3
ጴፂሮሴንሢ ዎቦ ዓሲስኬያ ዻቂሼሢ
ፔቴ'' ኬሊ'' ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ፆኦሲ ሺኢቆ ዎዳ'' ሄሌ''ም ጌኤዦ ማኣሪ ዓኣዼኔ፤ ዬና ዎዳ'' ማሢ ዶምቦልሳ ዎዴ ማዓኣናኬ። ዒማ''ና ጌኤዦ ማኣሮ ጌሎ ካራ'' «ሚዛጲ ካራ» ጌይንታ ቤሲ ዓኣኔ፤ ዒዞ ቤዜሎይዳ ሾይንቴማፓ ዓርቃዖ ዎቦ ማዔ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያ ዓሢ ዓሳ ቢያ ኬሊ'' ዔኪ ሙኪ ሙኪ ዒኢካ ጌሣኔ፤ ጌሤስካፓ ዒዚ ዒኢካ ዴዒ ጌኤዦ ማኣሮ ጌላ ዓሳ ዒዛም ዔኤቢ ዒንጋንዳጉዲ ሺኢቃኔ። ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ጌኤዦ ማኣሪ ጌላሢ ዬይ ዓሢ ዛጋዖ ዔኤቢ ዒንጎም ዔያቶ ሺኢቄኔ። ዔያታ ጋዓንቴ ዓሢ ኮሺ'' ዛጌስካፓ ጴፂሮሴ ዓሢ ኮራ፦ «ሂንዳ ኑ ባንሢ ዛጌ» ጌዔኔ። ዎቦ ዓሢ «ታኣም ዔኤቢ ዒንጋንዳሲኑዋይ» ጌዒ ኮሺ'' ዔያቶ ዛጌኔ። ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ «ቢራና ዎርቄና ታኣኮ ባኣሴ፤ ታኣኮ ዓኣማ ታ ኔኤም ዒንጋንዳኔ፤ ‹ናዚሬቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱ'ንፆና ዔቂ ሃንቴ› » ጌዒ፥ ሚዛቆ ኩጮ ዓሢኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ዓሢኮ ቶኮ''ና ጪጊጮና ቤዞና ዶዴም፥ ላዓ ጌዒ ዔቂ ዔያቶና ዎላ'' ሓንቲ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሌኔ፤ ሴካ ሓንጋ ጌዒያ ሃንቲ ሃንቲ ሓሣ ኮኦሚ ኮኦሚ ፆኦሲ ጋላቴኔ። ዓሳ ቢያ ዒዚ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ሃንታሢ ዛጌኔ። 10 ጌኤዦ ማኣሮ ጌሎ ካራ'' «ሚዛጲ ካራ» ጌይንታ ቤዛ ዴዒ ሺኢቃሢ ዒዛ ማዔሢያ ዔያታ ዔሬኔ፤ ሓሣ ዒዛይዳ ማዺንቴ ባኮ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሺሢ ዓርቄኔ።
ጴፂሮሴ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ጌስቴ ባኮ
11 ዬይ ዻቄ ዓሢ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴናይዳፓ ታ ዱማዻዓ ጌዒ ዴንዶ ዒፂ «ሴሎሞኔ ዴማ'' ሃንታ፥ ዼኤፖ ዛምፓሢ» ጌይንታ ቤዞይዳ ዓኣንቴ፥ ዓሳ ዲቃቲ ሄርሺሢና ዒዞ ቤዜሎ ዔያቶ ባንሢ ጳሽኪ ሙኬኔ፤ 12 ጴፂሮሴ ዓሶ ዛጋዖ፦ «ዒስራዔኤሌ ዓሲዮቴ! ሓያ ባኮ ዒንሢ ዓይጎሮ ዲቃቲ ሄርሻይ? ዓይጎሮ ዒንሢ ሓያይዲ ፔቶ'' ጊዥ ጌዒ ኑና ዛጋይ? ኑኡኒ ሓያ ዓሢ ኑ ዎልቄና ሓሣ ኑኡኒ ኮሺ ማዻያ ማዒ ዔቂሲ ሃንቲሴያ ዒንሢ ኮራ ማላ? 13 ጋዓንቴ ዓብራሃሜኮ፥ ዪሳኣቄኮ፥ ያይቆኦቤኮ ፆኦዛሢ ሓሣ ቤርታኣ ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ፔኤኮ ናዓሢ ዬሱሴ ቦንቼኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዒዛ ሓይቃንዳጉዲ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ጲላፆሴ ዒዛ ሓሻ''ኒ ኮዓዛ ዒንሢ ‹ኑ ዒዛ ኮዑዋሴ› ጌዔኔ። + 14 ጌኤሺ ማዔ ፂላ''ሢ ‹ኑ ዒዛ ኮዑዋሴ› ዒንሢ ጌዒ ፔቴ'' ዓሶ ዎዼ ዓሢ ቡሊ''ንታንዳጉዲ ጲላፆሴ ኮራ ዒንሢ ሺኢቄኔ። + 15 ሼምፖ ዒንጋያ ማዔሢ ዒንሢ ዎዼንቴ፥ ፆኦሲ ዒዛ ሓይባ''ፓ ዔቂሴኔ፤ ዬያ ባኮኮ ኑኡኒ ሓሢ ማርካኬ። 16 ሓይ ሓሢ ዒንሢ ዛጋ ዓሢ፥ ቤርታኣ ዒንሢ ዒዛ ዔራ ዓሢ ዻቂ ዶዴሢ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ጴዼ ጉሙርቂሢናኬ፤ ዬሱሴ ሱ'ንፆ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ቢያሢኮ ቤርቶይዳ ዻቂ ዓሲ ማዒ ዒዚ ጴዻኔ» ጌዔኔ።
17 ጴፂሮሴ ሓሣ ኬኤዛዖ፦ «ዒሾንሢዮቴ! ዬሱሴይዳ ዒንሢ ማዼ ባኮ ዒንሢኮ ሱኡጎጉዲ ዒንሢያ ዔሩዋዖ ማዼሢ ታ ዔራኔ። 18 ፆኦሲ ጋዓንቴ ዬያ ማዼሢ' ‹ዒዛም ዱማዼ፥ ሜሲሔ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ› ጌይንቲ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎ''ና ኬኤዚንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 19 ዓካሪ ጎማ ዒንሢኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፁዋቴ፤ ፆኦሲ ባንሢያ ማዑዋቴ፤ 20 ዬያይዴቴ ዒንሢም ጎዳይዳፓ ዓያና ዛላና ዶዲሢ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ፆኦሲ ቤርታዺ ዒዛ ዶኦሬ ሜሲሔያ ዒንሢም ዳካንዳኔ። 21 ዒዚ ጫሪጮይዳ ዴዓኒ ኮይሳሢ' ጌኤሺ ማዔ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎ''ና ፆኦሲ ቤርታዺ ኬኤዜሢጉዲ ዓጪ ካራና ቢያ ዓካዻንዳ ዎዳ'' ሄላ''ንዳኣናኬ። 22 ሙሴያ ኬኤዛዖ ‹ፆኦሲ ታና ኬሲ'' ዒንሢም ኬኤዚሳሢጉዲ ዒንሢኮ ጌርሲንሢ ባኣካ''ፓ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ኬሳ''ንዳኔ፤ ዬይ ኬኤዛ ባኮ ቢያ ዋይዙዋቴ፤ + 23 ዬይ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኬኤዛ ባኮ ዋይዙዋይ ቢያ ዴራ''ፓ ዱማዺ ባይቆንጎ› ሂዚ ጌዔኔ። + 24 ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሳሙዔኤሌይዳፓ ዓርቂ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ቢያ ሓኖ'' ዎዶ'' ዛሎ'' ኬኤዜኔ። 25 ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎ''ና ኬኤዚንቴ ሓጊ ማዓንዳ ዎዛ'' ዒንሢሮኬ፤ ዬያጉዲ ፆኦሲ ዓብራሃሜም ‹ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ'' ቢያ ኔ ዜርፆና ዓንጂንታንዳኔ› ጌዒ ኑኡኮ ዓዶንሢና ዎላ'' ጫኣቄ ጫኣቁማ ዒንሢማኣ ማዓያኬ፤ + 26 ዬያሮ ፆኦሲ ቤርታዺ ፔ ናዓሢ ዳኬሢ ዒንሢምኬ፤ ዬያ ፆኦሲ ማዼሢ' ዬይ ናዓሢ ዒንሢ ፔቴ'' ፔቴ''ሢ ፑርቶ ጎይፃፓ ማሂ ሓሣ ዒንሢ ዓንጃንዳጉዲኬ» ጌዔኔ።
+ 3:13 ኬሲ. ማፃ 3፥15። + 3:14 ማቲ. 27፥15-23፤ ማር. 15፥6-14፤ ሉቃ. 23፥13-23፤ ዮሓ. 10፥12-15። + 3:22 ላሚ. ዎማ 18፥15፤ 18። + 3:23 ላሚ. ዎማ 18፥19። + 3:25 ማዢ. ማፃ 22፥18።