3
Sosi ꞌAjohaꞌina
Ikaho vuꞌa kaꞌene nimaijinakúne ei pini sosi vaji ruha kaꞌene ea ꞌajohauji ura reꞌamajaho kaukara mamaa ura venu. Ijí ea kaꞌene ꞌajohaꞌina kajaho ea hu panamahiꞌine ꞌee napara nikwinune ꞌee oriꞌini ꞌajoꞌaraviꞌine ꞌee hami hijiꞌine ꞌee huni hura vejiꞌine ꞌee ea suja mapoka aherame huni sei roiꞌine ꞌee areri ea najahunijara reꞌamana. Hu ea kaꞌene toa sisea oja pamihiꞌine ꞌee paꞌaraꞌiro ohura apejiꞌina kaivo vivinui matauma hihuna ura rejiꞌine ꞌee monia oja mihuri ꞌunamijaho aremajara reꞌamana. Hu ea kaꞌene huni kachiꞌina hami ꞌajohaiꞌine ꞌee hura ꞌunama aririjino vejuꞌe sesahwaha huni hura vene ꞌee huni ira hene vejiꞌinijara reꞌamana. ꞌEnakaivo ea kaꞌene huni kachiꞌina hami paꞌajohiꞌinijara reꞌamajaho hu ꞌunama icháꞌinijino Godoni sosia ꞌajoꞌena? Hu ea kaꞌene maiꞌo Godoni ea renajaho pareꞌamana. Ijihuni maijaho ruha kaꞌene maꞌava kajihunaꞌe kehi kehi onareje ꞌavena siseijara eha sisea kaꞌene apena jaꞌinaꞌe apeꞌenakúne. Hu ea kaꞌene sosia paaruꞌikaꞌi samai hijujihi puni unaꞌijaho huni kara mamaaꞌe reꞌama jihunaꞌe ea huni vuꞌa paꞌwavakame hu ꞌavena sisei jihuni kwavaha paaruhuna.
Sosi Kaukara Niꞌajihiꞌina
Ijí ꞌunama nikwinuꞌina kajino tikoni ꞌuꞌo ea puni hura vene ꞌee mitara patukaraviꞌine ꞌee toa sisea oja pamihiꞌine ꞌee ꞌunama siseijino monia ꞌekiꞌinijija parehuna. ꞌEnakaivo pu hema kaꞌene nimaiji najahiꞌine ꞌee vwiha puna ariraꞌe naviꞌinijipo rehuna. 10 ꞌEne ea ikija marako vena kive areri vehunaꞌe ꞌee panamahiꞌinaꞌe kiꞌavajaho ijiꞌa ꞌwarave tikoni huni kaukara ijaho veꞌavara. 11 ꞌEne ꞌunama nikwinuꞌina kajino napahwaha epuni hura vejiꞌine ꞌee ea ꞌahopuni vuꞌa sisea pakosarame ojiꞌine ꞌee opuipo hami ꞌajoꞌaraviꞌine ꞌee uneunecha mahoꞌo ariraru pauchauchahi vejiꞌina. 12 ꞌEne veje tikoni napara kwinu kwino saviꞌine ꞌee puni sesamaa ꞌee puni kachiꞌina hami ꞌajohaiꞌinijipo reja. 13 ꞌEne tikoni kaꞌene hami kaukara vejujija puni hura vene ꞌee Jesu Keriso oni vajijino pura nimaa rojujaho pajuma pavehuna.
Hema Niꞌinijina
14 Na ike uneunecha kija jonaꞌe veju vo na nimaa rojujaho maiꞌo josu pareꞌeje na roe ja kihuna. 15 ꞌEnakaivo vejuroꞌi na tetama vehuni jihunaꞌe na ikija veju. ꞌEjakame ja ea kwinu kwino icháꞌinaꞌe Godoni kachiꞌina vajijino kara icháꞌinaꞌe vejiꞌi hihuni ꞌunamijaho kame hehuna. Ijí kachiꞌina kajija Godi kaꞌene majama hijiꞌini jihuni sosia ꞌee pu tukeja kaꞌene nimaiji ꞌunanamujina. 16 Ike aposarahuna pana vo ikaho núni nimaa roijihuni hemaka niꞌinijina. Hu roe haha apejume kavara. ꞌEjume Godoni ꞌAvenijara Hu arimaa ꞌwamajaho ꞌona ojiꞌinapo Hu kavara. ꞌEne kwaa ara mapokakaho ꞌwaravume hejara. Hu mweꞌa ikino nimaa rojara ꞌee Hu apene akúpa ꞌahi hanajiꞌina vaji vaꞌana.