2
ዓያኖ ጌኤዦኮ ኬዲ''ፆ
ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺሢ ኬሊ'' ጌዒ ቦንቾ ኬላ'' ጋፔስካፓ ዶንጊታሚ'' ኬሊ'' ዴዒ ቦንቾ ጴንፄቆስፄ ጌይንታ ቦንቾ ኬሎ''ና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ፔቱሞና ቡኪ ፔቴ'' ቤስካ ዓኣንቴ፥ + ዔርቲባኣ ዶዲ ዓልጎ ዢባሬጉዴ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኪ ዔያታ ዓኣ ጋሮ ኩሜኔ። ዓዳ'' ታሚኮ ሎስቶ ማላያ ሚርጌ ዒንዲርሲ ዔያቶም ጴዻዖ፥ ፓቂንቲ ፓቂንቲ ፔቴ'' ፔቴ''ሢ ዑፃ ዴዔኔ። ዬማና ቢያሢ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ፤ ሓሣ ዓያኖ ጌኤዣ ዔያቶም ጌስታንዳጉዲ ዒንጌ ዱማ ዱማ ሙኡቺና ጌስቲሢ ዓርቄኔ።
ዓጪ ማዔ ካራና ዓኣ ቤዛፓ ቢያ ሙኬ፥ ፆኦሲ ካኣሽካ ዓይሁዴ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋኔ። ዒማ''ና ዬኖ ዑኡዜሎ ዋይዛዖ ሚርጌ ዓሲ ሙኪ ዒኢካ ቡኪንቴኔ፤ ዬና ጌስታ ዓሳ ዬያ ሙኪ ቡኪንቴ ዱማ ዱማ ዓሶኮ ሙኡጮና ጌስታንቴ ዋይዜስካፓ ዓሳ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። ሓሣ ዲቃቲ ሄርሺሢና ሂዚ ጌዔኔ፦ «ሓኣታ ሓያይዲ ጌስታ ዓሳ ቢያ ጌሊላ ዓሲቱዋዓዳ? ሂዳዖ ሓሢ ዔያታ ኑኡኮ ኑ ሾይንቴ ዓጮ'' ሙኡጮና ጌስታንቴ ኑ ዋይዛሢ ዎይቲዳይ? ኑኡኒ ሓሢ ናንጋሢ ጳርቴይዳ፥ ሜዴይዳ፥ ዔላሜይዳ፥ ሜሶፖታሚያይዳ፥ ዪሁዳይዳ፥ ቄጶዶቂያዳ፥ ጳንፆሴይዳ፥ ዒሲያይዳ፥ 10 ፒርጊያይዳ፥ ጲንፒሊያይዳ፥ ጊብፄይዳ፥ ቄሬና ጌይንታ ካታሞ ኮይላ'' ዓኣ ሊቢያ ዓጮ''ይዳኬ፤ ሓሣ ሮሜ ዓጫ''ፓ ሙኬ ዓይሁዴ ዓሶንታ ቤርታ ዓይሁዴቱዋዖ ዓይሁዴ ማዔ ዓሳ ኑኡኒያ ዓኣኔ፤ 11 ዬያጉዲ ቄርፄሴ ዓጪ ዓሲንታ ዓሬቤ ዓጪ ዓሲንታ ዓኣኔ፤ ሓይሾ፦ ሓይ ዓሳ ቢያ ፆኦሲ ማዼ ፑኡፖ ማዾ'' ዛሎ'' ኑ ሙኡጮና ኬኤዛሢ ኑ ዋይዛንቴሞ!» ጌዒ፥ 12 ቢያሢ ዲቃቲ ሄርሻዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ፦ «ሓይ ዓይጎ ባኣዚ'' ናንዳይ!» ጌዒ ጌዒ ዎሊ ኮራ ዖኦጬኔ።
13 ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ዓማሊ'' ማሃዖ፦ «ዎይኔፓ ኮሾ''ና ዑዦ ዑሽኪ ዔያታ ማማሢንቴያዋይ!» ጌዒ ጌዒ ቦሄኔ።
ጴፂሮሴ ጌስቴ ጌኤዞ
14 ዒማ''ና ጴፂሮሴ ታጶ ፔቴ'' ዳኪንቴዞንሢና ዎላ'' ዔቂ ዓኣዖ ዴሮ''ም ዑኡዞ ፔኤሲ'' ዼ'ጊዲ ሂዚ ጌዒ ኬኤዜኔ፦ «ዒንሢ ዪሁዳ ዓጮ'' ዓሶ ማዔ ኑ ዓሶንታ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓሳ ቢያ ማዺንቴ ባካ ዓይጎታቴያ ዔራኒ ታ ጋዓሢ ኮሺ'' ዋይዙዋቴ፤ 15 ሳዓ ሓጊ ሶኦፓ ዎዴታሢሮ ዒንሢ ማላሢጉዲ ሓይ ዓሳ ማማሢንቴያቱዋሴ፤ 16 ጋዓንቴ ሓይ ሓኣዺ ማዔሢ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒዩዔኤሌ ኬኤዛዖ፦
17 ‹ፆኦሲ ጋፒንፆ ኬሎ''ና ሓኣዺ ማዓንዳኔ ጋዓኔ፦
ታኣኮ ዓያኖ ታኣኒ ቢያ ዓሲ ዑስካ ላኣላንዳኔ፤
ዒንሢኮ ዓቲንቆና ዉዱሮ ናኣቶ''ና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛንዳኔ፤
ዼጌሢያ ሓሣ ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዋ ባኣዚ'' ዛጋንዳኔ፤
ጋርቾ ዓሳኣ ዓውቲ ዓውታዻንዳኔ። +
18 ዬያጉዲ ዬኖ ዎዶ''ና
ዓቲንቆና ላኣሎና ማዒ ታኣም ማዻ ዓሶ ዑፃ
ዓያኖ ታኣኮ ታ ላኣላንዳኔ፤
ዔያታኣ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛንዳኔ።
19 ሌካ ጫሪንጮይዳ ዲቃሢ ሄርሺሳ ባኣዚ''
ሊካ ሳዖይዳ ታ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ'' ታ ዻዋንዳኔ፤
ሱጉሢና ታሚና ሓሣ ጩቢ ሊኢሎጉዲ ላሂ ጴዻንዳኔ።
20 ዼኤፒ ሃሣ ሚርጌና ቦንቺንታያ ማዔ
ጎዳኮ ሙኮ ኬላ'' ሄላ''ንዳሢኮ ቤርታ
ዓባ'' ዹማንዳኔ፤
ዓጊናኣ ሓሣ ሱጉሢ ማላንዳኔ።
21 ጎዳ ማኣዶ''ም ጌዒ ዔኤላ'' ዓሲ ቢያ ዻቃንዳኔ› »
ሂዚ ጌዔሢ ኩማንዳጉዲኬ።
22 ጋዓዖ፥ ቃሲ'' ጊንሣ ጴፂሮሴ፦ «ሓይ ኑ ዓሶ ማዔ ዒስራዔኤሌ ዓሳ! ሓያ ታ ኬኤዛ ባኮ ኮሺ'' ዋይዙዋቴ፤ ዒንሢያ ቤርታዺ ዔራሢጉዲ ናዚሬቶ ዬሱሴ ፆኦሲዳፓ ዳኪንቲ ዒንሢ ባኣካ'' ጴዼያ ሃሣ ፆኦሱሞ ቢታንቶ ዒዛኮ ዓኣያኬ፤ ዬይ ፑኡፑማ ዒዛኮ ዔርቴሢ ፆኦሲ ዒዛ ዛሎ''ና ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ማዾ፥ ዲቃሣ ባኣዚ''፥ ዼኤፒ ማላታ ማዓ ባኣዚ'' ዒንሢ ቤርታ ማዺፆናኬ። 23 ፆኦሲ ቤርታዺ ማሌሢጉዴያና ሓሣ ማዺንታንዳሢ ዒ ዔሬ ጎይፆና ዒንሢም ዒዚ ዓኣሢንቲ ዒንጊንቴኔ፤ ዒንሢያ ዒዛ ፑርቶ ዓሶም ዒንጊ ሱፂንቲ ሓይቃንዳጉዲ ማሄኔ። + 24 ፆኦሲ ጋዓንቴ ሓይቢኮ ዓኣ ዎልቆ ሜንሢ ሓይቢፓ ዒዛ ዔቂሴኔ፤ ሓይቢያ ዒዛ ዓርቂ ቃዛኒ ዳንዳዒባኣሴ። + 25 ዳውቴ ዒዛ ዛሎ'' ኬኤዛዖ፦
‹ጎዳ፡ ታኣኒ ቢያ ዎዴ ታኣኮ ቤርታ ዓኣንቴ ዛጋኔ፤
ዒ ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዓኣሢሮ ታ ሂርጋዓ፤
26 ዬያሮ ታኣኒ ዎዛዻኔ፤
ዒና'' ሓሣ ታኣኮ ዎዛና ኩሜኔ።
ሓይቃ ዓሽኬላ ታኣኮ ሓጊ ማዓንዳ ዎዛና ናንጋኔ፤
27 ሼምፔሎ ታኣኮ ኔ ሃይቄ ዓሶ ባኣካ'' ሓሺ''ንዱዋሴ፤
ኔኤኮ ጉሙርቂንታ ዓይላ''ሢ ዱኡፖ ዔቶይዳ ኔ ዎዒሲንዱዋሴ።
28 ናንጊኮ ጎይሢ ታኣም ኔ ዻዌኔ፤
ሓሣ ኔኤኒ ታኣና ዎላ'' ዓኣሢሮ ዎዛ'' ታኣኮ ጉቤ ዒናፓ ማዓንዳኔ› »
ሂዚ ጌዔኔ። +
29 ጌዔስካፓ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ቤርታኣ ዓዶንሢዳፓ ፔቴ''ሢ ማዔ፥ ዳውቴ ሃይቂ ዱኡቴሢና ሓሣ ዒዛኮ ዱኡፓ ሓኖ'' ሄላ''ንዳኣና ኑ ኮራ ዓኣሢ ፔጌና ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ። 30 ዳውቴ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማዔሢሮ ሓሣ ፆኦሲ ዒዛም ‹ኔኤኮ ዜርፃፓ ፔቴ'' ዓሲ ታኣኒ ኔ ካኣቱሞ ቤዛ ጌሣንዳኔ› ጌዒ ጫኣቄሢሮ ዒዚ ዬያ ዔሬኔ፤ + 31 ዬያይዳፓ ዔቄያና ሜሲሔ ዱኡፖ ዔቶይዳ ዓቲንዱዋኣሢና ዓሽካ ዒዛኮ ዒኢካ ዎዒንዱዋኣሢ ቤርታዺ ዔሪ ዔቂፆ ዛሎ'' ኬኤዜኔ። 32 ፆኦሲ ዬያ ዬሱሴ ሓይባ''ፓ ዔቂሴኔ፤ ኑኡኒያ ቢያሢ ዬያ ባኮኮ ማርካኬ። 33 ፆኦሲ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ'' ቦንቺንቴ ቤዞ ዒዛም ዒንጌኔ፤ ሓሣ ዓዳሢዳፓ ዒንጊንታንዳኔ ጌይንቴ ዓያኖ ጌኤዦዋ ዔኬኔ፤ ሓያ ዒንሢ ዛጋ ባኮና ዋይዛ ባኮ ዒዚ ላኣሌኔ።
34-35 «ዓካሪ ጫሪንጮ ዓኣዼሢ ዳውቴቱዋሴ፤ ዳውቴ ፔ ቶኦኪና፥
‹ናንጊና ናንጋ ጎዳ፡ ታ ጎዳሢም (ሜሲሔም)
ኔ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላ''ንዳኣና
ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዴዔ› ጌዔኔ ጌዒ ኬኤዜኔ። +
36 «ማይ ዓካሪ ሓያ ዒንሢ ሱፄ ዬሱሴ ፆኦሲ ሜሲሔ ሓሣ ጎዳቲ ማሄሢ ዒስራዔኤሌ ዴራ'' ቢያ ጎኔና ዔሮንጎ!» ጴፂሮሴ ጋዓዛ፥ 37 ዓሳ ዬያ ዋይዜስካፓ ዒኔ ዱጲ ዖያዖ ጴፂሮሴንታ ዒዛና ዎላ'' ዓኣ ዳኪንቴዞንሢ ኮራ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ዓካሪ ኑ ዎዶ''ንዶይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።
38 ጴፂሮሴ ማሓዖ፦ «ጎሞ ቡኡፁዋቴ፤ ጎማ ዒንሢኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆና ዋኣፆ ማስቱዋቴ፤ ፆኦሲ ዒንጊሢ ማዔ ዓያኖ ጌኤዦ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 39 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲኮ ዎዞ ቃኣላ'' ዒንሢንታ ዒንሢኮ ናኣቶ''ንታም ሓሣ ጎዳ ፆኦዛሢ ፔ ባንሢ ዔኤላ''ንዳ ሓጋ ሴካ ቤርታ ሙካንዳ ዓሶም ቢያኬ» ጌዔኔ።
40 ሓሣ ዬያጉዲ ቃሲ'' ሚርጌ ባኣዚ'' ማርካ ማሂ ኬኤዚ ኬኤዚ፦ «ሓያ ዎቦ ሾይንቶይዳ ሄላ''ንዳ ባይሲንቶይዳፓ ዒንሢ ቶኦኮ'' ዻቂሹዋቴ» ጌዒ ዔያቶ ዞሬኔ። 41 ዬያ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ጴፂሮሴ ጌዔ ባኮ ጎኔኬ ጌዒ ዔኪ ዋኣፆ ማስቴኔ፤ ዬኖ ኬሎ''ና ሓይሦ ሺያ ማዓ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጎናሲ ዔኪ ዔያቶይዳ ቃሲ''ንቴኔ። 42 ዬያታ ዳኪንቴዞንሢኮ ዔርዚፆ ዋይዚ ዋይዚ፥ ፔቱሞና ናሽኪንቲ ዎላ'' ናንጊ ናንጊ፥ ካሣኣ ዎላ'' ሙዒ ሙዒ ሺኢጲሢያ ዶዲ ሺኢቃኔ።
ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ፔቱሞ ናንጎ
43 ዬኖ ዎዶ''ና ዳኪንቴዞንሢ ዛሎ''ና ሚርጌ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ''ና ዲቃሣ ባኣዚ''ና ማዺንታያ ማዔሢሮ ዒዞ ዎዶ''ና ዒኢካ ናንጋ ዓሳ ቢያ ዬያ ባኮ ዲቃቲ ዛጋኔ። 44 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጋዓንቴ ፔቱሞና ናንጋኔ፤ ዔያቶኮ ዓኣ ባካ ቢያሢሮኬ። + 45 ዔያታ ፔኤኮ ዓኣ ሳዖና ቆሎ''ና ሻንቺ ሻንቺ ሚኢሾ ዎሊም ኮይሳሢ ጎይፆ ፓቃኔ። 46 ቢያ ኬሊ'' ጌኤዦ ማኣሮይዳ ፔቱሞና ቡኪንታኔ፤ ፔቴ'' ፔቴ''ሢኮ ማኣሮ ዓኣዺ ዓኣዺ ካሣ ዎላ'' ሙዒ ኮሺ ዒኔና ዎዛዺ ናንጋኔ፤ 47 ፆኦሲያ ዔያታ ጋላታኔ፤ ዓሲ ቢያ ዔያቶ ቦንቻኔ፤ ፆኦሲ ሃሣ ዔያቶ ጊዳ'' ዻቃ ዓሲ ቢያ ኬሊ'' ቃሳ''ኔ።
+ 2:1 ሌዊ. ዓኬ 23፥15-21፤ ላሚ. ዎማ 16፥9-11። + 2:17 ዒዩ. 2፥28-32። + 2:23 ማቲ. 27፥35፤ ማር. 15፥24፤ ሉቃ. 23፥33፤ ዮሓ. 19፥18። + 2:24 ማቲ. 28፥5-6፤ ማር. 16፥6፤ ሉቃ. 24፥5። + 2:28 ዓይኑ. 16፥8-11። + 2:30 ዓይኑ. 132፥11፤ 2ሳሙ. 7፥12-13። + 2:34-35 ዓይኑ. 110፥1። + 2:44 ዳኪ. ማዾ'' 4፥32-35።