14
Ea ꞌAhoꞌa Panamaꞌavara
Ea kaꞌene Godi nimaa rojara kaivo ija kisi paꞌunaviꞌinijija hami ꞌajoraꞌavara. ꞌEnakaivo ja unenuꞌu pina kaꞌene rakijara maaꞌe rakijara sisea ijijahija pu puꞌúmo panakaraꞌavara. Ea pini nimaa ronujaho hu uneunecha mapoka maꞌitu kwino vaꞌuna ꞌee ea pina kaꞌene huni nimaaroa ajuarajiꞌinijaho ꞌirumaru inuna. Ea kaꞌene uneunecha mapoka iparajiꞌinijaho ea kaꞌene uneunecha mapoka paijiꞌinijaho paseꞌamana. ꞌEne ea kaꞌene uneunecha mapoka paisihiꞌinijaho ea kaꞌene uneunecha mapoka isihiꞌinijaho paseꞌamana. Ijihuni maijaho ijijahija noꞌoheꞌi Godira Huni ea ꞌekaana. A ea iranaꞌomo ea pipuni pweijaho namaho? Hu ꞌonu ho naminujaho huni natohwijihuni temuka kaivo Natohwijara veje hu kisina namihuna. Ea pini vwihanujaho vea kwinu kwino mamaꞌina ronu kaivo ea ꞌahopo vwihajujaho vea mapokakija aniꞌina pana kaꞌi nikwisu nijaꞌina roju. ꞌEnakúne ea kwinuꞌwi hu oriꞌini icháꞌinaꞌe vwihaꞌama jaꞌinaꞌe nimaa ronama. Ea kaꞌene naꞌia kwinuꞌwi Godoni vea natohua ronujaho huni urijino Godonaꞌe venaha avanu. Ea kaꞌene ꞌiruma mapoka ijiꞌinijaho hu Natohwi jihunaꞌe venaha avanu. Ijihuni maijaho hu raka kaꞌene inu kajaho hu Godi teamani ꞌwamuna. ꞌEnakaivo ea kaꞌene ꞌiruma mapoka painujaho hu Natohwi jihuna vene avanu. Ijihuni maijaho hu raka kaꞌene painu kajaho hu Godi teamani ꞌwamuna. ꞌEnajihunaꞌe ei pini hunaru hihuna pane ꞌee ei pini hunaru kwahuna pana. Nú iki hiꞌavajaho nú Natohwi jihunaꞌe hihuna ꞌee nú kwamasaꞌavajaho nú Natohwi jihuna kwamasahuna. Nú hihuna ho kwamasahuna vo nú Natohwi jihuna. Ikehunaꞌe Kerisoho kwama ꞌurinana. Ijihunaꞌe ea kaꞌene kwamasahe ꞌee maiꞌo hiju jihipuni Natohwa renana. 10 ꞌEnakaivo a rakijihunaꞌe vweuna namaho? ꞌEne oni vwea hanaꞌi ranamo? Ijihuni maijaho nú ea mapokaꞌe Godoni unaꞌi ꞌotua asúki namihuna. 11 Ijihuni maijaho Godoni ira vaji ijaꞌina ꞌwarumana.
Na hijujihunaꞌe ea mapoka mahoꞌo ira jajaa Nuni unaꞌi nitupari saviꞌi Godi taꞌarohuna ꞌúmana.
12 ꞌEnajihunaꞌe nú ea kwinu kwinu Godoni unaꞌi namine raka raka kaꞌene nú vejujija nahama ꞌwarahuna.
Ea ꞌAhoꞌa Pavenae ꞌAriꞌavara
13 ꞌEnakúne ja ea ꞌaho puꞌúmo kúꞌo sisea panakaraꞌavara. ꞌEne ja nihoꞌo paveje vwehu jona amaarenamie apúsaꞌava. 14 Na Natohwa Jesuni vaji hene nimaa ro paraju. Ea irara vwihajuꞌe unekakaho sisea ronujaho hununaꞌijaho uneka kajaho sisea. 15 ꞌEnakaivo ja ꞌiruma kaꞌene ijujara veje vweuna temuꞌamajaho a vweuna kajaho oja pamahe avanu. A pakaꞌeje ꞌiruma huni hahi vweuna kaꞌene Kerisora hunijihunaꞌe kwamajaho ruaraꞌama. 16 Ja maa kaꞌene vejujaho pavejakame ea ꞌahoꞌa ja sisea ꞌwaꞌavara. 17 ꞌEnakaivo Godoni arijaho toa ine ꞌee ꞌiruma ihuna pana kaivo arira ꞌee matauma hine ꞌee Godoni ꞌAvena vajijino mariꞌuviꞌi hihunijina. 18 Ijihunaꞌe ea irara Kerisonaꞌe venahujaho Godiho teamavuꞌe ꞌee emaa ꞌuꞌo nimaaꞌe vehuna. 19 ꞌEnakúne roe uneunecha kaꞌene ja venaakame mataume ahuma ura kwisu rene ꞌee niꞌajaraviꞌi hiꞌavara. 20 Ja nihoꞌo ꞌiruma huni hahi ja Godoni kaukara ruaraꞌava. Uneunecha mahoꞌo kaho mamaa kaivo ea irara ijí sisea ronujaho nimaa ea kajihunaꞌijaho sisea. 21 Ja ꞌiruma kaꞌene ine toa sisea ine ꞌee unenuꞌu pina vejakame ehuana sisea veꞌeja roꞌavajaho nihoꞌo paveꞌavara. 22 Ja raka kaꞌene nimaa ronareje veꞌavajaho ja noꞌo Godiꞌi jajaso hena kaꞌavara. Enakaivo ea irara uneunecha kaꞌene venujaho mamaa rojiꞌi veꞌamajaho oriꞌina paninakaraꞌamana. 23 ꞌEnakaivo ei pini unenuꞌu pina iꞌiro veꞌikaꞌi ikaho na siseaꞌe iꞌiro veju roꞌamajaho nihoꞌo paiꞌamana. Ijihuni maijaho hu siseaꞌe vena avanu roꞌenakúne nihoꞌo paiꞌamana. Ei pini huni ojijiano vwihane kaviꞌi hu sisea nivenu rojiꞌi veꞌamajaho hu sisea vena avahuna.