5
Godoni Ehija Icháꞌina ꞌAhihunijina
ꞌEne ira kisi emaa paꞌuraraꞌavara vo omunaꞌe jarima ꞌwaramu jaꞌinaꞌe ꞌwarame ꞌee kivasijija vwehuanaꞌe ꞌwaramu jaꞌinaꞌe ꞌwaraꞌamana. ꞌEne paranahijija ohuanaꞌe ꞌwaramu jaꞌinaꞌe ꞌwarame ꞌee ꞌasúrijija maꞌipuanaꞌe ꞌwaramu jaꞌinaꞌe ariraꞌe vwihajiꞌi ꞌwaraꞌamana. ꞌEne amuna kaꞌene paranamai jihipuni hura hami veꞌavara. ꞌEnakaivo ijí paranaha amuna kajaho sesahwaha ꞌee sahwaha hiꞌavajaho makiꞌeje Godi ura renuji najahareje pu kachiꞌina opuipo ꞌajohaꞌavara. Ijihunaꞌe areri emahwapo pu ꞌajoaha jaꞌinaꞌe eha veja. Ijihuni maijaho ꞌunama ijaꞌinijara Godiho ura renuna. ꞌEne amuna paranamaa kaꞌene huhusu hijiꞌinijaho huni nimaa roijaho Godoni ꞌahi raname ea ꞌahopuni siporua ꞌonahe ꞌee naꞌia veiriꞌa siporua ꞌohuna. ꞌEnakaivo napara amuna kaꞌene huni hahiji mahoꞌo huni ura ijí aremahujaho hu maiꞌo hinu kaivo hu nimaa nikwamana. Ike uneunecha kija ꞌuꞌo najahakame ꞌunama kaꞌene pu namahunijaho paveꞌavara. ꞌEnakaivo ea irara huni kachiꞌina ꞌee huni kachiꞌina kaꞌene humaiji hami paꞌahiꞌamajaho hura raka kaꞌene nimaa ronujaho hekajahuna. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene panimaa rojiꞌinijipo vejujaho asitahe aniꞌinaꞌe rehuna. Napara amuna kaꞌene huni juara mapoka mapoka (60) kaꞌene parua nikwinu vena hinajihuni iha niꞌajihuni vajijino apeꞌavara. 10 Ijí amuna kajihuni kara mamaaꞌe ꞌee huni sesamaa ꞌajoahe piraꞌeme emarejara ꞌee ea apiora hami ꞌahiune ꞌee ea aririjija umora somahiꞌine ꞌee ea kaꞌene ahija vaji hijujija niꞌajihiꞌine ꞌee hu mamaijiru vehuna ura rejiꞌina. 11 ꞌEnakaivo napara maiuꞌina kaꞌene amuni jihipuni iha paveꞌavara. Ijihuni maijaho puni hahijihuni ura kaꞌene parua vehunijara vejakame Kerisoho oja pamahuna. 12 Pura nimako nahama ꞌwaravaji tuava jihuni maijaho eha sisea apehuna. 13 ꞌEne ijiru pana kaivo pu uchaꞌasahe hine sea sea kino vaꞌe vea nisame ea ꞌahopuni vuꞌa sisea kosarame ꞌee ea ꞌahopuni kaukara vaji arume raka kaꞌene pu paꞌwarahuna saꞌinijaho ꞌwaraviꞌi hiju. 14 ꞌEnajihunaꞌe na ura reniujaho napara amuna kaꞌene ea maiuꞌinijija parua vene ꞌee sesamaa nahenaꞌe ꞌee huni sea ꞌajohakame nakijaho vea pamahe pu areri panamahuna. 15 Ijihuni maijaho ea ꞌahoꞌa nitaꞌarohe vaꞌe Setani ꞌararihau. 16 ꞌEnakúne napara kaꞌene nimaa rojiꞌinijaho huni kachiꞌina vajijino amuna hiꞌavajaho hura niꞌajaꞌamana. ꞌEjakame sosijaho ahija paapeꞌamana vo sosia amuna kaꞌene nihoꞌo nimaa nimaa niꞌajihuniji niꞌajihama. 17 ꞌEne eruta kaꞌene puni kaukara hami ꞌajohe ꞌee harura vene ira ꞌwarame ꞌee najahu jihipuni hura hurahara venaꞌavara. 18 Ijihuni maijaho Godoni irijaho ikaꞌinaꞌe ꞌwarumana. Ja pakiꞌeje purumakaua kuatana arinamiava kaivo makaꞌeje ꞌiruma ijiꞌi ajima tautae ꞌoꞌamana ꞌee ea kaꞌene kaukara vejiꞌinijija puni eha hami apehuna. 19 Ja pakiꞌeje eruta namahe henareje nimaaꞌe veꞌava. ꞌEnakaivo ea noꞌoheꞌina ho noꞌopisu nimaa vene ꞌwarave heꞌavajino heꞌavara. 20 ꞌEne ea kaꞌene hine hura hara sisea vejiꞌi hijujija ea mahoꞌo puni unaa kajino ira kisi ꞌuraraꞌavara. ꞌEje ea ꞌahoꞌijija ijí kimareje tea junave sisea paveꞌavara. 21 Na Godiho ꞌee Jesu Kerisoho ꞌee Huni ꞌona ojiꞌina kaꞌene iji pijiha jihipuni unaꞌi paꞌuama ꞌiviꞌi ꞌwaravukúne ike ꞌunama nimaa kija hami ꞌajohe veꞌavara. ꞌEnakaivo ja pakiꞌeje ira kaꞌene ja najahume hejajaꞌinaꞌe vwihajiꞌi veꞌava. ꞌEne oja kaꞌene ronukwino rejujaho pasaꞌavara. 22 A pakaꞌeje mamako ea ꞌahoꞌa iji pijihe namaꞌama ꞌee ea ꞌahopuni sisei jihuni pwinanaꞌa reꞌama. ꞌEne sisea ija irechamiꞌamana. 23 A tomaaru mapoka paiꞌamana kaivo oni tea vaji atama kaꞌene namuna ꞌee atama naꞌia mapokaꞌe ꞌunaramu jihunaꞌe ꞌwainia maꞌuakuꞌuku iꞌamana. 24 Ja nivwihaju ea ꞌahoꞌa hine sisea vejiꞌi hijuꞌe ea mapoka hena kime pu eha apeꞌeja ꞌwaꞌejuꞌe hijura. ꞌEjuꞌe ea ꞌahoꞌa pura sisea kaꞌene vejujaho pakiꞌejuꞌe navu vo ijiꞌa túnaꞌi samaahiravuꞌe kivura. 25 Ijí ꞌunama nikwinuꞌina kajino ea ꞌahoꞌa mamaa kaꞌene vejujija kima hejura kaivo vu ea ꞌahopo mamaa kaꞌene vejujija pahene pakiꞌejuꞌe navuraꞌomo túnaꞌi roe samaa reje kihuna.