13
Kara Kaꞌene ꞌAjohwiꞌina Punaꞌi Vehunijina
Ea mapoka kavamanitia puni hahuneru hiꞌavara. Ijihuni maijaho harura kajija majikari pavejara kaivo Godira iji pijihajipo reju. ꞌEne iviamaa rena hijujija Godira irechamianepo hiju. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene kwaa ara ꞌajohiꞌina mamaꞌini jihipuni ira pataarohujija pu nimaa Godi pataaroha avajuraꞌomo túnaꞌi pu eha apehuna. ꞌEnakaivo ea kaꞌene ꞌunama maaru vejujija pu ijí ꞌajohiꞌina kajija pajuhavura kaivo ea kaꞌene sisea vejiꞌinijija ijí ꞌajoahiꞌina kajaho juhavura. ꞌEnajihunaꞌe ja ꞌajoahiꞌina kajihi pajuhaꞌi veꞌavajaho puni ira hena veꞌavara. ꞌEnareje ja pu puꞌúmo hami hiꞌavara. Pura mamaꞌina kaꞌene rejajaho Godira ura pu ijí renareje ja niꞌajihe ꞌajohaꞌavarono ijihunaꞌe rejara. ꞌEnakaivo ja ꞌunama kaꞌene sisei jihuniji veꞌavajija ja pu juhahuna. Ijihuni maijaho pu pamajikaria parejihunaꞌe eha mihuna. Ijihuni maijaho Godira pu irechamiarena ea kaꞌene sisea veꞌavajija eha miꞌavarono ꞌwaramana. Puni ira kajija hene veꞌavara. Ijihuni maijaho ja eha sisea apehuni jihunaꞌe avahuna pana kaivo ja ꞌunama mamaa hihunijihuni hahi avaꞌeja. Ijihunaꞌe ja takisia vejura. Ijihuni maijaho ꞌajohaiꞌinijija Godoni pwea kaukara ikihi veꞌavarono irechamiana. ꞌEne ea eha miꞌavajija areri pura kaukara kaꞌene vejujaꞌina miꞌavara. Ea kaꞌene takisia apejiꞌinijihi punaꞌi takisia veꞌavara ꞌee kasitomu ꞌimeꞌavarono veꞌavajaho ꞌimenaꞌavara ꞌee ea irá juhahunijaho juhaꞌavara ꞌee ea irahuni hura vehuna reꞌamajaho huni hura vehuna.
Kara Kaꞌene Epunaꞌi Vehunijina
ꞌEne ea ꞌahopuni chimua onunaꞌa panaꞌamana. ꞌEnakaivo ea ꞌaho puꞌúmo oja maꞌaraꞌavara. Ijihuni maijaho ea irara ijí venujaho varapijara ꞌwarama jaꞌinaꞌe vene avanu. ꞌEnajihunaꞌe Godoni tamana kajara ijá ꞌwama Ja ea ꞌahopuni napara paturaꞌavara ꞌee ea pina paꞌanae kwaꞌamana. Ja nesa paapeꞌavara. Ea ꞌahoꞌa paronaꞌavara. ꞌEne ea ꞌahopuni uneunecha paitunaꞌavara ꞌúmarena ijá ꞌwarumana. Ike tamana ꞌahoꞌijaho ike ꞌwarama kehuni vaji navu. Ja ojono joni hahiji oja mihujaꞌinaꞌe ea ꞌahoꞌa oja miꞌavara. 10 Ea oja mihujara ea ꞌahoꞌa siseꞌi ꞌahihuna pana. Oja maꞌaravujaho varapijara ꞌwarumaji vene avaju. 11 ꞌEne vea kaꞌene iviamaa renu ke kaha! Vea oma kaꞌene jara notuhujaho areꞌikaꞌi ꞌurihuna niapenana. Ijihuni maijaho nú maranúhunaka núra marako nimaa rojajaho niroe turana paranu. 12 ꞌEne naꞌimajaho nipaꞌareꞌi venu kaivo vea hanahuna nituꞌu renu. ꞌEnajihunaꞌe nú ꞌunama sisea kaꞌene nutuviꞌini jihunijaho arehuna kaivo hanajiꞌini jihuni nanaꞌejuri kukuijino ꞌeka same ohuna. 13 ꞌEnajihunaꞌe uneunecha kaꞌene ja vejujija ariramaa samaumaaru veꞌavara. Areri ja veiriꞌi hijujaꞌinaꞌe veꞌavara. ꞌEne ꞌunama sisei jihuniji ahume toa sisea paiꞌavara ꞌee ꞌuasa paveꞌavara ꞌee toa sisea ine ꞌuasa vejuri ꞌunama ani aniꞌina paveꞌavara ꞌee paꞌarahe ꞌee pitena paveꞌavara. 14 ꞌEnakaivo núni Natohwa kaꞌene Jesu Keriso oni vaji hine ꞌee joni hahijara itumuni ꞌunamijija paveꞌavara.