16
Na uneunechakija ja ꞌwaravu jihunaꞌe ja ani paruvaꞌavara. Pu ja Sinakoku vaja roturihuna. Vea nituma rounaꞌomo rosaꞌeje ea irara ja ꞌaniꞌamajara vwihaꞌamajaho hu Godoni kaukaraꞌe vene avanu roꞌena. Pu Amo pahena kame Na pahena pakivu jihunaꞌe pu ja ijá ꞌahihuna. ꞌEnakaivo Na uneunechake ja ꞌwaravu jihunaꞌe puni vei roꞌamajaho pu ijá vehuna. ꞌEjakamareje ja Nara ꞌwaravukaho vwihahuna. Na anejijaho uneunechaka ja paꞌwaravuta. Ijihuni maijaho Na ja puꞌúmo hijujihunaꞌe avajuta.
Godoni ꞌAveni Jihuni Kaukaraijina
ꞌEnakaivo Na iviamaa Godi kaꞌene Na ranamiume roujihuni vaꞌu. ꞌEjuꞌe ja ea pina A ichihi vaꞌo? paꞌwivu. ꞌEnakaivo Na uneunechakihi ja ꞌwaravu jihunaꞌe joni oja vaja temuki rarenu. Na ja nimaa ꞌwaravu. Ja maranihuni jihunaꞌe vaꞌu. Ijihuni maijaho Nara pavaꞌujaho joni Niꞌajihiꞌina parohuna. ꞌEnakaivo Na vaꞌujaho Na Hu ranave joni rohuna. Hura roꞌamajaho Hura vejakame mweꞌa kehuni ea pu sisei jihuni maa hehuna ꞌee arira maijaho hehune ꞌee ꞌotua vehuni ꞌunamijaho hehuna. Sisea puniji najahuni jihuni maijaho pu Na panimaa rojura. 10 Arimaiji najahuni jihuni maijaho Na Amo oni vaꞌuraꞌomo ja Na kúꞌo pakihuna. 11 ꞌOtua vehuniji najahuni jihuni maijaho mweꞌa kehuni natohwijaho niꞌotua vetiara. 12 Na uneunecha mapoka ꞌwarahuna ura reniu kaivo ja iviamaa areria paꞌekahuni jihunaꞌe paꞌwaravu. 13 Godoni ꞌAvena kaꞌene nimaa nimai ijara roꞌamajaho Hura nimaa nimai jihunijaho mahoꞌo najahuna. ꞌEe Hu Huni vwiha ijaho paꞌwarahuna kaivo raka kaꞌene Hu henujiru ꞌwarame ꞌee raka kaꞌene maiꞌo rehuniji najahuna. 14 Hu Nara raka kaꞌene naꞌuji ꞌeke ja ꞌwaraꞌama jihunaꞌe Nuni pinana ꞌurihuna. 15 Uneunecha mahoꞌo kaꞌene Amo Onijaho Nuna. Ijihuni hahi raka kaꞌene Nunijija Hu ꞌeke ja najahuna.
Temuka ꞌEe Temarijina
16 ꞌAha josu pareꞌeje ja Na pakihuna. ꞌEnareje kúꞌo ꞌaha josuꞌa pareꞌeje ja Na kihuna. Ijihuni maijaho Na Amo oni vaꞌujihunaꞌe ꞌiamana. 17 ꞌEjume Huni tisaiporu ꞌahopo ꞌahoꞌa ijá ꞌiava Hu ꞌwarumu kajihuni maijaho irake? Na ꞌaha josuꞌa pareꞌeje ja Na pakihuna. ꞌEnareje ꞌaha josuꞌa pareꞌeje kúꞌo ja Na kihuna. Ijihuni maijaho Na Amo oni vaꞌujihunaꞌe ꞌwaravu ꞌúmujaho rakijihunaꞌe ꞌwarumo? ꞌwavara. 18 ꞌEjume pu ijá ꞌwava ꞌÚ ikaho irakaꞌe rone ꞌwarumo? Ikaho irakaꞌe rone ꞌaha josuna ꞌúmo? Hura raka kaꞌene rona ꞌwarumujaho nú puruva renu ꞌwavara. 19 Jesu kimajaho pu Hu apohuna kimarena Hu pu ijá ꞌiama Na ijá ꞌiavuta Na ꞌaha josuꞌa paꞌareꞌeje ja Na pakihuna. ꞌEnareje ꞌaha josuꞌa paꞌareꞌeje ja kúꞌo Na kihuna ꞌiavuta. ꞌEnaꞌomo ijí ja hina aposaravu raka? 20 Na ja nimaa nimaa ꞌwaravu. Ja niramarume hine ꞌúchia ꞌehuna. ꞌEꞌeje mweꞌakaho hu mariꞌuhuna. ꞌEꞌeje ja nihoꞌo temukama paranihuna. ꞌEnakaivo joni temuka kajaho taꞌarohe temaraꞌe rehuna. 21 Napari vea kaꞌene hariha naheꞌi venujaho hu nihoꞌo haha hiamuna. Ijihuni maijaho hu vea kaꞌene haha hihunijara roukame avanuna. Hu hariha nahejuꞌe paꞌarenujaho hura haha kaꞌene hiamajaho pavwihanuna kaivo hariha kaꞌene hura nahejume ikino mweꞌi roajihunaꞌe temaranuna. 22 Ijihuni hahi ja iviamaa ijaꞌina temukamu. ꞌEnakaivo Na ja kúꞌo kive joni oja sonahihuna. ꞌEje ea pina joni vaji temara ijaho paapena ruvahuna. 23 Ijí vea kajaho ja Na unenuꞌu pina paaporihuna. Na nimaa nimai ja ꞌwaravu. Ja unenuꞌu ꞌahoꞌaꞌe Nuni ihi ꞌurahiꞌi Amo jariꞌavajaho Hu vajihuna. 24 Ja marakoꞌa unenuꞌu pina Nuni iha paꞌurahiꞌi jaririvara. ꞌEnaꞌomo ja jaririvakame Na vajihuna. ꞌEje joni vaja temari nihoꞌo rarena parahuna.
Mweꞌa Ikehuni ꞌUnamiji Asihunijiꞌi Nahama ꞌWaramana
25 Na uneunecha ikijahija ja hai ꞌwaravu kaivo vea maiꞌo rounaꞌomo rosaꞌeje Na kúꞌo ja haa paꞌwarahuna kaivo Na Amo oni vuꞌa samaumai ja ꞌwarahuna. 26 Ijí vea kajara roꞌamajaho ja Nuni ihi ꞌahi jarihuna. ꞌEnakaivo Na ja ikaꞌina paꞌiavu Nara Amo jonijihunaꞌe ꞌwarahuna paꞌiavu. 27 Amora ja oja mihu. Ijihuni maijaho ja Na oja mihe ꞌee nimaa rojujaho Na Amo oni rena routa. 28 Na kahi Amo oni rena roe iki mweꞌi routa. ꞌEnaꞌomo Na iviamai ike mweꞌakaho areme kúꞌo kahi Amo oni vaꞌu ꞌiamana. 29 ꞌEjume Huni tisaiporu ijá ꞌwava Hena! A iviamaa haa paꞌwaruꞌikaꞌi samaumai ꞌwarumu. 30 Nú iviamaa heju. A uneunecha mahoꞌo nihe parana jihunaꞌe ei pini unenuꞌu pina Aaꞌe aporahuna areria paꞌana. Nú ike henareꞌe A Godoni rena roaji nimaa roju ꞌwavara. 31 ꞌEjume Jesu eha vene pu ijá ꞌiama ꞌÚ ja iviamaa nimaa rojo? 32 Heha! Vea muka kaꞌene roujaho iviamaa niro ꞌeꞌunana. Ijihunaꞌe ja ea mapoka niꞌaha kwinu juhahe ani ani joni ara aneji va ranahuna kaivo ja Nanasu piranamihuna kaivo Na Nanasu pahihuna. Ijihuni maijaho Amora nú huꞌúmuna. 33 Na uneunecha mapoka ikija ja niꞌwaravu jihunaꞌe ja Nuni vaji matauviꞌina apehuna. Ja iki mweꞌi hijujaho ja sisei hiju kaivo ata kairasaꞌavara. Ijihuni maijaho mweꞌakaho Nara ni asivuta ꞌiamana.