12
Godoni Kaukara Vaji Hia Kaꞌene Hijujina
Vwehu nune na ja jariraviꞌi ꞌwaravukúne. Godira ja numiramani vajijino joni hahijaho maiꞌo hine akuaviꞌine ꞌee swasa kaꞌene Godi teamahuni jaꞌinaꞌe vene maꞌavara. Ijaho raka mamaa kaꞌene núra Godi oja mahe venahunijina. Ja ike mweꞌa kehuni ꞌunamijaho paꞌararihaha kaivo taꞌarohe joni vwiha veje maiuꞌina reꞌavara. ꞌEjakame ja Godoni ura kaꞌene mamaa ꞌee ariramaa ꞌee hu teamahuni jaꞌinaꞌe najaha. Ijihuni maijaho Godi na maiji vwihaniarena na Huni pwea reꞌurono iji pijihana. Ijihunaꞌe ja eaka mapokakihi ikaꞌina ꞌwaravu. Ja joni haharu vwihanareje paꞌunirame ꞌeke ichutoi ꞌahasiriꞌavara. Vea kaꞌene ja joni haha vwihajuri veijaho ariramaaru vwihaꞌavara. ꞌEnakúne veje ea kwinu kwino Godira hu nimairoa icháꞌinaꞌe vajahajaho vwihajiꞌi hiꞌamana. Núni haha ikehuni pwina mapoka kaivo ijí pwina kajihija kaukara ꞌunama kwisu pavejura. Nú ea mapoka kaivo Keriso oni vajijaho haha nikwisuna. ꞌEnajihunaꞌe nú ea kwinu kwino ea pipuni pwinanaꞌa. Godira nú ea kwinu kwino maiji vwihanúa swara ani aniꞌina vajúhana. Ea pipuni swara vuꞌa ꞌwaraviꞌinaꞌe reꞌamajaho makaꞌeje huni nimaaroa ꞌahijino ꞌwaraꞌamana. ꞌEne Godira swara ea pina ea ꞌahoꞌaꞌe niꞌajihuna maꞌamajaho makaꞌeje niꞌajiꞌamana. ꞌEne Godira ea pinaꞌe swara ea najahunaꞌe maꞌamajaho makaꞌeje najaꞌamana. ꞌEne Godira ea pinaꞌe vejakame hu ea ꞌahoꞌa vuꞌa niꞌajiha ꞌwaraꞌamajaho hu ijá veꞌamana. ꞌEne Godira ea pinaꞌe vejakame ea ꞌahoꞌa niꞌajihe vajiꞌi veja kaꞌavajaho makaꞌeje ea vajihiꞌinaꞌe reꞌamana. ꞌEne Godira ea pinaꞌe vejakame hu ea ꞌahoꞌa ꞌajohaꞌamajaho makaꞌeje ea hami hami ꞌajohaꞌamana. Godira ea pinaꞌe vejakame hu ea ꞌahoꞌa numiraviꞌinaꞌe reja kaꞌavajaho makaꞌeje teamaꞌeje hu numiraꞌamana. Ja majikari ea oja mihu paꞌiaꞌavara vo nimaa nimaa oja miꞌavara. Siseijaho senaꞌavara kaivo ꞌunama maijaho ija hami ꞌunanama hiꞌavara. 10 Ja vwea vwipu jonaꞌe oja mihujakaji ea ꞌaho puꞌúmo oja maꞌaraꞌavara. ꞌEnareje teamanaꞌeje taꞌarosaraꞌavara. 11 Ja kaukara vejuri veijaho nihoꞌo pauchaꞌasaꞌavara kaivo Godoni jihunaꞌe harura vene hami veꞌavara. 12 Godira raka kaꞌene jonijihunaꞌe venahunijaho teamanama paraꞌavara. Ja siseꞌi joni haha ꞌahi reꞌavajaho mataume Godoni siporua majama ꞌoꞌavara. 13 Godoni ehija ꞌahoꞌapo unenuꞌu ꞌahoꞌa pivusaꞌavajaho niꞌajiꞌavara. Ea ꞌahopo joni ari roajiva kiꞌavajaho aherame ꞌeka joni sei vaꞌe ꞌajorame ꞌiruma vajihe ruha kaꞌene pura nehunijaho aremaꞌavara. 14 Ja Godoni eijihunaꞌe ea ꞌahopo jonunaꞌi sisea veꞌavajaho nihoꞌo pasiripaꞌavara kaivo ira maaru ꞌwaraꞌavara. 15 Ea ꞌahoꞌaꞌe teamanava kiꞌavajaho ja pu puꞌúmo temarasaꞌavara. Pu temukave niramaruva kiꞌavajaho ja pu puꞌúmo niramaruꞌavara. 16 Ja ea mapoka oja nikwinuꞌwi vwihaꞌavara. Jarika parena oꞌavara. ꞌEne ja ea kaꞌene mena iju orijihi puꞌúmo teamanahunaru pavwihaꞌavara kaivo ea sisea maijihi puꞌúmo teamanaꞌavara. ꞌEne ja hena kaviꞌina ronareje ojono taꞌarosaraꞌava. 17 Ea ꞌahopo ja siseꞌi ꞌahiꞌavajaho ja paꞌunama arohe pu siseꞌi ꞌahiꞌavara. ꞌEne ea mahoꞌo puni unaꞌa hura vene ꞌee nimaaru veꞌavara. 18 ꞌUnama onuna areri reꞌamajaho ea mahoꞌo puꞌúmo matauma hiꞌamana. 19 Ehu núne ea ꞌahopo ja siseꞌi ꞌahiꞌavajaho ja eha paveꞌavara kaivo Godoni seniji ruha aremaꞌavara. ꞌEnakaivo ijaho Godira eha veꞌenakúne makiꞌavara. Ijihuni maijaho nitama ikaꞌina vena ꞌwaravara. Eha vejujaho Nuna. Nara eha vehuna ijaꞌinaꞌe Natohwijaho ꞌwaramana. 20 ꞌEnajihunaꞌe joni nakijipo matunaꞌavajija ꞌiruma vajiꞌavara. ꞌEne pu toapo huanaꞌavajija toa vajiꞌavara. Ja ijaꞌina veꞌavajaho ea kajijahija nihoꞌo junama parahuna ꞌúmana. 21 Ja paveje siseijara ja asitaꞌama kaivo veje maa kajara siseijaho asiꞌamana.