7
Napasinejuri Mina Vejiꞌi ꞌWaravajina
Ehu núne ja ea kaꞌene Mosisi oni tamana hejiꞌinijija maiꞌo hijuri veijaho hine tamana venu venu vaꞌo kwamasaꞌavajaho tamana kaji kúꞌo vehuna paꞌarehune? Napari parua venujaho tamana ijaꞌinaꞌomo napara kajaho paruaha kajiꞌi hina apena vaꞌu vaꞌuꞌe paruaha kajara kwamujino huni harura hari hinujaho paꞌarenuna. ꞌEnavo paruaha hiꞌeje hu vaꞌe parua pina veꞌamajaho hu parua turaviꞌina ꞌwahuna. ꞌEnakaivo napara kajihuni paruijaho kwaꞌeje parui pini hu ꞌwaꞌamajaho hu napara kajaho paturahuna. ꞌEnajihunaꞌe vwehu núne ja ꞌuꞌo venaume varapa huni harura hari hijajaho Keriso oni haha vaji kwamasahara. Ijihunaꞌe ja iviamai Keriso kaꞌene kwama ꞌurinaji jaha hijujihunaꞌe nú Godoni ꞌina renahiꞌinaꞌe rehuna. ꞌEne nú hahijihuni ꞌunamijino hijajaho sisea ani ani varapijara vejume núni haha pwina vaji kaukara vejumakame nú kwamasahuni ꞌinaꞌe rejara. ꞌEnakaivo nú iviamaa varapijara ꞌuninamúajaho ni irechamúana. Nú ijí ꞌunama kajihuni hari hijujaho arevara. Ijihunaꞌe nú iviamaa ꞌAvenijihuni ꞌunama maiuꞌinijiru vehuna kaivo varapa sahasi jihuni ꞌunamijaho ni arevara.
Varapa ꞌEe Sisea
ꞌEnaꞌomo nú icháꞌina ꞌwaꞌeja? ꞌÚ Mosisi oni tamanijaho sisea raka? Nihoꞌo pana. Mosisi oni tamanijara rakijara maaꞌe rakijara siseijaho najuhu. Na ijí itunavu kajaho sisea pavwihajuta kaivo tamana kajarahara ꞌwarimajaho ea ꞌahopuni uneunecha pakime itunahunaꞌe ꞌwarumaji henarejo ijiꞌa itunavujaho ꞌunama sisea kavuta. ꞌEnakaivo siseijaho varapa huni ꞌunamijino nuni vaji ruha apene veniume na sisea ani aniꞌina ura renie itunimana. ꞌEnakaivo varapijara panamujaho siseijaho harura paꞌana reꞌena. Vea kaꞌene varapa paroani veijaho na maiꞌo hijuta kaivo varapi roani veijaho sisea maiꞌo hijume na kwavuta. 10 Na vwihajujaho varapijara veje na mamaaꞌe hiꞌeju rojuta kaivo na iviꞌa hejujaho na kwahunaꞌe heju. 11 ꞌEnakaivo siseijara varapa vajijino nuni vaji ruha apene pisivisivume ijihuni vaji ꞌaniume na kwavuta. 12 ꞌEnakaivo tamanijaho akuaviꞌine ꞌee arimaaꞌe ꞌee mamaa. 13 ꞌEnajihunaꞌe varapijipo najahujaho siseijaho nihoꞌo sisemaaꞌe rena paranu.
Ninakaraa Kaꞌene Núni Vaji Namujina
14 Tamana kajaho kahino Godoni rena roana kaivo na haha rukine ꞌee sisei jihuni pwea. 15 Nara raka kaꞌene hene vejujaho na pahena kavu. ꞌEne nara raka kaꞌene ura veꞌi ꞌahiujaho na paveju. ꞌEnakaivo na hine iraka kaꞌene na ura pareniuji veju. 16 ꞌEnakaivo na uneunecha kaꞌene ura pareniujihi hina vejujaho na varapijiꞌi nimaa vene avaju. 17 ꞌEnaꞌomo nara iviamaa iraka kaꞌene vejujaho na pana kaivo sisea kaꞌene nuni vaji namujara veniuꞌe veju. 18 ꞌEnajihunaꞌe na nihena kavu. Raka kaꞌene nuni haha vaji navujija nihoꞌo pina maa panamu. Na ꞌunama ariramaa ani ani samareje maaru veꞌiro savura kaivo areria pareniu. 19 ꞌEne na ura maa veꞌiro ꞌahiujaho na hina sisea veju. ꞌEne na sisea ura paveꞌiro ꞌahiu vo na hina sisea veju. 20 ꞌEnaꞌomo nara iviamaa iraka kaꞌene vejujaho na pana kaivo sisea kaꞌene nuni vaji namujara veniuꞌe veju. 21 Na varapakaho kaꞌejuꞌe nuni hia vajijino kaukara venu. ꞌEne na mamaa veꞌi ꞌahiu vo siseijaho majama ijí na huꞌúmo namu. 22 Nuni vajijaho Godoni varapa kaꞌene namujaho na nihoꞌo teamanima paranu. 23 Na kaꞌejuꞌe varapa pina kúꞌo nuni haha pwina ꞌahopuni vaji name nuni vwiha ijiꞌi ninakaramu ꞌee veniuꞌe na sisei jihuni harura vaji hiju. 24 Na nihoꞌo sisei haha hianime ꞌee kwaꞌi ꞌahiꞌejuꞌe hijukaho ea irara niꞌajiꞌena? 25 Jesu Keriso kaꞌene nuni Natohwijara niꞌajihajihunaꞌe Godi teimani ꞌwavu. ꞌEnaꞌomo nuni vwiha ijaho Godoni varapi jihuni ꞌunamiji venu. ꞌEnakaivo nuni hahijaho sisei jihuni ꞌunamiji venuna.