15
Jonaru Paveꞌavara Vo Ea ꞌAhoꞌa Teamanahunaru Veꞌavara
Nú ea kaꞌene harurijiꞌi hijujipo ea kaꞌene ajuasinijija niꞌajihuna kaivo nú núni haharu pavwihahuna. Roe nú ja puꞌúmo ea kaꞌene núni rori hijujija veje teamanamava ꞌee pu maranihuni jihunaꞌe niꞌajihe pu Godoni ira ija kisi apene puni unaꞌi saname veꞌavara. Ijihunaꞌe Kerisoho Hu oriꞌinaꞌe teamahuni jaꞌina pavenuna vo Godoni ira vaji vene ikaꞌina ꞌwarumana Ea kaꞌene ira sisea a ꞌwaravajaho Na ꞌwarima avajara ꞌúmana. Uneunecha kija nitama vejajihuni maijaho nú najuhakame nú masuani matauma hiꞌavari vajijino Godoni irijara niꞌajúhe núra nimaa rojujaho ija kisi ꞌunahuna. Godi kaꞌene matauviꞌinaka niꞌajúhiꞌinijara venae ja vwiha kwinuꞌwi rene Jesu Kerisora ura renujaꞌinaꞌe vehuna. ꞌEnajihunaꞌe ja ea mapokakija vwiha ꞌee ira niꞌaha kwinu Godi Amo kaꞌene Jesu Keriso núni Natohwi jihuni Omiji taꞌaroꞌavara.
Jenitaru Puni Vuꞌa Maiuꞌina
Ijihuni hahi ea ꞌahoꞌa hami ꞌekaꞌavara areri Kerisora nú ꞌuꞌo ꞌekua jaꞌinaꞌe ꞌekaꞌe Godoni pinana ꞌuriꞌamana. Ijihunaꞌe na ja ꞌwaravu. Kerisoho roe ea kaꞌene sisa ꞌuhuahajihi puni pwea reꞌi roana. Nitama Godira nahame Jua puni emahwaha ꞌwamajarahara nimaa reꞌamarono roana. ꞌEnajihunaꞌe Jenitarua Godira pu numirama jihunaꞌe pu Hu ꞌuꞌo taꞌarohuna. Godoni ira ikaꞌina ꞌwarumana
Ijihunaꞌe na A Jenitaru puni javaa vaji Oni iha ꞌurahe venahuna ꞌúmana.
10 Godoni ira vaji pini ꞌuꞌo ikaꞌina ꞌwarumana
Jenitaru kihije Huni ehijajihi puꞌúmo temarasaha ꞌúmana.
11 Godoni ira vaji pini ꞌuꞌo ikaꞌina ꞌwarumana
Jenitaru mahoꞌo Natohwiji taꞌaroha ꞌee veje ea mahoꞌo Hua taꞌaroha ꞌúmana.
12 Godoni ira vaji Aiseara ikaꞌina ꞌwarumana
Jesi oni amujijara Jenitaru puni Natohwa rejakame pu Hu nimaa rohuna ꞌúmana.
13 Jara Godia kaꞌene nimaa rojujara temara ꞌee matauviꞌini samahakame jara nimaa rojajaho Godoni ꞌAveni jihuni harura vajijino itusahe ameurahe ariha.
Porura Pajuꞌi Kaivo Asura Venajihuni Maijina
14 ꞌEjume vwehu nune na nimaa vejujaho ja ꞌuꞌo mamaijara ituꞌonaꞌe ꞌee henakaꞌi mahoꞌo ituonaꞌe parajara ꞌee ja areri ea ꞌahoꞌa puꞌúmo niꞌajaꞌarahuna. 15 ꞌEnakaivo vuꞌa mamaꞌina ꞌahoꞌa pasia vajakino na pajuꞌikaꞌi vejuta. Ja Godoni maiji vwihanúana kaꞌene Godira na mihaji ja runamiꞌamarono kúꞌo ꞌwaravuta. 16 Na Jesu Keriso oni vuꞌa Jenitaru najahu. Na Godoni vuꞌa maiuꞌiniji najahiꞌinaꞌomo na Jenitaru puni swasa Godira pu kime teamaꞌamarono veju. Ijihuni maijaho Godoni ꞌAvenijara Hunijihunaꞌe venaume ariramaa rejara. 17 ꞌEnajihunaꞌe na Jesu Keriso oni vaji Godoni kaukara kaꞌene vejujihunaꞌe na temarajiꞌi hiju. 18 Na vuꞌa ꞌahoꞌa paꞌwarahuna kaivo Kerisora nuni vaji vejume Jenitaru raka kaꞌene nara ꞌwarame vejujara venaume hene nimaa rojajiru ꞌwarahuna. 19 Godoni ꞌAveni jihuni harura vajijino aacha ani ani ea areri pavehunijija vejuta. ꞌEnajihunaꞌe Jerusaremi rena vaꞌe Iririkami na Keriso oni vuꞌa maa maiuꞌina mahoꞌo najahuta. 20 Nuni ura kaꞌene natohwijaho na kwaa kaꞌene Keriso oni ira panajahiꞌinijino najahuna. Ijihuni maijaho na ura ea ꞌahopo ni aneja vejajihuni ꞌahi vehuna senimu. 21 ꞌEnakaivo Godoni ira vaji ikaꞌina ꞌwarumana
Ea kaꞌene Huni vuꞌa maiꞌo paꞌwaravume pahena pakavajija nihoꞌo hena kahuna. ꞌEne ea kaꞌene pahejajija hehuna ꞌúmana.
Na ijí hejujaho ꞌunama kajaho vejura.
Porura Romu Vahuna Vwihanajina
22 ꞌEnajihunaꞌe na marako paroe ja kivujihuni maijaho na ea kaꞌene Godoni vuꞌa mai pahena pakaviꞌinijihi najahe ojura. 23 ꞌEnakaivo ikiano nuni kaukara ijaho niparanana. ꞌEnaꞌomo juara mapoka na ja kihunaꞌe ura rena paranuna. 24 Na Sipeni vaꞌiro vuꞌujino vuꞌe ja kihuna. ꞌEnareje ijiano maꞌuakuꞌwi ja puꞌúmo hami hinarejaꞌe ijiꞌa ja na niꞌajihe na vahuna. 25 ꞌEnakaivo na iviamaja Jerusaremi vaꞌe Godoni ea ꞌahoꞌa kaꞌene ijí hijujihi najaꞌirono vaꞌu. 26 Godoni ehija ꞌahoꞌa kaꞌene Masatonia hine ꞌee Akea hijujipo teamanavumakame Godoni ea ꞌahoꞌa kaꞌene Jerusaremi hami pahijujihi punaꞌe swara nianae irechamihaji na ꞌeka vaꞌe vajihe ijí monia kajara pu niꞌajihuna. 27 Pu nihoꞌo teamanavume vajihara. Ijihuni maijaho pu puni chimua ꞌejara. ꞌEjume pu Jenitarua ꞌAvena huni ꞌunamijino niꞌajiha jihunaꞌe vu Jenitarua puni chimua ꞌene haha huni kukuijino vajihara. 28 Na monia kakaho ꞌeka vaꞌe ijí vajihe pura rakaka na ꞌwarivajaho venareje ijí Sipeni vaꞌiro vuꞌareje ja kihuna. 29 ꞌEne na nimaa rojujaho vea kaꞌene nara routi veijaho Keriso oni merajihiꞌinaka ituꞌoꞌujiꞌiniji apene joni vuhuna. 30 Vwehu nune na nimai ja jariravu. Nuni Natohwa kaꞌene Jesu Kerisoho ꞌee ꞌAvena kaꞌene oja ꞌekaravuri vajijino na huꞌúmo joni siporua vaji namine Godoni siporua ꞌoniꞌavara. 31 Siporua ꞌonihakame ea kaꞌene panimaa rojiꞌina kaꞌene Jutia hijujija nununaꞌa unenuꞌu pina paveꞌavara. Nara kaukara kaꞌene Jerusaremi veꞌi vaꞌukaho Godoni ehija hami apeniꞌavara. 32 ꞌEne siporua ꞌojakame Godira na iji pijihajaho na teamanima paraꞌeje na roe ja kiuta. ꞌEnareje na ja niꞌajiuta. 33 ꞌEnaꞌomo Godi kaꞌene matauviꞌinijara ja ea mahoꞌo merajiha. Ameni.