6
Veje pwea kaꞌene puni mamaꞌini jihipuni harura hari hijujija puni hura venaꞌavara. ꞌEjakame núni Godijihuni iha ꞌee núra vuꞌa kaꞌene najahujaho areri paninamue ꞌwaruꞌavara. Ea irahipo puni mamaꞌinijija nimaa rojiꞌinaꞌe reꞌavajaho puni hura venaꞌavara. Pu núni vwehiji jihunaꞌe puni kaukara hami hami veje pu ijara niꞌajiꞌamana. Ijihuni maijaho pu nimaa rojiꞌine ꞌee oja mihiꞌina. ꞌEnakúne vuꞌa kija ꞌwarame najaꞌamana.
Najahiꞌina Ira Asina ꞌEe Kukua Rukina Nimaa Nimaa Rehunijina
Ea irara Jesu Keriso kaꞌene núni Natohwi jihuni vuꞌa kaꞌene núra ꞌwaravu jaꞌinaꞌe pana kaivo aniꞌina najahe ꞌee Godoni ura ijaꞌinaꞌe panajaha kaꞌavajaho hu huhusu vwihane kehi kehi onujihunaꞌe pahena pakaviꞌina. ꞌEnakaivo huni ura ijija nihoꞌo sisearune ꞌee ninakaraarune ꞌee aposaraarune ꞌee ira ikihi ꞌeke ninakarame aposaramuna. ꞌEne ijipo vejuꞌe ajiname ꞌee ꞌuraarame ꞌee ira sisea ꞌwame ꞌee ea ꞌahopunaꞌi vwiha sisea vwihajura. ꞌEne hura hara ea kaꞌene vwiha sisesa ijihi puꞌúmo vuꞌa nimaijaho areꞌi kaivo vwihajujaho Godi ura renujihi veꞌavajaho unenu ꞌahoꞌa ꞌekahunaꞌe vwihajura. Godi ura renujaꞌinaꞌe hijujara nú eha mamaa múhe nú ijara areri retúhuna. Ijihuni maijaho nú unenu pina paꞌa maisu roaraꞌomo nú unenu pina paꞌa vahuna. ꞌEnaꞌomo nú ꞌiruma ꞌee ateha rukinaꞌe reꞌavajaho niijipo nú teamanuꞌeje nú hihuna. ꞌEne ea kaꞌene kukua rukina rehuna ura renaujija ijipo venauꞌe sisea ani aniꞌina vaji arihe ꞌee itunavujara venauꞌe majikari haha hianame ꞌee junahuni ꞌunama kaꞌene puaꞌe pivahinamie paꞌarehuna rejura. 10 Ijihuni maijaho monia oja mihujaho sisea ani aniꞌina puni chinuma. ꞌEne ea ꞌahoꞌa monia ura renaujihunaꞌe puni nimairoa areꞌi kaivo vaꞌe haha hianame temuka piunivura.
Oriꞌini Icháꞌinaꞌe Hine Vehuniji ꞌWaramajina
11 ꞌEnakaivo a Godoni eijihunaꞌe ꞌunama ijaꞌinijija juhaꞌamana. ꞌEꞌikaivo arira maiji ꞌararihae vene ꞌee Godi ura renuji vene ꞌee nimaa rone ꞌee oja ꞌekarame masuani ajuarame mamaaꞌe veꞌamana. 12 Nimairoa vajijino ꞌarasaraa kaꞌene nimaiji ꞌaraꞌamana. ꞌEne majama hihuna kaꞌene a ijihuni vaji ꞌumenaara ꞌee ara ei riri epuni unaꞌi ira mamaa kaꞌene ꞌwaramajaho ija kisi ꞌunaꞌamana. 13 ꞌEne na Godi kaꞌene uneunecha mahoꞌo vejuꞌe maiꞌo hijura ꞌee Jesu Keriso kaꞌene Ponachasi Pairati oni unaꞌi ira mamaa kaꞌene rone nahama ꞌwarama jihuni unaꞌi ꞌwaravu. 14 ꞌEnakúne ike vuꞌa ikija sisea titana rukina rone ea panamahe ꞌwaraꞌeje a ija kisi ꞌunama vaꞌe núni Natohwa Jesu Kerisora roꞌamajino ꞌeꞌuꞌamana. 15 Godiho Huni vea ꞌahi Jesu kaꞌene merajihiꞌina ꞌee Huhusu ꞌajohaiꞌina kaꞌene kini epuni Kinia ꞌee natohwe puni Natohwijaho ranave rohuna. 16 Majama hihunijaho Hununaꞌi namu ꞌee Hu hanajiꞌina vaji hijuꞌe ea areri Huni unaꞌa pavaꞌura. ꞌEne ea Hu pakaviꞌina ꞌee Huaꞌe kahuna areri pana. ꞌEne harura ꞌee hura vejujaho mahoꞌo majamano Huna. 17 Ea kaꞌene monia ꞌee kukua rukina ronareꞌe iviasi iki mweꞌi hijujija ꞌwarave pakehi kehi oꞌavara. ꞌEne puni nimaaroijaho pairechave ijí puni monia ho kukua kajihi puni toi naꞌavara. ꞌEnakaivo Godoni toi irechave naꞌavara. Ijihuni maijaho Hura uneunecha mahoꞌo núra ꞌeke temarasahuna vajúhuna. 18 ꞌEne ꞌwarave mamaa vene ꞌee mamaaꞌe vejujara pununaꞌa rarena paraniꞌamana. ꞌEne ea swara rukina rene ꞌee ea vajihuna amariarama paraꞌavara. 19 Ja ijaꞌinaꞌe veꞌavajino pu uneunecha mamaa túnahuna opo amairiarame avahuna. ꞌEne ijaho hia mamaa kaꞌene pura apehunijina. 20 Oo Timoti iraka kaꞌene a vajahajaho hami ꞌajoꞌamana. ꞌEnakaivo mweꞌa ikihipuni iraꞌatijaho juhaꞌamana. ꞌEne henaka ꞌwaꞌi kaivo iraꞌatijino ꞌuraujija pataaroraꞌamana. 21 ꞌEjume ijihi ea ꞌahoꞌa nimaa vejujija puni nimaaroijaho areꞌi kaivo ani ruvaꞌara. Maiji vwihaniujaho ahuꞌumuna.