9
Godiho ꞌEe Isureri Ora Huni Ehija
Na Keriso oni vaji nimaaꞌe ꞌwaravu. Na iraꞌata paapeju kaivo nuni vwiha ijaho Godoni ꞌAvenijara nimaa veꞌejuꞌe ꞌwaravu. Na nuni ehija kaꞌene Jua ꞌwavujihi vwihaniujaho nuni ojijaho hianime ꞌee nihoꞌo niꞌimaꞌura temukivura. Nara iviamaa tinia kaꞌene Keriso oni ea rene hijuji ranaꞌikaꞌi kwahuni tinijino ruvaꞌujara veje vwehu nuna ꞌee ehu nuna Keriso nimaa rohunaꞌe reꞌipisa na ijaꞌinaꞌe vejuꞌu. Pu Isureri ora Huni harihijaꞌe reꞌavarono iji pijihana. Hu Huni mamaa pu najahe Hu pu puꞌúmo ꞌwame nimaa vetiꞌaravara. Hu Huni varapa mihuꞌe pu Hu Temiporu vaji oja mahe taꞌarohura. ꞌEne Hura nahama ꞌwaramajija ꞌekara. Puni amuhi puni vaji Kerisoho rene roe haha apenana. Hu uneunecha mapoka kihipuni Húmata ꞌee Hu Godi. ꞌEnajihunaꞌe majama Hu taꞌarohuna. Ameni. Godoni ira vaji Isureri ora nahama ꞌwaramajija parejura saꞌina. Ea kaꞌene Isureri vaji nahenajija mahoꞌo Isureri ora pana. Ijí ꞌunama nikwinuꞌina kajino Eparahami oni amuhijijijahija mahoꞌo Eparahami oni harihija pana. ꞌEnakaivo Aisiki oni vajijino oni amuhija rehuna ꞌwamana. Ijihuni maijaho ea kaꞌene hahijihuni ꞌunamijino nahenajija Godoni harihija pana kaivo ea kaꞌene nahama ꞌwaramajihipo amuhija nimaa nimaa Huna. Ikaho vuꞌa kaꞌene nahama ꞌwaravajina.
Ike vea ikino na kúꞌo roujino Seraho hariha nahehuna ꞌúmana.
10 Ikeru pana kaivo Repeka ꞌuꞌo Aisiki kaꞌene nuni omijihuni hariha hwaharisina ꞌekana. 11 Ijí hwaharisina kajija maiꞌo panahenaꞌe ꞌee sisea maa maiꞌo pavejiꞌina. ꞌEnakaivo Godiho Huni urijino ea irá Hu ura renujihi iji pijihuna kaivo ea kajipo siseaho mamaaꞌe vejakame iji pijihuna nihoꞌo pana. 12 Ijihuni hahi Hu ikaꞌinaꞌe ꞌwaravara
Amurijaho ꞌuꞌuijihuni pwea rehuna ꞌwavara.
13 Areri Godoni ira vaji vene ꞌwarama jaꞌinaꞌe
Jekapiho na oja mahu kaivo Isoho na senimu ꞌwamana.
14 Ijí Godira ijaꞌina kaꞌene venajaho Hu sisea vena avanana raka? Nihoꞌo pana. 15 Ijihunaꞌe Hu Mosisi ijaꞌina ꞌwaramana. Na ura ea irá numiꞌi veꞌujaho Na numihuna ꞌee Na ea irahunaꞌi temuka apeꞌi ꞌahiujaho Na temuka apejura ꞌwamana. 16 Godira ea ꞌahoꞌaꞌe numiramu jihuni maijaho ea ꞌahopo harura vene ꞌee ura renakame numirahuna pana kaivo Godira Huni ura ijino pu numirame vajihuna. 17 ꞌEnajihunaꞌe Godoni ira vaji Pero rona ijá ꞌwama
Ikehuni hahi Na venaume a ꞌurinana. Ijihuni maijaho Nuni haruriji oni vaji eaꞌe najahakame Nuni ihijaho mweꞌakino mahoꞌo ꞌwamape ohuna ꞌwamana.
18 ꞌEnajihunaꞌe Hu ea irá ura renuji numimuna ꞌee Hu Huni ura ijino ea irá huni oja veje kisinaꞌe rehunaꞌe ura renujaꞌinaꞌe venu.
Godoni Sena ꞌEe Numirumujina
19 Ja ike heꞌavajaho ja ika ꞌwihuna Hu irakijihunaꞌe nú namuho? ꞌEne ea irara Huni urijaho tanuꞌena? ꞌwihuna. 20 Aae! Emaa! A ea iranaꞌomo Godi eha vetio? Uneka kaꞌene vejajara ea kaꞌene hua venajaho paapome ijá ꞌwaꞌena A iraka vene ikaꞌina veniane ꞌwaꞌena? 21 ꞌÚ ea kaꞌene siꞌuara vejiꞌinijaho huni harura namujihunaꞌe anata nikwisuꞌina kajino siꞌuara pina vea mamaꞌinaꞌe reꞌeje nihehunaꞌe vene ꞌee pina ma vea mamahakino nihehunaꞌe venune? 22 ꞌEnajihunaꞌe Godiho Huni harura ꞌee ꞌotua vetihuniji ea najahunaꞌe ura reꞌamajaho ijaho Huni ura. ꞌEne Hu ura ea kaꞌene ꞌotua vetie ꞌee veje paꞌarehunijihi masuani makiviꞌi ꞌajiha hihunaꞌe ura reꞌamajaho Huni ura. 23 Hu ikaꞌinaꞌe venajihuni maijaho Huni pinana mamaijija siꞌura kaꞌene numirame nimarako pinana ꞌuriꞌamarono amairiarama jihipuni vaji najahuna. 24 Hu Juaru pana kaivo Jenitaru puni vajakino nú ꞌuꞌo iji pijúhajina. 25 Hu Hosea oni vaji ꞌwarama jaꞌinaꞌe
Nara ea kaꞌene marakuꞌa Nuni ea pana ꞌiavujija Nuni ehija ꞌiahuna. ꞌEne ea kaꞌene marakuꞌa Na oja pamihujija oja mihuna. 26 ꞌEne roe ikaꞌinaꞌe rehuna. Ijí kwaa kaꞌene Nuni ehija pana ꞌiavu kajino pu Godi kaꞌene majama hijiꞌini jihuni harihija ꞌwahuna.
27 Aisea Isureri ora rona ijá ꞌiama
Isureri ora kakihipuni harihija ea mapoka mapoka ajara saꞌina rehuna kaivo ea kwinu kwinu Godoni ea nimaa nimaa rehuna. 28 Godiho nimarako roareje mweꞌa kakino eaka mapoka kaꞌene hijujaho niꞌaha kwinu ijá ꞌeke ꞌotua arimaaꞌe vehuna ꞌiamana.
29 Areri Aiseara ꞌwarama jaꞌinaꞌe
Godi kaꞌene niꞌimaꞌurijara nú ea ꞌahoꞌa pairechamúꞌipisa nú areri Satamiꞌo Kamoraꞌo rejajaꞌinaꞌe rejaꞌa ꞌúmana.
Isureri Ora ꞌEe Vuꞌa Maiuꞌinijina
30 ꞌEnaꞌomo nú ike uneunecha mapoka kaꞌene núra hejajija nú icháꞌina ꞌwaꞌeja? Jenitaru kaꞌene marakuꞌa arimaa pasaviꞌinijija pu nimaa rojajihunaꞌe arimaa rejara. 31 ꞌEnakaivo Isureri ora kaꞌene tamana ꞌararihae arimaaꞌe reꞌirono ꞌararihaajija arimaa parejara. 32 Irakijihunaꞌe pu parejare? Ijihuni maijaho pu panimaa rojara kaivo varapiji veꞌavajara reje ariramaa reꞌeja rojara. ꞌEnakaivo muna kaꞌene vejuꞌe emaa arihu jihuni ꞌahi amaaresume arihara. 33 Areri Godoni ira vaji vejajaꞌinaꞌe
Heha! Nara Saioni muna kaꞌene emaapo pitachinamie arihe ꞌee muna kaꞌene emaapo ijihuni toi pijauꞌikaꞌi arihunijaho ranavuta. ꞌEnakaivo ea irara Hu nimaa ronujaho hu oja pahiahuna ꞌiamana.