6
Sisei Rejume Kwamasahara Vo Keriso Oni Vaji Maiꞌo Hiju
ꞌÚ nú ichá ꞌwaꞌeja? ꞌÚ nú hine sisea majaa veje maijí vwihanúajaho emareꞌena? Nihoꞌo pana. Nú ichá vene sisea ni arevajaho kúꞌo hine veꞌeja? Jesu Keriso oni vaji samue ꞌee Hura kwamajino nú ꞌuꞌo pu puꞌúmo kwamasahajaho ja vi hena kavo? ꞌEnajihunaꞌe Hura kwamajino nú ꞌuꞌo pu puꞌúmo kwamasaharaꞌomo Amo oni haruri vejume Kerisoho ꞌurina jaꞌinaꞌe nú ꞌuꞌo ijaꞌinaꞌe ꞌurine ꞌunama maiuꞌini ꞌurahe ohuna. Nú Hura kwamajaꞌinaꞌe kwamasaꞌavajaho Hura ꞌurina jaꞌinaꞌe nú ꞌuꞌo nimaa nimaa ꞌurihuna. Núni ꞌunama sahasijaho pu puꞌúmo ꞌaniara. ꞌEne núni haha kaꞌene sisea rukinijaho vejume paꞌarenanaꞌomo nú iviamaakaho kúꞌo sisei jihuni pwea parehuna. Ea irara kwamujaho sisea vehuni harurijaho niranamana. ꞌEne nú Keriso puꞌúmo kwamasaharaꞌe reꞌamajaho nú nimaa rojujaho nú kúꞌo pu puꞌúmo ꞌurina hihuna. Kerisoho nikwama ꞌurinanaꞌomo nihoꞌo kúꞌo pakwahuna. Kwamasahuni harurijaho Hununaꞌa nihoꞌo panamu. 10 ꞌEnajihunaꞌe Hura kwamajaho Hu sisei jihunaꞌe niꞌaha kwino kwamana kaivo Hu iviamaa ꞌurine hia kaꞌene hinujaho Hu Godonaꞌe hinu. 11 ꞌEnajihunaꞌe ja vwihaha ja sisei jihuni ꞌunamijaho nikwamasahara kaivo Jesu Keriso oni vaji ꞌurine Godi puꞌúmo hiju. 12 ꞌEnakúne ja paveje siseijara joni haha kehuni ꞌunamijaho natohwaꞌe rejakame ja joni haha kehuni ituniji hene veꞌava. 13 ꞌEnakaivo ja pakiꞌeje joni haha pwinana kehi ꞌeke ꞌunama kaꞌene sisea vejuri kukuijihi reꞌava kaivo kwamasaharaꞌe ꞌurina hijujaꞌinaꞌe joni hahakaho mahoꞌo Godi vajahe Godoni ꞌunama arira vejuri kukuaꞌe reha. 14 ꞌEnajihunaꞌe siseijaho maiꞌo joni natohwa parehuni maijaho ja iviamaa varapa huni hara pahiju kaivo ja maijí vwihania jihuni hari hiju.
Ariramaa Huni Pwehija
15 Nú icháꞌina veꞌeja? Nú varapa hara pahiju kaivo maiji vwihanúani harijino hijujihunaꞌe nú majaa hine sisea veꞌeja? Nihoꞌo ijaꞌina paveꞌavara. 16 ꞌÚ ja paheju? Vea kaꞌene ja ea ꞌahopuni ira hene vejujaho ijí ea kaꞌene ja huni ira hene vejujihuni pwehija rejura. Areri ja sisei jihuni ira hene vejujihuni eha ijaho kwamasahuna. ꞌEne mamai jihuni ira hene vejujihuni eha ijaho arimaaꞌe rehune? 17 ꞌEnakaivo Godi teimani ꞌwaha. Ijihuni maijaho ja sisei jihuni pwehija rejara kaivo ja joni oja vaji ꞌunama kaꞌene najahuke hene vejara. 18 ꞌEjume siseijaho ja irechamiꞌejume ja ariramai jihuni pwehija rejara. 19 Na ema puni ꞌunamijino ikaho ꞌwaravu jihuni maijaho joni hahijaho majano ajuasinaꞌe rena namu. Ja maraku sisei jihuni pwehija rene ꞌee joni haha pwina sisei jihuni pwehija rene ꞌee hine hura hara sisea vena apene roarakúne iviamaa joni haha pwinakaho vajahe arimai jihuni pwehijaꞌe rejakame ja Huaꞌinaꞌe rena apene vaꞌi hiꞌavara. 20 Ijihuni maijaho ja vea kaꞌene sisei jihuni pwea rejajaho arimaijaho ja irechamiana. 21 ꞌÚ vea kaꞌene ja uneunecha kaꞌene iviamai kivuꞌe junavuji ja nitama vejiꞌi hijajihuni maijaho iraka mamaaꞌe apejare? Ijí uneunecha kaꞌene jara vejiꞌi hijajihuni eha ijaho kwamasahuna. 22 ꞌEnakaivo iviamaa siseijaho ja ni irechamiuꞌe ja Godoni pwehija rejajihunaꞌe ja eha ijaho ariramaa aniꞌina. Huaꞌinaꞌe rene ꞌee majama hihuna rejara. 23 Sisei jihuni ꞌehijaho kwamasahuna kaivo Godira swara kaꞌene mamúhajaho Jesu Keriso kaꞌene Natohwi jihuni vaji majama hihuna.