raka Amo jariꞌavajaho Hu ja vajihuna. 17 Ikija Na ja ꞌwaravukúne ea ꞌaho puꞌúmo oja maꞌaraꞌavara.
Mweꞌa Ikara Icháꞌinaꞌe Tisaiporua Punaꞌi Vehunijina
18 Mweꞌakaki eaka hijujipo ja senaꞌavajaho ja niheju jaꞌinaꞌe pu Na nimarakuꞌa seniva jihunaꞌe avaju. 19 Ja mweꞌa kehuna reꞌipisa ja hunijihunaꞌe hu ja oja mihaꞌa. Ja mweꞌa kehuni vajakino Nara ja iji pijihe ꞌekauta. Ijihunaꞌe mweꞌakaho ja senavu. 20 Nara vuꞌa kaꞌene ꞌwaravujaho vwihaꞌavara. Pwea huni Natohwijiꞌi areria pana. Pu Na sisei ꞌahia jaꞌinaꞌe ja ꞌuꞌo sisei ꞌahihuna. ꞌEnakaivo pu Nuni ira hena vejajija joni ira hena vehuna. 21 ꞌEnakaivo Nuni ihijihunaꞌe pu ijaꞌina ꞌahihuna. Ijihuni maijaho pu Godi kaꞌene Na ranamiume roujaho paheju jihunaꞌe avahuna. 22 Na paroareje pu paꞌwaraꞌipisa pu sisea pavejaꞌa. ꞌEnakaivo iviamai pu puni sisea areri pavahahuna. 23 Ea kaꞌene Na semujaho hu Nuni Omiji ꞌuꞌo semuna. 24 Na puni unaꞌi ike ea areri pavehuni jaꞌina kaꞌene vejujaho Na ijaꞌina paveꞌipisa pu sisea pavejaꞌa. ꞌEnakaivo pu kiꞌeme Na ijí vejujihunaꞌe pu Na sename ꞌee Nuni Omiji ꞌuꞌo senavu. 25 Pu ikaꞌina kaꞌene vejajihuni maijaho Godi oni ira vaji ꞌwaramajara roe nimaa reꞌamarono aranana. Ijaho ikaꞌinaꞌe ꞌwaramana Pu Na vuꞌa paꞌa senamana. 26 ꞌEnakaivo joni Niꞌajihiꞌina kaꞌene Nara Amo unaꞌi rene ranave roꞌamajaho Godoni ꞌAvena kaꞌene nimaijina. Hu Amo unaꞌi rena rohuni jihunaꞌe Hu Na rone ꞌwarahuna. 27 ꞌEje ja ꞌuꞌo Na rone ea ꞌahoꞌa najahuni jihuni maijaho ja nú puꞌúmo kami aneji rene hina apene roajihunaꞌe najahuna.