8
Godoni ꞌAveni Jihuni Vaji Hihuni Vuꞌa
ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene Jesu Keriso oni vaji hijujija nihoꞌo panamaꞌena. Ijihunaꞌe ꞌAvena kaꞌene majama hijiꞌini jihuni harurijara Jesu Keriso oni vaji ja venaume sisei jihuni harura ꞌee kwamasahuni harurijija ijá irechamiara. Tamani jihuni harura ajuarana jihunaꞌe varapijara niꞌajúhuna areria parenana. ꞌEnajihunaꞌe Godiho Huni Hariha nikwinu ijaho ranavume roe ema puni haha siseiji apenana ꞌee areri sisea huni swasa renana ꞌee haha vaji sisea kaꞌene namujaho ꞌotua vetiana. ꞌEnajihunaꞌe varapi jihuni ura ijara núni vaji roe nimaaꞌe reꞌamarono nú haha huni ura ijaho paꞌurahe oju kaivo nú ꞌAveni jihuni ura ijiru veju. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene hahijihuni ura ijí ꞌararihaujija hahijihuni ura ijiru vwihane vejura. ꞌEnakaivo ea kaꞌene ꞌAveni jihuni ura ijí ꞌararihaujija pu ꞌAveni jihuni ura ijiru vwihane vejura. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene hahijihunijiru vwihajiꞌinijija pu kwamasahuna kaivo ea kaꞌene Godoni ꞌAveni jihunijino vwihajiꞌinijija mataume majama hihuna. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene hahijihunijiru vwihajiꞌinijija pu Godi senavura ꞌee Godoni varapa hara pahijuraꞌomo nihoꞌo nijaꞌinaꞌe areria pavehuna. Ea kaꞌene sisei jihuni iraru hena vejujipo veje Godi nihoꞌo teamahuna pana. ꞌEnakaivo ja sisei jihuni hara pahiju. ꞌEnavo ja Godoni ꞌAveni jihuni hari hiju. Ijihuni maijaho Godoni ꞌAvenijaho joni vaji hinu kaivo ea irara Keriso oni ꞌAvena paapeꞌamajaho hu Huni ea pana. 10 ꞌEne Kerisoho joni oja vaji hinu vo sisei jihunaꞌe joni hahijaho kwamasahuna. ꞌEnakaivo joni ꞌavenijaho majama hihuna. Ijihuni maijaho ja ni ariramaa rejara. 11 ꞌEne Godoni ꞌAvena kaꞌene Jesu vejume kwama ꞌurinajara joni oja vaji hiꞌamajaho ja kwamasahuna vo Hura vejume Jesu Keriso ꞌurina jaꞌinaꞌe Huni ꞌAvena kaꞌene joni vaji hinujara venae ja ꞌuꞌo ꞌurihuna. 12 ꞌEnajihunaꞌe vwehu nune núni chimua namujihunaꞌe hahijara ura renuni ꞌunamijaho nú pahihuna. 13 ꞌEnajihunaꞌe ja hahijihuni ura ijí vejiꞌi hiꞌavajaho ja kwamasahuna kaivo ja ꞌAvenijara ura renujaꞌinaꞌe hijujaho ja hahijara raka kaꞌene venujaho ꞌaniuꞌe paꞌarenujihunaꞌe ja majama hihuna. 14 Ea iraharaha Godoni ꞌAvenijara uraniꞌejuꞌe ojujija Godoni harihija. 15 ꞌEnajihunaꞌe ja ꞌavena kaꞌene apejajaho kúꞌo ꞌuname vaꞌe juvujihuni pwea reꞌirono apehuna pana. ꞌEnakaivo ja ꞌAvena kaꞌene venaꞌe Godoni hariha rehuniji apejaraꞌomo nú iviꞌa Amo Amo ꞌwavu. 16 Godoni ꞌAvenijara núni oja vamaa kamino Huhusu ijaꞌina ꞌwarumu. Nú nimaa nimaaꞌe Godoni harihija ꞌúmu. 17 Nú Godoni harihi jihunaꞌe Huni aachia ꞌekahuna. ꞌEne Jesunijaho nú pu puꞌúmo ahuma ꞌekahuna. Hu sisei hinajaꞌinaꞌe nú Hunijihunaꞌe sisei hiꞌava jihunaꞌe nú pu puꞌúmo túnaꞌa núni pinana ꞌurihuna.
Túnaꞌi Jesuni Vaji Núra Mamaa Asima Apehunijina
18 Ijihuni maijaho nara iviamaa sisei hijukaho iraka mamaa kaꞌene túnaꞌi rehuni jihuni manura vehuna areri pana. 19 Uneunecha kaꞌene Godira venajija vea kaꞌene Godoni harihipo roe samaahirave kihunijara ura renae oja hianaꞌejuꞌe ꞌajaha hiju. 20 ꞌEnajihunaꞌe uneunecha mapoka kaꞌene iki mweꞌi navujija sakarasahuni harura hari navu. ꞌEne puni ura ijino sakarasahuna pana kaivo Hura siripama jihunaꞌe sakarasahu kaivo túnaꞌi marasahuniji kavu. 21 ꞌEnajihunaꞌe uneunecha mapoka kaꞌene iki mweꞌi navujija sakarahuni harura hari navuraꞌomo sakarahuni harurijaho paꞌareꞌeje Godoni harihija puꞌúmo mariꞌuviꞌi hihuna. 22 ꞌEnajihunaꞌe uneunecha kaꞌene iki mweꞌi navujija areri napari harihaꞌe naheꞌirono hahunaꞌe venujaꞌinaꞌe vena apene rouvaꞌo iviamai ro ꞌeꞌunu. 23 Mweꞌa kakara huhusu ꞌajaha nahuna pana ꞌavo nú ꞌuꞌo vea kaji ꞌajaha hijiꞌi núni tatua amurijaho Godoni ꞌAvena kaꞌene nú apejajina kaivo nú ꞌuꞌo hahuna vejiꞌi Hura aheruve harihwahaꞌe rene ꞌee núni haha hianiji ꞌeka ruvaꞌamarono ꞌajaha hiju. 24 ꞌEnajihunaꞌe nú raka kaꞌene maiꞌo rehuniji nimaa rojajihunaꞌe nú maranúana. ꞌEnakaivo iraka kaꞌene nú ꞌajiha hijuji niꞌekujaho nú kúꞌo paꞌajiha hijura. ꞌEnakaivo ea irara raka kaꞌene hu ꞌajahaji kama apenajaho hu rakiji kúꞌo ꞌajahaꞌe? 25 ꞌEnakaivo unenuꞌu pina kaꞌene nú pakaviꞌinijihi ꞌajaha hijujaho nú matauma ꞌajaha hiju. 26 ꞌEnajihunaꞌe ꞌunama nikwinuꞌina kajino Godoni ꞌAvenijara núra pivusahujaho niꞌajúhuna. Ijihuni maijaho nú siporua icháꞌinaꞌe areri ꞌohunijaho puruva retúuna. ꞌEjuꞌe Godoni ꞌAvenijara Huhusu núni siporua ira kaꞌene emaa areri paꞌwahunijino ꞌohuna. 27 Hu emaapuni ojijija tina ki parane ꞌee Huni ꞌAveni jihuni vwiha ijaho ka paranana. ꞌEnajihunaꞌe Hu Godoni ehijijihi puni siporua Godira ura renujaꞌinaꞌe ꞌonuna. 28 Nú nihena kavu. Ea kaꞌene Godi oja mahe ꞌee Huni ura ijí veꞌavarono iji pijihajija uneunecha mahoꞌo ahuma rejujija Godira ꞌeke vejuꞌe pua maranihunaꞌe venuna. 29 Nitama mweꞌa kakaho pavenani veijikano ea kaꞌene Huni Harihiji vareꞌina rehunijija Hu iji pijihana. ꞌEnajihunaꞌe Godoni Harihijaho vwehwaha kajihipuni Poka rehuna. 30 Ea kaꞌene Godira mweꞌakaho maiꞌo pavenani veijino iji pijihajija Hu vejume pu ariramaa rejara ꞌee ꞌuꞌo Hu venaume ea kaꞌene arimaaꞌe rejajija vejume puni pinana ꞌurijara.
Godira Jesu Keriso Oni Vaji Oja Múhajina
31 Uneunecha mavarasaꞌina kaꞌene ike ꞌwaramakaho nú icháꞌinaꞌe ijihuni maa kaꞌene aririjaho ꞌwaꞌeja? Godi núnunaꞌi reꞌamajaho ea irarahara nú tanuꞌurúꞌena? 32 Godi kaꞌene núnijihunaꞌe Huni Hariha paꞌunasuꞌi kaivo ranavuma nú ea mahoꞌo punijihunaꞌe roana. ꞌEnajihunaꞌe ꞌú Hu uneunecha mapokakija pamavajúꞌena? 33 Irara ea kaꞌene Godira iji pijúhajija namaꞌena? Godira pu ariramaa ꞌiamu. 34 ꞌEnaꞌomo ea irara nú namuꞌena? Jesu Kerisorane? Hu núnijihunaꞌe kwamane ꞌee ꞌurinane ꞌee Hu Godoni ija manaꞌinijaꞌi asuma hine núni siporua ꞌonuna. 35 Ea irara Kerisora oja kaꞌene múhajaho ahauꞌena? Nú sisea piunime sisei hine ea ꞌahopo siseꞌi ꞌahie ora vea rene maisu hine hami pahine erapo soꞌwi pijúꞌava jarane? 36 ꞌEnajihunaꞌe Godoni ira vajaki vejajaho
Onijihunaꞌe nú veku veku ꞌanúue kwamasahu. Nú areri sipia ꞌaniꞌirono vejujaꞌinaꞌe ꞌahúu ꞌúmana.
37 ꞌEnakaivo Hura nú oja múhani vajijino nú uneunecha ikija mahoꞌo asitaha parajara. 38 ꞌEnajihunaꞌe na nihoꞌo nimaa rona parajujaho kwamasahuni jarana ho maiꞌo hijujarana ho ꞌona ojiꞌina puna ho ꞌavena sisea puni harura puna ho unenuꞌu pina iviamaa navuji puna ho unenuꞌu pina túnaꞌi maiꞌo rehuniji puna ho harura ꞌahoꞌa puna ho 39 iki kahi ichutoi vaꞌeja ho iki kami mweꞌa vaji vaꞌeja ho unenuꞌu pina kaꞌene vejajara areri veje Godira oja kaꞌene Jesu Keriso núni Natohwi jihuni vaji múhaji ahaahuna areri pana.