10
Vwehu nune nuni ojijara ura rena paranujaho Isureri opo Godoni ea reꞌavarono na Godoni siporua ꞌojura. Na nihena kivu. Pu Godinaꞌi maa reju ronareꞌe hina harura veju kaivo pu Godi nimaa pahena pakavura. Ijihuni maijaho pu Godoni arimaijaho pakama paheju jihunaꞌe pu opuipu puni ꞌunama arimai vejujihunaꞌe pu Godoni ꞌunamaka aririjaho pataarohura. Mosisi oni tamana kajihuni urijaho Kerisora roana. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene Hu nimaa roꞌavajija pu arimaaꞌe rehuna.
Ea Mahoꞌo Maranihunijija Nikwino Nimaa Roꞌavajina
Mosisira ikaꞌina venana Ei pini nuni tamana veꞌamaji ariramaa reꞌi veꞌamajaho hu maaru veꞌikaꞌi sisea maꞌuakuꞌwi pavenaꞌamajara ariramaa rehuna venana. ꞌEnakaivo arimaa rejujaho nimaa rojujihunaꞌe reju. Joni oja vaja ikaꞌina paroꞌavara. Ea irara akúpa ꞌaha vaꞌe Keriso ahema ariha roꞌena? ꞌEje ea irara ariha vaꞌe mweꞌa vaja kamaho Kerisoho ahema ape ajiru ꞌeꞌuꞌena? Nihoꞌo paꞌamaa kaivo Godoni ira vajiji ꞌwaramajaho ikaꞌina ꞌwarumana. Godoni vuꞌijaho oni ira rora ꞌee oni oja vaja ijiano namu. Ijí ara vuꞌa kaꞌene nimaa ronujaho nú ikaꞌina a ꞌwaravu. Ara oni iri Jesuho oni Natohwa ꞌwaꞌikaꞌi Hura kwavume Godira vejume ꞌurinaji oni oja vaji nimaa roꞌamajaho a Godoni ea ariramaa rehuna. 10 Ijihuni maijaho ea oja vaji nimaa ronujaho hu ea ariramaa renuna. ꞌEne huni irijino nahame ꞌwaramajaho hu Godoni ea renana. 11 ꞌEnajihunaꞌe Godoni ira vaji ijaꞌina ꞌwarumana.
Ea irara Hu nimaa ronujaho hu nihoꞌo oja hehuna ꞌúmana.
12 Ijihuni hahi Jua ꞌee Kuriki aniꞌina pana. Ijihuni maijaho Natohwa nikwisuꞌina kajaho ea mahoꞌo kehipuni Natohwa ꞌee ea irara Hu ꞌuraha ꞌumenujaho swara vajihuna. 13 ꞌEnaꞌomo ea irara Natohwi jihuni iha ꞌurahe ꞌumenujaho hu Huni ea renuna. 14 ꞌEnakaivo ea kaꞌene panimaa rojiꞌinijija icháꞌinaꞌe Hu ꞌurahe ꞌumeꞌeja? ꞌEne Hu pahena pakaviꞌinijija icháꞌinaꞌe pu Hu nimaa roꞌeja? ꞌEne erapo Huaꞌe parone najaꞌavajaho pu icháꞌinaꞌe Hu hena kaꞌeja? 15 ꞌEne ea ꞌahopo pu pairechamie vaꞌipisa pu icháꞌinaꞌe najahaꞌe? Godoni ira vajakiano ijaꞌina ꞌwarumana.
Ea kaꞌene Godoni vuꞌa maa maiuꞌina mataume apena roajiva jihipuni mumorijija mavarasaꞌimaa ꞌúmana.
16 ꞌEnakaivo pu ea mapoka kaꞌene Godoni ira hejujija panimaa rojura. ꞌEnakaivo nitama Aisea ꞌwarama jaꞌinaꞌe iviamaa renu. Hu ijaꞌina ꞌwarumana
Natohwiji núra raka kaꞌene ꞌwaravajaho ea irara nimaa ronane? ꞌwamana.
17 ꞌEnajihunaꞌe Keriso oni vuꞌa hejuri vajijino nimaaroijaho rouna. 18 ꞌEnakaivo pu nimai ira kaho pahejare?
Pu nihena kavara. Ijihuni maijaho puni ira uhoa kwaaka mapokakino vaꞌara ꞌee puni vuꞌa kwaa ara mahoꞌo kino vaꞌara.
19 Isureri ora pahena pakavare? Makuꞌijaho Mosisira ijá ꞌwaramana
Pu nihena kavara. Na Nuni majama hijiꞌinijaho kwaa ꞌahosura miꞌujihunaꞌe ja senama parahuna. ꞌEne Na ea ꞌahoꞌa kaꞌene nihoꞌo pavwihajiꞌinijihi ꞌuꞌo miꞌujihunaꞌe ja nihoꞌo ajinama parahuna ꞌwamana.
20 ꞌEnakaivo Aisea ꞌuꞌo ikaꞌina ꞌwaramana
Ea kaꞌene marakuꞌa Na pasarivajija iviamaa pu Na piunivara. ꞌEne ea kaꞌene Na pasarime aporavajihi Na pununaꞌi samaahiravuta ꞌúmana.
21 ꞌEnakaivo Hu Isureri ora ronarena ikaꞌina ꞌwaramana
Na naꞌiaka mapokakino ija jorananame hijura kaivo ja Nuni ira pahene pataarorihe ꞌee Nú puꞌúmo pitena vejura ꞌwamana.